Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki) Organizacja przedsiębiorstwa produkcyjnego Zarządzanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki) Organizacja przedsiębiorstwa produkcyjnego Zarządzanie."— Zapis prezentacji:

1 Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki) Organizacja przedsiębiorstwa produkcyjnego Zarządzanie produkcja i usługami przygotowała Marton Monika, kierunek Logistyka

2 Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki) Definicja przedsiębiorstwa: KODEKS CYWILNY ART. 55 definiuje przedsiębiorstwo jako zesp ó ł składnik ó w materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, kt ó re obejmuje wszystko co wchodzi w skład przedsiębiorstwa

3 Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki) Atrybuty - cechy przedsiębiorstwa: WYODRĘBNIENIE EKONOMICZNE – ALIENACJA WYODRĘBNIENIE PRAWNE WYODRĘBNIENIE TECHNICZNO- ORGANIZACYJNE

4 Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki) Wyodrębnienie ekonomiczne alienacja, samofinansowanie, samodzielność oznacza że: przedsiębiorstwo ma odrębność majątkową, reprodukuje zużywane zasoby poprzez sprzedaż wyrob ó w lub usług i osiąganie odpowiedniej rentowności, dochody pracownik ó w zależą od wynik ó w produkcyjnych i ekonomicznych firmy – wsp ó lny interes,

5 Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki) Wyodrębnienie ekonomiczne działalność gospodarcza związana jest z ryzykiem nie uzyskania oczekiwanych dochodów lub poniesienia nieoczekiwanych strat. rozwój firmy poprzez powiększanie majątku trwałego zależy od możliwości wygospodarowania środków na inwestycje. samodzielność - samodecydowanie przedsiębiorstwa przejawia się autonomią wewnętrzną i zewnętrzną, która zwykle jest ograniczona w przedsiębiorstwach państwowych lub działających w ramach koncernu.

6 Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki) Wyodrębnienie prawne: Oznacza zdolność firmy do podejmowania działań prawnych, takich jak: zawieranie um ó w z kontrahentem, zaciąganie kredyt ó w bankowych, Pozywanie i stawanie przed sądem występowanie jako odrębny podmiot w obrocie towarowym. Osobowość prawną uzyskuje się przez wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.

7 Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki) Wyodrębnienie techniczno – organizacyjne: Oznacza, że dana firma posiada właściwą strukturę organizacyjną, pozwalającą jej w zorganizowany spos ó b wykonywać określone zadania, Jest podporządkowana wraz z załoga jednemu zwierzchnikowi, Działa na wyodrębnionym terenie Wyodrębnienie techniczne i organizacyjne tworzy podstawy formułowania wyodrębnienia ekonomicznego.

8 Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki) Sfery przedsiębiorstwa: Rachunkowość Kadry Finanse Marketing PRODUKCJA… Służby utrzymania ruchu Służby umysłowe

9 Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki) Sfera produkcji PRODUKCJA to działalność, której celem jest uzyskanie określonych dóbr, zwanych produktami lub wyrobami. To zwykle największa część przedsiębiorstwa przemysłowego, ze względu na potrzebne wyposażenie, zatrudnienie, koszty. W poszczególnych podmiotach gospodarczych można wyróżnić i sklasyfikować wiele odmian produkcji: Kapitałochłonna (wymaga dużych nakładów rzeczowych składników majątkowych np. maszyn, urządzeń, wyposażenia). Materiałochłonna (duży nakład materiałów np. przemysł metarulgiczny, spożywczy). Pracochłonna (przeważają nakłady pracy ludzkiej np. przemysł precyzyjny ) jednorodna, różnorodna.

