Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Piramida zdrowego ż ywienia Zdrowe od ż ywianie Wst ę p, ogólna charakterystyka posiłków > Tygodniowy jadłospis (opis ka ż dego posiłku + warto ść energetyczna)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Piramida zdrowego ż ywienia Zdrowe od ż ywianie Wst ę p, ogólna charakterystyka posiłków > Tygodniowy jadłospis (opis ka ż dego posiłku + warto ść energetyczna)"— Zapis prezentacji:

1 Piramida zdrowego ż ywienia Zdrowe od ż ywianie Wst ę p, ogólna charakterystyka posiłków > Tygodniowy jadłospis (opis ka ż dego posiłku + warto ść energetyczna) TYGODNIOWY JADLOSPIS DLA OSOBY W WIEKU LAT ;)

2 … czyli CO MUSIMY ZAPEWNIĆ NASZEMU ORGANIZMOWI

3 Wła ś ciwy dobór pokarmów do zachowania odpowiedniej … Dobór pokarmów (wła ś ciwa dieta) uzale ż niony jest od wieku człowieka, rodzaju wykonywanej pracy, stanu zdrowia, pory roku oraz klimatu i jest niezb ę dny do utrzymania zdrowia i dobrej kondycji psychofizycznej człowieka. Składniki od ż ywcze zawarte w po ż ywieniu umo ż liwiaj ą komórkom, tkankom i narz ą dom prawidłowe funkcjonowanie oraz zapewniaj ą im regeneracj ę. Stanowi ą jednocze ś nie ź ródło energii, niezb ę dnej do przebiegu ró ż norodnych procesów ż yciowych. Znaj ą c zawarto ść poszczególnych składników od ż ywczych (białek, tłuszczów i w ę glowodanów) w 100 g produktu oraz dobowe zapotrzebowanie organizmu na te składniki, mo ż na uło ż y ć jadłospis odpowiedni do wieku, płci lub rodzaju wykonywanej pracy. Z tych 100 g produktów ż ywno ś ciowych na białko musi przypa ść 12%, na tłuszcze 30% i w ę glowodany 58%. Musimy równie ż zna ć zapotrzebowanie energetyczne organizmu, charakterystyczne dla płci i wieku. Przyj ę li ś my, ż e zapotrzebowanie energetyczne dla wieku lat wynosi 2800 kcal. Zaplanowali ś my, ż e b ę dziemy spo ż ywałli dziennie 4 posiłki ( I ś niadanie, II ś niadanie, obiad i kolacja) i na ka ż dy posiłek b ę dzie przeznaczony okre ś lony procent energii z tych 2800 kcal. I tak na I ś niadanie zu ż ytkowane b ę dzie 25% (700 kcal); II ś niadanie 15%, co stanowi 420 kcal; obiad 35% tj. 980 kcal i kolacja 25% tj. 700 kcal. Podczas układania jadłospisu nale ż y pami ę ta ć o zasadach prawidłowego od ż ywiania si ę.

4 PLANOWANIE JADŁOSPISU

5 Zanim zacznie si ę planowa ć jadłospis, trzeba najpierw ustali ć liczb ę posiłków w ci ą gu dnia i godziny ich przyjmowania. Ja ustaliłam, ż e b ę d ę spo ż ywa ć 4 posiłki dziennie: I ś niadanie o godzinie 7:00, II ś niadanie o 10:00, obiad o 13:00- 14:00 i kolacja o godzinie 19:00. Nale ż y pami ę ta ć, aby przerwy mi ę dzy posiłkami nie były dłu ż sze ni ż 3, 5- 5 godzin. W ka ż dym posiłku w ci ą gu dnia powinien by ć uwzgl ę dniony produkt białkowy pochodzenia zwierz ę cego, np. ser, mi ę so, ryby, jaja, mleko obok innych produktów dostarczaj ą cych białka pochodzenia ro ś linnego. Bardzo wa ż ny jest udział warzyw i owoców w posiłkach. Wzbogacaj ą one bowiem jadłospis w witaminy. Wprowadzaj ą równie ż do organizmu składniki mineralne działaj ą ce alkalizuj ą co- głównie potas. Trzeba równie ż pami ę ta ć o podawaniu odpowiedniej ilo ś ci mleka, ciemnego pieczywa i grubych kasz.

