Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wdrażanie nowoczesnych technik monitorowania powietrza, wody i hałasu poprzez zakupy aparatury kontrolno-pomiarowej i analitycznej dla sieci laboratoriów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wdrażanie nowoczesnych technik monitorowania powietrza, wody i hałasu poprzez zakupy aparatury kontrolno-pomiarowej i analitycznej dla sieci laboratoriów."— Zapis prezentacji:

1 Wdrażanie nowoczesnych technik monitorowania powietrza, wody i hałasu poprzez zakupy aparatury kontrolno-pomiarowej i analitycznej dla sieci laboratoriów Inspekcji Ochrony Środowiska… Projekt Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet III Zarządzenie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska Działanie 3.3. Monitoring Środowiska Anna Katarzyna Wiech Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku Główny Inspektorat Ochrony Środowiska UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Warszawa,

2 Podstawowe dane o projekcie Beneficjent-koordynator: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Użytkownicy końcowi: Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska Całkowita wartość projektu: zł Wartość dofinansowania z EFRR/FS: zł Okres realizacji projektu: 2008 – 2011 Preumowa podpisana w dniu r. Umowa o dofinansowanie podpisana w dniu r. Aneks do umowy wydłużający termin realizacji projektu do 30 czerwca 2011 r. podpisany w dniu r. 02Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa,

3 Cel projektu Wzmocnienie potencjału technicznego Inspekcji Ochrony Środowiska wykorzystywanego dla celów pozyskiwania wiarygodnych informacji o stanie środowiska i czynnikach kształtujących ten stan (presjach), niezbędnych dla potrzeb zarządzania środowiskiem oraz wspomagania procesów decyzyjnych w ochronie środowiska 03Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa,

4 Cel projektu pozyskiwania wiarygodnych informacji o stanie środowiska Wzmocnienie potencjału technicznego Inspekcji Ochrony Środowiska wykorzystywanego dla celów pozyskiwania wiarygodnych informacji o stanie środowiska i czynnikach kształtujących ten stan (presjach), niezbędnych dla potrzeb zarządzania środowiskiem oraz wspomagania procesów decyzyjnych w ochronie środowiska … osiągnięcie wymaganych poziomów oznaczalności substancji, odpowiedniego poziomu niepewności oraz kompletności serii danych pomiarowych określonych w stosownych przepisach prawa krajowego i UE 03Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa,

5 Zakres rzeczowy projektu 1.Sprzęt pomiarowy i badawczy do wykorzystywania w warunkach stacjonarnych (w laboratoriach): chromatografy gazowe (GC) – 34 szt. chromatografy gazowe ze spektrometrem masowym (GC-MS) – 13 szt. chromatografy jonowe (IC) – 42 szt. spektrometry absorpcji atomowej w zestawie z kuwetą grafitową (ASA) – 39 szt. analizatory całkowitego węgla organicznego (TOC) – 20 szt. mikroskopy (stereoskopowe i odwrócone) – 20 szt. 2. Mobilny sprzęt pomiarowy, do wykonywania pomiarów bezpośrednio w środowisku: automatyczne systemy mobilne monitoringu hałasu – 21 szt. mierniki pól elektromagnetycznych z dalmierzem laserowym i kalibratorem – 16 szt. kalibracyjne specjalistyczne samochody do obsługi laboratorium wzorcującego – 2 szt. 3. Zestawy do poboru prób: laboratorium mobilne do poboru prób wody i ścieków wyposażone w automatyczne poborniki prób ścieków – 48 szt. 4. Doposażenie istniejących stacji pomiarowych monitoringu powietrza: poborniki pyłu PM10 – 2 szt. poborniki pyłu PM2,5 – 16 szt. automatyczne mierniki pyłu PM2.5 – 17 szt. automatyczne analizatory rtęci gazowej - 4 szt. urządzenia do pomiaru depozycji całkowitej – 2 szt. analizator ozonu – 1 szt. 04Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa,

