Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Beneficjent Gmina Lubsko. Zapewnienie prawidłowej Gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko Numer Projektu: POIS.01.01.00-00-249/10 Zapewnienie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Beneficjent Gmina Lubsko. Zapewnienie prawidłowej Gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko Numer Projektu: POIS.01.01.00-00-249/10 Zapewnienie."— Zapis prezentacji:

1 Beneficjent Gmina Lubsko

2 Zapewnienie prawidłowej Gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko Numer Projektu: POIS /10 Zapewnienie prawidłowej Gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko Numer Projektu: POIS /10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko:

3 Historia aplikowania Gminy Lubsko o środki na budowę kanalizacji sanitarnej Wybór Projektu odbył się w trybie konkursowym. 30 listopad 2009 r. Gmina Lubsko składa wniosek aplikacyjny w ramach ostatniego naboru osi priorytetowej I - działania 1.1 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko listopad 2009 do maj 2010 zespół ds. oceny Projektów - weryfikuje wniosek o dofinansowanie. 1.Ocena formalna 2.Ocena merytoryczna I i II stopnia - zakończona pozytywnie

4 Ogłoszenie wyników konkursu. W czerwcu 2010 roku Projekt uzyskuje potwierdzenie przyznania dofinansowania Instytucji Pośredniczącej - Ministerstwa Środowiska 24 sierpień podpisanie umowy o dofinansowanie na realizację Projektu Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko, z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

5 Zakres rzeczowy Projektu Przedmiotem inwestycji jest budowa i renowacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków. Działania inwestycyjne będą prowadzone na terenie miasta Lubska oraz sześciu miejscowości wiejskich tj.: Górzyna,Górzyna, Lutolu,Lutolu, Małowic,Małowic, Starej Wody,Starej Wody, Białkowa,Białkowa, BudziechowaBudziechowa Efektem rzeczowym Projektu będzie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ok. 48 km, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ok. 48 km, Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej ok. 6,04 km, Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej ok. 6,04 km, Przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubsku - 1 szt. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubsku - 1 szt. Do roku Beneficjent jest zobowiązany przedstawić Instytucji Wdrażającej protokoły odbioru końcowego robót budowlanych z pomiarem powykonawczym.

6 Wskaźniki rzeczowe - skanalizowanie aglomeracji Lubsko Procent skanalizowania oraz stan infrastruktury na terenie aglomeracji po realizacji Projektu Liczba osób korzystających ze zbiorczego systemu odprowadzania ścieków Długość kanalizacji sanitarnej – 91 km Wzrost skanalizowania oraz infrastruktury technicznej w wyniku realizacji Projektu Liczba osób korzystających ze zbiorczego systemu odprowadzania ścieków Długość nowobudowanej kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji - 48 km sieci ogółem Stan skanalizowania oraz infrastruktura techniczna przed realizacją Projektu Liczba osób korzystających ze zbiorczego systemu odprowadzania ścieków Długość kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji - 43km

7 3 zadania liniowe i 1 kubaturowe realizowane są na podstawie Warunków Kontraktowych Żółta Książka FIDIC Projekt podzielony został na 5 Kontraktów na Roboty 3 zadania liniowe i 1 kubaturowe realizowane są na podstawie Warunków Kontraktowych Żółta Książka FIDIC Kontrakt nr 1 – projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górzyn, Lutol, Małowice i Stara Woda Etap 1 Projektowanie Z dniem – rozpoczęto prace projektowe Etap 2 Budowa kanalizacji sanitarnej Kontrakt nr 2 – projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Białków i Budziechów oraz wschodniej części miasta Lubsko Etap 1 Projektowanie Z dniem – rozpoczęto prace projektowe Etap 2 Budowa kanalizacji sanitarnej Kontrakt nr 3 – projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubsko – część południowo- zachodnia miasta wraz z renowacją sieci kanalizacyjnej w Lubsku Etap 1 Projektowanie Z dniem – rozpoczęto prace projektowe Etap 2 Budowa kanalizacji sanitarnej Kontrakt nr 4 – projektowanie, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubsku Etap 1 Projektowanie Z dniem – rozpoczęto prace projektowe Etap 2 Rozbudowa węzła przeróbki osadu ściekowego (technologia ORTWED)

8 Kontrakt 1 Kontrakt 1 Dnia 9 czerwca 2011 r. została zawarta umowa nr IP Wykonawcą zadania jest: Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowe EKO-WARK Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kniewska 4, Szczecin, Wynagrodzenie Wykonawcy: ,00 PLN (brutto) Termin realizacji: okres w miesiącach – 23 miesiące od podpisania umowy Kontrakt 2 Dnia 20 czerwca 2011 r. została zawarta umowa nr IP Wykonawcą zadania jest: Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Usługowe GAZOPOL LTD Sp. z o.o. z siedzibą ul. Morska 49, Koszalin, Wynagrodzenie Wykonawcy: ,13 PLN (brutto) Termin realizacji: okres w miesiącach – 21 miesięcy od podpisania umowy Kontrakt 3 Dnia 2 sierpnia 2011 r. została zawarta umowa nr IP Wykonawcą zadania jest: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o. z siedzibą ul. Botaniczna 75, Zielona Góra, Wynagrodzenie Wykonawcy: ,20 PLN (brutto) Termin realizacji: 21 miesięcy od podpisania umowy. Kontrakt 4 Dnia 2 sierpnia 2011 r. została zawarta umowa nr IP Wykonawcą zadania jest: Konsorcjum firm: Lider konsorcjum – ECOSERVICE Sp. z o.o. z siedzibą ul. Głowackiego 9, Zielona Góra, Partner konsorcjum –EKOSYSTEM ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kożuchowska 20 c, Zielona Góra Partner konsorcjum – EKOSYSTEM S.A. z siedzibą ul. Kożuchowska 20 c, Zielona Góra. Wynagrodzenie Wykonawcy: ,64 PLN (brutto) Termin realizacji: 18 miesięcy od podpisania umowy. Zaprojektuj i wybuduj 3 zadania liniowe i 1 kubaturowe

