Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wdrażanie nowoczesnych technik monitorowania powietrza, wody i hałasu poprzez zakupy aparatury kontrolno-pomiarowej i analitycznej dla sieci laboratoriów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wdrażanie nowoczesnych technik monitorowania powietrza, wody i hałasu poprzez zakupy aparatury kontrolno-pomiarowej i analitycznej dla sieci laboratoriów."— Zapis prezentacji:

1 Wdrażanie nowoczesnych technik monitorowania powietrza, wody i hałasu poprzez zakupy aparatury kontrolno-pomiarowej i analitycznej dla sieci laboratoriów Inspekcji Ochrony Środowiska… Projekt Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet III Zarządzenie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska Działanie 3.3. Monitoring Środowiska Anna Katarzyna Wiech Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku Główny Inspektorat Ochrony Środowiska UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Warszawa, 17.06.2011

2 Podstawowe dane o projekcie Beneficjent-koordynator: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Użytkownicy końcowi: Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska Całkowita wartość projektu: 45 426 946 zł Wartość dofinansowania z EFRR/FS: 38 612 904 zł Okres realizacji projektu: 2008 – 2011 Preumowa podpisana w dniu 28.07.2008r. Umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 14.11.2008r. Aneks do umowy wydłużający termin realizacji projektu do 30 czerwca 2011 r. podpisany w dniu 01.03.2010 r. 02Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa, 17.06.2011

3 Cel projektu Wzmocnienie potencjału technicznego Inspekcji Ochrony Środowiska wykorzystywanego dla celów pozyskiwania wiarygodnych informacji o stanie środowiska i czynnikach kształtujących ten stan (presjach), niezbędnych dla potrzeb zarządzania środowiskiem oraz wspomagania procesów decyzyjnych w ochronie środowiska 03Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa, 17.06.2011

4 Cel projektu pozyskiwania wiarygodnych informacji o stanie środowiska Wzmocnienie potencjału technicznego Inspekcji Ochrony Środowiska wykorzystywanego dla celów pozyskiwania wiarygodnych informacji o stanie środowiska i czynnikach kształtujących ten stan (presjach), niezbędnych dla potrzeb zarządzania środowiskiem oraz wspomagania procesów decyzyjnych w ochronie środowiska … osiągnięcie wymaganych poziomów oznaczalności substancji, odpowiedniego poziomu niepewności oraz kompletności serii danych pomiarowych określonych w stosownych przepisach prawa krajowego i UE 03Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa, 17.06.2011

5 Zakres rzeczowy projektu 1.Sprzęt pomiarowy i badawczy do wykorzystywania w warunkach stacjonarnych (w laboratoriach): chromatografy gazowe (GC) – 34 szt. chromatografy gazowe ze spektrometrem masowym (GC-MS) – 13 szt. chromatografy jonowe (IC) – 42 szt. spektrometry absorpcji atomowej w zestawie z kuwetą grafitową (ASA) – 39 szt. analizatory całkowitego węgla organicznego (TOC) – 20 szt. mikroskopy (stereoskopowe i odwrócone) – 20 szt. 2. Mobilny sprzęt pomiarowy, do wykonywania pomiarów bezpośrednio w środowisku: automatyczne systemy mobilne monitoringu hałasu – 21 szt. mierniki pól elektromagnetycznych z dalmierzem laserowym i kalibratorem – 16 szt. kalibracyjne specjalistyczne samochody do obsługi laboratorium wzorcującego – 2 szt. 3. Zestawy do poboru prób: laboratorium mobilne do poboru prób wody i ścieków wyposażone w automatyczne poborniki prób ścieków – 48 szt. 4. Doposażenie istniejących stacji pomiarowych monitoringu powietrza: poborniki pyłu PM10 – 2 szt. poborniki pyłu PM2,5 – 16 szt. automatyczne mierniki pyłu PM2.5 – 17 szt. automatyczne analizatory rtęci gazowej - 4 szt. urządzenia do pomiaru depozycji całkowitej – 2 szt. analizator ozonu – 1 szt. 04Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa, 17.06.2011

6 Zadania realizowane w 2009 r. W 2009 r. opracowana została dokumentacja techniczna zakresu rzeczowego projektu, przeprowadzono 10 postępowań przetargowych, w wyniku których zakupiona została aparatura analityczno – pomiarowa: Automatyczne mierniki pyłu zawieszonego do pomiaru PM 2,5 – 17 szt. Mikroskopy stereoskopowe z wyposażeniem – 20 szt. Mikroskopy odwrócone z wyposażeniem – 20 szt. Mierniki pól elektromagnetycznych z dalmierzem laserowym i kalibratorem – 16 szt. Poborniki HVS pyłu PM10 – 2 szt. Poborniki LVS pyłu PM2.5 – 16 szt. Analizatory rtęci gazowej – 4 szt. Chromatografy gazowe ze spektrometrem masowym – 13 szt. Analizator ozonu – 1 szt. Urządzenia do pomiaru depozycji całkowitej – 2 szt. Działania promocyjne (seminarium otwierające, materiały promujące projekt) …na łączną kwotę 13 035 531 zł. 05Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa, 17.06.2011

