Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU Gimnazjum Publicznego w Somoninie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU Gimnazjum Publicznego w Somoninie"— Zapis prezentacji:

1 KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU Gimnazjum Publicznego w Somoninie
mgr Waltraud ErykaWiczling Somonino, dn r.

2 Obrane motto „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym się dzieli z innymi.” Jan Paweł II

3 Wstęp Obejmując po raz kolejny stanowisko dyrektora gimnazjum – pragnę służyć moimi umiejętnościami młodzieży gimnazjalnej, rodzicom, uczniom i nauczycielom. Chcę doprowadzić do tego, aby każdy z członków szkolnej społeczności: rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego, rady rodziców aktywnie włączał się urzeczywistnianie wizji placówki.

4 Wizja szkoły: (...) wychowanie człowieka: kulturalnego, tolerancyjnego, szlachetnego, troskliwego, wrażliwego, odpowiedzialnego za siebie i innych, szanującego narodową kulturę i tradycje; wspomaganie rozwoju ucznia i kształtowanie jego osobowości (...) Zdaję sobie sprawę, że aby ten cel osiągnąć, konieczna jest zgodna i efektywna współpraca wszystkich nauczycieli, wychowawców oraz ludzi i instytucji wspomagających szkołę.

5 Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły
Obejmuje w szczególności: kształtowanie potencjału kadrowego; projektowanie pracy dydaktycznej; wykorzystanie technologii komputerowej i informatycznej; rozwiązywanie problemów społecznych i wychowawczych; kształtowanie pozytywnych cech charakterów uczniów; ukazanie szkoły – jako drogi osobistych sukcesów ucznia; kształtowanie postaw patriotycznych i świadomości obywatelskiej; tworzenie dobrego klimatu szkoły, współpraca z rodzicami i różnymi instytucjami; rozwijanie bazy szkoły; promocję szkoły.

6 I. Kształtowanie potencjału kadrowego:
uczestniczenie nauczycieli w szkoleniach z zakresu pracy z uczniem o specyficznych problemach edukacyjnych i wychowawczych; zorganizowanie na terenie szkoły warsztatów dla wychowawców klas w ramach WDN-u; sprawne funkcjonowanie zespołów przedmiotowych; przeszkolenie i zachęcenie nauczycieli do pisania nowych, własnych programów edukacyjnych; dążenie do zapewnienia dobrej atmosfery w gronie pedagogicznym – integrowanie przez wspólne wyjazdy i festyny rodzinne.

7 II. Projektowanie pracy dydaktycznej:
modyfikacja programów edukacyjnych z uwzględnieniem potrzeb uczniów; realizowanie i ewaluacja Programu WDN; ewaluacja wewnątrzszkolnego systemu oceniania – wprowadzenie oceniania kształtującego; stosowanie aktywizujących metod nauczania; systematyczne prowadzenie dziennika elektronicznego; poszerzenie oferty edukacyjnej o wprowadzenie nauczania drugiego języka obcego oraz powstanie klas sportowych; wzbogacenie oferty szkoły w obszarze edukacji ekonomicznej poprzez uczestniczenie w programie Certyfikat Jakości Szkoła Przedsiębiorczości; diagnozowanie poziomu dydaktycznego uczniów na początku klas pierwszych i badanie edukacyjnej wartości dodanej.

8 Klasy integracyjne: Moją ambicją w tym zakresie jest:
udoskonalanie procesu dydaktycznego i wychowawczego w klasach integracyjnych; pełna integracja zespołów - wszyscy uczniowie, także uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczą się i wzrastają razem; aktywność osób zdrowych, ich spontaniczność i wola zdobywania wiedzy mobilizują uczniów niepełnosprawnych do pracy na lekcjach i do pracy nad sobą.

9 III. Wykorzystanie technologii komputerowej i informatycznej:
uczestnictwo nauczycieli w kursach dotyczących zastosowań komputera na lekcjach innych niż informatyka; opracowanie scenariuszy lekcji z wykorzystaniem technik komputerowych; prowadzenie lekcji z różnych przedmiotów w pracowni multimedialnej z wykorzystaniem Internetu, programów multimedialnych; publikowanie opracowań, informacji, wiadomości z życia szkoły na stronie internetowej szkoły: stworzenie możliwości wykorzystania szkolnych komputerów do tworzenia prac, projektów i prezentacji multimedialnych; zdobycie prestiżowego Znaku Jakości wypożyczanie i zamawianie książek z biblioteki szkolnej drogą elektroniczną.

