Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rynek pracy i rozwój lokalny regionu w kontekście problemu migracji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rynek pracy i rozwój lokalny regionu w kontekście problemu migracji."— Zapis prezentacji:

1 Rynek pracy i rozwój lokalny regionu w kontekście problemu migracji

2 Podstawowe informacje o województwie Powierzchnia i ludność Podkarpackie Rzeszów Powierzchnia: 17 844 km 2 (5,6% powierzchni Polski; 0,4 obszaru UE) Ludność: 2,1 mln (5,4% ludności kraju Ludność: 2,1 mln (5,4% ludności kraju) Stolicą Podkarpacia jest Rzeszów. W skład województwa wchodzi 21 powiatów i 159 gmin Stolicą Podkarpacia jest Rzeszów. W skład województwa wchodzi 21 powiatów i 159 gmin. Powierzchnia: 17 844 km 2 (5,6% powierzchni Polski; 0,4 obszaru UE) Ludność: 2,1 mln (5,4% ludności kraju Ludność: 2,1 mln (5,4% ludności kraju) Stolicą Podkarpacia jest Rzeszów. W skład województwa wchodzi 21 powiatów i 159 gmin Stolicą Podkarpacia jest Rzeszów. W skład województwa wchodzi 21 powiatów i 159 gmin.

3 Warunki życia na tle kraju Podstawowe informacje o województwie Grupy wskaźnikówWskaźniki szczegółowePolskawojewództwolokata Dochody ludności Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (zł) 2 360,622 001,5316 Przeciętna miesięczna emerytura i renta brutto (z pozarolniczego systemu ubezpieczeń) (zł) 1 170,74955,1316 Sytuacja mieszkaniowa ludności Mieszkania na 1000 ludności334,8286,716 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę (m 2 ) 23,222,114 Sieć handlowa Liczba ludności na 1 sklep9910511 Możliwość edukacji i kształcenia Studenci szkół wyższych na 10 tys. ludności505,8352,715 Dostęp do kultury Widzowie i słuchacze w teatrach i instytucjach muzycznych na 1000 ludności 2529116 Wypożyczenia księgozbioru z bibliotek publicznych na 1000 ludności 3 7013 7307 Ochrona zdrowia Liczba ludności na 1 łóżko w szpitalach ogólnych 21323713 Liczba ludności na 1 podmiot ambulatoryjnej opieki zdrowotnej 1 9211 6965 Stan transportu i komunikacji Samochody osobowe zarejestrowane na 1000 ludności 32329910 Telefoniczne łącza główne na 1000 ludności308,3253,515 Drogi publiczne o twardej nawierzchni na 100 km 2 w km 81,278,69 Linie kolejowe eksploatowane normalnotorowe na 100 km 2 w km 6,35,212 Źródło: Rocznik Statystyczny Województw 2006 s.129-135 i 620, Warszawa 2006

4 Województwo podkarpackie na tle kraju i UE L.P. WyszczególnienieWojewództwoPolskaUE 1.Powierzchnia (tys. km²)17,9312,73.972,9 2.Ludność (tys. osób)2098,038.173,8456.863,3 3.Ludność (%)w wieku produkcyjnym61,463,567,1 4.Gęstość zaludnienia na 1 km² powierzchni (osoba)118122118 5.Przyrost naturalny na 1.000 ludności ()1,2-0,45,0 6.Saldo migracji na 1.000 mieszkańców (osoba)-1,0-0,24.0 7.Kobiety na 100 mężczyzn (osoba)104,4106,5105,2 8.Przeciętne trwanie życia osób w wieku 0 lat (lata) § mężczyźni § kobiety 71,8 80,2 70,4 78,8 74,8 81,1 9. Pracujący wg sektorów (%) § rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo, rybactwo § przemysł i budownictwo § usługi 29,7 28,9 41,3 19,2 26,9 53,9 5,1 25,2 69,7 10. Wskaźnik zatrudnienia ogółem (%)45,6 44,363,3 11. Współczynnik aktywności zawodowej (%)54,954,769,7 Podstawowe informacje o województwie

