Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AKTYWNE LOKALNIE AKTYWNE LOKALNIE Tomasz Kosiński Prezes Zarządu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AKTYWNE LOKALNIE AKTYWNE LOKALNIE Tomasz Kosiński Prezes Zarządu."— Zapis prezentacji:

1 AKTYWNE LOKALNIE AKTYWNE LOKALNIE Tomasz Kosiński Prezes Zarządu

2 O NaS Istniejemy od 2006 roku Istniejemy od 2006 roku Biuro Zarządu: ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce (KPT, pokój 27). Przynależność do innych organizacji – Forum Wiedzy, ROT Przynależność do innych organizacji – Forum Wiedzy, ROT

3 MiSja Misją Fundacji Regionalis jest podejmowanie wszechstronnych działań na rzecz rozwoju i promocji Regionu Świętokrzyskiego oraz aktywizacja społeczności lokalnych.

4 ReAliZacja MiSji Swoją misję realizujemy poprzez: organizację i konsolidację działań na rzecz rozwoju i promocji Regionu Świętokrzyskiego, upowszechnianie idei regionalizmu oraz edukację regionalna wśród młodzieży i dorosłych, pielęgnowanie tradycji narodowych oraz rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej, inicjowanie, wspieranie i promocję działalności kulturalnej, artystycznej, sportowej, naukowej i oświatowej, rozwój czytelnictwa i czasopiśmiennictwa, ochronę środowiska, dóbr kultury i zabytków, rozwój turystyki krajoznawczej i edukacyjnej oraz agroturystyki, propagowanie aktywnego wypoczynku i rekreacji, wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

5 DziAłaLność Nasza Fundacja prowadzi działalność w szerokim zakresie. Realizujemy wiele projektów kulturalnych oraz szkoleniowych. Świadczymy szereg usług doradczych, marketingowych i organizacyjnych. Posiadamy doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków z Unii Europejskiej. Współpracujemy z jednostkami samorządu lokalnego, wojewódzkiego oraz instytucjami rządowymi, a także z organizacjami z sektora ekonomii społecznej.

6 DziAłaLność Nasza kadra to nie tylko członkowie władz i pracownicy etatowi biura Fundacji, ale także kilkudziesięciu ekspertów, trenerów, wykładowców, instruktorów z różnych dziedzin, z którymi współpracujemy przy realizacji poszczególnych zadań. W okresie 2006-2012 zrealizowaliśmy ponad 40 zadań z zakresu edukacji i kultury, w tym m.in. warsztaty, przeglądy, plebiscyty, wystawy, festiwale oraz projekty szkoleniowe przy wsparciu z POKL (7.2.1, 9.2, 9.1.2, 7.2.2), Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - FIO, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego i Urzędu Miasta Kielce.

7 KuLtuRa Działalność w zakresie kultury jest jednym z głównych celów statutowych naszej organizacji. Wydajemy czasopisma i publikacje regionalne, prowadzimy regionalny portal internetowy www.nasze.kielce.pl, organizujemy wiele własnych przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki. Patronujemy i wspieramy też ważne inicjatywy kulturalne organizowane przez inne podmioty.

8 EduKacJa Oprócz szeregu szkoleń i warsztatów artystycznych dla młodzieży, realizujemy także projekty szkoleniowe dla osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym czy z utrudnionym dostępem do oświaty, a także dla młodzieży wkraczającej na rynek pracy. Organizujemy warsztaty doskonalenia umiejętności społecznych, doradztwo psychologiczne, pedagogiczne i zawodowe oraz szkolenia z wykorzystania Internetu do poszukiwania pracy, samokształcenia czy rozwoju kariery. W tym zakresie korzystamy ze wsparcia funduszy unijnych, głównie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

9 EduKacJa Ważniejsze realizowane projekty edukacyjne: Czas na lepsze jutro 2 DZ. 9.1.2 PO KL Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. –Budżet projektu: 498.120 zł. –Okres realizacji: 01.09.2012 – 31.07.2014. Czas na lepszy start DZ. 9.1.2 PO KL Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. –Budżet projektu: 534.780 zł. –Okres realizacji: 01.09.2012 – 31.07.2014.

