Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Perspektywy wytwarzania odpadów na terenie Województwa Mazowieckiego Jak pracować efektywnie i we właściwy sposób?Jak pracować efektywnie i we właściwy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Perspektywy wytwarzania odpadów na terenie Województwa Mazowieckiego Jak pracować efektywnie i we właściwy sposób?Jak pracować efektywnie i we właściwy."— Zapis prezentacji:

1 Perspektywy wytwarzania odpadów na terenie Województwa Mazowieckiego Jak pracować efektywnie i we właściwy sposób?Jak pracować efektywnie i we właściwy sposób?

2 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI (na podstawie danych z roku 2005) Głównymi źródłami wytwarzania odpadów komunalnych na terenie Województwa Mazowieckiego są: - gospodarstwa domowe; - obiekty infrastruktury (handel, usługi, zakłady produkcyjne) W strumieniu odpadów niesegregowanych wyróżnia się: odpady kuchenne ulegające biodegradacji, odpady zielone (odpady z pielęgnacji i utrzymania zieleni miejskiej i ogródków przydomowych tj., trawa, gałęzie, liście itp.), papier i tekturę, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, szkło, metale, odzież, tekstylia, drewno, odpady niebezpieczne oraz odpady wytwarzane nieregularnie tj.: odpady wielkogabarytowe itp.

3 Perspektywy wytwarzania odpadów na terenie Województwa Mazowieckiego ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI Zgodnie z danymi zamieszczonymi w krajowym planie gospodarki odpadami w Województwie Mazowieckim (bez Warszawy) w 2005r zebrano ogółem 935 979 Mg odpadów komunalnych, w tym: - niesegregowane odpady komunale – 842 525 Mg - odpady wielkogabarytowe – 42 804 Mg - odpady usług komunalnych – 50 650 Mg Ponadto zebrano selektywnie 53379 Mg odpadów. W Warszawie w tym samym okresie zebrano 827 724,46 Mg odpadów komunalnych niesegregowanych oraz 7 800,1 Mg zebranych w sposób selektywny, co stanowi niecały 1% ogólnej ilości odpadów zebranych w mieście.

4 Perspektywy wytwarzania odpadów na terenie Województwa Mazowieckiego ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI Systemy zbierania odpadów komunalnych na terenie Województwa Mazowieckiego: 1. System zbierania odpadów niesegregowanych przy wykorzystaniu worków lub pojemników o różnej pojemności – w 2005r zebrano w ten sposób 1 446 tys. Mg odpadów komunalnych. 2. System selektywnego zbierania odpadów przy wykorzystaniu worków, kontenerów oraz pojemników zbierane są odpady: papier, szkło (białe i kolorowe), tworzywa sztuczne oraz metale – w 2005r zebrano 45,5 tys. Mg odpadów.

5 Perspektywy wytwarzania odpadów na terenie Województwa Mazowieckiego ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI 3. Selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji realizowane w niewielki stopniu. Odpady przeznaczone do kompostowania pochodzące głównie z pielęgnacji zieleni miejskich – w 2005r wytworzono ok.. 7,89 tys. Mg tych odpadów. 4. Odpady niebezpieczne zbierane na niewielką skalę, często w sposób akcyjny – w 2005r zebrano 2,923 Mg odpadów. 5. Odpady wielkogabarytowe zbierane są w sposób akcyjny, system tzw. wystawki – w 2005r zebrano 7 058 Mg. 6. Odpady poremontowe – w 2005r zebrano 12 720 Mg. 7. Zużyte opony – w 2005r zebrano tylko 5,6 Mg. 8. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – w 2005r zebrano 15 Mg zużytego sprzętu.

6 Perspektywy wytwarzania odpadów na terenie Województwa Mazowieckiego ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI Gospodarka odpadami komunalnymi. Odpady komunalne poddawane są procesom odzysku materiałowego surowców wtórnych oraz odzysk poprzez recykling oraz unieszkodliwianiu metodami termicznymi i poprzez składowanie. Łącznie procesom odzysku oraz unieszkodliwiania (poza składowaniem) poddano w 2005r 246,1 tys. Mg odpadów (16,4% ilości wytworzonej). Procesom odzysku, w tym materiałowego, poddano w 2005r 53 378,3 Mg odpadów (3,68% z ogółu odpadów) Odzysk poprzez recykling organiczny – do kompostowania przekazano w 2005r 140 319,16 Mg odpadów.

7 Perspektywy wytwarzania odpadów na terenie Województwa Mazowieckiego ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI Unieszkodliwianiu odpadów komunalnych poprzez składowanie poddawane były odpady komunalne niesegregowane oraz tzw. balast z procesów sortowania i kompostowania – w 2005r przekazano na składowiska 1 254 tys. Mg odpadów (83,6% odpadów ogółem) Unieszkodliwianiu odpadów komunalnych poprzez metody termiczne poddawane były odpady wydzielone z odpadów komunalnych zmieszanych w procesie wstępnej segregacji – w 2005r skierowano do unieszkodliwienia (spalenia) 44 380,7 Mg odpadów. Wytworzona w tym procesie energia jest wykorzystywana w produkcji energii elektrycznej.

8 Perspektywy wytwarzania odpadów na terenie Województwa Mazowieckiego PROGNOZA ZMIAN W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI Prognozę zmian wskaźników wytwarzania odpadów komunalnych wykonano dla poszczególnych typów źródeł odpadów. Rozważając trendy zmian składu odpadów komunalnych – przyjęto, za Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2010,następujące założenia: - nie będą następowały istotne zmiany składu morfologicznego wytwarzanych odpadów komunalnych, - wzrost jednostkowego wskaźnika wytwarzania odpadów kształtował się będzie na poziomie 5%w okresach 5 letnich, czyli 1% rocznie, - wzrost poziomu selektywnego zbierania odpadów z obecnych 2% (w stosunku do całości wytwarzanych odpadów) do 8% w 2011 r. i 15% w 2018 r. może spowodować zmiany ilości i składu odpadów niesegregowanych, zmniejszy się w nich głównie zawartość papieru, tworzyw, szkła i metali; - ilość pozostałych odpadów w grupie 20 wzrastać będzie średnio o 5% w okresach 5-letnich (1% w skali roku).

