Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.audytorenergetyczny.gig.eu UMOWA Z UCZESTNIKIEM PROJEKTU ZDOBĄDŹ ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI – AUDYTORA ENERGETYCZNEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.audytorenergetyczny.gig.eu UMOWA Z UCZESTNIKIEM PROJEKTU ZDOBĄDŹ ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI – AUDYTORA ENERGETYCZNEGO."— Zapis prezentacji:

1 www.audytorenergetyczny.gig.eu UMOWA Z UCZESTNIKIEM PROJEKTU ZDOBĄDŹ ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI – AUDYTORA ENERGETYCZNEGO

2 www.audytorenergetyczny.gig.eu Przedmiotem umowy jest określenie praw i obowiązków stron umowy w ramach projektu Zdobądź zawód z przyszłością – Audytora Energetycznego.

3 www.audytorenergetyczny.gig.eu Projekt Zdobądź zawód z przyszłością – audytora energetycznego jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

4 www.audytorenergetyczny.gig.eu Zobowiązania Realizatora Projektu W ramach Projektu Zdobądź zawód z przyszłością– audytora energetycznego Realizator Projektu : Kwalifikuje Uczestnika Projektu, na podstawie decyzji Komisji Kwalifikacyjnej, do odpowiedniej grupy. Szczegółowy harmonogram zajęć grup stanowi załącznik nr 1 do umowy.

5 www.audytorenergetyczny.gig.eu Zobowiązania Realizatora Projektu Zapewnia Uczestnikowi Projektu możliwość bezpłatnego uczestnictwa w 50 godzinnym szkoleniu dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali mieszkalnych oraz części budynków stanowiących samodzielną całość techniczno-użytkową;

6 www.audytorenergetyczny.gig.eu Zobowiązania Realizatora Projektu Po ukończeniu, przez Uczestnika Projektu szkolenia i zdaniu egzaminu wewnętrznego – wydaje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r.

7 www.audytorenergetyczny.gig.eu Zobowiązania Realizatora Projektu Przekazuje Uczestnikowi Projektu bezpłatnie materiały szkoleniowe, w tym komplet podręczników;

8 www.audytorenergetyczny.gig.eu Zobowiązania Realizatora Projektu Przekazuje Uczestnikowi Projektu bezpłatnie program komputerowy do wspomagania obliczania projektowego obciążenia cieplnego pomieszczeń, określania sezonowego zapotrzebowania na energię cieplną wg nowych norm PN-EN 12831, PN-EN ISO 13370 i PN-EN ISO 13790 oraz do wyznaczania Świadectw Energetycznych;

9 www.audytorenergetyczny.gig.eu Zobowiązania Realizatora Projektu Przekazuje Uczestnikowi Projektu bezpłatnie: 1) teczkę, 2) notes, 3) długopis 4) kalkulator;

10 www.audytorenergetyczny.gig.eu Zobowiązania Realizatora Projektu Opłaca jednorazowy udział Uczestnika Projektu w egzaminie organizowanym przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej - w kwocie nie wyższej niż 800 złotych;

11 www.audytorenergetyczny.gig.eu Zobowiązania Realizatora Projektu Zapewnia Uczestnikowi Projektu bezpłatny poczęstunek podczas przerw w zajęciach (kawa, herbata, ciasteczka).

12 www.audytorenergetyczny.gig.eu Zobowiązania Uczestnika Projektu Uczestnik Projektu zobowiązuje się do : Uczestnictwa w 50 godzinach szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali mieszkalnych oraz części budynków stanowiących samodzielną całość techniczno-użytkowa;

13 www.audytorenergetyczny.gig.eu Zobowiązania Uczestnika Projektu Przystąpienia do egzaminu wewnętrznego organizowanego przez Realizatora Projektu;

14 www.audytorenergetyczny.gig.eu Zobowiązania Uczestnika Projektu Przystąpienia do egzaminu organizowanego przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku (…);

15 www.audytorenergetyczny.gig.eu Zobowiązania Uczestnika Projektu Dopłaty za udział w egzaminie w Ministerstwie, w przypadku, gdy koszt tego egzaminu przekroczy kwotę 800 zł;

16 www.audytorenergetyczny.gig.eu Zobowiązania Uczestnika Projektu Pokrycia indywidualnych kosztów dojazdu do Warszawy – Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w związku z udziałem w egzaminie;

17 www.audytorenergetyczny.gig.eu Zobowiązania Uczestnika Projektu Podpisywania listy obecności na szkoleniu; Wypełnienia arkusza oceny szkolenia; Poddania się badaniu ankietowemu na potrzeby ewaluacji Projektu.

18 www.audytorenergetyczny.gig.eu Uczestnik Projektu, który został zakwalifikowany do Projektu i zrezygnował z podjęcia udziału w tym Projekcie już po rozpoczęciu zajęć, zobowiązany jest do zwrotu nakładów poniesionych przez Realizatora Projektu, a w tym koszty rekrutacji, materiałów oraz koszty zajęć, w których osoba uczestniczyła w kwocie wyliczonej przez Kierownika Projektu nie wyższej niż 6078 złotych.

19 www.audytorenergetyczny.gig.eu Za moment rezygnacji uznaje się datę wpływu do Kierownika Projektu, pisemnego oświadczenia Uczestnika Projektu, bądź przekroczenie 20 % nieobecności bez podania stosownego usprawiedliwienia.

20 www.audytorenergetyczny.gig.eu W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach w trakcie ich trwania z zachowaniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy kwota nakładów do zwrotu przez Uczestnika Projektu będzie naliczona proporcjonalnie za rekrutację, materiały oraz zajęcia, w których Uczestnik wziął udział.

21 www.audytorenergetyczny.gig.eu Wpłaty, ustalonej przez Kierownika Projektu kwoty, Uczestnik Projektu dokona nie później niż do 14 dni od daty otrzymania informacji o wysokości kwoty należnej do zwrotu, na konto: Główny Instytut Górnictwa Pl. Gwarków1, 40-166 Katowice ING Bank Śląski Katowice 50 1050 1214 1000 0023 5658 7630 z dopiskiem AUDYTOR ENERGETYCZNY

22 www.audytorenergetyczny.gig.eu Umowa sporządzona jest w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Uczestnika Projektu, dwa dla Realizatora Projektu.

23 www.audytorenergetyczny.gig.eu Sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie Sąd właściwy dla siedziby Realizatora Projektu.


Pobierz ppt "Www.audytorenergetyczny.gig.eu UMOWA Z UCZESTNIKIEM PROJEKTU ZDOBĄDŹ ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI – AUDYTORA ENERGETYCZNEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google