10 EduKacJa Ważniejsze zrealizowane projekty edukacyjne: Przedsiębiorca społeczny na rynku pracy Cel: podniesienie poziomu wiedzy na temat ES oraz aktywizacja społeczności lokalnych. DZ. 7.2.2 PO KL Wsparcie ekonomii społecznej. –Budżet projektu: 794.130 zł. –Okres realizacji: 01.03.2010 – 30.09.2012. –Projekt zrealizowany w partnerstwie ze Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.

11 EduKacJa Ważniejsze zrealizowane projekty edukacyjne: Akademia – program rozwojowy dla szkół zawodowych z powiatu sandomierskiego Cel: zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów szkół zawodowych zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z sytemu oświaty poprzez udzielenie im wsparcia psychologicznego oraz wszechstronne przygotowanie i zachęcenie do dalszej nauki. DZ. 9.2 PO KL Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolenia zawodowego. –Budżet projektu: 1.105.130 zł. –Okres realizacji: 01.11.2009 – 31.10.2011. –Projekt zrealizowany w partnerstwie z Instytutem Innowacji i Biznesu.

12 EduKacJa Ważniejsze zrealizowane projekty edukacyjne: Akademia Rozwoju Kariery – nowoczesny program doradztwa edukacyjno-zawodowego Cel: zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów szkół zawodowych zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z sytemu oświaty poprzez udzielenie im wsparcia psychologicznego oraz wszechstronne przygotowanie i zachęcenie do dalszej nauki. DZ. 9.2 PO KL Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolenia zawodowego. –Budżet projektu: 472.000 zł. –Okres realizacji: 01.11.2008 – 30.10.2009. –Projekt zrealizowany w partnerstwie z Instytutem Innowacji i Biznesu.

13 EduKacJa Ważniejsze zrealizowane projekty edukacyjne: Pierwszy krok na rynek pracy Cel: wszechstronne przygotowanie do wejścia na rynek pracy młodzieży zagrożonej wykluczeniem społ. DZ. 7.2.1 PO KL Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. –Budżet projektu: 404.000 zł. –Okres realizacji: 01.08.2008 – 30.09.2009. –Projekt zrealizowany w partnerstwie z Instytutem Innowacji i Biznesu.

14 EduKacJa Ważniejsze zrealizowane projekty edukacyjne: Akademia Inicjatyw Społecznych Cel: wsparcie III sektora w regionie świętokrzyskim, ze szczególnym uwzględnieniem upowszechniania idei aktywności i przedsiębiorczości społecznej poprzez m.in. prowadzenie konferencji, warsztatów, szkoleń i doradztwa w Punkcie Konsultacyjnym. Projekt zrealizowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Priorytet II. Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie, Obszar wsparcia 1. Rozwój potencjału organizacji pozarządowych. - Budżet 150.000 zł. - Okres realizacji: 15.05-31.12.2009.

15 TuRysTyka Jednym z głównych celów statutowych naszej organizacji jest promocja turystyki i krajoznawstwa. Należymy do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego. Aby promować nasz region, jego atrakcje turystyczne, historię i kulturę prowadzimy portal regionalny www.nasze.kielce.pl, uczestniczymy w targach turystycznych w kraju i za granicą oraz organizujemy m.in. wycieczki dla młodzieży.www.nasze.kielce.pl Powołaliśmy i koordynujemy działalność Klubu Globtroterów TRAMPER www.tramper.plwww.tramper.pl

16 UsłUgi Usługi kreatywne Poligrafia Poligrafia Multimedia Multimedia Reklama wizualna Reklama wizualna Akcesoria reklamowe Akcesoria reklamowe Wydawnictwa Wydawnictwa

17 WsPółpRaca Jesteśmy otwarci na wszystkie ciekawe pomysły i propozycje współpracy, także przy realizacji większych projektów krajowych i międzynarodowych finansowanych ze środków z Unii Europejskiej. Szukamy partnerów do współpracy przy planowanych przedsięwzięciach na rok 2013 oraz wolontariuszy, którzy docelowo mogą zostać stałymi pracownikami Fundacji przy realizacji konkretnych zadań w ramach realizowanych projektów. Chętnie też przyjmiemy aktywne i kreatywne osoby na staże i praktyki. W takich sprawach prosimy o kontakt bezpośrednio z Prezesem Fundacji Tomaszem Kosińskim pod numer telefonu 041/ 278 72 02 lub 504 298 333 oraz e-mail: tomasz@kosinski.pltomasz@kosinski.pl