6 PIERWSZE ŚNIADANIE ;) Powinno zawiera ć dodatek białka zwierz ę cego, pochodz ą cego z w ę dliny, jaja, czy te ż białego lub ż ółtego sera, a do sporz ą dzania napoju powinno by ć uwzgl ę dnione mleko. Trzeba te ż przewidzie ć dodatek warzywa lub owocu w zale ż no ś ci od mo ż liwo ś ci sezonowych.

7 DRUGIE ŚNIADANIE ;) Powinno składa ć si ę z produktów, które mo ż na zabra ć do szkoły. B ę d ą to kanapki z ciemnego, pełnoziarnistego pieczywa, posmarowane masłem z dodatkiem produktu białkowego (ser, jaja, ryby, w ę dliny) oraz owoców sezonowych.

8 OBIAD ;) Jest posiłkiem, na który zwraca si ę najwi ę ksz ą uwag ę. W tym posiłku powinno si ę znale źć białko zwierz ę ce oraz do ść du ż a porcja warzyw gotowanych, a tak ż e dodatek surówki z warzyw.

9 DESER ;) Cz ę sto w posiłku jest uwzgl ę dniony deser. Najwarto ś ciowsze s ą desery mleczne i owocowe lub mleczne z dodatkiem owoców ś wie ż ych, mro ż onych, konserwowych- w zale ż no ś ci od sezonu. Przykładem mog ą by ć takie warto ś ciowe desery jak: kisiel mleczny z przecierem z jagód lub malin, koktajl mleczno- owocowy, mus z mleka i kaszy manny z sokiem i ś wie ż ymi owocami.

10 KOLACJA ;) Powinna równie ż zawiera ć białko zwierz ę ce oraz dodatek warzyw i owoców. Nale ż y pami ę ta ć, aby w posiłkach kolacyjnych nie znajdowały si ę potrawy trudno strawne, gdy ż jest to ostatni posiłek przed snem. Ostatni posiłek zaleca je ść si ę do około godziny 18.

11 TYGODNIOWY JADŁOSPIS ( )

12 PONIEDZIAŁEK Nazwa potrawyPosiłekWarto ść energetyczna (kcal) Warto ść energetyczna (kJ) I posiłek Ś niadanie Mleko,pieczywo mieszane,masło, d ż em,miód,jajko, rzodkiewka,sałata ,2 II posiłek Drugie ś niadania Kanapka z masłem szynk ą, sałata i ogórkiem+jabłko i sok (baton czekoladowy) ,13 III posiłekObiad( z deserem) Gulasz wołowy z kasz ą gryczan ą Surówka wiosenna, sok owocowy ,28 IV posiłekKolacja Kiełbasa na gor ą co,ketchup, pieczywo mieszane,masło, herbata z cytryn ą 700 Razem: , ,81

13 WTOREK PosiłekNazwa potrawy Warto ść energetyczna (kcal) Warto ść energetyczna (kJ) I posiłek płatki z mlekiem, pieczywo mieszane, Masło,Miód, 2 plastry szynki drobiowej, Rzodkiewka Sok pomara ń czowy Ś niadanie ,2 II posiłek Kanapka (bułka, masło i Szynka) Ś wie ż y Ogórek Dro ż d ż ówka Tymbark wi ś niowy Drugie ś niadania ,13 III posiłek Ogórkowa Pieczywo Udko pieczone Ziemniaki Surówka z marchwi Obiad ,28 IV posiłek Pieczywo Masło Konfitura z czarnej porzeczki Napój jabłkowo- mi ę towy Kolacja 700 Razem: , ,81

