Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Beneficjent Gmina Lubsko

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Beneficjent Gmina Lubsko"— Zapis prezentacji:

1 Beneficjent Gmina Lubsko

2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko: „Zapewnienie prawidłowej Gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko” Numer Projektu: POIS /10

3 Wybór Projektu odbył się w trybie konkursowym.
Historia aplikowania Gminy Lubsko o środki na budowę kanalizacji sanitarnej Wybór Projektu odbył się w trybie konkursowym. 30 listopad 2009 r. Gmina Lubsko składa wniosek aplikacyjny w ramach ostatniego naboru osi priorytetowej I - działania 1.1 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 30 listopad 2009 do maj zespół ds. oceny Projektów - weryfikuje wniosek o dofinansowanie . 1.Ocena formalna 2.Ocena merytoryczna I i II stopnia - zakończona pozytywnie Od 2000 Polska była Beneficjentem pomocy przyznawanej w ramach ISPA (Przedakcesyjnego Instrumentu Polityki Strukturalnej). Był to fundusz powstały, obok PHARE i SAPARD, w celu zapewnienia pomocy w zakresie społecznej i gospodarczej spójności dziesięciu krajom Europy Środkowowschodniej, kandydującym do członkostwa w Unii Europejskiej. Z dniem 1 maja 2004 roku zobowiązania Funduszu ISPA przejął Fundusz Spójności. Oznacza to, że wszystkie projekty inwestycyjne, dla których Komisja Europejska podpisała Memoranda Finansowe w ramach ISPA, są kontynuowane jako projekty Funduszu Spójności. Fundusz Spójności, zwany inaczej Funduszem Kohezji, to instrument polityki spójności gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej powołany w 1994 roku na podstawie Rozporządzenia Rady nr 1164/94. Fundusz ten pomaga państwom członkowskim w zmniejszeniu różnic gospodarczych i społecznych oraz w stabilizacji ich gospodarek oraz służy współfinansowaniu dużych projektów infrastrukturalnych w sektorze środowiska i transportu.

4 Ogłoszenie wyników konkursu
Ogłoszenie wyników konkursu. W czerwcu 2010 roku Projekt uzyskuje potwierdzenie przyznania dofinansowania Instytucji Pośredniczącej - Ministerstwa Środowiska 24 sierpień podpisanie umowy o dofinansowanie na realizację Projektu Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko, z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Od 2000 Polska była Beneficjentem pomocy przyznawanej w ramach ISPA (Przedakcesyjnego Instrumentu Polityki Strukturalnej). Był to fundusz powstały, obok PHARE i SAPARD, w celu zapewnienia pomocy w zakresie społecznej i gospodarczej spójności dziesięciu krajom Europy Środkowowschodniej, kandydującym do członkostwa w Unii Europejskiej. Z dniem 1 maja 2004 roku zobowiązania Funduszu ISPA przejął Fundusz Spójności. Oznacza to, że wszystkie projekty inwestycyjne, dla których Komisja Europejska podpisała Memoranda Finansowe w ramach ISPA, są kontynuowane jako projekty Funduszu Spójności. Fundusz Spójności, zwany inaczej Funduszem Kohezji, to instrument polityki spójności gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej powołany w 1994 roku na podstawie Rozporządzenia Rady nr 1164/94. Fundusz ten pomaga państwom członkowskim w zmniejszeniu różnic gospodarczych i społecznych oraz w stabilizacji ich gospodarek oraz służy współfinansowaniu dużych projektów infrastrukturalnych w sektorze środowiska i transportu.

5 Zakres rzeczowy Projektu
Przedmiotem inwestycji jest budowa i renowacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków. Działania inwestycyjne będą prowadzone na terenie miasta Lubska oraz sześciu miejscowości wiejskich tj.: Górzyna, Lutolu, Małowic, Starej Wody, Białkowa, Budziechowa Efektem rzeczowym Projektu będzie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ok. 48 km, Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej ok. 6,04 km, Przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubsku - 1 szt. Do roku Beneficjent jest zobowiązany przedstawić Instytucji Wdrażającej protokoły odbioru końcowego robót budowlanych z pomiarem powykonawczym.

