Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym"— Zapis prezentacji:

1

2 Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

3 Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
Ustawa uchwalona przez Sejm 23 sierpnia 2007r Moc obowiązująca od 21 grudnia 2007 roku 21 artykułów podzielonych na 5 rozdziałów

4 Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
cel ustawy: Określenie nieuczciwych praktyk rynkowych Określenie zasad przeciwdziałania tym prkatykom w interesie konsumentów w interesie publicznym Dyrektywa interpretacyjna

5 Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
Definicje ustawowe: konsument Przeciętny konsument dostatecznie dobrze poinformaowany uważny i ostrożny ustawowe kryteria oceny „przecętnego” konsumenta Rozumienie kodeksowe Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. z uwzględnieniem czynników społecznych, kulturowych, językowych, a także przynależności danego konsumenta do szczególnej grupy konsumentów

6 Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
Przedsiębiorca Osoba fizyczna, prawna, jednostka org. nieposiadająca osobowości prawnej oraz osoby działające na ich rzecz Prowadzące działalność gospodarczą lub zawodową Działalność ich nie musi być zorganizowana i ciągła Produkt – każdy towar lub usługa, w tym nieruchomość, prawo i obowiązki wynikające z umów cywilnoprawnych Art. 2. Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

7 Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
Praktyki rynkowe Dokonuje przedsiębiorca Działanie lub zaniechanie Sposób postępowania, oświadczenie lub informację handlową Bezpośrednio związane z promocją lub nabyciem produktu przez konsumenta w szczególności reklama i marketing

8 Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
NIEUCZCIWE Wprowadzenie w błąd Agresywna Stosowanie sprzecznego z prawem kodeksu dobrych praktyk System konsorcyjny Sprzeczność z dobrymi obyczajami w sposób istotny zniekształca lub może zniekształcić zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta * cecha nieuczciwości wg zapisów ustawy może dotyczyć zachowania przedsiębiorcy przed, w trakcie i po zawarciu umowy.

9 BŁĄD Działanie Zaniechanie
w jakikolwiek sposób powoduje lub może powodować podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej umowy, której inaczej by nie podjął. Zaniechanie pomija istotne informacje potrzebne przeciętnemu konsumentowi do podjęcia decyzji dotyczącej umowy tym samym powoduje lub może powodować ... * W razie wątpliwości istotne inoformacje są to wszystkie te informacje które przedsiębiorca musi podać na podstawie odrędnych przepisów

10 BŁĄD rodzaj działania: działanie dotyczące: KATALOG PRZYKŁADOWY!!!
rozpowszechnianie nieprwdziwych informacji rozpowszechnianie prawdziwych informacji mogących wprowadzić w błąd „podszywanie się pod inny produkt” nieprzestrzeganie kodeksu dobrych praktyk działanie dotyczące: istnienia produktu, jego rodzaju lub dostępności cech produktu obowiązków przedsiębiorcy związanych z produktem praw konsumenta ceny, sposobu jej obliczania, istnienia korzyści cenowej powodów stosowania praktyki, sytuacji gosp. przedsiębiorcy, jego kwalifikacji, ... KATALOG PRZYKŁADOWY!!!

11 BŁĄD Zaniechania: Zatajenie lub nieprzekazanie w sposób jasny, jednoznaczny lub we właściwym czasie informacji dotyczących produktu Nieujawnienie handlowego celu praktyki, jeżeli: nie wynika on jednoznacznie okoliczności powoduje lub może spowodować podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji dot. produktu, której inaczej by nie podjął

12 Istotne informacje w przypadku propozycji nabycia produktu
Propozycja nabycia produktu – informacja handlowa określająca cechy produktu oraz jego cenę, która bezpośrednio wpływa bądź może wpływać na podjęcie przez konsumenta decyzji dotyczącej umowy czy, w jaki sposób i na jakich warunkach: dokona zakupu zapłaci za produkt w całości lub części zatrzyma produkt rozporządzi nim wykona uprawnienie związane z produktem * bez względu na to, czy kosument zdecyduje się dokonać tej czynności czy powstrzymać się od jej dokonania

13 Istotne informacje w przypadku propozycji nabycia produktu
istotne cechy produktu imię, nazwisko (nazwę), adres (siedzibę) przedsiębiorcy cenę, uwzględniającą podatki Jeżeli nie można w sposób racjonalny obliczyć wcześniej ceny ze względu na charakter produktu Sposób, w jaki cena jest obliczana uzgodnienia dot. sposobu płatności, dostawy lub wykonania produktu oraz trybu ropatrywania reklamacji informacje o istnieniu prawa do rozwiązania lub odstąpienia od umowy, jeżeli prawo takie wynika z ustawy lub umowy

