Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko"— Zapis prezentacji:

1 Projekt Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Unia Europejska Fundusz Spójności „Wdrażanie nowoczesnych technik monitorowania powietrza, wody i hałasu poprzez zakupy aparatury kontrolno-pomiarowej i analitycznej dla sieci laboratoriów Inspekcji Ochrony Środowiska…” Projekt Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet III „Zarządzenie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska” Działanie 3.3. „Monitoring Środowiska” Anna Katarzyna Wiech Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa,

2 Podstawowe dane o projekcie
Beneficjent-koordynator: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Użytkownicy końcowi: Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska Całkowita wartość projektu: 45 426 946 zł Wartość dofinansowania z EFRR/FS: 38  zł Okres realizacji projektu: 2008 – 2011 Preumowa podpisana w dniu r. Umowa o dofinansowanie podpisana w dniu r. Aneks do umowy wydłużający termin realizacji projektu do 30 czerwca 2011 r. podpisany w dniu r. 02 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa,

3 Cel projektu Wzmocnienie potencjału technicznego Inspekcji Ochrony Środowiska wykorzystywanego dla celów pozyskiwania wiarygodnych informacji o stanie środowiska i czynnikach kształtujących ten stan (presjach), niezbędnych dla potrzeb zarządzania środowiskiem oraz wspomagania procesów decyzyjnych w ochronie środowiska 03 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa,

4 Cel projektu Wzmocnienie potencjału technicznego Inspekcji Ochrony Środowiska wykorzystywanego dla celów pozyskiwania wiarygodnych informacji o stanie środowiska i czynnikach kształtujących ten stan (presjach), niezbędnych dla potrzeb zarządzania środowiskiem oraz wspomagania procesów decyzyjnych w ochronie środowiska …osiągnięcie wymaganych poziomów oznaczalności substancji, odpowiedniego poziomu niepewności oraz kompletności serii danych pomiarowych określonych w stosownych przepisach prawa krajowego i UE 03 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa,

5 Zakres rzeczowy projektu
Sprzęt pomiarowy i badawczy do wykorzystywania w warunkach stacjonarnych (w laboratoriach): chromatografy gazowe (GC) – 34 szt. chromatografy gazowe ze spektrometrem masowym (GC-MS) – 13 szt. chromatografy jonowe (IC) – 42 szt. spektrometry absorpcji atomowej w zestawie z kuwetą grafitową (ASA) – 39 szt. analizatory całkowitego węgla organicznego (TOC) – 20 szt. mikroskopy (stereoskopowe i odwrócone) – 20 szt. Mobilny sprzęt pomiarowy, do wykonywania pomiarów bezpośrednio w środowisku: automatyczne systemy mobilne monitoringu hałasu – 21 szt. mierniki pól elektromagnetycznych z dalmierzem laserowym i kalibratorem – 16 szt. kalibracyjne specjalistyczne samochody do obsługi laboratorium wzorcującego – 2 szt. Zestawy do poboru prób: laboratorium mobilne do poboru prób wody i ścieków wyposażone w automatyczne poborniki prób ścieków – 48 szt. Doposażenie istniejących stacji pomiarowych monitoringu powietrza: poborniki pyłu PM10 – 2 szt. poborniki pyłu PM2,5 – 16 szt. automatyczne mierniki pyłu PM2.5 – 17 szt. automatyczne analizatory rtęci gazowej - 4 szt. urządzenia do pomiaru depozycji całkowitej – 2 szt. analizator ozonu – 1 szt. 04 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa,

6 Zadania realizowane w 2009 r.
W r. opracowana została dokumentacja techniczna zakresu rzeczowego projektu, przeprowadzono 10 postępowań przetargowych, w wyniku których zakupiona została aparatura analityczno – pomiarowa: Automatyczne mierniki pyłu zawieszonego do pomiaru PM 2,5 – 17 szt. Mikroskopy stereoskopowe z wyposażeniem – 20 szt. Mikroskopy odwrócone z wyposażeniem – 20 szt. Mierniki pól elektromagnetycznych z dalmierzem laserowym i kalibratorem – 16 szt. Poborniki HVS pyłu PM10 – 2 szt. Poborniki LVS pyłu PM2.5 – 16 szt. Analizatory rtęci gazowej – 4 szt. Chromatografy gazowe ze spektrometrem masowym – 13 szt. Analizator ozonu – 1 szt. Urządzenia do pomiaru depozycji całkowitej – 2 szt. Działania promocyjne (seminarium otwierające, materiały promujące projekt) …na łączną kwotę 13  zł. 05 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa,