10 Sale lekcyjne Aktualnie do dyspozycji nauczycieli i uczniów oprócz pracowni informatycznej posiadającej dostęp do Internetu oraz dwóch sal multimedialnych wyposażonych w przedmiotowe oprogramowanie multimedialne są środki audiowizualne, telewizory, magnetowidy, sprzęt nagłaśniający, kamera, aparat cyfrowy, 3 projektory multimedialne, radiomagnetofony, zestaw kina domowego, kserokopiarka, rzutniki pisma, videoflex. Szkoła posiada 4 laptopy i 51 komputerów stacjonarnych. Planuję dalszą rozbudowę bazy dydaktycznej szkoły.

11 SzOK Szkolny Ośrodek Kariery
Jednym z moich zadań jest kontynuowanie działalności SzOK. Mam nadzieję, że umiejętności tam zdobyte, pomogą naszej młodzieży odnaleźć swoją ścieżkę rozwoju zawodowego.

12 Biblioteka Zgodnie z moją koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły zamierzam w dalszym ciągu: rozwijać Szkolne Centrum Informacji; doposażyć zasoby biblioteczne; wspomagać edukację kulturalną i informacyjną uczniów; udzielać pomocy w samokształceniu nauczycieli.

13 Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej
W ramach projektu ICIM biblioteka szkolna została wyposażona  w 4 komputery podłączone do Internetu oraz urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, kopiarka); Dodatkowo, poczyniłam starania o doposażenie Centrum w najbliższym czasie w kolejne 4 komputery wraz z oprogramowaniem.

14 IV. Rozwiązywanie problemów społecznych i wychowawczych
zachęcanie nauczycieli do uczestniczenia w szkoleniach, kursach, seminariach z zakresu profilaktyki; kontynuowanie współpracy z teatrem Kurtyna; systematyczne prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki wychowawczej, uzależnień, zdrowotnej i innej – podsumowanej zorganizowaniem „Tygodnia Profilaktyki”; pozyskiwanie własnych autorskich programów i scenariuszy lekcji związanych z wychowaniem i profilaktyką; nawiązanie współpracy z ośrodkami, stowarzyszeniami, szkołami prowadzącymi działalność profilaktyczną; gromadzenie literatury i materiałów audiowizualnych z zakresu profilaktyki (w bibliotece szkolnej); rozpoznanie możliwości włączenia rodziców do prowadzenia zajęć z zakresu problematyki wychowawczej;

15 V. Kształtowanie pozytywnych cech charakterów uczniów
zapoznanie rodziców z ofertą wychowawczą szkoły, stworzenie możliwości włączenia propozycji rodziców; promowanie uczniów wyróżniających się pozytywną postawą wobec innych, aktywnością na forum klasy, szkoły, środowiska; zrealizowanie w każdej klasie lekcji dotyczących problemów i potrzeb osób niepełnosprawnych, chorych i starszych – kontynuacja szkolnego Wolontariatu; wyróżnianie uczniów potrafiących łączyć naukę z zajęciami pozalekcyjnymi i reprezentowaniem szkoły na zewnątrz; przedstawiciele Szkolnego Centrum Pomocy Pedagogiczno Psychologicznej, Zespołu Wychowawczego i Samorządu Uczniowskiego stworzą system wzmocnień pozytywnych i grupę wsparcia dla uczniów potrzebujących porady, bądź interwencji wychowawczej;

16 V. Kształtowanie pozytywnych cech charakterów uczniów
budowanie zaufania między wszystkimi pracownikami szkoły, uczniami i rodzicami, otwieranie się na innych, wzajemne motywowanie; zachęcanie nauczycieli do rozwijania u uczniów umiejętności zachowań asertywnych; organizowanie konkursów wiedzy, artystycznych i sportowych, wystawy prac uczniów na poziomie powiatu i województwa.

17 Samorząd Szkolny Planuję aby Samorząd Szkolny:
w dalszym ciągu aktywnie włączał się w organizowanie życia kulturalnego w szkole; współuczestniczył w podejmowaniu istotnych decyzji wpływających na jakość szkoły; nawiązywał współpracę z wieloma instytucjami i placówkami oświatowymi; niósł pomoc materialną najuboższym uczniom i ich rodzinom.

18 Szkolne Centrum Pomocy Pedagogiczno-Psychologicznej
Centrum odgrywa bardzo ważną rolę w dobrym funkcjonowaniu szkoły. Planuję w dalszym ciągu organizować uczniom opiekę psychologiczno - pedagogiczną, którą zapewnią: pedagodzy szkolni, pedagodzy specjalni, psycholog szkolny, logopeda, socjoterapeuta Klubu Profilaktyki, doradca zawodowy Szkolnego Ośrodka Kariery, pedagog resocjalizacji.

