Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusze strukturalne dla nauki – wybrane zagadnienia Małgorzata Snarska- Świderska Aneta Maszewska Warszawa, 6.05.2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusze strukturalne dla nauki – wybrane zagadnienia Małgorzata Snarska- Świderska Aneta Maszewska Warszawa, 6.05.2010."— Zapis prezentacji:

1 Fundusze strukturalne dla nauki – wybrane zagadnienia Małgorzata Snarska- Świderska Aneta Maszewska Warszawa, 6.05.2010

2 Fundusze na naukę – razem ponad 4,1 mld euro http://www.nauka.gov.pl/finansowanie/fundusze-europejskie/

3 PO Innowacyjna Gospodarka – priorytety adresowane do nauki PO Innowacyjna gospodarka Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii Priorytet 3. Kapitał dla innowacji Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki Działanie 1.3. Wsparcie projektów badawczych na rzecz przedsiębiorców Działanie 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej Działanie 3.2. Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP Priorytet 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działanie 4.1. Wsparcie wdrożeń Wyników B+R Działanie 4.2. Inwestycje związane z działalnością B+R W przedsiębiorstwach Działanie 4.3. Kredyt Technologiczny Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym. Działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R Działanie 2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym Działanie 2.2. Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych Działanie 2.3. Inwestycje związane z tworzeniem infrastruktury informatycznej nauki

4 PO Innowacyjna Gospodarka – terminarz konkursów Priorytet I - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy Gospodarki opartej na wiedzy 1.1.1. Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight – konkurs wstrzymany 1.1.2. Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych – nie planuje się kolejnego konkursu, alokacja została wyczerpana Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe 1.3.1. Projekty rozwojowe (INFO, TECHNO, BIO) – konkurs wstrzymany 1.3.2. Wsparcie ochrony własności przemysłowej – zakończenie naboru projektów: 30.04.2010 i 30.09.2010 Działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych Nabór wniosków: 01.10.2010 – 30.10.2010 (lub do wyczerpania alokacji na konkurs)

5 PO Innowacyjna Gospodarka – terminarz konkursów Priorytet II - Infrastruktura sfery B+R Działanie 2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym konkurs wstrzymany Działanie 2.2. Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych Nie planuje się kolejnego konkursu – alokacja została wyczerpana Działanie 2.3. Inwestycje związane z tworzeniem infrastruktury informatycznej nauki Nabór wniosków: do 26.04.2010r

6 Priorytet 1 – Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.1- Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy 401,53 mln Euro UE + 70,86 mln Euro PL Cel: ukierunkowanie badań naukowych na dziedziny i dyscypliny naukowe, które mogą mieć duży wpływ na szybki rozwój cywilizacyjno-gospodarczy kraju i budowę gospodarki opartej na wiedzy; zidentyfikowanie kierunków badań naukowych i prac rozwojowych służących poprawie jakości życia polskiego społeczeństwa. Beneficjenci: jednostki naukowe, jednostki naukowe wchodzące w skład konsorcjów, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, podmioty realizujące projekty foresight uprawnione przez ministra właściwego ds. nauki, minister właściwy ds. nauki.

7 Priorytet 1 – Kwalifikowalność wydatków wynagrodzenia osób realizujących zadania projektu; amortyzacja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz nieruchomości zabudowanej; wkład niepieniężny w formie dóbr lub usług wniesionych do projektu przez beneficjenta; wydatki na wyposażenie laboratoryjne, oprogramowania i licencje na oprogramowania; wydatki na usługi badawcze oraz na ekspertyzy techniczne; wydatki na ochronę patentową i doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej; wydatki na promocję projektu; koszty ogólne( nie przekraczające 20% całkowitych kosztów projektu); podatek VAT, który nie może zostać odzyskany przez beneficjenta; wydatki na obsługę instrumentów zabezpieczających realizację umowy Wydatki muszą być poniesione w okresie 01.01.2007 – 31.12.2015