7 Urządzenie do pomiaru depozycji całkowitej - stacja pomiarowa w Borach Tucholskich
06 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa,

8 Miernik pól elektromagnetycznych z dalmierzem laserowym i kalibratorem – WIOŚ Bydgoszcz
07 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa,

9 Mikroskop odwrócony – laboratorium WIOŚ Łódź
08 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa,

10 Mikroskop stereoskopowy – laboratorium WIOŚ Łódź
09 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa,

11 Zadania realizowane w 2010 r.
W 2010 r. zakończono 4 postępowania przetargowe, w wyniku których zostały podpisane umowy na realizację następujących przedsięwzięć: Zakup 42 szt. chromatografów jonowych – 42 szt. Zakup 20 szt. analizatora całkowitego węgla organicznego TOC Zakup spektrometru absorpcji atomowej z kuwetą grafitową – 39 szt. Zakup laboratorium mobilnego do poboru prób wody i ścieków – 48 szt. ...na łączną kwotę zł. 10 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa,

12 Chromatograf jonowy – laboratorium WIOŚ Gdańsk
11 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa,

13 Analizator całkowitego węgla organicznego TOC – laboratorium WIOŚ Warszawa
12 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa,

14 Zadania realizowane w 2011 r.
W 2011 r. zakończono 3 postępowania przetargowe, w wyniku których zostały podpisane umowy z Wykonawcami na realizację następujących przedsięwzięć: Zakup automatycznego systemu mobilnego monitoringu hałasu – 21 szt. Zakup chromatografu gazowego – 34 szt. Zakup kalibracyjnego samochodu do obsługi laboratorium regionalnego – 2 szt. Działania promocyjne (seminarium kończące, materiały promujące projekt) …na łączną kwotę zł., w tym ok zł. na promocję projektu05w 13 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa,

15 Automatyczny system mobilnego monitoringu hałasu
Laboratorium mobilne do poboru prób wody i ścieków wyposażone w automatyczne poborniki prób ścieków Automatyczny system mobilnego monitoringu hałasu 14 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa,

16 Oszczędności w projekcie
W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych w projekcie zaoszczędzono kwotę w wysokości zł. nie zmieniając zakresu rzeczowego projektu. Kwota pierwotna projektu wynosiła zł. Ostateczna kwota projektu wynosi 45 426 946 zł. 15 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa,

17 Wnioski o płatność Do Instytucji Wdrażającej (NFOŚiGW) przekazano 16 wniosków o płatność na łączną kwotę zł., w tym 2 wnioski informujące o stanie rzeczowym projektu. Końcowy wniosek o płatność zostanie przez Beneficjenta złożony na początku lipca - na kwotę zł. 16 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa,

18 Rezultaty projektu unowocześnienie wyposażenia jednostek organizacyjnych Inspekcji Ochrony Środowiska (sprzęt pomiarowy i badawczy) pozwalające na sprawniejszą realizację zadań wynikających z przepisów prawa wzmocnienie systemu monitoringu jakości środowiska w skali kraju poprzez wdrożenie nowoczesnych narzędzi i technik prowadzenia badań poprawa dokładności otrzymywanych wyników, a tym samym jakości i wiarygodności wykonywanych na ich podstawie ocen stanu środowiska, które są niezbędne do podejmowania decyzji i zarządzania środowiskiem na wszystkich szczeblach administracji lepsze wywiązywanie się przez Inspekcję ze zobowiązań Wspólnotowych, określonych w szczególności w dyrektywie 2008/50/WE (CAFE), 2000/60/WE (RDW), 2002/49/WE („hałasowa”) 17 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa,

19 Dziękuję za uwagę! k.wiech@gios.gov.pl
Unia Europejska Fundusz Spójności Dziękuję za uwagę! Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa,


Pobierz ppt "Projekt Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko"

Podobne prezentacje


Reklamy Google