14 Dyrektywy interpretacyjne dotyczące błędu
Przy ocenie danego działania/zaniechania należy uwzględnić wszystkie elementy oraz okoliczności wprowadzenia produktu na rynek, w tym sposób jego prezentacji. Zaniechania: bierzemy pod uwagę także specyfikę danego środka komunikacji i wynikające zeń ograniczenia przestrzenne lub czasowe; bierzemy także pod uwagę wszystkie środki podjęte przez przedsiębiorcę, aby udostępnić konsumentom informację

15 Katalog praktyk postrzeganych jako błąd w każdych okolicznościach (wybór)
Posługiwanie się certyfikatem, znakiem jakości lub podobnym oznaczeniem bez posiadania uprawnień Reklama przynęta/przynęta i zamiana Twierdzenie o posiadaniu uprawnienia, koncesji, zezwolenia, bez spełnienia wymogów, by je otrzymać Nieprawdziwe twierdzenie, że sprzedaż produktu jest zgodna z prawem Prezentowanie uprawnienia przysługującego konsumentowi z mocy prawa jako cechy wyróżniającej ofertę przedsiębiorcy Adidos – pkt 13 Pozorny gratis Fałszywy konkurs

16 Agresywna praktyka rynkowa
Praktyka, która: Wywołuje niedopuszczalny nacisk i tym samym W znaczny sposób ogranicza lub może ograniczyć Tym samym powoduje lub może powodowć podjęcie przez niego decyzji dot. produktu, której inaczej by nie podjął. Swobodę wyboru przeciętnego konsumenta Zachowanie przeciętnego konsumenta względem produktu

17 Niedopuszczalny nacisk
Każdy rodzaj wykorzystywania przewagi wobec konsumenta W sposób znacznie ograniczający zdolność przeciętnego konsumenta do podjęcia świadomej decyzji dotyczącej umowy w szczególności użycie lub groźba użycia przymusu fizycznego lub psychicznego Przy ocenie należy uwzględnić wszystkie cechy praktyki, a w szczególności: Czas, miejsce, uciążliwość danej praktyki Celowe wykorzystanie przymusowego położenia konsumenta Uciążliwe lub niewspółmierne bariery pozaumowne, wykorzystywane przez przedsiębiorcę Groźby podjęcia działania niezgodnego z prawem lub użycie obraźliwych sformułowań

18 Bezwzględnie nieuczciwe agresywne praktyki rynkowe
Wywołanie wrażenia, że konsument nie może opuścić pomieszczeń przedsiębiorcy bez zawarcia umowy Ignorowanie próśb konsumenta o opuszczenie miejsca zamieszkania lub zaprzestanie wizyt Uciążliwe i niewywołane działaniem albo zaniechaniem konsumenta nakłanianie do nabycia produktów przez środki porozumiewania się na odległość Informowanie konsumenta o tym, że jeżeli nie nabędzie produktu, przedsiębiorcy może grozić utrata pracy lub środków do życia Umieszczanie w reklamie bezpośredniego wezwania do dzieci nabycia produktów lub wezwania rodziców do ich nabycia Fałszywa obietnica nagrody

19 Odpowiedzialność cywilna
Roszczenia konsumenta, którego interes został naruszony lub zagrożony: Zaniechanie praktyki Usunięcia jej skutków złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i formie Naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych, w szczególności unieważnienia umowy Zasądzenia odpowiedniej kwoty na cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej, ochroną dziedzictwa narodowego lub ochroną konsumentów

20 Odpowiedzialnośc cywilna
Z roszczeniami oprócz konsumenta wystąpić mogą: RPO Rzecznik Ubezpieczonych Krajowa lub regionalna organizacja, której celem statutowym jest ochrona interesów konsumentów Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów Ciężar dowodu, że dana praktyka rynkowa nie jest nieuczciwa spoczywa na przedsiębiorcy Przedawnienie – 3 lata, osobno dla każdego naruszenia

21 Odpowiedzialność karna
Stosujący agresywną praktykę grzywna Ściganie na wniosek/żądanie pokrzywdzonego

22 System konsorcyjny Inaczej zwany systemem argentyńskim, w Polsce upowszechnił się w ostatnim dwudziestoleciu konsument produkt konsument konsument konsument konsument konsument konsument wpłaty konsument Budżet konsorcjum konsument konsument konsument konsument konsument produkt konsument konsument

23 Pozbawienie wolności na okres od 3 miesięcy do 5 lat
System konsorcyjny Uznany expressis verbis za nieuczciwą praktykę rynkową i zakazany. Tak samo potraktowane zostało organizowanie grupy konsorcyjnej Zaostrzona odpowiedzialność karna Pozbawienie wolności na okres od 3 miesięcy do 5 lat Wartość mienia jest wielka – kara pozbwienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat

24 Projekt i realizacja Maciej Trąbski


Pobierz ppt "Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google