Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ośrodek Przetwarzania Informacji Maj 2010 1 Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) Polsko-Szwajcarski Program Badawczy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ośrodek Przetwarzania Informacji Maj 2010 1 Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) Polsko-Szwajcarski Program Badawczy."— Zapis prezentacji:

1 Ośrodek Przetwarzania Informacji Maj 2010 1 Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) Polsko-Szwajcarski Program Badawczy

2 Ośrodek Przetwarzania Informacji Maj 2010 2 0 9.00 - 09.30 Rejestracja uczestników 09.30 - 10.45 Otwarcie seminarium. Przedstawienie zasad i procedur PSPB 10.45 - 11.00 Przerwa kawowa 11.00 - 12.30 Prezentacja systemu przygotowania wniosków projektowych 12.30 - 12.45 Przerwa kawowa 12.45 - 14.00 Sesja pytań i odpowiedzi. Zakończenie. Program seminarium informacyjnego Polsko – Szwajcarski Program Badawczy

3 Ośrodek Przetwarzania Informacji Maj 2010 3 przekazanie podstawowych informacji o Programie, jego celach i założeniach zapoznanie potencjalnych Beneficjentów PSPB z kryteriami oceny projektów przedstawienie katalogu kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych w ramach Programu prezentacja i charakterystyka wniosku aplikacyjnego Cel seminarium informacyjnego Polsko – Szwajcarski Program Badawczy

4 Ośrodek Przetwarzania Informacji Maj 2010 4 Pełni rolę Instytucji Wdrażającej (w okresie finansowania 2007-2013) dla Programów Operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka Infrastruktura i Środowisko oraz Operatora Polsko - Norweskiego Funduszu Badań Naukowych Instytucji Realizującej dla Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego Ośrodek Przetwarzania Informacji Jednostka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jej zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej.

5 Ośrodek Przetwarzania Informacji Maj 2010 5 wzmocnienie współpracy badawczej między Polską i Szwajcarią rozwój gospodarki opartej na wiedzy podniesienie poziomu wiedzy transfer technologii Celem ogłoszonego konkursu jest wybór najbardziej wartościowych projektów pod względem merytorycznym, które będą gwarantować osiągnięcie wysokiej jakości i trwałości założonych rezultatów. Cele Programu : Polsko – Szwajcarski Program Badawczy

6 Ośrodek Przetwarzania Informacji Maj 2010 6 Projekty w ramach PSPB będą realizowane w ramach 5 obszarów badawczych: ICT (Information and Communication Technology) Energia – odnawialne źródła energii Nanotechnologie Zdrowie Środowisko Program Operacyjny PSPB określa przykładowy zakres tematyczny każdego z 5 obszarów badawczych. Obszary Priorytetowe: Polsko – Szwajcarski Program Badawczy

7 Ośrodek Przetwarzania Informacji Maj 2010 7 Uczelnie publiczne i niepubliczne, Instytucje badawcze (jednostki badawczo-rozwojowe, jednostki PAN oraz ich instytucje bliźniacze po stronie szwajcarskiej ) Organizacje pozarządowe prowadzące działalność naukową, Inne podmioty prowadzące działalność w zakresie badań i rozwoju. Wspólne projekty badawcze realizowane są w partnerstwie polsko – szwajcarskim P artnerstwo to co najmniej : 1 instytucja polska i 1 instytucja szwajcarska Obowiązek zawarcia umowy partnerskiej Beneficjenci Programu: Polsko – Szwajcarski Program Badawczy

8 Ośrodek Przetwarzania Informacji Maj 2010 8 Lista kwalifikowanych instytucji szwajcarskich określona przez stronę szwajcarską dostępna jest pod adresem: http://www.erweiterungsbeitrag.admin.ch/en/Homehttp://www.erweiterungsbeitrag.admin.ch/en/Home oraz http://www.swiss-contribution.admin.ch/poland/pl/Home/Swiss_Partnershttp://www.swiss-contribution.admin.ch/poland/pl/Home/Swiss_Partners Platforma poszukiwana partnerów polskich dla jednostek szwajcarskich jest dostępna pod adresem: www.partners.opi.org.plwww.partners.opi.org.pl Platforma poszukiwania partnerów szwajcarskich dla jednostek polskich dostępna jest pod adresem: www.contribution-enlargement.admin.ch/en/Homewww.contribution-enlargement.admin.ch/en/Home/Selection_procedure/ Finding_non_commercial_partners_in_Switzerland/Market_place_for_non_commerci al_partners Partnerzy: Polsko – Szwajcarski Program Badawczy

