Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PUŁAPKI KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ PSYCHOLOGICZNA SYLWETKA ZŁODZIEJA ARCHIWALIÓW ANDRZEJ MARKOWSKI CB i UP.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PUŁAPKI KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ PSYCHOLOGICZNA SYLWETKA ZŁODZIEJA ARCHIWALIÓW ANDRZEJ MARKOWSKI CB i UP."— Zapis prezentacji:

1

2 PUŁAPKI KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ PSYCHOLOGICZNA SYLWETKA ZŁODZIEJA ARCHIWALIÓW ANDRZEJ MARKOWSKI e-mail: 1andrzejmarkowski@gmail.com CB i UP

3 PUŁAPKI PERCPCJI I AUTOPERCEPCJI Notatka prasowa z 25 kwietnia 2008 roku: Sąd w Pardubicach skazał Jożina B. na wysoką karę grzywny i karę 6 miesięcy pozbawienia wolności za kradzież archiwaliów. Działalność skazanego trwała co najmniej 3 lata na terenie całych Czech. Wpadł przez przypadek. Przedstawiał się jako historyk poszukujący materiałów do publikacji. Z reguły odwiedzał jedną placówkę kilka, kilkanaście razy. Kradł podczas ostatnich odwiedzin. Okradł archiwa w Ostrawie, Opawie, Terezinie, Teplicach, Mladej Bolesław, Pradze, Pardubicach, Sumperku, Chrudimi oraz wielu innych miejscowościach. CB i UP

4 PUŁAPKI PERCPCJI I AUTOPERCEPCJI Kim jest Jożin B., że przez trzy lata okradał szacowne instytucje, a wpadł przez przypadek? A może to nie Jożin B. jest jedynym i głównym sprawcą przestępczego zawłaszczania archiwaliów? Czy ma jakieś specjalne cechy ułatwiające mu wykonywania przestępczego procederu? CB i UP

5 PUŁAPKI PERCPCJI I AUTOPERCEPCJI Cechy, dyspozycje do czego? -Do hipnotyzowania archiwisty?, -Do sprawnego chowania w kieszeni na oczach archiwisty wynoszonych archiwaliów?, -Do umiejętnego szantażowania archiwisty?, -Do bezpiecznego dla siebie manipulowania archiwistą?, -Do sprawnego wykorzystania wiedzy o pułapkach psychologii społecznej? CB i UP

6 PUŁAPKI KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ CB i UP Aby odpowiedzieć na powyższe pytania należy dokonać analizy: * Charakterystycznych cech psychologicznych złodzieja i pracownika archiwum * Podstawowych błędów komunikacyjnych * Technik wzbudzania zainteresowania i utrzymywania uwagi interlokutora * Zgodności przekazu werbalnego i mowy ciała * Pułapek percepcji i autokreacji

7 PSYCHOLOGICZNA SYLWETKA ZŁODZIEJA ARCHIWALIÓW SPRAWNE FUNKCJONOWANIE W ROLI ZŁODZIEJA INTELIGENCJA Konceptualna Społeczna Normy nie uwewnętrznione, Praktyczna (ocena sytuacji i podjęcie decyzji) TYP OSOBOWOŚCI Krytycyzm sytuacyjny, Emocjonalna samokontrola, Przewidywanie, Aspołeczne wartościowanie) SPRAWNOŚCI PSYCHOLOGICZNE Wykonanie podjętej decyzji CB i UP

8 PSYCHOLOGICZNA SYLWETKA ARCHIWISTY SPRAWNE FUNKCJONOWANIE W ROLI PRACOWNIKA ARCHIWUM INTELIGENCJA Konceptualna Społeczna – Normy uwewnętrznione, Praktyczna ( ocena sytuacji i podjęcie decyzji) TYP OSOBOWOŚCI Ufanie innym, brak krytycyzmu, Emocjonalna samokontrola, Ograniczone przewidywanie, Społeczne wartościowanie SPRAWNOŚCI PSYCHOLOGICZNE Wykonanie podjętej decyzji CB i UP

9 WYKSZTAŁCENIE a KOMPETENCJE i KWALIFIKACJE ARCHIWISTY FORMALNE WYKSZTAŁCENIE dokument stwierdzający przygotowywanie się do wykonywania czynności zawodowych w danej dziedzinie np. dyplom, rekomendacja KOMPETENCJE i KWALIFIKACJE to co w rzeczywistości potrafi robić w ramach czynności zawodowych (Potwierdzane odnawianym certyfikatem) KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE w zakresie kontaktu z klientem (np umiejętność funkcjonowania w relacjach osobowych., pułapki komunikacji interpersonalnej, technika manipulacji itp.) KOMPETENCJE PRAKTYCZNE np.: metodyka praktyki archiwistycznej, KOMPETENCJE PSYCHOLOGICZNE CB i UP wg koncepcji Jerzego Wojciechowskiego

10 Kompetencje psychologiczne archiwisty pozytywne nastawienie do ludzi ; autentyczność; szacunek dla innych; umiejętność komunikowania się i unikania najczęstszych przyczyn zakłóceń w komunikowaniu się ludzi; umiejętność porozumiewania się w ogóle, a z klientem w szczególności; umiejętność rozpoznawania u klienta rodzaju motywacji w jego zainteresowaniu archiwaliami; elastyczność w dostosowywaniu własnego stylu działania do wymogów pragmatyki zawodowej; umiejętność kontrolowania przeciążeń własnych i klienta; ………..