10 Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki) Służby utrzymania ruchu: Remontowe- Służby mechaniczne Służby elektryczne Służby energetyczne Transportowe- Transport zewnętrzny Wewnątrzzakładowy Magazynowe- pakowanie i układanie ładunku w jednostki i pakiety transportowe. Narzędziowe- wykonują narzędzia specyficzne dla danego zakładu

11 Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki) Służby umysłowe: Technologiczna Jakości Projektowo-konstruktorska Finansowo-księgowa Socjalna Ekonomiczna Straż pracownicza Bezpieczeństwa i higieny pracy

12 Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki) Podstawowym działaniem przedsiębiorstwa przemysłowego jest… …Proces produkcji- W tym procesie pracownicy, oddziałując za pomocą maszyn, urządzeń i narzędzi na surowce i materiały, wytwarzają wyroby, które są sprzedawane na rynku. MASZYNY- urządzenia, które zawiera mechanizm przetwarzający energię, materiał i pół-fabrykant. Zmieniają jego wymiar, kształt, strukturę. W zakładzie jest tyle maszyn ile operacji URZĄDZENIA- oddziałują biernie na dany przedmiot, Nie zmieniają jego kształtu Np. przenośniki, wózki, suwnice, urządzenia pomiarowe NARZĘDZIA- urządzenia proste lub złożone umożliwiające wykonanie jakiejś czynności lub pracy. Część maszyny bezpośrednio stykająca się z materiałem np. wiertło

13 Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki) Proces produkcji składa się z: Procesu technologicznego- który jest podstawowym elementem, zmiana formy, zmiana właściwości chemicznych i fizycznych przerabianego materiału lub surowca. Procesów pomocniczych- obejmują czynności związane z: przygotowaniem, transportem, kontrolą jakości, magazynowaniem. Np… W hucie żelaza procesem technologicznym jest topienie stali w piecu martenowskim i jej odlewanie do wlewnic, zaś przewóz złomu do pieca, składowanie wlewków i ich transport do procesów pomocniczych.

14 Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki) Przedsiębiorstwo produkcyjne: Podstawowa jednostka organizacyjno-gospodarcza, nastawiona na zaspokajanie cudzych potrzeb przez wytwarzanie dóbr. Działa na własny rachunek w celu osiągnięcia korzyści materialnych. Dąży m.in do rozwoju, uzyskania niskiego poziomu kosztów własnych, do wysokiej produktywności. Przedsiębiorstwa produkcyjne przedsiębiorstwa wydobywcze przedsiębiorstwa przetwórcze przedsiębiorstwa obróbkowe przedsiębiorstwa montażowe

15 Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki) Realizacja celu nadrzędnego i celów cząstkowych w przedsiębiorstwie wymaga prowadzenia różnorodnych działań a więc podziału pracy. Wyodrębnienia komórek organizacyjny wykonujących określone działania. Układ i systemy wzajemnych powiązań i zależności między komórkami nazywamy STRUKTURĄ ORGANIZACYJNĄ Struktura jest zależna od rodzaju działalności przedsiębiorstwa, jego wielkości… Komórki organizacyjne są w większości jednostkach grupowane w wyodrębnione piony.

16 Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki) Przykładowo w przedsiębiorstwie produkcyjnym mogą to być piony: Techniczno-produkcyjny Komórki ruchu- wytwarzają bezpośrednio produkt (wydział produkcji podstawowej) Komórki stwarzające warunki do realizacji produkcji (wydziały produkcji pomocniczej), zamują się remontami maszyn, magazynowaniem materiałów Dział konstrukcyjny, technologiczny, bezpieczeństwa i higieny pracy Ekonomiczno-handlowy Dział planowania Analiz ekonomicznych Sprawozdawczości i statystyki Zapatrzenie i zbytu

17 Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki) Finansowo-księgowy Dział księgowości i finansowy Zatrudnieniowo-kadrowy Dział osobowy zajmujący się rekrutacja Socjalno bytowy Szkolenia, zatrudnienia i płac Administracji ogólnej Kancelaria główna Dział administracyjno-gospodarczy Dział transportu

18 Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki) Literatura: 1. Ricky W. Gryffin Podstawy zarządzania Organizacjami, Warszawa PWN 2004 2. Pasternak K. Zarys zarzadzania produkcją warszawa PWN 2005


Pobierz ppt "Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki) Organizacja przedsiębiorstwa produkcyjnego Zarządzanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google