Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nabór Optivum Narzędzie do zarządzania procesem elektronicznej rekrutacji do szk ó ł ponadgimnazjalnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nabór Optivum Narzędzie do zarządzania procesem elektronicznej rekrutacji do szk ó ł ponadgimnazjalnych."— Zapis prezentacji:

1

2 Nabór Optivum Narzędzie do zarządzania procesem elektronicznej rekrutacji do szk ó ł ponadgimnazjalnych

3 Kandydat PunktGimnazjum Administracja Organ prowadzący Kanały dostępu do systemu

4 Adres internetowy strony elektronicznego systemu naboru do szkół ponadgimnazjalnych 1.Dla Kandydata: www.slaskie.edu.com.plwww.slaskie.edu.com.pl /Kandydat 2.Dla JST: www.slaskie.edu.com.pl/OP 3.Dla Szkoły: www.slaskie.edu.com.pl/Punkt 4.Dla Gimnazjum: www.slaskie.edu.com.pl/Gimnazjum

5 Administrator Gimnazjum Jedna wyznaczona osoba spośr ó d wszystkich obsługujących system w danym Gimnazjum, kt ó ra posiada dodatkowe obowiązki i uprawnienia w pracy z systemem.

6 Zadania Administratora Nadzorowanie prac Gimnazjum całym procesie rekrutacji. Przydzielanie kont innym użytkownikom. Zamykanie etap ó w prac. Rozwiązywanie problem ó w użytkownik ó w danego Gimnazjum, zmiana utraconych haseł.

7 Zadania Gimnazjum Zasilenie systemu danymi uczniów klas trzecich Wygenerowanie i rozdysponowanie kont dostępu dla uczniów Sprawowanie nadzoru nad aktywnością kandydatów w systemie Przekazanie danych o ocenach, osiągnięciach i wynikach egzaminów Pobranie list absolwentów po ostatecznych przydziałach

8 Sposoby zasilenia systemu danymi uczniów Wprowadzanie danych ręcznie bezpośrednio do systemu Import z Rejestr uczniów Optivum Import z Sekretariatu Optivum Import z Hermesa do Rejestru uczniów i do systemu

9 Administrator – rozpoczęcie pracy w systemie ZMIANA HASŁA ZMIANA HASŁA Sprawdzenie i uzupełnienie danych kontaktowych do siebie 3 kolejne próby logowania zakończone niepowodzeniem skutkują zablokowaniem konta

10 Zakładanie kont dla kandydatów przez gimnazja uczestniczące w naborze 12.04. – 05.05.2010

11 Rejestr Uczniów -modyfikacja słowników Poprzez przycisk Importuj pobieramy z dysku słowniki Systemu Kseon

12 Rejestr Uczniów - dodawanie nowego ucznia

13 Rejestr Uczniów-dane osobowe Należy opisać dane osobowe, szkołę a w kolejnych etapach prac oceny

14 Rejestr uczniów - definiowanie zajęć Zdefiniowanie zajęć u pierwszego ucznia powoduje przypisanie ich do kolejnych dodawanych gimnzjalistów

15 Rejestr uczniów - definiowanie egzaminów Procedura opisywania egzaminów analogiczna do opisywania zajęć

16 Rejestr uczniów – dodawanie kolejnego ucznia Przy dodawaniu kolejnego ucznia aplikacja umożliwia wypełnienie opisu ucznia danymi zdefiniowanej szkoły, zajęciami i egzaminami

17 Rejestr Uczniów-zapisywanie danych do naboru Poprzez przycisk Przygotuj do wysyłki plik zostanie zapisany w formacie ZOU umożliwiającym przyjęcie danych w systemie Nabór (system poinformuje o konieczności podania klucza do kodowania)

18 Sekretariat Optivum - przesyłanie danych do Kseonu

19 Zapisywanie danych w Sekretariacie Optivum Należy wskazać arkusze ocen z roku – Wykonaj - i zmienić format pliku SOU na ZOU i podać klucz szyfrujący

20 Dodawanie ucznia w systemie Kseon Optivum Nowego ucznia dodajemy poprzez zakładkę Uczniowie - wpisując dane, PESEL, datę i miejsce urodzenia…..

