Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacja przedsiębiorstwa produkcyjnego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacja przedsiębiorstwa produkcyjnego"— Zapis prezentacji:

1 Organizacja przedsiębiorstwa produkcyjnego
Materiały do zajęć: ZPiU, kierunek Logistyka 2009 Organizacja przedsiębiorstwa produkcyjnego Zarządzanie produkcja i usługami przygotowała Marton Monika, kierunek Logistyka Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki) prowadzący: L. Wicki, WNE SGGW

2 Definicja przedsiębiorstwa:
KODEKS CYWILNY ART. 55 definiuje przedsiębiorstwo jako zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, które obejmuje wszystko co wchodzi w skład przedsiębiorstwa Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)

3 Atrybuty - cechy przedsiębiorstwa:
WYODRĘBNIENIE EKONOMICZNE – ALIENACJA WYODRĘBNIENIE PRAWNE WYODRĘBNIENIE TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)

4 Wyodrębnienie ekonomiczne
alienacja, samofinansowanie, samodzielność oznacza że: przedsiębiorstwo ma odrębność majątkową, reprodukuje zużywane zasoby poprzez sprzedaż wyrobów lub usług i osiąganie odpowiedniej rentowności, dochody pracowników zależą od wyników produkcyjnych i ekonomicznych firmy – wspólny interes, Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)

5 Wyodrębnienie ekonomiczne
działalność gospodarcza związana jest z ryzykiem nie uzyskania oczekiwanych dochodów lub poniesienia nieoczekiwanych strat. rozwój firmy poprzez powiększanie majątku trwałego zależy od możliwości wygospodarowania środków na inwestycje. samodzielność - samodecydowanie przedsiębiorstwa przejawia się autonomią wewnętrzną i zewnętrzną, która zwykle jest ograniczona w przedsiębiorstwach państwowych lub działających w ramach koncernu. Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)

6 Wyodrębnienie prawne:
Oznacza zdolność firmy do podejmowania działań prawnych, takich jak: zawieranie umów z kontrahentem, zaciąganie kredytów bankowych, Pozywanie i stawanie przed sądem występowanie jako odrębny podmiot w obrocie towarowym. Osobowość prawną uzyskuje się przez wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)

7 Wyodrębnienie techniczno – organizacyjne:
Oznacza, że dana firma posiada właściwą strukturę organizacyjną, pozwalającą jej w zorganizowany sposób wykonywać określone zadania, Jest podporządkowana wraz z załoga jednemu zwierzchnikowi, Działa na wyodrębnionym terenie Wyodrębnienie techniczne i organizacyjne tworzy podstawy formułowania wyodrębnienia ekonomicznego. Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)

8 Sfery przedsiębiorstwa:
Rachunkowość Kadry Finanse Marketing PRODUKCJA… Służby utrzymania ruchu Służby umysłowe Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)

9 Sfera produkcji PRODUKCJA to działalność, której celem jest uzyskanie określonych dóbr, zwanych produktami lub wyrobami. To zwykle największa część przedsiębiorstwa przemysłowego, ze względu na potrzebne wyposażenie, zatrudnienie, koszty. W poszczególnych podmiotach gospodarczych można wyróżnić i sklasyfikować wiele odmian produkcji: Kapitałochłonna (wymaga dużych nakładów rzeczowych składników majątkowych np. maszyn, urządzeń, wyposażenia). Materiałochłonna (duży nakład materiałów np. przemysł metarulgiczny, spożywczy). Pracochłonna (przeważają nakłady pracy ludzkiej np. przemysł precyzyjny ) jednorodna, różnorodna. Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)

10 Służby utrzymania ruchu:
Remontowe- Służby mechaniczne Służby elektryczne Służby energetyczne Transportowe- Transport zewnętrzny Wewnątrzzakładowy Magazynowe- pakowanie i układanie ładunku w jednostki i pakiety transportowe. Narzędziowe- wykonują narzędzia specyficzne dla danego zakładu Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)

