Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola doradcy zawodowego w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola doradcy zawodowego w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych"— Zapis prezentacji:

1 Rola doradcy zawodowego w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

2 Obszary pomocy doradcy:
Wybór kierunku kształcenia. Wybór zawodu. Wybór kierunku poszukiwania zatrudnienia. Funkcja informacyjna – rynek pracy, branże przyszłości, informacje o uczelniach wyższych, możliwościach szkoleń itp,. Pomoc w określeniu umiejętności, cech osobowych, predyspozycji zawodowych oraz zainteresowań klienta.

3 6. Nauka metod aktywnego poszukiwania pracy.
Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych oraz prezentowania się na rozmowie kwalifikacyjnej. Wyznaczenie wspólnie z klientem Indywidualnego Planu Działania Uwzględnia przy tym zarówno możliwości psychofizyczne,jak i sytuację życiową klienta jak i potrzeby rynku pracy

4 1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na
informacje edukacyjne i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia; 3) wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym dotyczących: a) rynku pracy, b) trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia, c) wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych,

5 d) instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób
niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym, e) alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi i dla uczniów niedostosowanych społecznie, f) programów edukacyjnych Unii Europejskiej; 4) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom; 5) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej; 6) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę;

6 7) wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli poprzez
organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie informacji i materiałów do pracy z uczniami; 8) współpraca z radą pedagogiczną w zakresie tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, realizacji działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych w programie wychowawczym szkoły i programie profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach; 9) współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, w szczególności z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.

7 Rozmowa doradcza z osobą niepełnosprawną

8 Obszary zainteresowania doradcy podczas
konsultacji indywidualnej Sytuacja osobista i społeczna Zainteresowania i hobby Stan fizyczny i zdrowotny Oczekiwania i cele zawodowe

9 Rozmowa doradcza Przedstawienie przez klienta problemu z jakim zgłosił się na konsultacje Zadanie pytań pomocniczych w celu ustalenia innych ewentualnych kwestii uniemożliwiających lub utrudniających podjęcie aktywności w kierunku kształcenia lub aktywności zawodowej np. zatrudnienia Ustalenie hierarchii problemów - określenie głównego problemu zawodowego oraz problemów towarzyszących, których rozwiązanie jest niezbędne dla podjęcia aktywności przez klienta Opracowanie i przedstawienie „drogi” rozwiązania gł. problemu oraz problemów towarzyszących

10 Ćwiczenie. Utwórz ogólny konspekt konsultacji z osobą z wybraną niepełnosprawnością.


Pobierz ppt "Rola doradcy zawodowego w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google