18 Badania i wnioski Polska: Wstępna analiza przeprowadzona przez partnerów na wybranym obszarze (powiaty: kielecki, chełmski, ostrowski) oraz doświadczenia z wcześniej realizowanych projektów umożliwiła identyfikację problemu, który statystycznie w omawianych powiatach (dane gmin) wyraża się w: niskim odsetku kobiet w organach decyzyjnych ( od 16% do 20%, są gminy gdzie kobiet nie ma w samorządach, znikomy % kobiet wójtów), niskim udziale w zarządach NGO - od 15 do 25% (dane baza NGO i KRS), słabej współpracy między samorządami a NGO ( 70% samorządów nie ma aktualnej bazy swoich NGO ani wyznaczonych do współpracy pracowników - dane gmin). AKTYWNE LOKALNIE

19 Badania i wnioski Polska: Istnieją ponadto specyficzne bariery dot. płci. Tymczasem kobiety stanowią ponad połowę mieszkańców regionów (GUS). W efekcie obszary zidentyfikowane jako bardziej kobiece (np. edukacja, ochrona środowiska, kultura) są mało reprezentowane w debacie publicznej, co ma przełożenie na lokalne priorytety polityczne. Z badań wynika, że rozpoznane problemy będą narastać, szczególnie na poziomie lokalnym, gdzie znacznie trudniej o odpowiednią wiedzę. Wg. raportu 20 lat transformacji stow. Kongres Kobiet (2009) brak udziału kobiet w życiu publicznym jest powszechny i nie ulega polepszeniu. Wg danych Stow. Klon/Jawor (2009) zaangażowanie obywateli w działalność społeczną spadła o 1/2 w ciągu 3 lat - skutkiem mogą być decyzje nie odpowiadające potrzebom lokalnych społeczności, konflikty na linii władza – obywatel i niezadowolenie społeczne. AKTYWNE LOKALNIE

20 Badania i wnioski Polska: W Polsce realizowane są w ramach PO projekty aktywizujące kobiety, jednak zdecydowana większość z nich dotyczy wsparcia zawodowego, niniejszy projekt odpowiada na potrzebę podniesienia poziomu podmiotowości społecznej kobiet; na wybranym obszarze nie są prowadzone projekty o podobnym charakterze. Z analiz i rozmów z kobietami wynika, że brak jest nie tylko wiedzy na temat zasad partycypacji, konsultacji i społecznej kontroli decyzji; umiejętności prowadzenia dialogu z samorządami, aktywizowania lokalnych społeczności, ale też istnieją bariery wewnętrzne, jak brak wiary w sukces i możliwości czy zewnętrzne jak stereotypy dot. kobiet i brak współpracy między kobietami. AKTYWNE LOKALNIE

21 Badania i wnioski Powiat Kielecki: Gminy realizują te postanowienia, a ich działania są zgodne z opracowaną wcześniej strategią. Należy jednak stwierdzić, iż zarówno z wywiadów, jak i z informacji internetowych wynika, że gminy nie zakładają zwiększenia partycypacji kobiet w instytucjach decyzyjnych w gminie, nie kierują do kobiet konkretnych działań, nie wyszczególniają tej grupy, jako grupy zagrożonej i wymagającej szczególnej uwagi. Co więcej, plan strategiczny powiatu również jasno nie wymienia kobiet, jako grupy wymagającej szczegółowej interwencji. Wszystkie gminy zakładają ożywienie i rozwój sektora społecznego, aktywizację zawodową mieszkańców i ich zwiększone zaangażowanie w procesy decyzyjne w gminie, co jednak wynika z ankiet przeprowadzonych wśród grupy działaczy organizacji pozarządowych, konieczna jest większa konkretyzacja tych planów i kierowanie ich do zdefiniowanych grup społecznych, w tym właśnie do kobiet. AKTYWNE LOKALNIE

22 Badania i wnioski Powiat Kielecki: Z racji szczególnej sytuacji panującej w większości gmin, kobiety mogą zostać uznane za grupę zagrożoną wykluczeniem i wymagającą aktywizacji. Konieczne jest więc kierowanie większej ilości projektów do tejże grupy. Również partycypacja kobiet w organizacjach, według danych ze stron KRS jest niska, bo wynosi zaledwie 25,46%, jednak dane z wywiadów przedstawiają nieco wyższe wyniki, w związku z czym stwierdzić można poprawę i wzrost zainteresowania kobiet oraz organizacji do nawiązywania współpracy. W samorządach kobiety stanowią kolejno, w radach gminnych 31,58% wszystkich członków, a w sołectwach 32,01% sołtysów. AKTYWNE LOKALNIE