19 Klub Profilaktyki Bezpieczna Młodość
Zamierzam kontynuować działalność Szkolnego Klubu Profilaktyki Bezpieczna Młodość, który powstał cztery lata temu z myślą o młodzieży borykającej się z problemami okresu dorastania, z trudnościami życiowymi, wychowującej się w rodzinach problemowych czy zachowującej się kłopotliwie.

20 VI. Szkoła - drogą osobistych sukcesów ucznia – to:
budowanie poczucia własnej wartości ucznia i satysfakcji z osiągniętych efektów pracy w szkole; rozwijanie zdolności i zainteresowań, predyspozycji, talentów (prezentowanie w szkolnych gablotach sukcesów uczniów, reprezentujących szkołę w konkursach i olimpiadach; osiągnięcia uczniów znajdą się na stronie internetowej szkoły i kronice szkolnej); poznawanie wartości moralnych i estetycznych, poprzez uczestnictwo w kulturze, spotkaniach z ludźmi sukcesu, udziału w koncertach, spotkaniach teatralnych itp.; publikowanie własnych artykułów w szkolnej prasie „Gimnazjalne Klimaty” w „Dzienniku Bałtyckim”, na stronie internetowej szkoły; wdrażanie uczniów do samorządności ; upowszechnianie wiedzy o prawach i obowiązkach ucznia, treści Konwencji Praw Dziecka.

21 Projekty realizowane w szkole
W obecnej dobie dobra szkoła musi zabiegać prestiż, a co za tym idzie i fundusze. Z tego względu będę kontynuować realizację projektów m.in.: Learning at Europe; Janko Muzykant; Równać Szanse 2007; Za rękę z Einsteinem; Szkoła z Klasą.

22 VII. Kształtowanie postaw patriotycznych i świadomości obywatelskiej
szkoła kształtuje właściwy stosunek do symboli narodowych, rozwija tożsamość narodową i regionalną; organizuje prelekcje, spotkania, wycieczki, inscenizacje, uroczystości, ukazujące wzorce osobowe godne do naśladowania w miłości ojczyzny i uczciwości wobec innych ludzi; ukazuje sylwetki wielkich Polaków, przedstawicieli najbliższego środowiska, rozwija postawy związane z kulturą regionalną; kształtuje umiejętności nawiązywania kontaktów międzyludzkich, postaw tolerancji wobec środowiska o innej kulturze; rozwija tożsamość europejską; popularyzuje wśród uczniów wiedzę o patronie szkoły – Karolu Wojtyle; nadanie imienia szkole (poświęcenie tablicy i sztandaru).

23 Kaszubska Izba Regionalna
Izba ma za zadanie zainteresować uczniów dziedzictwem kulturowym regionu, przybliżyć najbliższe środowisko, a przez to kształtować świadomość własnych korzeni. Dodatkowo, przy Izbie Kaszubskiej zamierzam zorganizować Izbę Pamięci poświęconą Karolowi Wojtyle – patronowi szkoły.

24 VIII. Tworzenie dobrego klimatu, współpraca ze środowiskiem
rozwijanie poczucia solidarności społecznej i chęci pomagania sobie nawzajem; przestrzeganie praw ucznia przez nauczycieli; stworzenie działalności pozalekcyjnej szkoły zgodnie z zainteresowaniami potrzebami uczniów; utworzenie Klubu Absolwenta – wspólne działania na rzecz szkoły; aktywny i świadomy współudział w budowaniu partnerstwa: rodzina – szkoła- środowisko lokalne; aktywizowanie uczniów do pracy na rzecz szkoły; integrowanie społeczności ze środowiskiem lokalnym; integracja wszystkich pracowników szkoły; nawiązanie współpracy z organizacjami i instytucjami w celu zaangażowania ich w pomoc uczniom i szkole.

25 IX. Rozwijanie bazy szkoły
dalsze wzbogacanie zasobów szkoły w pomoce dydaktyczne i lektury; modernizacja pracowni komputerowej i Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej -realizacja projektu ministerialnego; wyposażenie klas w komputer dla nauczyciela; gromadzenie i wykorzystanie przez nauczycieli środków dydaktycznych wspomagających proces nauczania; zakupienie kolejnych multimedialnych programów edukacyjnych; budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej i boisk na świeżym powietrzu; wykonanie elewacji budynku szkolnego.