21 Dodawanie ucznia w systemie Kseon Optivum – Modyfikacja zbiorcza Nowego ucznia można dodawać również poprzez zakładkę Modyfikacja zbiorcza

22 Przekazywanie loginów i haseł przez gimnazja uczestniczące w naborze Przekazanie login ó w i haseł dla kont kandydat ó w powinno nastąpić najpóźniej w pierwszym dniu terminu rozpoczęcia składania podań (logowania – 10 maja 2010). Loginy można rozdać uczniom. Preferowane jest jednak rozdanie ich rodzicom w/w dniach na wywiadówkach.

23 Kandydaci rejestrują się w systemie: 10.05. – 18.06.2010

24 W witrynie internetowej kandydat zakłada konto w kolejnych krokach wskazanych przez system (kandydaci samodzielni)

25

26 W witrynie internetowej krok 3/5 jest już wspólny dla wszystkich kandydatów (rejestracja samodzielna lub przez gimnazjum)

27 W witrynie internetowej kandydat wybiera szkoły, …

28 … a następnie oddziały w szkołach Spośród wszystkich oddziałów oferowanych przez wskazane wcześniej szkoły, kandydat wybiera dowolną liczbę oddziałów, szeregując je od najważniejszego do najmniej ważnego dla niego. W ten sposób powstaje lista preferencji kandydata.

29 Klasa mat-inf szkoła A Klasa mat-inf szkoła B Klasa mat-inf szkoła C Klasa mat-geo szkoła B Klasa mat-fiz szkoła A Przykładowa Lista preferencji - 1

30 Przykładowa Lista preferencji - 2 Klasa mat-inf szkoła A Klasa biol-chem szkoła A Klasa mat-geog szkoła A Klasa ….. szkoła A Klasa mat-inf szkoła B Klasa mat-inf szkoła C

31 Dostarczanie podań do szkoły ponadgimnazjalnej 11.05. – 18.06.2010

32 Weryfikacja podań Formalna (nie potrzeba dostępu do systemu) Czy podanie jest kompletne (wszystkie strony)? Czy jest podpisane przez opiekuna prawnego? Czy są dołączone wszystkie wymagane załączniki? Treściowa Czy to co na papierze jest tym samym, co w komputerze? Możliwość weryfikacji podań poprzez czytnik kodów kreskowych

33

34 Potwierdzenie przyjęcia podania dla kandydata

35 Potwierdzenie przyjęcia kopii dokumentów dla kandydata

36 Zaświadczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu powinny być potwierdzane w szkołach, kt ó re wymagają tych zaświadczeń przed złożeniem ich wraz z podaniem w szkole pierwszego wyboru. Załączniki

37 Można przyjąć rozwiązanie stosowane przez większość jeśli nie wszystkie Organy Prowadzące i wprowadzić oświadczenia dla kandydat ó w i ich opiekun ó w prawnych.

38

39 Wprowadzanie ocen przez gimnazja 07.06. – 24.06.2010r.

40 Kandydat ma na bieżąco dostęp do osiągniętej punktacji Natychmiast po zweryfikowaniu ocen, wyników egzaminu i osiągnięć przesłanych przez gimnazja, kandydat widzi liczby punktów, jakie zostały mu wyliczone w każdym z oddziałów, które umieścił na swojej liście preferencji.

41 25.06. - 29.06.2010r. UWAGA: do godz. 10.00!!! WERYFIKACJA OSIĄGNIĘĆ - oceny na świadectwie, wyniki egzaminu gimnazjalnego, konkursy

42 Kandydaci z terenu objętego naborem elektronicznym dostarczają tylko kopię świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oznaczoną nr 1 do szkoły pierwszego wyboru w systemie naborowym!!! UWAGA!!!

43 Na życzenie ucznia lub jego prawnych opiekunów dyrektor gimnazjum zobowiązany jest wydać pozostałe kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego opatrzone odpowiednio numerami "2" i "3", które mogą być wykorzystane jedynie w rekrutacji poza systemem elektronicznym.