6 Wskaźniki rzeczowe - skanalizowanie aglomeracji Lubsko
Stan skanalizowania oraz infrastruktura techniczna przed realizacją Projektu Liczba osób korzystających ze zbiorczego systemu odprowadzania ścieków Długość kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji - 43km Wzrost skanalizowania oraz infrastruktury technicznej w wyniku realizacji Projektu Liczba osób korzystających ze zbiorczego systemu odprowadzania ścieków Długość nowobudowanej kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji km sieci ogółem Procent skanalizowania oraz stan infrastruktury na terenie aglomeracji po realizacji Projektu Liczba osób korzystających ze zbiorczego systemu odprowadzania ścieków Długość kanalizacji sanitarnej – 91 km

7 Projekt podzielony został na 5 Kontraktów na Roboty 3 zadania liniowe i 1 kubaturowe realizowane są na podstawie Warunków Kontraktowych „Żółta Książka” FIDIC Kontrakt nr 1 – projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górzyn, Lutol, Małowice i Stara Woda Etap 1 Projektowanie Z dniem – rozpoczęto prace projektowe Etap 2 Budowa kanalizacji sanitarnej Kontrakt nr 2 – projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Białków i Budziechów oraz wschodniej części miasta Lubsko Z dniem – rozpoczęto prace projektowe Etap 2 Budowa kanalizacji sanitarnej Kontrakt nr 3 – projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubsko – część południowo-zachodnia miasta wraz z renowacją sieci kanalizacyjnej w Lubsku Z dniem – rozpoczęto prace projektowe Kontrakt nr 4 – projektowanie, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubsku Etap 1 Projektowanie Z dniem – rozpoczęto prace projektowe Etap 2 Rozbudowa węzła przeróbki osadu ściekowego (technologia ORTWED)

8 3 zadania liniowe i 1 kubaturowe
Zaprojektuj i wybuduj 3 zadania liniowe i 1 kubaturowe Kontrakt 1 Dnia 9 czerwca 2011 r. została zawarta umowa nr IP Wykonawcą zadania jest: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „EKO-WARK” Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kniewska 4, Szczecin, Wynagrodzenie Wykonawcy: 10 441 470,00 PLN (brutto) Termin realizacji: okres w miesiącach – 23 miesiące od podpisania umowy Kontrakt 2 Dnia 20 czerwca 2011 r. została zawarta umowa nr IP Wykonawcą zadania jest: Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Usługowe „GAZOPOL LTD” Sp. z o.o. z siedzibą ul. Morska 49, Koszalin, Wynagrodzenie Wykonawcy: 6 522 267,13 PLN (brutto) Termin realizacji: okres w miesiącach – 21 miesięcy od podpisania umowy Kontrakt 3 Dnia 2 sierpnia 2011 r. została zawarta umowa nr IP Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o. z siedzibą ul. Botaniczna 75, Zielona Góra, Wynagrodzenie Wykonawcy: ,20 PLN (brutto) Termin realizacji: 21 miesięcy od podpisania umowy. Kontrakt 4 Dnia 2 sierpnia 2011 r. została zawarta umowa nr IP Wykonawcą zadania jest: Konsorcjum firm: Lider konsorcjum – ECOSERVICE Sp. z o.o. z siedzibą ul. Głowackiego 9, Zielona Góra, Partner konsorcjum –„EKOSYSTEM ZIELONA GÓRA” Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kożuchowska 20 c, Zielona Góra Partner konsorcjum – EKOSYSTEM S.A. z siedzibą ul. Kożuchowska 20 c, Zielona Góra. Wynagrodzenie Wykonawcy: ,64 PLN (brutto) Termin realizacji: 18 miesięcy od podpisania umowy.

