Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategie Marketingowe Dużych Koncernów Międzynarodowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategie Marketingowe Dużych Koncernów Międzynarodowych"— Zapis prezentacji:

1 Strategie Marketingowe Dużych Koncernów Międzynarodowych
Pierwsza strona prezentacji. Pokazać na chwilę. S C E N A R I U S Z N A P I S A Ł O Ż Y C I E Strategie Marketingowe Dużych Koncernów Międzynarodowych

2 Internacjonalizacja a działania marketingowe na rynkach zagranicznych
Strategie Marketingowe Dużych Koncernów Międzynarodowych Internacjonalizacja a działania marketingowe na rynkach zagranicznych Podstawowe pojęcia Orientacje działań przedsiębiorstwa Motywy działań międzynarodowych Strategie Marketingowe Dużych Koncernów Międzynarodowych

3 Orientacje działań przedsiębiorstwa
Strategie Marketingowe Dużych Koncernów Międzynarodowych Orientacje działań przedsiębiorstwa Orientacja etnocentryczna Orientacja policentryczna Orientacja regiocentryczna Orientacja geocentryczna (globalna) Strategie Marketingowe Dużych Koncernów Międzynarodowych

4 Motywy działań międzynarodowych
Rynkowe Kosztowe Zaopatrzeniowe Polityczne

5 Badania marketingowe rynków zagranicznych
Pojęcie badań rynków zagranicznych Rodzaj i zakres badań Strategie otwierania rynku Istota i rodzaj międzynarodowej integracji europejskiej Standaryzacja strategii w marketingu międzynarodowym Charakter branży a strategie podejścia do rynku

6 Rodzaj badań Strukturalne - dotyczą czynników otoczenia przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych nie podlegających zmianom lub zmieniających się w długich okresach. Koniunkturalne - odnoszą się do tych elementów rynku oraz elementów polityki marketingowej przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych i jego konkurentów, które tworzą przesłanki do podejmowania przez przedsiębiorstwo decyzji bieżących.

7 Strategie marketingowe na rynkach zagranicznych
Strategie wejścia na rynki zagraniczne Strategie działania wobec konkurencji

8 Strategie wejścia na rynki zagraniczne
to strategie dotyczące wyboru określonej formy działalności zagranicznej oraz sposobu ekspansji na rynki zagraniczne i kolejności ich opanowywania. Czynnikiem decydującym o wyborze strategii wejścia na rynek zagraniczny jest pozycja przedsiębiorstwa na rynku (atuty konkurencyjne) skonfrontowane z atrakcyjnością rynku. SPRZEDAŻ LICENCJI. JOINT - VENTURE MONTARZ ZA GRANICĄ INWESTYCJE BEZPOŚREDNIE EKSPORT POŚREDNI EKSPORT BEZPOŚREDNI ATUTY KONKURENCYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA ATRAKCYJNOŚĆ RYNKU

9 Strategie wejścia na rynki zagraniczne cd.
Rodzaje strategii z punktu widzenia sposobu ekspansji na rynki zagraniczne: Koncentracja rynkowa Dywersyfikacja rynkowa LICZBA RYNKÓW\ DYWERSYFIKACJA KONCENTRACJA OPTYMALNA LICZBA RYNKÓW W DŁUGIM CZASIE CZAS

10 Strategie wejścia na rynki zagraniczne cd.
Strategie Marketingowe Dużych Koncernów Międzynarodowych Strategie wejścia na rynki zagraniczne cd. Strategie przedsiębiorstwa ze względu na sposób osiągania celu: Strategia wypukła Strategia wklęsła SPOSÓB DOJŚCIA DO CELU CZAS CEL STRATEGIA WYPUKŁA STRATEGIA WKLĘSŁA Strategie Marketingowe Dużych Koncernów Międzynarodowych

11 Strategie działania wobec konkurencji
Wyróżniamy strategię konkurowania: Cenową Niskich cen Poza cenową Dyferencjacji (różnicowania) Koncentracji

12 Strategie działania wobec konkurencji cd.
Możemy je podzielić również ze względu na kryterium w stosunku do konkurencji: rezygnacji lub wycofywania się z rynku luk rynkowych imitacji działania konkurencji kooperacji walki ATUTY PRZEDSIĘBIORSTWA strategia walki strategia imitacji strategia kooperacji strategia luk rynkowych strategia wycofywania się z rynku

13 Stare i nowe strategie kooperacji przedsiębiorstw
Cechy Stare strategie Nowe strategie Motywacje Przede wszystkim o charakterze finansowym Główne z punktu widzenia strategii rynkowej i zapewnienia sobie korzystnej pozycji konkurencyjnej Kapitał Udział w formie akcji w spółce Oprócz wkładu finansowego także technologia i inne zasoby produkcyjne Elastyczność powiązań Rozwiązania prawne, raczej mało elastyczne, związane z realizacją celów w sferze produkcji Powiązania elastyczne o charakterze otwartym uzależnione od zmian sytuacji na rynku Liczba partnerów Przeważnie dwóch Często więcej niż dwóch Czas porozumienia długookresowe Krótko, średnio i długookresowe Partnerzy Zwykle przedsiębiorstwa będące konkurentami Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa krajowe i wielonarodowe, często są to konkurenci

