Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nabór Optivum Narzędzie do zarządzania procesem elektronicznej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych 2.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nabór Optivum Narzędzie do zarządzania procesem elektronicznej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych 2."— Zapis prezentacji:

1

2 Nabór Optivum Narzędzie do zarządzania procesem elektronicznej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych 2

3 Kanały dostępu do systemu
Kandydat Administracja Punkt Gimnazjum Organ prowadzący

4 www.slaskie.edu.com.pl /Kandydat Dla JST: www.slaskie.edu.com.pl/OP
Adres internetowy strony elektronicznego systemu naboru do szkół ponadgimnazjalnych Dla Kandydata: /Kandydat Dla JST: Dla Szkoły: Dla Gimnazjum:

5 Administrator Gimnazjum
Jedna wyznaczona osoba spośród wszystkich obsługujących system w danym Gimnazjum, która posiada dodatkowe obowiązki i uprawnienia w pracy z systemem.

6 Zadania Administratora
Nadzorowanie prac Gimnazjum całym procesie rekrutacji. Przydzielanie kont innym użytkownikom. Zamykanie etapów prac. Rozwiązywanie problemów użytkowników danego Gimnazjum, zmiana utraconych haseł.

7 Zadania Gimnazjum Zasilenie systemu danymi uczniów klas trzecich
Wygenerowanie i rozdysponowanie kont dostępu dla uczniów Sprawowanie nadzoru nad aktywnością kandydatów w systemie Przekazanie danych o ocenach, osiągnięciach i wynikach egzaminów Pobranie list absolwentów po ostatecznych przydziałach

8 Sposoby zasilenia systemu danymi uczniów
Wprowadzanie danych ręcznie bezpośrednio do systemu Import z Rejestr uczniów Optivum Import z Sekretariatu Optivum Import z Hermesa do Rejestru uczniów i do systemu

9 Administrator – rozpoczęcie pracy w systemie
ZMIANA HASŁA Sprawdzenie i uzupełnienie danych kontaktowych do siebie 3 kolejne próby logowania zakończone niepowodzeniem skutkują zablokowaniem konta Konspekt – tutaj logujemy się do systemu 9

10 Zakładanie kont dla kandydatów przez gimnazja uczestniczące w naborze

11 Rejestr Uczniów -modyfikacja słowników
Poprzez przycisk Importuj pobieramy z dysku słowniki Systemu Kseon

12 Rejestr Uczniów - dodawanie nowego ucznia

13 Rejestr Uczniów-dane osobowe
Należy opisać dane osobowe, szkołę a w kolejnych etapach prac oceny

14 Rejestr uczniów - definiowanie zajęć
Zdefiniowanie zajęć u pierwszego ucznia powoduje przypisanie ich do kolejnych dodawanych gimnzjalistów

15 Rejestr uczniów - definiowanie egzaminów
Procedura opisywania egzaminów analogiczna do opisywania zajęć

16 Rejestr uczniów – dodawanie kolejnego ucznia
Przy dodawaniu kolejnego ucznia aplikacja umożliwia wypełnienie opisu ucznia danymi zdefiniowanej szkoły, zajęciami i egzaminami

17 Rejestr Uczniów-zapisywanie danych do naboru
Poprzez przycisk Przygotuj do wysyłki plik zostanie zapisany w formacie ZOU umożliwiającym przyjęcie danych w systemie Nabór (system poinformuje o konieczności podania klucza do kodowania)

18 Sekretariat Optivum - przesyłanie danych do Kseonu

19 Zapisywanie danych w Sekretariacie Optivum
Należy wskazać arkusze ocen z roku – Wykonaj - i zmienić format pliku SOU na ZOU i podać klucz szyfrujący

20 Dodawanie ucznia w systemie Kseon Optivum
Nowego ucznia dodajemy poprzez zakładkę Uczniowie - wpisując dane, PESEL, datę i miejsce urodzenia…..