9 Kontrakt 5 realizowany jest w oparciu o Czerwoną Książkę FIDIC Wykonawca otrzymał od Zamawiającego Projekt i na jego podstawie realizuje budowę kanalizacji sanitarnej Kontrakt nr 5 Budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko – część północna miasta Lubsko Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Poznańskiej, Pokoju, Jasnej, Jodłowej, Gdańskiej oraz podłączenie istniejących kanałów w ulicy Warszawskiej, Szpitalnej, Kruczej, Krótkiej oraz Farbiarskiej do istniejącego kanału w ulicy Paderewskiego Dnia 4 sierpnia 2011 r. została zawarta umowa nr IP Konsorcjum firm: Lider konsorcjum – Nadodrzańskie Przedsiębiorstwo Inżynieryjne EKOMEL Sp. z o.o. z siedzibą ul. Przemysłowa 15, Sulechów, Partner konsorcjum – Składy Budowlane SAN-BUD Sylwia Pawlik z siedzibą ul. Wyczółkowskiego 2, Zielona Góra, Partner konsorcjum – SAN-BUD TRANS-SPRZĘT Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kostrzyńska 4, Zielona Góra. Wynagrodzenie Wykonawcy: , 35 PLN (brutto). Termin realizacji: r.

10 oraz 2 Kontrakty na Usługi Kontrakt nr 6 Inżynier Kontraktu Wykonawca: Data podpisania umowy: r.Wykonawca: ECM Group Polska Sp. z o. o., ul. Emilii Plater, – 113 Warszawa. Data podpisania umowy: r. Kontrakt nr 7 Pomoc techniczna Data podpisania umowy: r.Wykonawca: Konsorcjum firm: ENVI KONSULTING ul. Wolności 13/8, Brzeg Instytut Zrównoważonego Rozwoju Spółka z o. o., ul. Św. Rocha 5 lok 202, 15 – 879 Białystok Data podpisania umowy: r. Wykonawcy Kontraktów na Roboty oraz usługi wyłonieni zostali w przetargach publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych

11 Podmioty biorące udział w realizacji Projektu Beneficjent: Gmina Lubsko Zgodnie z unijnymi wymaganiami, realizacja każdego projektu wymaga powołania specjalnej struktury, która będzie odpowiedzialna za przygotowanie, organizację i monitorowanie realizacji projektu na płaszczyźnie technicznej, finansowej i prawno – organizacyjnej. W przypadku przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Spójności, rolę takiej struktury organizacyjnej pełni Jednostka Realizująca Projekt (JRP).

12 Zastępca Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu/ Kierownik JRP Iwona Poszwa Zastępca Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu/ Kierownik JRP Iwona Poszwa Specjalista ds. organizacyjnych i monitoringu Magdalena Nawrocka Specjalista ds. organizacyjnych i monitoringu Magdalena Nawrocka Specjaliści ds. technicznych (I, II) Marcin Gołębiewski Kamil Zakrzewski Specjaliści ds. technicznych (I, II) Marcin Gołębiewski Kamil Zakrzewski Zesp ó ł ds. technicznych Specjalista ds. finansowych i księgowych Ewelina Kuszaj Specjalista ds. finansowych i księgowych Ewelina Kuszaj Zesp ó ł ds. finansowych Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) Bogdan Bakalarz Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) Bogdan Bakalarz Specjalista ds. zamówień publicznych Manuela Piątkowska Specjalista ds. zamówień publicznych Manuela Piątkowska Zesp ó ł ds. organizacyjnych Pomoc Techniczna Inni Wykonawcy Inżynier Kontraktu Główny księgowy Projektu

13 Efekt ekologiczny Beneficjent zobowiązał się w umowie o dofinansowanie, iż w wyniku rozbudowy kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno – tłocznym współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej, podłączyć do nowobudowanego systemu około ok osób. Beneficjent zobowiązany jest do roku przedstawić Instytucji Wdrażającej dokumenty potwierdzające osiągnięcie zakładanego efektu ekologicznego.

14 Struktura finansowania kosztów kwalifikowalnych w projekcie Okres kwalifikowania wydatków rozpoczął się od dnia r. i kończy się w dniu r. Instytucje finansujące Unia Europejska – Fundusz Spójności (dotacja) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze(pożyczka) Beneficjent i Inwestor – Gmina Lubsko

15 Zaawansowanie finansowe Projektu – inf. na dzień r. Nazwa zadania Wydatki przypisane zadaniom (…) określonym w aktualnym harmonogramie realizacji projektu Wydatki poniesione od początku realizacji projektu ogółemkwalifikowalneogółemkwalifikowalne Kontrakty , , ,080,00 Kontrakt , , ,110,00 Planowanie/Projekt/ Przygotowanie dokumentacji przetargowych ,910, ,910,00 Wykup gruntów44 032,020, ,020,00 Inżynier kontraktu ,000, ,750,00 Pomoc techniczna (zarządzanie i promocja) , 170, ,520,00 Koszty Jednostki Realizującej Projekt , , , ,51 Rezerwa , ,950,00 Oszczędności poprzetargowe , ,400,00 OGÓŁEM , , , ,51

16 Dziękujemy Państwu za uwagę.


Pobierz ppt "Beneficjent Gmina Lubsko. Zapewnienie prawidłowej Gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko Numer Projektu: POIS.01.01.00-00-249/10 Zapewnienie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google