8 Priorytet 1 – środki publiczne ogółem 1,314 mld Badania i rozwój nowoczesnych technologii Typy realizowanych projektów: 1.Identyfikacja kierunków badań naukowych i prac rozwojowych poprzez zastosowanie metody foresight w zakresie wsparcia: Narodowego Programu Foresight Polska 2020; przygotowania regionalnych strategii rozwoju; przygotowania strategii dla działających w Polsce platform technologicznych * Konkurs wstrzymany – ogłoszenie konkursu uwarunkowane jest pozyskaniem dodatkowych środków na zwiększenie alokacji

9 Działanie 1.4 – Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 – Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Działanie 1.4 – Wsparcie projektów celowych 331,21 mln EUR UE + 59,14 mln EUR PL Działanie 4.1 – Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R 331,50 mln EUR UE + 58,50 mln EUR PL Cel: podniesienie innowacyjności przedsiębiorców dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R zrealizowanych na ich potrzeby; Beneficjenci: przedsiębiorcy, grupy przedsiębiorstw, konsorcja naukowo- przemysłowe;

10 Działanie 1.4 – Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 – Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Działanie 1.4 – Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R (alokacja finansowa - 390 mln eur) Działanie będzie objęte regułami pomocy publicznej. 70 % dla badań przemysłowych 55 % dla prac rozwojowych 30, 40 lub 50% dla wsparcia wdrożeń wyników prac B+R Dla projektów, celowych

11 Działanie 1.4 – Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 – Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Typy realizowanych projektów Działanie 1.4: dofinansowanie projektów obejmujących przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne prowadzone przez przedsiębiorców, grupy przedsiębiorców lub inne podmioty posiadające zdolność do bezpośredniego zastosowania wyników projektów w praktyce;

12 Działanie 1.4 – Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 – Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Typy realizowanych projektów Działanie 4.1: Projekty inwestycyjne – zakup środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych związane z wdrożeniem wyników prac B+R realizowanych w ramach Działania 1.4 lub Inicjatywy Technologicznej I Warunki uzyskania wsparcia na II etap: Zakończenie I-go etapu (części badawczej) potwierdzone złożonym sprawozdaniem z jego realizacji Zasadność ekonomiczna wdrożenia wyników prac B+R powstałych w wyniku realizacji części badawczej - wyniki badań rynku wskazują na opłacalność wdrożenia i komercjalizacji technologii będącej przedmiotem projektu (potencjał rynkowy projektu) Dokonanie nowej inwestycji Zobowiązanie utrzymania inwestycji przez okres co najmniej 3 lat od dnia zakończenia projektu

13 Działanie 1.4 – Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 – Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Kryteria wyboru realizowanych projektów: Formalne specyficzne, merytoryczne: obligatoryjne i fakultatywne innowacyjny charakter projektu; trwałość skutków projektu; zapotrzebowanie rynku na dany produkt; konkurencyjność rezultatu projektu; wpływ na koncentrację potencjału badawczego; znaczenie projektu dla rozwoju regionu; zasadność planowanych kosztów; pozytywna ocena kondycji finansowej projektodawcy; Kwota wsparcia na wdrożenie wyników prac badawczych i rozwojowych nie może przekroczyć 20 mln PLN na jeden projekt

14 Działanie 1.4. – 4.1. PO IG Wymogi formalne - projekt: projekt jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli dotyczy), realizacja przedsięwzięcia mieści się w ramach czasowych działania PO IG, wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązujących dla działania, projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi wymienionymi w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach danego działania PO IG.

15 Działanie 1.4 – Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 – Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Tryb przeprowadzania naboru wniosków: otwarty konkurs złożonych wniosków- nabór ciągły przeprowadzany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości- Zespół Instrumentów Doradczych; lista projektów kluczowych opracowywana na podstawie rekomendacji Interdyscyplinarnego Zespołu do przygotowania listy projektów kluczowych dotyczących badań i rozwoju – MNiSW – Departament Funduszy Europejskich; Data ogłoszenia konkursu: 03.09.2010 Zakończenie naboru wniosków: 30.10.2010 (lub do wyczerpania alokacji na konkurs)