9 Ośrodek Przetwarzania Informacji Maj 2010 9 Krajowa Instytucja Koordynująca (National Coordination Unit) Biuro Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy (SDC/ SCO) Wspólny Komitet Wyboru Projektów (Joint Selection Committee) Instytucja Realizująca (Executing Agency) Za realizację i zarządzanie wspólnymi projektami badawczymi odpowiedzialność ponoszą Beneficjenci. System instytucjonalny PSPB: Polsko – Szwajcarski Program Badawczy

10 Ośrodek Przetwarzania Informacji Maj 2010 10 przeprowadzenie naboru wniosków zorganizowanie procesu oceny wniosków i wyboru projektów zawarcie umów z wybranymi Beneficjentami refundacja poniesionych kosztów w ramach realizowanych projektów stały monitoring i kontrola projektów obsługa Wspólnego Polsko – Szwajcarskiego Komitetu Wyboru Projektów raportowanie przeprowadzenie audytu projektów promocja Programu Rola Instytucji Realizującej: Polsko – Szwajcarski Program Badawczy

11 Ośrodek Przetwarzania Informacji Maj 2010 11 Nabór wniosków projektowych dla realizacji wspólnych projektów badawczych rozpoczął się 1 kwietnia i potrwa do 30 lipca 2010r. (piątek) do godziny 15.00 (decyduje data wpływu do Instytucji Realizującej) Przewidziano organizację tylko 1 konkursu Nabór wniosków projektowych: Polsko – Szwajcarski Program Badawczy

12 Ośrodek Przetwarzania Informacji Maj 2010 12 Ocena formalna – dokonywana przez pracowników OPI - Instytucji Realizującej Ocena merytoryczna – dokonywana niezależnie przez dwóch międzynarodowych ekspertów, w przypadku projektów o wartości powyżej 1 000 000 CHF, trzy niezależne oceny System oceny projektów: Polsko – Szwajcarski Program Badawczy

13 Ośrodek Przetwarzania Informacji Maj 2010 13 dokonywana jest na podstawie karty oceny formalnej co do zasady w ciągu 21 dni od daty zakończenia naboru wniosków procedura odwoławcza Ocena formalna: Polsko – Szwajcarski Program Badawczy

14 Ośrodek Przetwarzania Informacji Maj 2010 14 Czy Wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami został złożony w terminie i miejscu zgodnie z zapisami ogłoszenia o konkursie Czy Wniosek został przygotowany na aktualnym formularzu (dostępnym w systemie PSPB pod adresem: www.pspb.opi.org.pl oraz www.swiss.opi.org.pl);www.pspb.opi.org.plwww.swiss.opi.org.pl Czy Wniosek został przygotowany w języku angielskim, abstrakt w języku polskim; Czy Wniosek został wypełniony prawidłowo – zostały uzupełnione wszystkie pola Polsko – Szwajcarski Program Badawczy Ocena formalna – karta oceny formalnej: I część - kryteria formalnej poprawności (1):

15 Ośrodek Przetwarzania Informacji Maj 2010 15 Czy Wniosek oraz jego wszystkie wymagane załączniki zostały podpisane przez wnioskodawcę – osobę/y upoważnione do reprezentacji (składania oświadczeń woli) zgodnie z odpowiednimi dokumentami; Czy Wniosek został dostarczony w 3 egzemplarzach papierowych Czy Wniosek wraz wymaganymi załącznikami został dostarczony w 2 kopiach na nośniku elektronicznym – np. CD, DVD, pamięć przenośna flash, w formacie pdf ; Czy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające osobowość prawną beneficjenta zostały załączone Polsko – Szwajcarski Program Badawczy Ocena formalna – karta oceny formalnej: I część - kryteria formalnej poprawności (2):

16 Ośrodek Przetwarzania Informacji Maj 2010 16 Czy Projekt odnosi się do co najmniej jednego obszaru tematycznego zdefiniowanego w Programie Operacyjnym; Czy Wnioskodawca oraz wszyscy partnerzy należą do grupy podmiotów uprawnionych do składania wniosku? Czy wysokość wnioskowanej kwoty spełnia kryteria zawarte w Programie Operacyjnym; Ocena formalna – karta oceny formalnej: II część - kryteria dotyczące kwalifikowalności (1): Polsko – Szwajcarski Program Badawczy