5 L.P. WyszczególnienieWojewództwoPolskaUE 12. Stopa bezrobocia rejestrowanego ogółem (%) · kobiety 16,7 16,9 19,0 19,9 9,1 10,2 13.Liczba studentów na 10 tys. mieszkańców (osoba)374,6504369 14. Nakłady na działalność badawczą i rozwojową w relacji do PKB w (%)0,360,561,95 15. Samochody osobowe zarejestrowane na 1.000 ludności (sztuka)278314460 16. Ofiary śmiertelne wypadków drogowych na 100 tys. ludności (osoba)141511 17. Łóżka w szpitalach ogólnych na 10 tys. Mieszkańców (łóżko)42,149,263,9 18. Turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania ogółem (obiekt) 2976.972200.905 19. Udział w wartości dodanej brutto (w %) § rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo § przemysł i budownictwo § usługi 2,3 33,2 64,5 2,9 30,2 66,9 2,0 26,6 71,4 Źródło danych: Europe in figures, Eurostat yearbook 2005/ Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego 2005 US Rzeszów, /Rocznik Statystyczny Województw 2005 GUS Warszawa, Rocznik Statystyczny 2005 GUS Warszawa, a) Dana za 2002 r. b) Dane za 2003 r. c) wg BAEL (Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności) Podstawowe informacje o województwie

6 Nazwa powiatuPowiat Mielecki Powierzchnia powiatu:880 km2 Gminy powiatu: – Mielec (gm. miejska) – Borowa (gm. wiejska) – Czermin (gm. wiejska) – Gawłuszowice (gm. wiejska) – Mielec (gm. wiejska) – Padew Narodowa (gm. wiejska) – Przecław (gm. wiejska) – Radomyśl Wielki (gm. miejskowiejska) – Tuszów Narodowy (gm. wiejska) – Wadowice Górne (gm. wiejska) Podstawowe informacje o województwie Powiat mielecki

7 Liczba ludności:134 317 os. Liczba ludności w wieku do 25 lat48 772 os. Udział ludności w wieku do lat 25 w stosunku do ogólnej liczby ludności: 36,3% Gęstość zaludnienia:153 os/km2 Saldo migracji:-224 os. Stopa bezrobocia:13,4% Liczba zarejestrowanych bezrobotnych: 9 340 os. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w grupie wiekowej do 25 lat: 2 687 os. Udział zarejestrowanych bezrobotnych w grupie wiekowej do 25 lat w stosunku do ogółu zarejestrowanych bezrobotnych: 28,8% Podstawowe informacje o województwie Powiat mielecki

8 Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON: 8 833 Wskaźnik aktywności gospodarczej (liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON przypadająca na 1000 mieszkańców): 66 Siedziba Urzędu Miasta/ Starostwa Powiatowego: ul. Sękowskiego 2 B, 39-300 Mielec Podstawowe informacje o województwie Źródło: Przytoczone dane statystyczne zaczerpnięte zostały z Banku Danych Regionalnych GUS, stan na 31.XII.2005 r. Wyjątki: liczba ludności w wieku do lat 25 oraz saldo migracji ze względu na niedostępność bardziej aktualnych danych, oparte zostały o informacje z roku 2004; natomiast poziom stopy bezrobocia prezentuje stan na 31.V.2006 r. Powiat mielecki

9 Podstawowe informacje o województwie Powiat mielecki Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie mieleckim na przestrzeni ostatnich pięciu lat. Źródło: Bank Danych Regionalnych, GUS.

10 Podstawowe informacje o województwie Powiat mielecki Wśród osób bezrobotnych zaznacza się wyraźna dominacja kobiet. Stosunek liczby bezrobotnych kobiet do liczby bezrobotnych mężczyzn od kilku lat systematycznie wzrasta i w 2005 roku kształtował się na poziomie 1,41. W strukturze całej populacji powiatu ten wskaźnik pozostaje od 2002 roku na niezmienionym poziomie 1,02. Większe możliwości znalezienia pracy przez bezrobotnych mężczyzn powiązane są z przewagą typowo męskich gałęzi przemysłu w powiecie. Dotyczy to w szczególności branży lotniczej, motoryzacyjnej oraz telekomunikacyjnej.

11 Podstawowe informacje o województwie Powiat mielecki Charakterystyczną cechą mieleckiego rynku pracy jest koncentracja pracowników w dużych zakładach pracy. W powiecie funkcjonuje 108 przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 50 pracowników. Jest to najwyższa liczba spośród wszystkich powiatów ziemskich województwa. Do największych lokalnych pracodawców należą: Laer Automotive (EEDS) Poland Sp. z o.o. – jeden z czterech krajowych oddziałów amerykańskiego przedsiębiorstwa motoryzacyjnego (zatrudnia ponad 1500 pracowników); BRW Sp. z o.o. – dynamicznie rozwijający się producent mebli oraz frontów meblowych (ponad 1500 pracowników); Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. – największe zakłady lotnicze w kraju (obecnie 1450 pracowników). Pod względem ilości wszystkich podmiotów gospodarczych powiat mielecki nie wyróżnia się na tle regionu. Najbardziej miarodajny w tym aspekcie wskaźnik aktywności gospodarczej, mierzony liczbą przedsiębiorstw przypadających na każdy tysiąc mieszkańców, dla powiatu wynosi zaledwie 66, co daje wynik równy średniej wojewódzkiej.