23 Analiza SWOT: Aspekty wewnętrzne Siły Słabości Działalność organizacji pozarządowych Współpraca jednostek samorządu z przedstawicielami trzeciego sektora Walory przyrodnicze i rekreacyjne regionu Wysoka lokalna aktywność społeczna Trwale podejmowane działania inwestycyjne w regionie Skuteczne wykorzystanie środków unijnych na realizację strategii rozwoju Udział kobiet w instytucjach publicznych Otwarta postawa kobiet z sektora pozarządowego na wszelkiego rodzaju inicjatywy rozwoju społecznego Skoncentrowanie działań na modernizacji infrastruktury, turystyce, ochronie środowiska, z pominięciem sektora społecznego, w szczególności równości płci Nierówna partycypacja kobiet w jednostkach samorządu / lokalnych instytucjach / NGO Brak skonkretyzowanych działań ukierunkowanych na wzrost partycypacji kobiet w regionie Nieidentyfikowanie kobiet jako grupy zagrożonej społecznie Ograniczona oferta form aktywizacji zawodowej (w głównej mierze agroturystyka) Partycypacja kobiet w dużej mierze ograniczona do Kół Gospodyń Wiejskich, placówek oświaty i dziewczęcych OSP AKTYWNE LOKALNIE

24 Analiza SWOT: AKTYWNE LOKALNIE Aspekty zewnętrzne SzanseZagrożenia Promocja aktywności społecznej na obszarach wiejskich Podnoszenie poziomu świadomości w dziedzinie równości płci na obszarach wiejskich Szkolenia i warsztaty z zakresu działalności w trzecim sektorze Promocja dialogu na linii władza – obywatel Organizacja akcji i kampanii zachęcających do udziału w życiu gminy Organizacja debat publicznych poruszających lokalną problematykę Promowanie tworzenia i zakładania organizacji pozarządowych Wspieranie lokalnych wydawnictw i publikacji Budowanie postaw prolokalnych i propatriotycznych Prowadzenie szkoleń dla osób dorosłych zagrożonym wykluczeniem społecznym (płeć jako czynnik wykluczenia społecznego) Zniechęcenie i brak zainteresowania nowymi formami aktywności Utarty społeczny stereotyp kobiety – gospodyni Brak inicjatywy i zainteresowania problematyką partycypacji kobiet ze strony przedstawicieli samorządów Emigracja ludności z obszarów wiejskich do miast Bariery w dostępie do środków na rozwój obszarów wiejskich Brak wiedzy na temat form partycypacji społecznej Marginalizacja kobiet w życiu politycznym Brak regularnie aktualizowanych informacji na temat życia społecznego gminy

25 O Projekcie: Projekt Sieć wsparcia partycypacji kobiet na terenach wiejskich, realizowany jest przez Społeczny Instytut Ekologiczny (koordynator główny – powiat Ostrów Mazowiecka) w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wspierania Aktywności Społecznej STELLA (powiat chełmski) oraz Fundacją REGIONALIS (powiat kielecki) i partnerem niemieckim LuXX. Przedsięwzięcie to współfinansowane jest ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy i swoim działaniem obejmuje 3 powiaty w 3 województwach: ostrowski (woj. mazowieckie), kielecki (woj. świętokrzyskie) oraz chełmski (woj. lubelskie). AKTYWNE LOKALNIE

26 Cel projektu: Celem projektu jest wzrost partycypacji kobiet na wsi i zmniejszenie różnic w poziomie uczestnictwa i aktywności kobiet pomiędzy Polską a UE. Projekt skierowano do 75 kobiet - liderek lokalnych NGO i grup nieformalnych - w 30 gminach 3 powiatów (chełmskim, kieleckim i ostrowskim). Zidentyfikowane potrzeby zdeterminowały wybór metod prowadzących do podniesienia wiedzy i zdolności kobiet do udziału w lokalnych decyzjach, wzmocnienia ich podmiotowości oraz integracji lokalnych organizacji kobiecych w sieci ponadregionalnej. AKTYWNE LOKALNIE