17 Ośrodek Przetwarzania Informacji Maj 2010 17 Czy okres realizacji projektu nie przekracza 30 czerwca 2016 r. Czy poziom wnioskowanej kwoty jest zgodny z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej (na podstawie oświadczenia wnioskodawcy) Ocena formalna – karta oceny formalnej: II część - kryteria dotyczące kwalifikowalności (2): Polsko – Szwajcarski Program Badawczy

18 Ośrodek Przetwarzania Informacji Maj 2010 18 czy zostały załączone dokumenty potwierdzające osobowość prawną wnioskodawcy– Oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem, wypisu z KRS, w wypadku pozarządowych instytucji badawczych … oraz innych podmiotów… czy załączono list/ listy intencyjny/e potwierdzające współpracę pomiędzy partnerami czy został załączony szczegółowy budżet projektu Ocena formalna – karta oceny formalnej: III część - załączniki: Polsko – Szwajcarski Program Badawczy

19 Ośrodek Przetwarzania Informacji Maj 2010 19 dotyczy tylko oceny formalnej jednoinstancyjna – odwołanie do IR prawo do odwołania w ciągu 10 dni od decyzji o odrzuceniu rozpatrzenie odwołania następuje w ciągu 7 dni Procedura odwoławcza: Polsko – Szwajcarski Program Badawczy

20 Ośrodek Przetwarzania Informacji Maj 2010 20 dokonywana na podstawie karty oceny merytorycznej ocena merytoryczna trwa 90 dni od daty zakończenia oceny formalnej przeprowadzana przez dwóch niezależnych międzynarodowych ekspertów lista rankingowa projektów rekomendowanych do dofinansowania zawiera uzasadnienie dokonanej oceny ostateczna decyzja o dofinansowaniu projektu należy do Wspólnego Komitet ds. Wyboru Projektów Ocena merytoryczna: Polsko – Szwajcarski Program Badawczy

21 Ośrodek Przetwarzania Informacji Maj 2010 21 Uzasadnienie realizacji projektu; Wartość naukowa projektu Innowacyjny charakter projektu Plan pracy i metodologia Jakość zespołu badawczego Wykonalność zaproponowanego budżetu i harmonogram Projektu Waloryzacja wyników. Wpływ na polityki horyzontalne Zarządzanie projektem i budżet. Działania upowszechniające i promocyjne Kryteria oceny merytorycznej: Polsko – Szwajcarski Program Badawczy

22 Ośrodek Przetwarzania Informacji Maj 2010 22 Czy wniosek aplikacyjny jest zgodny z celami PSRP i obszarami tematycznymi zdefiniowanymi w Programie Operacyjnym? Czy wskazano wraz z uzasadnieniem główne kwestie problemowe, przyczyny, na które realizacja działań projektowych odpowiada? Do jakiego stopnia realizacja projektu przyczyni się do rozwiązania naukowych i / lub technicznych kwestii odnoszących się do wybranych dziedzin naukowych? 1. Uzasadnienie realizacji projektu Polsko – Szwajcarski Program Badawczy

23 Ośrodek Przetwarzania Informacji Maj 2010 23 Obecne zainteresowania naukowe (projektodawcy) i ich (oczekiwany) wpływ na projekt Czy cele projektu zostały jasno zdefiniowane i dobrze ukierunkowane? Czy cele (projektu) stanowią wyraźny postęp w stosunku do obecnego stanu wiedzy (w danym obszarze tematycznym)? Czy proponowane o wysokim standardzie badania są uznane na poziomie międzynarodowym? Czy podano adekwatne odniesienia/ nawiązania do poprzednich prac/ projektów w danej dziedzinie? 2. Wartość naukowa projektu Polsko – Szwajcarski Program Badawczy

24 Ośrodek Przetwarzania Informacji Maj 2010 24 W jakim zakresie planowane działania projektowe są innowacyjne w zakresie celów i metod badań, na tle badań światowych 3. Innowacyjny charakter projektu Polsko – Szwajcarski Program Badawczy