14 ŚRODA PosiłekNazwa potrawy Warto ść energetyczna (kcal) Warto ść energetyczna (kJ) I posiłek Kakao Jajecznica Pieczywo mieszane 2 plastry sera Masło Li ść sałaty Pomidor Ś niadanie ,2 II posiłek Kanapka z pieczywa białego Masło szynka Sałata Rogal ma ś lany Jogurt Drugie ś niadania ,13 III posiłek Kluski ś l ą skie z gulaszem(mi ę so wołowe w ciemnym sosie) Sałata z sosem sok z czarnej porzeczki Obiad( z deserem) ,28 IV posiłek Pieczywo mieszane z masłem Jajka na mi ę ko Sałatka wielowarzywna Pomidor Sałata zielona Herbata z cytryn ą Kolacja700 Razem: , ,81

15 CZARTEK PosiłekNazwa potrawy Warto ść energetyczna (kcal) Warto ść energetyczna (kJ) I posiłek Kasza manna na mleku,Pieczywo z masłem,Miód, D ż em,Twaro ż ek Herbata z cytryn ą Ś niadanie ,2 II posiłek Kanapka z serem Li ść sałaty Rzodkiewka Dro ż d ż ówka z budyniem Sok wieloowocowy Drugie ś niadania ,13 III posiłek Zupa szczawiowa z jajkiem,Pieczywo Zrazy zwijane w sosie,Ry ż,Surówka Woda mineralna z cytryna Obiad( z deserem) ,28 IV posiłek Pieczywo mieszane z masłem Pasta z ryby Li ść sałaty Herbata z cytryn ą Kolacja700 Razem: , ,81

16 PIĄTEK PosiłekNazwa potrawy Warto ść energetyczna (kcal) Warto ść energetyczna (kJ) I posiłek Płatki kukurydziane z mlekiem, Pieczywo mieszane z masłem,Miód D ż em Herbata z cytryn ą Ś niadanie ,2 II posiłek Kanapki z masłem, szynk ą i serem Li ść sałaty Pizzerka, woda mineralna Drugie ś niadania ,13 III posiłek Zupa pomidorowa z makaronem Pulpety w sosie Ry ż Bukiet surówek Budy ń ś mietankowy Obiad( z deserem) ,28 IV posiłek Jajecznica, chleb z masłem, Jogurt truskawkowo- bananowy Kolacja420 Razem: , ,81

17 SOBOTA PosiłekNazwa potrawy Warto ść energetyczna (kcal) Warto ść energetyczna (kJ) I posiłek Płatki owsiane z mlekiem,Pieczywo mieszane z masłem Parówki gotowane Keczup, Herbata z cytryn ą Ś niadanie ,2 II posiłek Kanapki z pieczywa mieszanego z Masłem i szynk ą, Jabłko, tymbark Drugie ś niadania ,13 III posiłek Zupa ogórkowa Ziemniaki, kotlet schabowy, Sałata zielona w sosie Napój owocowy Obiad( z deserem) ,28 IV posiłek Pieczywo Masło, twaro ż ek, jogurt owocowy Herbata z cytryn ą Kolacja700 Razem: , ,81

18 NIEDZIELA PosiłekNazwa potrawy Warto ść energetyczna (kcal) Warto ść energetyczna (kJ) I posiłek płatki z mlekiem Pieczywo mieszane Masło,D ż em truskawkowy Twaro ż ek ze szczypiorkiem, Herbata z cytryn ą Ś niadanie ,2 II posiłek Bułka z masłem,szynk ą i pomidorem, tymbarkDrugie ś niadania ,13 III posiłek Rosół z makaronem, ziemniaki, kurczak,surówka Obiad( z deserem) ,28 IV posiłek Pieczywo Masło D ż em z czarnej porzeczki Herbata z cytryn ą Kolacja700 Razem: , ,81

19 WYKONALI ;) Wiktoria Zientkiewicz i Jarek Bil ;) Ź ródła :Google-grafika Zdroweod ż ywianie.pl diety.com


Pobierz ppt "Piramida zdrowego ż ywienia Zdrowe od ż ywianie Wst ę p, ogólna charakterystyka posiłków > Tygodniowy jadłospis (opis ka ż dego posiłku + warto ść energetyczna)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google