11 ŻYCZENIOWY A RZECZYWISTY OBRAZ SAMEGO SIEBIE – PUŁAPKI PERCEPCJI ZACHOWANIE EMOCJE NASTAWIENIE SYTUACJA ZADANIOWA

12 PUŁAPKI PERCEPCJI…

13 ŻYCZENIOWY A RZECZYWISTY OBRAZ SAMEGO SIEBIE – PUŁAPKI AUTOPERCEPCJI Jakie nastawienie masz wobec osób na zdjęciach? Pewność siebie, pozytywne nastawienie Obojętność Zaciekawienie Wrogość, agresja Zakłopotanie Zdenerwowanie, Trema, strach Znużenie Miłość ……………

14 PUŁAPKI PERCEPCJI… Dobór zdięć: Zuzanna Wiśniewska

15 ŻYCZENIOWY A RZECZYWISTY OBRAZ SAMEGO SIEBIE – PUŁAPKI AUTOPERCEPCJI Jakie nastawienie masz wobec osób na zdjęciach? Pewność siebie, pozytywne nastawienie Obojętność Zaciekawienie Wrogość, agresja Zakłopotanie Zdenerwowanie, Trema, strach Znużenie Miłość ……………

16 Pułapki psychologii społecznej Efekt halo Automatyczne przypisywanie cech osobowościowych na podstawie pozytywnego lub negatywnego wrażenia efekt Galatei, efekt aureoli, efekt nimbu, anielski efekt halo efekt Golema, szatański efekt halo CB i UP Opracowanie: Zuzanna Wiśniewska

17 Efekt halo c.d. Przypisanie jednej ważnej pozytywnej lub negatywnej właściwości wpływa na skłonność do przypisywania innych, nie zaobserwowanych właściwości, które są zgodne ze znakiem emocjonalnym pierwszego przypisanego atrybutu. Pułapki psychologii społecznej CB i UP

18 Błąd pierwszego rzutu oka Informacje, które odbieramy jako pierwsze wydają się ważniejsze i bardziej reprezentatywne niż następne. Skłonność do oceniania ludzi na podstawie pierwszego wrażenia (pierwszych 10 sekund). ŻYCZENIOWY A RZECZYWISTY OBRAZ KLIENTA – PUŁAPKI PERCEPCJI

19 PUŁAPKI PERCEPCJI…

20 ŻYCZENIOWY A RZECZYWISTY OBRAZ KLIENTA – PUŁAPKI PERCEPCJI Potwierdzenie wrażenia 30 sekund

21 MOWA CIAŁA /GESTY, MIMIKA/ 60% TON GŁOSU 25% SŁOWA 15% To odbierane jest pierwsze To drugie To ostatnie ŻYCZENIOWY A RZECZYWISTY OBRAZ KLIENTA – PUŁAPKI PERCEPCJI CB i UP

22 Mowa ciała – umiejętności Wyraz twarzy –w tym uśmiech Ruchy głowy Gesty i ruchy ciała Postawa i poza Dystans i kierunek Kontakt fizyczny Wygląd zewnętrzny i budowa ciała Wyczucie czasu i synchronizacja - chronemika Mowa ciała i język mówiony

23 ŻYCZENIOWY A RZECZYWISTY OBRAZ KLIENTA– PUŁAPKI AUTOKREACJI Co decyduje o pierwszym wrażeniu? Nie to co mówimy, ale Mimika i gestykulacja Wygląd Ubiór Fizyczny dystans wobec drugiej osoby Sylwetka Ton głosu Kontakt wzrokowy

24 Wymiary komunikowania się proksemicznego CECHY KOMUNIKACJI DYSTANS ORIENTACJA (USADOWIENIE) POZA CIAŁA

25 Zależności przestrzenne (proksemika) Intymna (0–45 cm) Osobista (45-120 cm) Społeczna (1,2-3,6 m) Publiczna (3,6-25 m)

26 ŻYCZENIOWY A RZECZYWISTY OBRAZ SAMEGO SIEBIE – PUŁAPKI AUTOKREACJI Co zrobić, aby wywrzeć dobre wrażenie na kliencie, współpracownikach? Nawiązać kontakt wzrokowy Uśmiechnąć się, rozluźnić mięśnie twarzy Mówić wyraźnie, spokojnie, naturalnie Stosować otwarte, miękkie, poziome gesty Być dynamicznym, ale bez przesady ………………………