7 Urządzenie do pomiaru depozycji całkowitej - stacja pomiarowa w Borach Tucholskich 06Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa, 17.06.2011

8 Miernik pól elektromagnetycznych z dalmierzem laserowym i kalibratorem – WIOŚ Bydgoszcz 07Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa, 17.06.2011

9 Mikroskop odwrócony – laboratorium WIOŚ Łódź 08Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa, 17.06.2011

10 Mikroskop stereoskopowy – laboratorium WIOŚ Łódź 09Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa, 17.06.2011

11 Zadania realizowane w 2010 r. W 2010 r. zakończono 4 postępowania przetargowe, w wyniku których zostały podpisane umowy na realizację następujących przedsięwzięć: Zakup 42 szt. chromatografów jonowych – 42 szt. Zakup 20 szt. analizatora całkowitego węgla organicznego TOC Zakup spektrometru absorpcji atomowej z kuwetą grafitową – 39 szt. Zakup laboratorium mobilnego do poboru prób wody i ścieków – 48 szt....na łączną kwotę 20 851 020 zł. 10Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa, 17.06.2011

12 Chromatograf jonowy – laboratorium WIOŚ Gdańsk 11Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa, 17.06.2011

13 Analizator całkowitego węgla organicznego TOC – laboratorium WIOŚ Warszawa 12Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa, 17.06.2011

14 Zadania realizowane w 2011 r. W 2011 r. zakończono 3 postępowania przetargowe, w wyniku których zostały podpisane umowy z Wykonawcami na realizację następujących przedsięwzięć: Zakup automatycznego systemu mobilnego monitoringu hałasu – 21 szt. Zakup chromatografu gazowego – 34 szt. Zakup kalibracyjnego samochodu do obsługi laboratorium regionalnego – 2 szt. Działania promocyjne (seminarium kończące, materiały promujące projekt) …na łączną kwotę 11 540 395 zł., w tym ok. 25 000 zł. na promocję projektu05w 13Warszawa, 17.06.2011Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

15 14Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Laboratorium mobilne do poboru prób wody i ścieków wyposażone w automatyczne poborniki prób ścieków Automatyczny system mobilnego monitoringu hałasu Warszawa, 17.06.2011

16 Oszczędności w projekcie W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych w projekcie zaoszczędzono kwotę w wysokości 6 682 652 zł. nie zmieniając zakresu rzeczowego projektu. Kwota pierwotna projektu wynosiła 52 109 600 zł. Ostateczna kwota projektu wynosi 45 426 946 zł. 15Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa, 17.06.2011

17 Wnioski o płatność Do Instytucji Wdrażającej (NFOŚiGW) przekazano 16 wniosków o płatność na łączną kwotę 37 630 042 zł., w tym 2 wnioski informujące o stanie rzeczowym projektu. Końcowy wniosek o płatność zostanie przez Beneficjenta złożony na początku lipca - na kwotę 7 796 904 zł. 16Warszawa, 17.06.2011Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

18 Rezultaty projektu unowocześnienie wyposażenia jednostek organizacyjnych Inspekcji Ochrony Środowiska (sprzęt pomiarowy i badawczy) pozwalające na sprawniejszą realizację zadań wynikających z przepisów prawa wzmocnienie systemu monitoringu jakości środowiska w skali kraju poprzez wdrożenie nowoczesnych narzędzi i technik prowadzenia badań poprawa dokładności otrzymywanych wyników, a tym samym jakości i wiarygodności wykonywanych na ich podstawie ocen stanu środowiska, które są niezbędne do podejmowania decyzji i zarządzania środowiskiem na wszystkich szczeblach administracji lepsze wywiązywanie się przez Inspekcję ze zobowiązań Wspólnotowych, określonych w szczególności w dyrektywie 2008/50/WE (CAFE), 2000/60/WE (RDW), 2002/49/WE (hałasowa) 17Warszawa, 17.06.2011Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

19 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Dziękuję za uwagę! k.wiech@gios.gov.pl Warszawa, 17.06.2011


Pobierz ppt "Wdrażanie nowoczesnych technik monitorowania powietrza, wody i hałasu poprzez zakupy aparatury kontrolno-pomiarowej i analitycznej dla sieci laboratoriów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google