12 Podstawowe informacje o województwie Powiat mielecki W powiecie mieleckim funkcjonuje osiem zespołów ponad gimnazjalnych szkół zawodowych. Dwie z nich (Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rzemieniu oraz Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim) znajdują się poza miastem powiatowym, co w znacznym stopniu zwiększa szanse na zdobycie wykształcenia ludności z mniejszych miast oraz terenów wiejskich powiatu. Warto również podkreślić fakt funkcjonowania placówek wyspecjalizowanych w kształceniu młodzieży niepełnosprawnej. Jest to niewątpliwy atut powiatowego systemu szkolnictwa oraz szansa dla młodych niepełnosprawnych na pełną integrację społeczną oraz samorealizację zawodową. Mimo to ów system został krytycznie oceniony przez ekspertów rynku pracy. Według nich największym jego mankamentem jest niedopasowanie kształcenia do wymogów lokalnej przedsiębiorczości. Z powodu braku odpowiedniej bazy technicznej kształcenie w historycznie powiązanych z powiatem zawodach jak tokarz, spawacz czy frezer zostało wyraźnie zredukowane. Zawody te wyparły profesje niewymagające dużych nakładów finansowych, w szczególności powiązane z kształceniem w liceach profilowanych.

13 Podstawowe informacje o województwie Powiat mielecki Funkcjonowanie prężnej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu determinuje sytuację kształcącej się w powiecie mieleckim młodzieży. Nagromadzenie inwestorów reprezentujących przemysł ciężki: maszynowy, lotniczy, motoryzacyjny sprawia, że odradza się popyt na wyspecjalizowanych absolwentów szkół zawodowych. Na ten fakt zwracają uwagę również eksperci lokalnego rynku pracy. Jako najbardziej atrakcyjne zawody w powiecie mieleckim wskazują obecnie: operatora maszyn sterowanych numerycznie, technika mechanika oraz spawacza. Mimo, iż mamy do czynienia z konsekwentną poprawa sytuacji na rynku pracy powiatu mieleckiego, wiele wskaźników dotyczących sytuacji młodzieży pozostaje wciąż na poziomie poniżej średniej wojewódzkiej. W 2005 roku odnotowano w powiecie 2 687 bezrobotnych osób w wieku poniżej 25 lat. Stanowili oni aż 28,8% wszystkich bezrobotnych zarejestrowanych w mieleckim Urzędzie Pracy. Widoczny na pierwszy rzut oka spadek wskaźnika w ostatnich latach (wykres 2) nie może zaciemnić faktu, iż porównanie powiatu ze średnią wojewódzką wypada na jego niekorzyść. Stosunek bezrobotnych do 25 roku życia do ogółu bezrobotnych w województwie wyniósł w 2005 roku 25%.

14 Rynek pracy województwa podkarpackiego Bezrobocie stalowowolski 9,9 % niżański 19,4 % łańcucki 13,9 % leżajski 16,3 % przeworski 13,9 % lubaczowski 18,2 % tarnobrzeski 12,8 % Tarnobrzeg – miasto 12,8 % kolbuszowski 15,9 % ropczycko- sędziszowski 15,1 % dębicki 13,4 % strzyżowski 21,7 % mielecki 10,6 % jasielski 15,9 % krośnieński 14,1 % Krosno - miasto 5,1 % brzozowski 21,4 % sanocki 13,6 % leski 20,5% bieszczadzki 19,8 % Rzeszów - miasto 7,4% rzeszowski 14,5 % Przemyśl - miasto 17,0 % przemyski 18,5 % jarosławski 17,5 % Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych powiatach woj. podkarpackiego wg stanu na koniec września 2007 r. Liczba bezrobotnych 123 098 woj. podkarpackie 13,9 %

15 Podstawowe informacje o województwie Bezrobocie 123 098 71 968

16 Problem migracji w województwie podkarpackim WyszczególnienieNapływOdpływSaldo migracji 0gółemZ miast Ze wsiZ za granicy 0gółemDo miast Na wieś Za granicę W liczbach bezwzględnych Ogółem 2004218891043010753706240471061612640791-2158 200520317956810011738227029970116101122-2385 Miasta 20048544299151543991210045416986573-3556 20057865281046554001124542466245754-3380 Wieś 2004133457439559930711947607556542181398 200512452677553563381145757245365368995 Na 1000 ludności Ogółem 200410,44,95,10,311,45,06,00,4-1,0 20059,64,54,70,410,84,75,50,5-1,1 Miasta 200410,13,56,10,514,35,48,20,7-4,2 20059,33,35,50,513,35,07,40,9-4,0 Wieś 200410,65,94,40,29,54,84,50,21,1 20059,95,44,20,39,14,54,30,30,8 Migracje wewnętrzne i zagraniczne ludności na pobyt stały