25 Ośrodek Przetwarzania Informacji Maj 2010 25 Czy przedstawiono jasny plan pracy, ze wskazaniem zadań, które mają być wykonane / przeprowadzone przez każdego z partnerów? Czy kamienie milowe projektu i rezultaty zostały określone /przedstawione? W jakim stopniu przedstawiono ścieżkę projektową "cele - zadania - rezultaty" 4. Plan pracy i metodologia Polsko – Szwajcarski Program Badawczy

26 Ośrodek Przetwarzania Informacji Maj 2010 26 Jakość (proponowanych) zespołów badawczych w porównaniu do innych międzynarodowych grup działających w danym obszarze tematycznym. Doświadczenie i wyniki uzyskane w przeszłości. (W tym miejscu też ocena lidera) Komplementarność zespołów badawczych, spodziewane efekty synergii, wartość dodana osiągnięta dzięki współpracy Stopień w jakim partnerzy wspólnie stworzą wysokiej jakości sieć współpracy i jej zdolność do kontynuowania współpracy po zakończeniu projektu Udział doktorantów i post-doktorantów w proponowanych badaniach 5. Jakość zespołu badawczego Polsko – Szwajcarski Program Badawczy

27 Ośrodek Przetwarzania Informacji Maj 2010 27 Czy projekt jest realistyczny? Czy niezbędne zasoby (personel, wyposażenie techniczne, podstawowe urządzenia) są dostępne dla prawidłowej realizacji projektu? W jakim zakresie zaplanowane wydatki projektowe zostały uzasadnione i są adekwatne w kontekście skuteczności i efektywności (działań projektowych) ? 6. Wykonalność zaproponowanego budżetu i harmonogram projektu Polsko – Szwajcarski Program Badawczy

28 Ośrodek Przetwarzania Informacji Maj 2010 28 W jaki sposób wyniki badań będzie można wykorzystać (publikacje, patenty, know-how, kontynuacja współpracy po zakończeniu projektu,...) W jakim stopniu wnioskodawca opisał obszary (naukowe/ przemysłowe/ społeczne), w których wyniki (projektu) mogą być implementowane i czy zidentyfikowano potencjalnych użytkowników wyników badań końcowych? Do jakiego stopnia projekt ma pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój (środowiskowy, ekonomiczny, społeczny)? Do jakiego stopnia projekt ma pozytywny wpływ na równy status kobiet i mężczyzn? W jakim stopniu badania (prowadzone w ramach projektu) będą prowadzone zgodnie z obowiązującymi standardami, w szczególności w zakresie norm etycznych badań UE? 7. Walidacja wyników. Wpływ na polityki horyzontalne Polsko – Szwajcarski Program Badawczy

29 Ośrodek Przetwarzania Informacji Maj 2010 29 Czy jasno określono strukturę zarządzania projektem (komunikacja między partnerami, podział ról, organizacja spotkań, monitoring projektu, sposób podejmowania decyzji, proces, procedury rozwiązywania problemów, itp.)? Czy jasno określono zasady zarządzania finansami i odpowiednie procedury (odpowiedni budżet dla każdego zadania, podział wydatków pomiędzy zadaniami, wydatki związane z personelem, wydatki związane z zakupem sprzętu i koszty operacyjne zarządzania, itp.) 8. Zarządzanie projektem i budżet. Działania upowszechniające i promocyjne. Polsko – Szwajcarski Program Badawczy

30 Ośrodek Przetwarzania Informacji Maj 2010 30 Ocena efektywności przyjętego systemu zarządzania projektem: Zarządzanie zasobami ludzkimi (tworzenie konsorcjum, komunikacja między partnerami, podział ról, organizacja spotkań, kontrola wykonania zadań, wybór osób do realizacji zadań w swojej organizacji, podejmowanie decyzji, sposób rozwiązania sporów i konfliktów, itp.); Zarządzanie zasobami materialnymi (wybór miejsca realizacji projektu, sprzętu, planowanie zakupu wyposażenia, materiałów itp. niezbędnego do realizacji projektu); Zarządzanie finansami (ustalenie budżetu projektu, podział środków na realizację poszczególnych zadań, planowanie wynagrodzeń, wydatki, wycena ewentualnego wkładu własnego, czuwanie nad przepływem środków) 8. Zarządzanie projektem i budżet. Działania upowszechniające i promocyjne. Polsko – Szwajcarski Program Badawczy