11 Służby umysłowe: Technologiczna Jakości Projektowo-konstruktorska
Finansowo-księgowa Socjalna Ekonomiczna Straż pracownicza Bezpieczeństwa i higieny pracy Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)

12 Podstawowym działaniem przedsiębiorstwa przemysłowego jest…
…Proces produkcji- W tym procesie pracownicy, oddziałując za pomocą maszyn, urządzeń i narzędzi na surowce i materiały, wytwarzają wyroby, które są sprzedawane na rynku. MASZYNY- urządzenia, które zawiera mechanizm przetwarzający energię, materiał i pół-fabrykant. Zmieniają jego wymiar, kształt, strukturę. W zakładzie jest tyle maszyn ile operacji URZĄDZENIA- oddziałują biernie na dany przedmiot, Nie zmieniają jego kształtu Np. przenośniki, wózki, suwnice, urządzenia pomiarowe NARZĘDZIA- urządzenia proste lub złożone umożliwiające wykonanie jakiejś czynności lub pracy. Część maszyny bezpośrednio stykająca się z materiałem np. wiertło Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)

13 Proces produkcji składa się z:
Procesu technologicznego- który jest podstawowym elementem, zmiana formy, zmiana właściwości chemicznych i fizycznych przerabianego materiału lub surowca. Procesów pomocniczych- obejmują czynności związane z: przygotowaniem, transportem, kontrolą jakości, magazynowaniem. Np… W hucie żelaza procesem technologicznym jest topienie stali w piecu martenowskim i jej odlewanie do wlewnic, zaś przewóz złomu do pieca, składowanie wlewków i ich transport do procesów pomocniczych. Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)

14 Przedsiębiorstwo produkcyjne:
Podstawowa jednostka organizacyjno-gospodarcza, nastawiona na zaspokajanie cudzych potrzeb przez wytwarzanie dóbr. Działa na własny rachunek w celu osiągnięcia korzyści materialnych. Dąży m.in do rozwoju, uzyskania niskiego poziomu kosztów własnych, do wysokiej produktywności. Przedsiębiorstwa produkcyjne przedsiębiorstwa wydobywcze przedsiębiorstwa przetwórcze przedsiębiorstwa obróbkowe przedsiębiorstwa montażowe Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)

15 Realizacja celu nadrzędnego i celów cząstkowych w przedsiębiorstwie wymaga prowadzenia różnorodnych działań a więc podziału pracy. Wyodrębnienia komórek organizacyjny wykonujących określone działania. Układ i systemy wzajemnych powiązań i zależności między komórkami nazywamy STRUKTURĄ ORGANIZACYJNĄ Struktura jest zależna od rodzaju działalności przedsiębiorstwa, jego wielkości… Komórki organizacyjne są w większości jednostkach grupowane w wyodrębnione piony. Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)

16 Techniczno-produkcyjny
Przykładowo w przedsiębiorstwie produkcyjnym mogą to być piony: Techniczno-produkcyjny Komórki ruchu- wytwarzają bezpośrednio produkt (wydział produkcji podstawowej) Komórki stwarzające warunki do realizacji produkcji (wydziały produkcji pomocniczej), zamują się remontami maszyn, magazynowaniem materiałów Dział konstrukcyjny, technologiczny, bezpieczeństwa i higieny pracy Ekonomiczno-handlowy Dział planowania Analiz ekonomicznych Sprawozdawczości i statystyki Zapatrzenie i zbytu Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)

17 Zatrudnieniowo-kadrowy
Finansowo-księgowy Dział księgowości i finansowy Zatrudnieniowo-kadrowy Dział osobowy zajmujący się rekrutacja Socjalno bytowy Szkolenia, zatrudnienia i płac Administracji ogólnej Kancelaria główna Dział administracyjno-gospodarczy Dział transportu Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)

18 Literatura: 1. Ricky W. Gryffin „Podstawy zarządzania Organizacjami”, Warszawa PWN 2004 2. Pasternak K. „Zarys zarzadzania produkcją” warszawa PWN 2005 Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)


Pobierz ppt "Organizacja przedsiębiorstwa produkcyjnego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google