17 Saldo migracji stałej w 2006 r.

18 Problem migracji w województwie podkarpackim WyszczególnienieNapływOdpływSaldo migracji 0gółemZ miastZ za granicy 0gółemDo miast Za granicę Mielec 38011037667217137-287 Radomyśl Wielki 89278106574-17 miasto 36932414-12 wieś 5318582434-29 Borowa 3925-5132--12 Czermin 3818-58304-18 Gawłuszowice 25132339--8 Mielec 149105211046939 Padew Narodowa 4319-7547--32 Przecław 84384994814-15 Tuszów Narodowy 1146615128163 Wadowice Górne 70382623638 Migracje wewnętrzne i zagraniczne ludności na pobyt stały powiat mielecki

19 Problem migracji w województwie podkarpackim

20 Przyczyny migracji Sytuacja na rynku pracy jako kluczowy czynnik wypychający, Rola czynnika popytowego, Mobilność zarobkowa a sytuacja na rynku pracy szanse i zagrożenia. Migracje jako eksport bezrobocia Migracje a aktywność na rynku pracy Mobilność zagraniczna a kariera zawodowa Migracje a zasób kapitału ludzkiego – trwała/ czasowa utrata zasobów pracy

21 Skutki migracji Nasilenie zjawiska migracji prowadzi do zmniejszenia liczby ludności województwa podkarpackiego. Nasilenie zjawiska migracji prowadzi do zmniejszenia liczby ludności województwa podkarpackiego. Skala wyjazdów z kraju wpływa na strukturę ludności oraz aktywnych zawodowo. W okresach przejściowych może destabilizować lokalny rynek pracy Skala wyjazdów z kraju wpływa na strukturę ludności oraz aktywnych zawodowo. W okresach przejściowych może destabilizować lokalny rynek pracy Na wyjazdy zagraniczne częściej decydują się ludzie młodzi, w wieku poniżej 34 lat (60 % to mężczyźni), coraz częściej lepiej wykształcone. Na wyjazdy zagraniczne częściej decydują się ludzie młodzi, w wieku poniżej 34 lat (60 % to mężczyźni), coraz częściej lepiej wykształcone. Negatywne tendencje na rynku pracy, takie jak, oprócz emigracji, starzenie się ludności czy wchodzenie na rynek niżu demograficznego zostaną częściowo złagodzone przez napływ imigrantów do Polski Negatywne tendencje na rynku pracy, takie jak, oprócz emigracji, starzenie się ludności czy wchodzenie na rynek niżu demograficznego zostaną częściowo złagodzone przez napływ imigrantów do Polski Rynek pracy i rozwój lokalny regionu w kontekście problemu migracji

22 Rekomendacje Podnoszenia kwalifikacji dostosowanych do wymogów lokalnego rynku pracy. Podnoszenia kwalifikacji dostosowanych do wymogów lokalnego rynku pracy. Umożliwienia zakładania własnych firm – dotacje. Umożliwienia zakładania własnych firm – dotacje. Dotowanie rozwoju istniejących firm by były bardziej konkurencyjne i mogły zwiększać zatrudnienie. Dotowanie rozwoju istniejących firm by były bardziej konkurencyjne i mogły zwiększać zatrudnienie. Tworzenia na obszarach wiejskich nowych miejsc pracy poza rolnictwem, w tym między innymi: w usługach, handlu, rzemiośle, drobnym przemyśle i agroturystyce oraz w nieodległym czasie w ekoturystyce, co uwarunkowane jest odpowiednio rozwiniętą infrastrukturą na obszarach wiejskich, która w wielu wypadkach jest niewystarczająca zarówno pod względem ilościowym jak również jakościowym (np. drogi). Tworzenia na obszarach wiejskich nowych miejsc pracy poza rolnictwem, w tym między innymi: w usługach, handlu, rzemiośle, drobnym przemyśle i agroturystyce oraz w nieodległym czasie w ekoturystyce, co uwarunkowane jest odpowiednio rozwiniętą infrastrukturą na obszarach wiejskich, która w wielu wypadkach jest niewystarczająca zarówno pod względem ilościowym jak również jakościowym (np. drogi).

23 Dziękuję za uwagę Ulica Warszawska 5/7; 35 – 205 Rzeszów Tel.: 017 852 27 60, www.altum.pl; altum@altum.plwww.altum.plaltum@altum.pl


Pobierz ppt "Rynek pracy i rozwój lokalny regionu w kontekście problemu migracji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google