9 Perspektywy wytwarzania odpadów na terenie Województwa Mazowieckiego PROGNOZA ZMIAN W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI Jak wynika z powyższych założeń, zmiany jakości i ilości odpadów będą następować wolno, tak jak następują zmiany w przyzwyczajeniach mieszkańców Mazowsza, czy zmiany w poziomie dochodów ludności. Wyższy poziom dochodów będzie wpływał na wzrost ilości wytwarzanych odpadów. Jednocześnie, bogatsze społeczeństwo akceptuje zachowania proekologiczne skutkujące np.: wzrostem poziomu selektywnego systemu zbierania. Na prognozowane zmiany wielkości strumienia odpadów wpływać będzie liczba ludności, oraz zmiany jednostkowych wskaźników emisji odpadów (liczonych np. w kg odpadów na mieszkańca rocznie), których trendy zmian wynikają z przesłanek rozwoju gospodarczo-społecznego analizowanego regionu.

10 Perspektywy wytwarzania odpadów na terenie Województwa Mazowieckiego PROGNOZA ZMIAN W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI Ilość prognozowanych odpadów komunalnych w latach (bez Warszawy) lata Mg 2010201120132015 Powiaty 809 609820 010841 617864 056 Miasta na prawach powiatu 183 004184 320186 799189 020 Razem992 6141 004 3291 028 4171 053079

11 Perspektywy wytwarzania odpadów na terenie Województwa Mazowieckiego PROGNOZA ZMIAN W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI Ilość prognozowanych odpadów komunalnych w latach dla Warszawy lata Mg 2010201120132015 Warszawa 937 559947 613967 593987 028

12 Perspektywy wytwarzania odpadów na terenie Województwa Mazowieckiego PROGNOZA ZMIAN W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI Prognoza ilości wytwarzanych odpadów ulegających biodegradacji Lata Mg2010201120132015 Warszawa418 532421 998428 765435 221 Miasta na prawach powiatu 85 48686 10087 26088 297 Powiaty329 152333 419342 280351 475 Razem833 170841 517858 305874 993

13 Perspektywy wytwarzania odpadów na terenie Województwa Mazowieckiego PROGNOZA ZMIAN W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI Prognoza ilości niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych Lata Mg20112015 Warszawa19 99120 027 Miasta na prawach powiatu 1 6551 697 Powiaty7 3867 782 Razem29 03229 506

14 Perspektywy wytwarzania odpadów na terenie Województwa Mazowieckiego PROGNOZA ZMIAN W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI Prognozuje się przyrost ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych na następującym poziomie: - 2011 r. - 130 tys. Mg, - 2015 r. - 135 tys. Mg. Czynnikami ograniczającymi ilości powstawania odpadów niebezpiecznych mogą być: - zmiany w technologiach produkcji prowadzące do minimalizacji ilości wytwarzania odpadów niebezpiecznych, - zmiany w technologiach produkcji prowadzące do zagospodarowywania określonych rodzajów odpadów w procesach produkcyjnych zakładów, - upadłość firm produkcyjnych lub zmiany kierunku działalności.

15 Perspektywy wytwarzania odpadów na terenie Województwa Mazowieckiego PROGNOZA ZMIAN W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI Prognozowane ilości możliwych do pozyskania z rynku olejów odpadowych: 2011 r. – 16 739 Mg 2015 r. – 16 245 Mg Prognoza powstawania zużytych akumulatorów ołowiowych w latach 20011-2015 kształtuje się na poziomie: 2011 rok – 20 965 Mg, 2015 rok – 25 303 Mg.

16 Perspektywy wytwarzania odpadów na terenie Województwa Mazowieckiego PROGNOZA ZMIAN W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI Prognozę ilości odpadów elektrycznych i elektronicznych oparto o następujące czynniki: - dynamikę wzrostu ilości odpadów elektrycznych i elektronicznych w granicach 3 – 5% w skali rocznej, przy 5% tempie wzrostu masy wprowadzanego sprzętu; - czas eksploatacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zatem prognozowane ilości zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ogółem) będą wynosić: 2011 r. – 47,4 tys. Mg, 2015 r. - 57,0 tys. Mg, natomiast dla zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych będzie kształtować się następująco: 2011 r. – 19,1 tys. Mg, 2015 r. – 21,5 tys. Mg.

17 Perspektywy wytwarzania odpadów na terenie Województwa Mazowieckiego PROGNOZA ZMIAN W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI Pojazdy wycofane z eksploatacji. Zakładając, że ilość zarejestrowanych pojazdów będzie w Województwie Mazowieckim wzrastała w podobnym tempie, jakie obserwowano w latach 2003 – 2005 (wg GUS w 2003 roku było zarejestrowanych 2 495 717 samochodów, w 2004 – 2 595 631, a w 2005 – 2 630 702 samochody) można szacować, że ilość złomowanych pojazdów w skali roku powinna wynosić odpowiednio około: 2011 – 158 887 Mg 2015 – 193 162 Mg.

18 Perspektywy wytwarzania odpadów na terenie Województwa Mazowieckiego KONIEC


Pobierz ppt "Perspektywy wytwarzania odpadów na terenie Województwa Mazowieckiego Jak pracować efektywnie i we właściwy sposób?Jak pracować efektywnie i we właściwy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google