27 Pułapki psychologii społecznej Reguły wywierania wpływu: Reguła wzajemności (ja tobie to, co ty mnie) Reguła zaangażowania i konsekwencji (skłonić do przyjęcia drobnego zobowiązania, a potem łatwiej o skłonienie do kolejnego coraz większego i kolejnego….) Społeczny dowód słuszności (wszyscy tak robią, im bardziej znani, bądź podobni, tym skuteczniejszy dowód. Zachowanie innych jest dla nas punktem odniesienia) Reguła lubienia i sympatii (siła komplementów, uznania) Reguła autorytetu (ludzie podporządkowują się autorytetom) Reguła ograniczonej dostępności (należycie do elity, zajęcia reglamentowane)

28 WYSTĘPUJĄCE U NIELICZNYCH PRACOWNIKÓW ARCHIWÓW PSYCHOLOGICZNE DYSFUNKCJE WYKORZYSTYWANE PRZEZ ZŁODZIEI ARCHIWALIÓW niedojrzałość emocjonalna niedojrzałość społeczna dominowanie emocji w rozwiązywaniu sytuacji zadaniowych nietrafna ocena kompetencyjna niedostateczna koncentracja, podzielność i przerzutność uwagi zaburzone sprawności psychofizyczne wysoki poziom agresji/lęku CB i UP

29 CB i UP C

30 Opracował: Andrzej Markowski CB i UP C

31 KONFLIKT RÓL -JEDNOZNACZNOŚĆ/ DWUZNACZNOŚĆ ROLI -PRZYSTAWALNOŚĆ/ NIEPRZYSTAWALNOŚĆ ROLI -NIEDOCIĄŻENIE/ PRZECIAŻENIE ROLI MOTYWACJA DO PEŁNIENIA ROLI POSTRZEGANIE PELNIONEJ ROLI STRES ZWIĄZANY Z PEŁNIONYMI ROLAMI BRAK STRESU ZWIĄZANEGO Z PEŁNIONYMI ROLAMI AKTUALNY WZORZEC ZACHOWANIA ZACHOWANIE ARCHIWISTY OCZEKOWANIA ZWIĄZANE Z ROLĄ FORMUŁOWANE PRZEZ WŁADZE ARCHIWUM /PRAGM. ZAW. ARCHIWISTĘ KLIENTA/ZŁODZIEJA ® Andrzej Markowski

32 CB i UP C

33 ŻYCZENIOWY A RZECZYWISTY OBRAZ SAMEGO SIEBIE – PUŁAPKI AUTOKREACJI Podatność na wpływ innych mała duża Znają swoją wartość Są pewne siebie Są asertywne Kierują się własnym zdaniem Znają ludzi i ich zachowanie Znaj reguły wywierania wpływu Mają niska samoocenę Są niepewne siebie Są zależne emocjonalnie od innych Potrzebują potwierdzenia Potrzebują kierowania przez innych Nie mają wiedzy o zachowaniu ludzi Nie znają reguł wywierania wpływu CB i UP

34 Redukcja poczucia zagrożenia Redukcja stresu Efektywne radzenie sobie przez skoncentrowanie na zadaniu Brak istotnych kosztów psychologicznych: zmęczenia, lęku, wyczerpania, rozkojarzenia, poczucia krzywdy, winy, rozczarowania, niespełnienia nadziei, wstydu wobec siebie lub wobec otoczenia wg. Z. Ratajczak

35 Wzrost poczucia zagrożenia Wzrost stresu Nieefektywne radzenie sobie przez skoncentrowanie na sobie lub emocjach Znaczny wzrost kosztów psychologicznych: zmęczenia, wyczerpania, rozkojarzenia, lęku, dolegliwości psychosomatycznych, poczucia krzywdy, winy, rozczarowania, niespełnienia nadziei, wstydu wobec siebie lub wobec otoczenia wg z. Ratajczak

36 STRES U PRACOWNIKA ARCHIWUM STAN OBNIŻONEJ CZUJNOŚCI ORGANIZMU PROWADZĄCY DO: OSŁABIENIA WYDOLNOŚCI POZNAWCZEJ CO Z KOLEI PROWADZI DO ZABURZENIA ZDOLNOŚCI KRYTYCZNEJ SAMOOCENY, CZYLI CZUJNOŚCI SENNOŚĆ OSPAŁOŚĆ MIKRODRZEMKI OBNIŻONY POZIOM UWAGI I GOTOWOŚCI DO DZIAŁANIA WACHANIA SPRAWNOŚCI DZIAŁANIA SKŁONNOŚĆ DO POPEŁNIANIA BŁĘDÓW CB i UP C

37 PSYCHOLOGICZNA SYLWETKA ZŁODZIEJA ARCHIWALIÓW Jeszcze nie raz się spotkamy! Jożin B. (adres kontaktowy: e-mail: 1andrzejmarkowski@gmail.com)


Pobierz ppt "PUŁAPKI KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ PSYCHOLOGICZNA SYLWETKA ZŁODZIEJA ARCHIWALIÓW ANDRZEJ MARKOWSKI CB i UP."

Podobne prezentacje


Reklamy Google