14 Strategie otwierania rynku macierz Ansoffa
PRODUKTY RYNKI STARE NOWE STRATEGIA PRZENIKANIA (PENETRACJI) NAJMNIEJ RYZYKOWNA STRATEGIA ROZSZERZANIA RYNKU (ROZWOJU) STRATEGIA ROZWOJU PRODUKTU STRATEGIA DYFERENCJACJI (RÓŻNICOWANIA) NAJBARDZIEJ RYZYKOWNA

15 Kierunki zmian produktu i rynku działania
Obserwując działania różnych firm można zauważyć trzy typowe kierunki zmian:

16 Istota i rodzaj międzynarodowej integracji europejskiej
Integracja oznacza proces gospodarczego scalania, jej istotą jest proces wszechstronnych przeobrażeń i dostosowań w strukturze ekonomicznej integrujących się elementów. Dochodzi do scalenia elementów i kształtowania komplementarnej i spójnej struktury ekonomicznej całego obszaru. Dokonuje się to poprzez wewnętrzne i wzajemne dostosowanie się struktur gospodarczych.

17 Warunki integracji Struktury gospodarcze poszczególnych krajów muszą być rzeczywiście lub potencjalnie komplementarne Kraje muszą dysponować niezbędnymi warunkami technicznymi umożliwiającymi ich wzajemne obroty (zwłaszcza przepływ towarów) Polityka ekonomiczna państwa i tworzenie pewnych form instytucjonalno – organizacyjnych (np. strefa wolnego handlu, unia celna, wspólny rynek, unia gospodarcza).

18 Formy i typy międzynarodowej integracji gospodarczej
Metoda funkcjonalna (likwidacja barier w przepływie towarów i czynników wytwórczych zaś proces integracji jest rezultatem działania mechanizmu rynkowego) Metoda instytucjonalna (autorytatywna) skoordynowanie i zintegrowanie polityki ekonomicznej (przekazanie funkcji ekonomicznych wspólnym lub ponadnarodowym instytucjom)

19 Standaryzacja strategii w marketingu międzynarodowym
Standaryzacja oznacza wykorzystanie tego samego (produktu, ceny, promocji, dystrybucji) w skali międzynarodowej. Standaryzacja pozwala na zmniejszenie kosztów.

20 Czynniki wpływające na stopień standaryzacji
RYNEK DOCELOWY: OBSZAR GEOGRAFICZNY CZYNNIKI EKONOMICZNE POZYCJA RYNKOWA: ROZWÓJ RYNKU WARUNKI RYNKOWE KONKURENCJA RODZAJ PRODUKTU: TYP PRODUKTU POZYCJA PRODUKTU STOPIEŃ STANDARYZACJI OTOCZENIE: MIKROOTOCZENIE MAKROOTOCZENIE CZYNNIKI ORGANIZACYJNE: ORIENTACJA ZESPOŁOWA RELACJE MIĘDZY CENTALĄ A FILIAMI DELEGOWANIE UPRAWNIEŃ

21 Korzyści ze standaryzacji
Możliwość obniżki kosztów działalności na rynku międzynarodowym Możliwość kształtowania jednolitego, globalnego wizerunku firmy lub produktu Możliwość doskonalenia planowania i kontroli działalności firmy Możliwość promowania dobrych pomysłów marketingowych w skali całego świata

22 Charakter branży a strategie podejścia do rynku
KORZYŚCI STRATEGII GLOBALNEJ CELOWOŚĆ DOSTOSOWANIA SIĘ DO WYMAGAŃ RYNKU DUŻA MAŁA SAMOLOTY PRZEMYSŁ KOSMICZNY TELEKOMUNIKACJA KOMPUTERY MASZYNY BUDOWLANE FARMACEUTYKI SAMOCHODY BIOTECHNOLOGIA TWORZYWA SZTUCZNE HANDEL DETALICZNY SPRZĘT MEDYCZNY TOWARY ROLNO - SPOŻYWCZE

23 Przykłady strategii przedsiębiorstw
Wejście zagranicznych firm na polski rynek Strategia wejścia na polski rynek firmy „Cadbury” (UK)

24 Wejście zagranicznych firm na polski rynek
Ekspansja zagranicznych firm handlowych w Polsce może przybierać dwie formy: koncepcja działania przenoszona jest z kraju macierzystego w postaci w zasadzie nie zmienionej, a przedsiębiorstwo jest zarządzane centralnie, np. Ikea, Bata, Benetton koncepcja działania dostosowana jest do warunków rynku polskiego. Są to najczęściej przedsiębiorstwa branży żywnościowej, np. Rema 1000, Leclerc, Globi. Ich polityka asortymentowo – cenowa określana jest przez warunki narodowe, nierzadko nawet lokalne.

25 Sposoby realizacji ekspansji na nowe rynki
alianse strategiczne lub przejęcia majątku rzeczowego istniejących na rynku firm i tworzenie na ich bazie własnych sieci, np. Globi, Rema 1000 własne inwestycje; forma ta dotyczy szczególnie zagranicznych przedsiębiorstw rozwijających w Polsce wielkopowierzchniowe obiekty handlu, np. Leclerc, Geant, Hit zastosowanie franchisingu, stosowane przez np. Rema 1000

26 Strategia wejścia na polski rynek firmy „Cadbury” (UK)

27 Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Strategie Marketingowe Dużych Koncernów Międzynarodowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google