21 Dodawanie ucznia w systemie Kseon Optivum –Modyfikacja zbiorcza
Nowego ucznia można dodawać również poprzez zakładkę Modyfikacja zbiorcza

22 Przekazywanie loginów i haseł przez gimnazja uczestniczące w naborze
Przekazanie loginów i haseł dla kont kandydatów powinno nastąpić najpóźniej w pierwszym dniu terminu rozpoczęcia składania podań (logowania – 10 maja 2010). Loginy można rozdać uczniom. Preferowane jest jednak rozdanie ich rodzicom w/w dniach na wywiadówkach.

23 Kandydaci rejestrują się w systemie:

24 W witrynie internetowej kandydat zakłada konto w kolejnych krokach wskazanych przez system (kandydaci samodzielni)

25

26 W witrynie internetowej krok 3/5 jest już wspólny dla wszystkich kandydatów (rejestracja samodzielna lub przez gimnazjum)

27 W witrynie internetowej kandydat wybiera szkoły, …
barstr00791 27

28 … a następnie oddziały w szkołach
Spośród wszystkich oddziałów oferowanych przez wskazane wcześniej szkoły, kandydat wybiera dowolną liczbę oddziałów, szeregując je od najważniejszego do najmniej ważnego dla niego. W ten sposób powstaje lista preferencji kandydata.

29 Przykładowa Lista preferencji - 1
Klasa mat-inf szkoła A Klasa mat-inf szkoła B Klasa mat-inf szkoła C Klasa mat-geo szkoła B Klasa mat-fiz szkoła A

30 Przykładowa Lista preferencji - 2
Klasa mat-inf szkoła A Klasa biol-chem szkoła A Klasa mat-geog szkoła A Klasa … szkoła A Klasa mat-inf szkoła B Klasa mat-inf szkoła C

31 Dostarczanie podań do szkoły ponadgimnazjalnej
11.05.–

32 Weryfikacja podań Formalna (nie potrzeba dostępu do systemu) Treściowa
Czy podanie jest kompletne (wszystkie strony)? Czy jest podpisane przez opiekuna prawnego? Czy są dołączone wszystkie wymagane załączniki? Treściowa Czy to co na papierze jest tym samym, co w komputerze? Możliwość weryfikacji podań poprzez czytnik kodów kreskowych

33

34 Potwierdzenie przyjęcia podania dla kandydata

35 Potwierdzenie przyjęcia kopii dokumentów dla kandydata

36 Załączniki Zaświadczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu powinny być potwierdzane w szkołach, które wymagają tych zaświadczeń przed złożeniem ich wraz z podaniem w szkole pierwszego wyboru. Tutaj mówimy o rozwiązaniach oświadczeń, czy deklaracji, które pozwolą zrezygnować z zaświadczeń przed rekrutacją. 36

37 Załączniki Można przyjąć rozwiązanie stosowane przez większość jeśli nie wszystkie Organy Prowadzące i wprowadzić oświadczenia dla kandydatów i ich opiekunów prawnych. Tutaj mówimy o rozwiązaniach oświadczeń, czy deklaracji, które pozwolą zrezygnować z zaświadczeń przed rekrutacją. 37

38

39 Wprowadzanie ocen przez gimnazja

40 Kandydat ma na bieżąco dostęp do osiągniętej punktacji
Natychmiast po zweryfikowaniu ocen, wyników egzaminu i osiągnięć przesłanych przez gimnazja, kandydat widzi liczby punktów, jakie zostały mu wyliczone w każdym z oddziałów, które umieścił na swojej liście preferencji.

41 WERYFIKACJA OSIĄGNIĘĆ-oceny na świadectwie, wyniki egzaminu gimnazjalnego, konkursy
UWAGA: do godz !!!

42 UWAGA!!! Kandydaci z terenu objętego naborem elektronicznym dostarczają tylko kopię świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oznaczoną nr 1 do szkoły pierwszego wyboru w systemie naborowym!!!