9 Kontrakt 5 realizowany jest w oparciu o Czerwoną Książkę FIDIC Wykonawca otrzymał od Zamawiającego Projekt i na jego podstawie realizuje budowę kanalizacji sanitarnej Kontrakt nr 5 Budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko – część północna miasta Lubsko Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Poznańskiej, Pokoju, Jasnej, Jodłowej, Gdańskiej oraz podłączenie istniejących kanałów w ulicy Warszawskiej, Szpitalnej, Kruczej, Krótkiej oraz Farbiarskiej do istniejącego kanału w ulicy Paderewskiego Dnia 4 sierpnia 2011 r. została zawarta umowa nr IP Konsorcjum firm: Lider konsorcjum – Nadodrzańskie Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „EKOMEL” Sp. z o.o. z siedzibą ul. Przemysłowa 15, Sulechów, Partner konsorcjum – Składy Budowlane SAN-BUD Sylwia Pawlik z siedzibą ul. Wyczółkowskiego 2, Zielona Góra, Partner konsorcjum – „SAN-BUD TRANS-SPRZĘT” Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kostrzyńska 4, Zielona Góra. Wynagrodzenie Wykonawcy: , 35 PLN (brutto). Termin realizacji: r.

10 oraz 2 Kontrakty na Usługi
Kontrakt nr 6 Inżynier Kontraktu Wykonawca: ECM Group Polska Sp. z o. o., ul. Emilii Plater, – 113 Warszawa. Data podpisania umowy: r. Kontrakt nr 7 Pomoc techniczna Wykonawca: Konsorcjum firm: ENVI KONSULTING ul. Wolności 13/8, Brzeg Instytut Zrównoważonego Rozwoju Spółka z o. o., ul. Św. Rocha 5 lok 202, 15 – 879 Białystok Data podpisania umowy: r. Wykonawcy Kontraktów na Roboty oraz usługi wyłonieni zostali w przetargach publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych

11 Podmioty biorące udział w realizacji Projektu
Beneficjent: Gmina Lubsko Zgodnie z unijnymi wymaganiami, realizacja każdego projektu wymaga powołania specjalnej struktury, która będzie odpowiedzialna za przygotowanie, organizację i monitorowanie realizacji projektu na płaszczyźnie technicznej, finansowej i prawno – organizacyjnej. W przypadku przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Spójności, rolę takiej struktury organizacyjnej pełni Jednostka Realizująca Projekt (JRP).

12 Zastępca Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu/ Kierownik JRP
Iwona Poszwa Specjalista ds. organizacyjnych i monitoringu Magdalena Nawrocka Specjaliści ds. technicznych (I, II) Marcin Gołębiewski Kamil Zakrzewski Zespół ds. technicznych Specjalista ds. finansowych i księgowych Ewelina Kuszaj Zespół ds. finansowych Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) Bogdan Bakalarz Specjalista ds. zamówień publicznych Manuela Piątkowska Zespół ds. organizacyjnych Pomoc Techniczna Inni Wykonawcy Inżynier Kontraktu Główny księgowy Projektu

13 Efekt ekologiczny Beneficjent zobowiązał się w umowie o dofinansowanie, iż w wyniku rozbudowy kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno – tłocznym współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej, podłączyć do nowobudowanego systemu około ok osób. Beneficjent zobowiązany jest do roku przedstawić Instytucji Wdrażającej dokumenty potwierdzające osiągnięcie zakładanego efektu ekologicznego.

14 Struktura finansowania kosztów kwalifikowalnych w projekcie
Instytucje finansujące Unia Europejska – Fundusz Spójności (dotacja) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze(pożyczka) Beneficjent i Inwestor – Gmina Lubsko Okres kwalifikowania wydatków rozpoczął się od dnia r. i kończy się w dniu r.

15 Zaawansowanie finansowe Projektu – inf. na dzień 15.12.2011r.
Nazwa zadania Wydatki przypisane zadaniom (…) określonym w aktualnym harmonogramie realizacji projektu Wydatki poniesione od początku realizacji projektu ogółem kwalifikowalne Kontrakty 1 - 4 ,97 ,01 ,08 0,00 Kontrakt 5 ,59 ,83 ,11 Planowanie/Projekt/ Przygotowanie dokumentacji przetargowych ,91 Wykup gruntów 44 032,02 Inżynier kontraktu ,00 ,75 Pomoc techniczna (zarządzanie i promocja) , 17 ,52 Koszty Jednostki Realizującej Projekt ,12 15 764,51 ,97 Rezerwa ,43 ,95 Oszczędności poprzetargowe ,55 ,40 OGÓŁEM ,76 ,70 ,36

16 Dziękujemy Państwu za uwagę.


Pobierz ppt "Beneficjent Gmina Lubsko"

Podobne prezentacje


Reklamy Google