26 X. Promocja szkoły aktualizowanie strony internetowej szkoły;
rejestrowanie ważnych wydarzeń z życia szkoły na fotografiach w celu wykorzystania materiałów w promocji szkoły na stronie internetowej i dokumentowanie w kronice szkolnej; publikowanie opracowań oraz artykułów nauczycieli i dyrekcji szkoły; uczestniczenie szkoły w imprezach kulturalnych i sportowych, prezentowanie swoich osiągnięć; współpraca szkoły z innymi placówkami w gminie, powiecie i zaprzyjaźnionych krajach; organizowanie „Dni otwartych", konkursów, zawodów sportowych o zasięgu gminnym, powiatowym i wojewódzkim; promowanie sukcesów wyróżniających się uczniów i nauczycieli wśród społeczności szkolnej, rodziców i w środowisku; tworzenie tradycji szkoły związanej ze środowiskiem lokalnym i patronem; ukazywanie osiągnięć i potencjału społeczności szkolnej na forum gminy i regionu.

27 Realizacja koncepcji Jestem świadoma faktu, iż realizacja mojej koncepcji zależy od wielu czynników, wśród których na pierwszy plan wysuwa się efektywny zespół pracowników charakteryzujących się: jasnością celów - zespół wie, po co istnieje, jakie rezultaty powinien osiągnąć; ustalone cele są możliwe do osiągnięcia; cele indywidualne i zespołowe są zgodne; podziałem ról - każdy członek ma jasność za co odpowiada; określonymi kompetencjami - komunikacja jest otwarta i dwustronna; procedury podejmowania decyzji są dostosowane do sytuacji, dąży się do konsensusu, aktywnego udziału i dyskusji grupowej, wysokie zdolności rozwiązywania problemów; konflikty i kontrowersje są twórczo wykorzystywane, a nie tłumione;

28 Realizacja koncepcji wzajemnym wsparciem, życzliwością i współpracą - uczestnicy zespołu są elastyczni i pomagają sobie nawzajem; panuje klimat zaufania, atmosfera przyjaźni i przyjemności z pracy; odpowiednim przywództwem - styl działania lidera jest dostosowany do kwalifikacji i motywacji członków zespołu; władza jest podzielona między członków zespołu; właściwymi metodami pracy - metody pracy są analizowane i doskonalone; stosowane zasady i procedury są skuteczne i dostosowane do sytuacji; chęcią własnego doskonalenia i rozwoju - członkowie zespołu mają możliwość doskonalenia się i rozwoju; zarówno cały zespół, jak i pojedyncze osoby otrzymują informacje zwrotne; członkowie zespołu są w stanie sami, na bieżąco oceniać rezultaty swojej pracy.

29 Realizacja koncepcji Jako dyrektor szkoły zamierzam:
dbać o dobrą opinię szkoły w środowisku lokalnym i poza nim, czyli tak kierować szkołą, by mówiło się o niej dobrze; zadbać o to, by szkoła wyróżniała się w środowisku , dobrze współpracowała z innymi placówkami, a nie rywalizowała z nimi; dbać o estetykę otoczenia oraz wygląd zewnętrzny i wewnętrzny szkoły; utrwalać w świadomości rodziców i uczniów dobre informacje o szkole; sukcesywnie zmieniać formy promocji szkoły i uaktualniać je, dostosowując do nowo powstających potrzeb, do nowej sytuacji;

30 Realizacja koncepcji a nade wszystko:
dbać o bezpieczeństwo, zdrowie i higienę pracy uczniów i personelu szkoły; utrzymywać w pełnej sprawności technicznej bazę szkoły i jej zaplecze logistyczne; dbać o finanse szkoły poprzez racjonalne wykorzystywanie środków; systematycznie pozyskiwać dotacje unijne.

31 Realizacja koncepcji Zdaję sobie sprawę, że czeka mnie trudne zadanie przy realizacji zaprezentowanej koncepcji. Pragnę by szkoła pod moim kierownictwem była bezpieczna i przyjazna dzieciom, elastycznie reagowała na potrzeby uczniów, rodziców i środowiska. Liczę na życzliwą pomoc organu nadzoru i prowadzącego, grona pedagogicznego, związków zawodowych, rodziców oraz wszystkich zainteresowanych prawidłowym działaniem placówki. Wierzę, że przyczynię się w ten sposób do dalszego rozwoju Gimnazjum Publicznego w Somoninie.


Pobierz ppt "KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU Gimnazjum Publicznego w Somoninie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google