Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, 11 grudnia 2009 Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach Program Operacyjny Ludzki Program Operacyjny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, 11 grudnia 2009 Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach Program Operacyjny Ludzki Program Operacyjny."— Zapis prezentacji:

1

2 Warszawa, 11 grudnia 2009 Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach Program Operacyjny Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w praktyce 2

3 Sytuacja społeczna Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach 3 W województwie śląskim (czerwiec 2008r.) bez pracy pozostawało 80,4 tys. kobiet, które stanowiły 61,8% wszystkich zarejestrowanych (w roku 2003: 54% - wzrost o 7,8% w przeciągu 6 lat) W I kwartale 2008 roku wskaźnik bezrobotnych zarejestrowanych kobiet w województwie śląskim nadal należał do najwyższych w kraju i wynosił 93,7 tys. Wskaźnik zatrudnienia kobiet w stosunku do wskaźnika zatrudnienia mężczyzn w IV kwartale 2007 roku należał do jednego z najwyższych wskaźników różnicy zatrudnienia obu płci w kraju i wynosił 15,6% w województwie śląskim Kobiety stanowią w województwie śląskim największą grupę zarejestrowanych bezrobotnych bez stażu tj. 69,5% bezrobotnych osób, które dotychczas nie pracowały

4 Ramy prawne Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach 4 Traktat Amsterdamski, 1997, art. 2, 3, 13, 141 Rozporządzenie nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego, art. 6 Rozporządzenie Rady nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające ogólne zasady dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, art. 16 Plan działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn 2006-2010

5 EFS i PO KL Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach 5 Europejski Fundusz Społeczny ma za zadanie eliminację barier Program Operacyjny Kapitał Ludzki to instrument zmiany społecznej W PO KL nie ma projektów neutralnych ze względu na płeć Zasada równości szans kobiet i mężczyzn jest jedną z podstawowych zasad EFS i stanowi kryterium horyzontalne PO KL. Powinna więc być przestrzegana na każdym etapie wdrażania funduszy unijnych.

6 Aspekt ekonomiczny Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach 6 Rynek pracy w obecnym kształcie, czyli niewykorzystujący wszystkich ludzkich zasobów, nie przetrwa następnych dziesięcioleci. Spojrzenie na odbiorców z perspektywy ich płci kulturowej, powoduje, iż przedsięwzięcie staje się efektywniejsze. Równość daje różnorodność, co wpływa na przyjazną i bardziej wydajną atmosferę w pracy/ szkole/ towarzystwie

7 Mity dotyczące równości szans Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach 7 50/50 – równość znaczy po równo Równość w praktyce nie oznacza parytetu, ale kierowanie działań i wsparcia oraz koncentrowanie się na tej płci, która na danym obszarze najbardziej tego potrzebuje. Nie może być tak, że zasada po równo będzie ponad aspekty merytoryczne

8 Mity dotyczące równości szans Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach 8 Równość dyskryminuje mężczyzn Działania równościowe polegają na skierowaniu wsparcia w stronę grupy najbardziej go potrzebującej. Są obszary, np. profilaktyka zdrowia, bezdomność, w których to właśnie mężczyźni stanowić powinni taką grupę.

9 Mity dotyczące równości szans Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach 9 Równość prowadzi do ujednolicenia społeczeństwa i utraty indywidualizmu Działania równościowe mają doprowadzić do ujednolicenia, owszem, ale szans kobiet i mężczyzn podczas dokonywania przez nich ich życiowych wyborów.

10 Bariery utrudniające stosowanie zasady równości szans Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach 10 Mała ilość danych statystycznych, wyników badań i analiz z podziałem ze względu na płeć Mała świadomość genderowa wśród społeczeństwa Obawa przed zmianą – odrzucenie stereotypowego spojrzenia na świat burzy dotychczasowy porządek, odejście od uproszczonych schematów wymaga wysiłku przy pojmowaniu rzeczywistości.