31 Ośrodek Przetwarzania Informacji Maj 2010 31 Czy uwzględniono (przewidziano) potencjalne ryzyko w ramach realizacji projektu, czy określono, przewidziano możliwe działania zaradcze? Czy zaplanowano w wystarczającym stopniu działania promocyjne i upowszechniające? W jakim stopniu przedstawiono uzasadnienie dla konieczności zaplanowanych wydatków projektowych? Czy podane koszty operacyjne są zgodne z wytycznymi zawartymi w Programie Operacyjnym ? W jaki sposób zapewniony zostanie równy dostęp do wyników badań (osiągniętych w ramach projektu)? 8. Zarządzanie projektem i budżet. Działania upowszechniające i promocyjne. Polsko – Szwajcarski Program Badawczy

32 Ośrodek Przetwarzania Informacji Maj 2010 32 51 135 721, 20 PLN przeznaczone zostanie na realizację wspólnych projektów badawczych (Zgodnie z kursem NBP z dnia 1 kwietnia 2010r. (1 CHF = 2,6825 PLN)) Alokacja środków: 60% na wsparcie projektów o wartości od 0,3 mln do 1 mln CHF od 804 750,00 – do 2 682 500,00 PLN 40% na wsparcie projektów o wartości od 1 mln do 2 mln CHF od 2 682 500,00 - do 5 365 000,00PLN Poziom dofinansowania (1): Polsko – Szwajcarski Program Badawczy

33 Ośrodek Przetwarzania Informacji Maj 2010 33 Wspólny Komitet Wyboru Projektów w uzasadnionych przypadkach uprawniony jest do zmiany powyższych proporcji procentowych alokacji Programu udział partnera szwajcarskiego max. do 42,5% w całkowitej wartości Projektu końcowa data kwalifikowalności dla projektu: 30 czerwca 2016 r. Poziom dofinansowania (2): Polsko – Szwajcarski Program Badawczy

34 Ośrodek Przetwarzania Informacji Maj 2010 34 Beneficjent może otrzymać na realizację zaplanowanych działań do 100% dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu, gdzie 85% stanowi wkład strony szwajcarskiej a 15% pochodzi z budżetu państwa. W przypadku otrzymania mniejszego dofinansowania niż 100% wnioskowanej wartości projektu beneficjent powinien założyć możliwość zapewnienia brakujących środków z własnych źródeł. Poziom dofinansowania (3): Polsko – Szwajcarski Program Badawczy

35 Ośrodek Przetwarzania Informacji Maj 2010 35 Realizacja projektu odbywa się ze środków własnych Beneficjenta na zasadzie refundacji poniesionych kosztów zgodnie z zasadami określonymi w umowie finansowej i zaakceptowanym harmonogramem wydatków po weryfikacji wniosku o płatność przez Instytucję Realizującą Wypłata zaliczki jest możliwa jeśli: a) Beneficjent wnioskował o zaliczkę we wniosku aplikacyjnym b) zaliczka nie przekroczy 10% całkowitego budżetu projektu c) zaliczka nie przekroczy 50% budżetu rocznego projektu Zaliczka: Polsko – Szwajcarski Program Badawczy

36 Ośrodek Przetwarzania Informacji Maj 2010 36 koszty kwalifikowalne to koszty poniesione przez Beneficjenta i Partnerów projektu kwalifikowalność kosztów rozpoczyna się z dniem podpisania umowy finansowej przez ostatnią z jej stron Koszty kwalifikowalne Polsko – Szwajcarski Program Badawczy

37 Ośrodek Przetwarzania Informacji Maj 2010 37 wszystkie koszty kwalifikowalne, które mogą być bezpośrednio przypisane do projektu, są zgodne z zasadami rachunkowości i wewnętrznymi procedurami instytucji Beneficjenta Koszty kwalifikowalne bezpośrednie (1): Polsko – Szwajcarski Program Badawczy

38 Ośrodek Przetwarzania Informacji Maj 2010 38 koszty zarządzania – maksymalnie do 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu koszty osobowe związane z wynagrodzeniami osób odpowiedzialnych za zarządzanie projektem, koszty podróży służbowych, materiałów biurowych itp., które muszą być powiązane z realizacją założeń Projektu koszty wynagrodzeń personelu zaangażowanego w realizację projektu Koszty kwalifikowalne bezpośrednie (2): Polsko – Szwajcarski Program Badawczy