44 Dostarczanie kserokopii osiągnięć 25.06. – 29.06.2010r. UWAGA: do godz. 12.00!!!

45 Punkty dodatkowe Zgodnie z Decyzją Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2010/11 przydział punktów dodatkowych za,,szczególne osiągnięcia sportowe, artystyczne lub inne konkursy co najmniej na szczeblu powiatowym, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum odbywał się będzie automatycznie po wybraniu danego osiągnięcia (max. 5 pkt): - I miejsce lub tytuł laureata – 5 pkt - II miejsce lub tytuł finalisty – 4 pkt - III miejsce lub wyróżnienie – 3 pkt - wolontariat – 2 pkt Gimnazjum powinno wpisać osiągnięcia kandydata na świadectwie

46 Uwaga: Decydujące znaczenie wpływające na przyznanie lub nie tych punktów będzie miała osoba weryfikująca osiągnięcia kandydatów. W przyznawaniu punktów za szczególne osiągnięcia ucznia- sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum-przyjmuje się zasadę przyznawania punktów za jedno najwyżej punktowane osiągnięcie. Punkty za udział w finałach wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez KO (10 lub 12 pkt) nie ulegają zmianie. Punkty dodatkowe - cd

47 System publikuje rozdział miejsc w szkołach ponadgimnazjalnych 02.07.2010r. do godz. 10:00 Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych

48 Wyniki rekrutacji dla kandydata Kandydat otrzymuje informację o oddziale, do którego został przyjęty, wraz z liczbą punktów i miejscem na liście. Kandydat ma dostęp wyłącznie do swoich wyników rekrutacji.

49 02.07. – 06.07.2010r. UWAGA: do godz. 12:00 Zakwalifikowani kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki przez dostarczenie oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Potwierdzanie woli przyjęcia

50 Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły następuje zgodnie z decyzją kuratora w dniu: 07.07.2010 do godz. 10.00

51 Rekrutacja uzupełniająca Rozwiązanie Nab ó r Optivum zapewnia pełną kontrolę rekrutacji uzupełniającej. Dzięki zastosowaniu rozwiązania on-line wszystkie dane (szczeg ó lnie lista wolnych miejsc) są w każdej chwili w pełni aktualne. od 07.07.2010r. do 31.08.2010r.

52 Rzetelne i aktualne dane Na powszechnie dostępnych stronach internetowych automatycznie publikowana jest lista wolnych miejsc oraz wiele innych interesujących informacji.

53 Wprowadzone informacje przez szkoły ponadgimnazjalne publikowane są automatycznie w formie elektronicznego informatora

54 Korzystając ze standardowej przeglądarki internetowej kandydat zgłasza się do systemu

55 W prosty i skuteczny sposób wyszukuje interesujące go informacje

56

57

58 Zmiany w oprogramowaniu na 2010 1.Podział gimnazj ó w na aktywne i pasywne. 2.Dodanie do danych PN/GIM/PG REGON-u wraz z wymuszeniem uzupełnienia tej informacji w PN/GIM. 3.Podział wyboru gimnazjum na pola miejscowość i gimnazjum celem skr ó cenia listy. 4.Dodanie przy wybranej pozycji inne gimnazjum pola tekstowego na wpisanie nazwy i adresu. 5.Dodanie przy wyborze gimnazjum roku ukończenia gimnazjum (formularz rejestracji i osiągnięć). 6.Umożliwienie modyfikacji emaila i telefonu bez względu na stan podania. 7.Wyświetlanie u Kandydata w pełnym info punkt ó w dodatkowych od momentu zamknięcia etapu ich wprowadzania.

59 Dane kontaktowe VULCAN oddział w Katowicach – tel. 32 200 09 04 katowice@vulcan.edu.pl Marzena Dec – tel. 608 028 903 Marzena.Dec@vulcan.edu.pl Bogdan Lewandowski – Bogdan.Lewandowski@vulcan.edu.pl

60 Dziękuję za uwagę! Marzena Dec Dziękuję za uwagę! Marzena Dec


Pobierz ppt "Nabór Optivum Narzędzie do zarządzania procesem elektronicznej rekrutacji do szk ó ł ponadgimnazjalnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google