6 Zadania realizowane w 2009 r. W 2009 r. opracowana została dokumentacja techniczna zakresu rzeczowego projektu, przeprowadzono 10 postępowań przetargowych, w wyniku których zakupiona została aparatura analityczno – pomiarowa: Automatyczne mierniki pyłu zawieszonego do pomiaru PM 2,5 – 17 szt. Mikroskopy stereoskopowe z wyposażeniem – 20 szt. Mikroskopy odwrócone z wyposażeniem – 20 szt. Mierniki pól elektromagnetycznych z dalmierzem laserowym i kalibratorem – 16 szt. Poborniki HVS pyłu PM10 – 2 szt. Poborniki LVS pyłu PM2.5 – 16 szt. Analizatory rtęci gazowej – 4 szt. Chromatografy gazowe ze spektrometrem masowym – 13 szt. Analizator ozonu – 1 szt. Urządzenia do pomiaru depozycji całkowitej – 2 szt. Działania promocyjne (seminarium otwierające, materiały promujące projekt) …na łączną kwotę zł. 05Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa,

7 Urządzenie do pomiaru depozycji całkowitej - stacja pomiarowa w Borach Tucholskich 06Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa,

8 Miernik pól elektromagnetycznych z dalmierzem laserowym i kalibratorem – WIOŚ Bydgoszcz 07Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa,

9 Mikroskop odwrócony – laboratorium WIOŚ Łódź 08Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa,

10 Mikroskop stereoskopowy – laboratorium WIOŚ Łódź 09Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa,

11 Zadania realizowane w 2010 r. W 2010 r. zakończono 4 postępowania przetargowe, w wyniku których zostały podpisane umowy na realizację następujących przedsięwzięć: Zakup 42 szt. chromatografów jonowych – 42 szt. Zakup 20 szt. analizatora całkowitego węgla organicznego TOC Zakup spektrometru absorpcji atomowej z kuwetą grafitową – 39 szt. Zakup laboratorium mobilnego do poboru prób wody i ścieków – 48 szt....na łączną kwotę zł. 10Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa,

12 Chromatograf jonowy – laboratorium WIOŚ Gdańsk 11Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa,

13 Analizator całkowitego węgla organicznego TOC – laboratorium WIOŚ Warszawa 12Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa,

14 Zadania realizowane w 2011 r. W 2011 r. zakończono 3 postępowania przetargowe, w wyniku których zostały podpisane umowy z Wykonawcami na realizację następujących przedsięwzięć: Zakup automatycznego systemu mobilnego monitoringu hałasu – 21 szt. Zakup chromatografu gazowego – 34 szt. Zakup kalibracyjnego samochodu do obsługi laboratorium regionalnego – 2 szt. Działania promocyjne (seminarium kończące, materiały promujące projekt) …na łączną kwotę zł., w tym ok zł. na promocję projektu05w 13Warszawa, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

15 14Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Laboratorium mobilne do poboru prób wody i ścieków wyposażone w automatyczne poborniki prób ścieków Automatyczny system mobilnego monitoringu hałasu Warszawa,

16 Oszczędności w projekcie W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych w projekcie zaoszczędzono kwotę w wysokości zł. nie zmieniając zakresu rzeczowego projektu. Kwota pierwotna projektu wynosiła zł. Ostateczna kwota projektu wynosi zł. 15Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa,

17 Wnioski o płatność Do Instytucji Wdrażającej (NFOŚiGW) przekazano 16 wniosków o płatność na łączną kwotę zł., w tym 2 wnioski informujące o stanie rzeczowym projektu. Końcowy wniosek o płatność zostanie przez Beneficjenta złożony na początku lipca - na kwotę zł. 16Warszawa, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

18 Rezultaty projektu unowocześnienie wyposażenia jednostek organizacyjnych Inspekcji Ochrony Środowiska (sprzęt pomiarowy i badawczy) pozwalające na sprawniejszą realizację zadań wynikających z przepisów prawa wzmocnienie systemu monitoringu jakości środowiska w skali kraju poprzez wdrożenie nowoczesnych narzędzi i technik prowadzenia badań poprawa dokładności otrzymywanych wyników, a tym samym jakości i wiarygodności wykonywanych na ich podstawie ocen stanu środowiska, które są niezbędne do podejmowania decyzji i zarządzania środowiskiem na wszystkich szczeblach administracji lepsze wywiązywanie się przez Inspekcję ze zobowiązań Wspólnotowych, określonych w szczególności w dyrektywie 2008/50/WE (CAFE), 2000/60/WE (RDW), 2002/49/WE (hałasowa) 17Warszawa, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

19 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Dziękuję za uwagę! Warszawa,


Pobierz ppt "Wdrażanie nowoczesnych technik monitorowania powietrza, wody i hałasu poprzez zakupy aparatury kontrolno-pomiarowej i analitycznej dla sieci laboratoriów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google