39 Ośrodek Przetwarzania Informacji Maj 2010 39 koszty wynagrodzeń personelu zaangażowanego w realizację projektu koszty wynagrodzeń naukowców, techników i innych pracowników wspomagających realizację Projektu Kwalifikowalne jeśli: a) bezpośrednio związane z realizacją wdrażanego Projektu i poniesione wyłącznie przez Beneficjenta / partner-a/ów; b) nie przekraczają zwyczajowego poziomu wynagrodzenia przyjętego w jednostce realizującej projekt; c) system ewidencji księgowej kosztów pracowników zaangażowanych w realizację projektu pozwala na ich identyfikację. Koszty kwalifikowalne bezpośrednie (3): Polsko – Szwajcarski Program Badawczy

40 Ośrodek Przetwarzania Informacji Maj 2010 40 koszty patentów i usług zewnętrznych koszty aparatury i wyposażenia wykorzystywanego w zakresie i harmonogramie realizowanego projektu badawczego podróże i delegacje pracowników koszty promocji inne koszty operacyjne: tj. koszty materiałów, dostaw, usług, itp Koszty kwalifikowalne bezpośrednie (4): Polsko – Szwajcarski Program Badawczy

41 Ośrodek Przetwarzania Informacji Maj 2010 41 wszystkie koszty, które nie mogą być uznane przez Beneficjentów za bezpośrednio związane z projektem, są to koszty stałe, eksploatacyjne, np.: centralne ogrzewanie, woda/gaz/prąd, ubezpieczenie, usługi telekomunikacyjne/pocztowe, koszty administracyjne/ finansowe, itp. koszty te mogą stanowić do 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu Koszty kwalifikowalne pośrednie to: Polsko – Szwajcarski Program Badawczy

42 Ośrodek Przetwarzania Informacji Maj 2010 42 wydatki powstałe przed lub po okresie kwalifikowalności wydatków odsetki od wierzytelności, zakup ziemi/nieruchomości grzywny, kary finansowe i koszty sądowe zakup wyposażenia używanego koszty prowizji i odsetek ponoszonych w ramach zobowiązań finansowych tj. kredyty (w tym kredyty pomostowe, inwestycyjne) Koszty niekwalifikowalne (1): Polsko – Szwajcarski Program Badawczy

43 Ośrodek Przetwarzania Informacji Maj 2010 43 działania wspierane z innych źródeł finansowania (zasada podwójnego finansowania) straty związane z wymianą walut (tzw. ryzyko kursowe) koszty zawyżone w stosunku do powszechnie występujących cen rynkowych podatek VAT, który może być odzyskany przez Beneficjenta na podstawie przepisów krajowych Koszty niekwalifikowalne (2): Polsko – Szwajcarski Program Badawczy

44 Ośrodek Przetwarzania Informacji Maj 2010 44 strona PSPB www.swiss.opi.org.plwww.swiss.opi.org.pl strona Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy administrowana przez KIK (MRR) www.programszwajcarski.gov.plwww.programszwajcarski.gov.pl strona Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy www.swiss-contribution.admin.ch/poland/pl/Home/Swiss_Contribution_in_general strona platformy poszukiwana partnerów polskich dla strony szwajcarskiej www.partners.opi.org.pl strona platformy poszukiwana partnerów szwajcarskich dla strony polskiej www.contribution-enlargement.admin.ch/en/Homewww.contribution-enlargement.admin.ch/en/Home/Selection_procedure/ Finding_non_commercial_partners_in_Switzerland/Market_place_for_non_commerci al_partners Ważne adresy Internetowe: Polsko – Szwajcarski Program Badawczy

45 Ośrodek Przetwarzania Informacji Maj 2010 45 Polsko – Szwajcarski Program Badawczy Kontakt: Instytucja Realizująca dla PSPB Ośrodek Przetwarzania Informacji al. Niepodległości 188B 00-608 Warszawa http://www.swiss.opi.org.pl e-mail: pspb@opi.org.plpspb@opi.org.pl tel. +48 22 570 14 33 fax. +48 22 825 33 19


Pobierz ppt "Ośrodek Przetwarzania Informacji Maj 2010 1 Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) Polsko-Szwajcarski Program Badawczy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google