27 Cel projektu: Projekt prowadzi do zmniejszenia różnic w poziomie uczestnictwa i aktywności kobiet pomiędzy Polską a najbardziej rozwiniętymi krajami UE; wzmacnia lokalne liderki dając im odpowiednie narzędzia do udziału w decyzjach dot. spraw społecznych własnego regionu, integruje je na poziomie ponadlokalnym, umożliwia wymianę doświadczeń, poznanie dobrych praktyk w Polsce i zagranicą. Projekt zwiększy potencjał instytucjonalny i merytoryczny wnioskodawcy i partnerów polskich, ich siłę oddziaływania dzięki współpracy i interaktywnemu portalowi. AKTYWNE LOKALNIE

28 Działania: Działania zgrupowano w 3 bloki: A. Wzmacnianie aktywności i partycypacji lokalnej kobiet; B. Budowanie sieci współpracy; C. Narzędzia wsparcia i upowszechniania. Działania A toczą się równolegle w 3 powiatach, prowadzą poprzez pracę warsztatową do realizacji lokalnych debat i konsultacji społecznych. Działania B budują sieć współpracy i wzmacniają lokalny potencjał dzięki wymianie doświadczeń i portalowi www; Działania C - publikacje, konferencje, jarmarki - wspierają merytorycznie i upowszechniają efekty z A i B. AKTYWNE LOKALNIE

29 Działania: 2-dniowe warsztaty (2x 6 godz.) w każdym z 3 powiatów x 25 kobiet z 10 gmin powiatu. Cel: wzrost wiedzy, umiejętności i współdziałania na poziomie lokalnym. W każdym: część teoretyczna, ćwiczenia interaktywne (praca w grupach, formułowanie celów, drzewka problemów itp.), zagadnienia gender oraz 3 godz. ICT – praca z komputerem, internet (wykorzystanie do zdobycia informacji, promocji działań, partycypacji, komunikacji w sieci). AKTYWNE LOKALNIE

30 Działania: Tematyka warsztatów zorganizowana będzie wokół 3 zagadnień: A2 Samorząd - zasady działania, prawo EU i PL, wybory, funkcje, zakres kompetencji i obowiązków, źródła informacji, analiza budżetu gminy, dokumenty programowe, sztuka logicznej argumentacji i retoryki, specyficzne podejście K/M A5 Partycypacja - prawa obywateli, NGO, reprezentacja interesów społecznych, aktywne formy partycypacji, problem reprezentacji płci, zasady debat i konsultacji społecznych, określenie obszarów działań A7 Rozwój lokalny – rola samorządu w zakresie gospodarki, ochrony zdrowia, środowiska, kultury, infrastruktury, edukacji, informowanie i współpraca, prawo polskie, unijne, kobiece obszary zainteresowań, AKTYWNE LOKALNIE

31 Działania: Warsztaty będą się odbywały co pół roku. Pomiędzy nimi zrealizowany będzie wyjazd A3 i zadania praktyczne pozwalające na zastosowanie zdobytej wiedzy. A3 Wyjazd studyjny w województwie (2–dniowy, 1 dla każdego powiatu) pt. Idealna Gmina; cel: pokazanie dobrych przykładów, spotkania z liderkami, wymiana doświadczeń, integracja uczestniczek na poziomie powiatu. A6 Przeprowadzenie debaty publicznej w wybranej gminie w każdym powiecie (3 debaty) na wybrane tematy (wiedza z A5) A8 Przeprowadzenie konsultacji społecznych w 1 gminie w każdym powiecie (3 konsultacje) na aktualne tematy gminy (wiedza z A7) A9 Gazetka powiatowa Aktywne Lokalnie, 4 numery w każdym powiecie. Element multiplikujący wiedzę i aktywizujący lokalną społeczność wokół problemów ich gmin. AKTYWNE LOKALNIE

32 KoNTakt Fundacja Regionalis Ul. Olszewskiego 6 (KPT, pokój 27) 25-663 Kielce Tel. 41/ 278 72 02 E-mail: fundacja@regionalis.org.pl http://www.regionalis.org.pl


Pobierz ppt "AKTYWNE LOKALNIE AKTYWNE LOKALNIE Tomasz Kosiński Prezes Zarządu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google