16 PO Kapitał Ludzki – Priorytet 4 – Szkolnictwo Wyższe i Nauka Działanie 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B + R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym Cel: Podniesienie kompetencji kadr systemu B+R do poziomu zapewniającego efektywną współpracę jednostek naukowych i przedsiębiorstw w zakresie wdrażania osiągnięć naukowych w gospodarce. Co można sfinansować? Kursy, kampanie informacyjne i szkolenia z zakresu podnoszenia świadomości pracowników systemu B+R w zakresie wagi i zasad badań naukowych i prac rozwojowych dla Gospodarki, a także potrzeb sektora nauki i Gospodarki w tym zakresie Kursy i szkolenia z zakresu zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oraz komercjalizacji wyników (w tym również własności intelektualnej i przemysłowej) Grupy docelowe Jednostki naukowe i ich pracownicy, podmioty działające na rzecz nauki z wyłączeniem przedsiębiorców

17 Działanie 4.2 PO KL Konkursy w 2010r: Konkurs I przewidziany: I kwartał i III kwartał 2010r Konkurs II przewidziany: I kwartał i III kwartał 2010r Termin naboru wniosków: minimum 20 dni roboczych od daty ogłoszenia konkursu Kwota przeznaczona na konkursy w 2010r: 60 000 000 PLN Kwalifikowalność wydatków: 12.12.2006 do 31.12.2015r Minimalna wartość projektu: 50 000 PLN

18 Działanie 4.2. PO KL Procedura oceny i podpisanie umowy: 45 dni roboczych od daty złożenia wniosku/zakończenia konkursu ( w tym 14 dni na ocenę formalną i 31 dni na ocenę merytoryczną) Wnioski oceniane są przy pomocy Karty Oceny Formalnej i Karty Oceny Merytorycznej Oceny merytorycznej dokonuje Komisja Oceny Projektów (KOP) – asesorzy, pracownicy Departamentu Wdrożeń i Innowacji MNiSW (2 osoby) Ocena pozytywna przy otrzymaniu minimum 60 punktów Możliwość negocjacji – gdy przyznano niższą od wnioskowanej kwotę dofinansowania Procedura odwoławcza (w formie pisemnej) w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji; rozpatrzenie w ciągu 1 m-ca Podpisanie umowy: wszystkie wymagane zał. należy dostarczyć w ciągu 5 dni od daty otrzymania pisma

19 PO Infrastruktura i Środowisko - Priorytet XIII Priorytet XIII - Infrastruktura szkolnictwa wyższego Cel: Rozwój nowoczesnych ośrodków akademickich przede wszystkim kształcących specjalistów w zakresie nowoczesnych technologii Rodzaje wsparcia Wsparcie kompleksowych inwestycji szkół wyższych w zaplecze dydaktyczne polegających na: Budowie, rozbudowie, modernizacji oraz wyposażeniu obiektów wykorzystywanych do prowadzenia kształcenia szczególnie w zakresie nauk ścisłych i technicznych

20 PO Infrastruktura i Środowisko - Priorytet XIII Wsparciu rozwoju infrastruktury informatycznej dla celów dydaktycznych (infrastruktura ICT, sieci uczelniane, infrastruktura e-learning) Wsparciu bazy uczelni na rzecz innych kierunków kształcenia Wsparciu tzw. infrastruktury towarzyszącej (do 25% wysokości kosztów kwalifikowalnych projektu: obiekty socjalne, sportowo-rekreacyjne, biblioteki, z wyłączeniem akademików) Beneficjenci Szkoły wyższe, które: Znajdują się w wiodących ośrodkach akademickich o ponadregionalnym charakterze oddziaływania Oferujących kształcenie na tzw. kierunkach priorytetowych (transport, inżynieria środowiska, energetyka, ochrona zdrowia) Planujące kompleksowy rozwój infrastruktury informatycznej Spełniające wymogi związane z implementowaniem zaleceń procesu Bolońskiego