43 UWAGA!!! Na życzenie ucznia lub jego prawnych opiekunów dyrektor gimnazjum zobowiązany jest wydać pozostałe kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego opatrzone odpowiednio numerami "2" i "3", które mogą być wykorzystane jedynie w rekrutacji poza systemem elektronicznym.

44 Dostarczanie kserokopii osiągnięć
UWAGA: do godz !!!

45 Punkty dodatkowe Zgodnie z Decyzją Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2010/11 przydział punktów dodatkowych za ,,szczególne osiągnięcia sportowe, artystyczne lub inne konkursy co najmniej na szczeblu powiatowym, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum” odbywał się będzie automatycznie po wybraniu danego osiągnięcia (max. 5 pkt): - I miejsce lub tytuł laureata – 5 pkt II miejsce lub tytuł finalisty – 4 pkt III miejsce lub wyróżnienie – 3 pkt wolontariat – 2 pkt Gimnazjum powinno wpisać osiągnięcia kandydata na świadectwie

46 Punkty dodatkowe - cd Uwaga:
Decydujące znaczenie wpływające na przyznanie lub nie tych punktów będzie miała osoba weryfikująca osiągnięcia kandydatów. W przyznawaniu punktów za szczególne osiągnięcia ucznia- sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum-przyjmuje się zasadę przyznawania punktów za jedno najwyżej punktowane osiągnięcie. Punkty za udział w finałach wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez KO (10 lub 12 pkt) nie ulegają zmianie.

47 Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych
System publikuje rozdział miejsc w szkołach ponadgimnazjalnych r. do godz. 10:00

48 Wyniki rekrutacji dla kandydata
Kandydat otrzymuje informację o oddziale, do którego został przyjęty, wraz z liczbą punktów i miejscem na liście. Kandydat ma dostęp wyłącznie do swoich wyników rekrutacji.

49 Potwierdzanie woli przyjęcia
Zakwalifikowani kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki przez dostarczenie oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego. – r. UWAGA: do godz. 12:00

50 Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły następuje zgodnie z decyzją kuratora w dniu:
do godz

51 Rekrutacja uzupełniająca
Rozwiązanie Nabór Optivum zapewnia pełną kontrolę rekrutacji uzupełniającej. Dzięki zastosowaniu rozwiązania on-line wszystkie dane (szczególnie lista wolnych miejsc) są w każdej chwili w pełni aktualne. od r. do r.

52 Rzetelne i aktualne dane
Na powszechnie dostępnych stronach internetowych automatycznie publikowana jest lista wolnych miejsc oraz wiele innych interesujących informacji.

53 Wprowadzone informacje przez szkoły ponadgimnazjalne publikowane są automatycznie w formie elektronicznego informatora

54 Korzystając ze standardowej przeglądarki internetowej kandydat zgłasza się do systemu
System - zeszłoroczny 54

55 W prosty i skuteczny sposób wyszukuje interesujące go informacje

56

57

58 Zmiany w oprogramowaniu na 2010
Podział gimnazjów na aktywne i pasywne. Dodanie do danych PN/GIM/PG REGON-u wraz z wymuszeniem uzupełnienia tej informacji w PN/GIM. Podział wyboru gimnazjum na pola miejscowość i gimnazjum celem skrócenia listy. Dodanie przy wybranej pozycji inne gimnazjum pola tekstowego na wpisanie nazwy i adresu. Dodanie przy wyborze gimnazjum roku ukończenia gimnazjum (formularz rejestracji i osiągnięć). Umożliwienie modyfikacji a i telefonu bez względu na stan podania. Wyświetlanie u Kandydata w pełnym info punktów dodatkowych od momentu zamknięcia etapu ich wprowadzania.

59 Dane kontaktowe VULCAN oddział w Katowicach – tel. 32 200 09 04
Marzena Dec – tel Bogdan Lewandowski –

60 Dziękuję za uwagę! Marzena Dec


Pobierz ppt "Nabór Optivum Narzędzie do zarządzania procesem elektronicznej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych 2."

Podobne prezentacje


Reklamy Google