11 Standard minimum Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach 11 Najczęściej popełniane błędy w odniesieniu do standardu minimum: brak konkretnych działań zmierzających do rozwiązania przedstawionych problemów (projektodawcy, opisując działania realizowane w projekcie, nie wskazują w jaki sposób wpłyną one na zmniejszenie zdiagnozowanych problemów danej płci); brak wskazania konkretnych rezultatów wskazujących na sytuację kobiet i mężczyzn, jakie zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu (projektodawcy nie opisują jak zmieni się sytuacja danej płci po zrealizowaniu wszystkich działań przewidzianych w projekcie); dane w podziale na płeć użyte w uzasadnieniu potrzeby realizacji projektu nie dotyczą obszaru interwencji projektu, a jedynie jego zasięgu; projekt nie przewiduje równościowego sposobu zarządzania projektem (puste deklaracje – projekt będzie zarządzany równościowo); brak rozróżnienia grupy docelowej na płeć; projekty neutralne.

12 Dobre praktyki Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach 12 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Projektodawcy kładą nacisk na to, aby nie utrwalać istniejących stereotypów i segregacji rynku pracy – kobiety mają dostęp do męskich zawodów, jak kierowca autobusu, a mężczyznom oferuje się szkolenia w zawodach do tej pory postrzeganych jako typowo kobiece, jak pielęgniarz, nauczyciel w przedszkolu. W celu zareklamowania kobiet jako kompetentnych pracownic w dziedzinie elektroniki, jeden projektodawca zorganizował spotkanie z przyszłymi pracodawcami, na którym to kobiety przedstawiały ofertę zawodową, a mężczyźni zajęli się obsługą spotkania.

13 Dobre praktyki Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach 13 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Dla kobiet doświadczających przemocy domowej planowane jest wsparcie w postaci takich szkoleń zawodowych, które pozwolą im uniezależnić się finansowo od sprawców przemocy. Aby aktywnie angażować mężczyzn w proces wychowania, organizowane są specjalne zajęcia dla ojców i ich dzieci.

14 Dobre praktyki Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach 14 Priorytet VII Promocja integracji społecznej WARTO PAMIĘTAĆ – OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE TEŻ MAJĄ PŁEĆ! IMIGRANCI TEŻ MAJĄ PŁEĆ!

15 Dobre praktyki Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach 15 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki W projektach skierowanych do pracodawców i pracodawczyń promowane są elastyczne formy pracy, takie jak praca na część etatu, praca na odległość, możliwość pracy na zmiany. Takie rozwiązania uwzględniają sytuację osób, które nie mogą wykonywać pracy w pełnym wymiarze lub w miejscu pracy – osób zaangażowanych w opiekę nad osobami zależnymi, osoby niepełnosprawne..

16 Dobre praktyki Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach 16 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Projektodawcy dostrzegają potrzebę doskonalenia zawodowego w obszarze gender mainstreaming i wykazują gotowość do przyspieszenia zmian w zakresie polityki równości szans kobiet i mężczyzn, kładąc nacisk na rolę szkół i przedszkoli w tym procesie. Planowane są kursy antydyskryminacyjne dla nauczycieli w celu przygotowania ich do wdrażania w proces dydaktyczny zasady równych szans kobiet i mężczyzn..

17 Wskazówki na przyszłość Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach 17 trudno jest zmieniać świat z ludźmi, którzy chcą to robić, ale nie uporali się ze swoimi uprzedzeniami, czy też kierują się krzywdzącymi stereotypami, często nieświadomie i niechcący. Dlatego ważne jest, aby nie skupiać się tylko na programach, ale przede wszystkim na zespołach, które je realizują.

18 Wskazówki na przyszłość Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach 18 bardzo ważne jest włączanie mężczyzn w przekaz genderowy – pozwoli to przełamać stereotypy dotyczące równości, sugerujące, iż jest ona wymysłem nienawidzących mężczyzn feministek, i jej głównym zadaniem jest eliminacja mężczyzn z życia społecznego, politycznego i gospodarczego.

19 Dziękuję za uwagę Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach 19 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 40–037 Katowice, ul. Ligonia 46 / ul. Dąbrowskiego 23 tel. 032 77 40 125 efs@silesia-region.pl www.efs.silesia-region.pl


Pobierz ppt "Warszawa, 11 grudnia 2009 Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach Program Operacyjny Ludzki Program Operacyjny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google