21 PO Infrastruktura i Środowisko - Priorytet XIII Do tej pory: Zawarto 36 umów o dofinansowanie, w tym 26 umów dla projektów z Indykatywnej listy projektów kluczowych oraz 10 umów z beneficjentami projektów wyłonionych w ramach konkursu Na rok 2010 nie przewidziano konkursu – wyczerpanie alokacji dla działania

22 Regionalne Programy Operacyjne Typy działań: Inwestycje w infrastrukturę B+R (w tym wyposażenie, oprzyrządowanie i sieci informatyczne dużej szybkości pomiędzy centrami badań) i centrów Wspieranie B+R (głównie w MŚP) – poprzez dostęp do usług B+R w centrach badań Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z innowacjami (technologie innowacyjne, tworzenie nowych przedsiębiorstw przez uniwersytety, centra B+R i istniejące już przedsiębiorstwa) http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/RPO/Aktualnosci/Strony/default.aspx oraz strony poszczególnych Urzędów Marszałkowskich

23 RPO Województwa Mazowieckiego– treminarz konkursów Działanie 1.2. Budowa sieci współpracy nauka – gospodarka (konkurs zamknięty bez preselekcji wniosków) Planowany termin naboru wniosków: maj 2010 Planowany termin zakończenia naboru wniosków: czerwiec 2010 Alokacja na konkurs: 5 000 000 euro Działanie 1.1. Wzmocnienie sektora badawczo – rozwojowego (konkurs zamknięty bez preselekcji wniosków) Planowany termin naboru wniosków: czerwiec 2010 Planowany termin zakończenia naboru wniosków: lipiec 2010 Alokacja na konkurs: 5 000 000 euro

24 RPO WM - działanie 1.1. Działanie 1.1. Wzmocnienie sektora badawczego – rodzaje projektów budowa, przebudowa lub modernizacja obiektów infrastruktury jednostek naukowych o wysokim potencjale badawczym, w tym działających na bazie konsorcjum naukowo-przemysłowym, niezbędnych do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej; budowa, przebudowa lub modernizacja obiektów infrastruktury szkół wyższych służącej prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej; wyposażenie w sprzęt, oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze; zakup aparatury specjalistycznej oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w laboratoriach; dostosowywanie laboratoriów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP i ochrony środowiska. O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki naukowe i szkoły wyższe prowadzące działalność na terenie województwa mazowieckiego. Maksymalna wartość projektu – poniżej 4 mln PLN

25 RPO WM - działanie 1.2. Działanie 1.2. Budowa sieci współpracy nauka – gospodarka Ocenie podlegać będzie zarówno poziom naukowy, innowacyjność proponowanych rozwiązań, jak i możliwość dokonania wdrożenia, zarówno pod względem technicznym, jak i ekonomicznym. W ramach części badawczej przewiduje się dofinansowanie projektów obejmujących przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania przemysłowe (stosowane) i prace rozwojowe) prowadzone przez przedsiębiorców, grupy przedsiębiorców – samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi, a także na zlecenie przedsiębiorców przez jednostki naukowe – lub inne podmioty posiadające zdolność do bezpośredniego zastosowania wyników projektu w praktyce. Wydatki w ramach pierwszej fazy będą dofinansowane do momentu stworzenia prototypu. W ramach części wdrożeniowej zostaną objęte wsparciem działania inwestycyjne (zakup środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych) wraz z niezbędną częścią doradczą (doradztwo kwalifikuje się do dofinansowania wyłącznie w przypadku MSP) konieczne do wdrożenia wyników prac B+R realizowanych w ramach pierwszej fazy.

26 Dziękujemy za uwagę Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ul. Żwirki i Wigury 81 02-091 Warszawa tel: 0 22 828 74 81 fax: 0 22 828 53 70 e-mail: kpk@kpk.gov.pl Osoby do kontaktu: Małgorzata Snarska – Świderska malgorzata.snarska@kpk.gov.pl malgorzata.snarska@kpk.gov.pl


Pobierz ppt "Fundusze strukturalne dla nauki – wybrane zagadnienia Małgorzata Snarska- Świderska Aneta Maszewska Warszawa, 6.05.2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google