Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tomasz Kosiński Prezes Zarządu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tomasz Kosiński Prezes Zarządu"— Zapis prezentacji:

1 Tomasz Kosiński Prezes Zarządu
AKTYWNE LOKALNIE

2 O NaS Istniejemy od 2006 roku Biuro Zarządu: ul. Olszewskiego 6, Kielce (KPT, pokój 27). Przynależność do innych organizacji – Forum Wiedzy, ROT

3 MiSja  Misją Fundacji Regionalis jest podejmowanie wszechstronnych działań na rzecz rozwoju i promocji Regionu Świętokrzyskiego oraz aktywizacja społeczności lokalnych.

4 ReAliZacja MiSji Swoją misję realizujemy poprzez:
organizację i konsolidację działań na rzecz rozwoju i promocji Regionu Świętokrzyskiego, upowszechnianie idei regionalizmu oraz edukację regionalna wśród młodzieży i dorosłych, pielęgnowanie tradycji narodowych oraz rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej, inicjowanie, wspieranie i promocję działalności kulturalnej, artystycznej, sportowej, naukowej i oświatowej,     rozwój czytelnictwa i czasopiśmiennictwa, ochronę środowiska, dóbr kultury i zabytków, rozwój turystyki krajoznawczej i edukacyjnej oraz agroturystyki, propagowanie aktywnego wypoczynku i rekreacji, wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

5 DziAłaLność Nasza Fundacja prowadzi działalność w szerokim zakresie. Realizujemy wiele projektów kulturalnych oraz szkoleniowych. Świadczymy szereg usług doradczych, marketingowych i organizacyjnych. Posiadamy doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków z Unii Europejskiej. Współpracujemy z jednostkami samorządu lokalnego, wojewódzkiego oraz instytucjami rządowymi, a także z organizacjami z sektora ekonomii społecznej.

6 DziAłaLność Nasza kadra to nie tylko członkowie władz i pracownicy etatowi biura Fundacji, ale także kilkudziesięciu ekspertów, trenerów, wykładowców, instruktorów z różnych dziedzin, z którymi współpracujemy przy realizacji poszczególnych zadań. W okresie zrealizowaliśmy ponad 40 zadań z zakresu edukacji i kultury, w tym m.in. warsztaty, przeglądy, plebiscyty, wystawy, festiwale oraz projekty szkoleniowe przy wsparciu z POKL (7.2.1, 9.2, 9.1.2, 7.2.2), Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - FIO, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego i Urzędu Miasta Kielce.

7 KuLtuRa Działalność w zakresie kultury jest jednym z głównych celów statutowych naszej organizacji. Wydajemy czasopisma i publikacje regionalne, prowadzimy regionalny portal internetowy organizujemy wiele własnych przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki. Patronujemy i wspieramy też ważne inicjatywy kulturalne organizowane przez inne podmioty.

8 EduKacJa Oprócz szeregu szkoleń i warsztatów artystycznych dla młodzieży, realizujemy także projekty szkoleniowe dla osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym czy z utrudnionym dostępem do oświaty, a także dla młodzieży wkraczającej na rynek pracy. Organizujemy warsztaty doskonalenia umiejętności społecznych, doradztwo psychologiczne, pedagogiczne i zawodowe oraz szkolenia z wykorzystania Internetu do poszukiwania pracy, samokształcenia czy rozwoju kariery. W tym zakresie korzystamy ze wsparcia funduszy unijnych, głównie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

9 EduKacJa „Czas na lepsze jutro 2”
Ważniejsze realizowane projekty edukacyjne: „Czas na lepsze jutro 2” DZ PO KL „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”. Budżet projektu: zł. Okres realizacji: – „Czas na lepszy start” Budżet projektu: zł.

10 EduKacJa „Przedsiębiorca społeczny na rynku pracy”
Ważniejsze zrealizowane projekty edukacyjne: „Przedsiębiorca społeczny na rynku pracy” Cel: podniesienie poziomu wiedzy na temat ES oraz aktywizacja społeczności lokalnych. DZ PO KL „Wsparcie ekonomii społecznej”. Budżet projektu: zł. Okres realizacji: – Projekt zrealizowany w partnerstwie ze Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.

11 EduKacJa Ważniejsze zrealizowane projekty edukacyjne: „Akademia – program rozwojowy dla szkół zawodowych z powiatu sandomierskiego” Cel: zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów szkół zawodowych zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z sytemu oświaty poprzez udzielenie im wsparcia psychologicznego oraz wszechstronne przygotowanie i zachęcenie do dalszej nauki. DZ. 9.2 PO KL „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolenia zawodowego”. Budżet projektu: zł. Okres realizacji: – Projekt zrealizowany w partnerstwie z Instytutem Innowacji i Biznesu.

12 EduKacJa Ważniejsze zrealizowane projekty edukacyjne: „Akademia Rozwoju Kariery – nowoczesny program doradztwa edukacyjno-zawodowego” Cel: zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów szkół zawodowych zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z sytemu oświaty poprzez udzielenie im wsparcia psychologicznego oraz wszechstronne przygotowanie i zachęcenie do dalszej nauki. DZ. 9.2 PO KL „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolenia zawodowego”. Budżet projektu: zł. Okres realizacji: – Projekt zrealizowany w partnerstwie z Instytutem Innowacji i Biznesu.

13 EduKacJa „Pierwszy krok na rynek pracy”
Ważniejsze zrealizowane projekty edukacyjne: „Pierwszy krok na rynek pracy” Cel: wszechstronne przygotowanie do wejścia na rynek pracy młodzieży zagrożonej wykluczeniem społ. DZ PO KL „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Budżet projektu: zł. Okres realizacji: – Projekt zrealizowany w partnerstwie z Instytutem Innowacji i Biznesu.

14 EduKacJa „Akademia Inicjatyw Społecznych”
Ważniejsze zrealizowane projekty edukacyjne: „Akademia Inicjatyw Społecznych” Cel: wsparcie III sektora w regionie świętokrzyskim, ze szczególnym uwzględnieniem upowszechniania idei aktywności i przedsiębiorczości społecznej poprzez m.in. prowadzenie konferencji, warsztatów, szkoleń i doradztwa w Punkcie Konsultacyjnym. Projekt zrealizowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Priorytet II. Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie, Obszar wsparcia 1. Rozwój potencjału organizacji pozarządowych. - Budżet zł. - Okres realizacji:

15 TuRysTyka Jednym z głównych celów statutowych naszej organizacji jest promocja turystyki i krajoznawstwa. Należymy do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego. Aby promować nasz region, jego atrakcje turystyczne, historię i kulturę prowadzimy portal regionalny uczestniczymy w targach turystycznych w kraju i za granicą oraz organizujemy m.in. wycieczki dla młodzieży. Powołaliśmy i koordynujemy działalność Klubu Globtroterów TRAMPER

16 Usługi kreatywne Poligrafia Multimedia Reklama wizualna
Akcesoria reklamowe Wydawnictwa

17 WsPółpRaca Jesteśmy otwarci na wszystkie ciekawe pomysły i propozycje współpracy, także przy realizacji większych projektów krajowych i międzynarodowych finansowanych ze środków z Unii Europejskiej. Szukamy partnerów do współpracy przy planowanych przedsięwzięciach na rok 2013 oraz wolontariuszy, którzy docelowo mogą zostać stałymi pracownikami Fundacji przy realizacji konkretnych zadań w ramach realizowanych projektów. Chętnie też przyjmiemy aktywne i kreatywne osoby na staże i praktyki. W takich sprawach prosimy o kontakt bezpośrednio z Prezesem Fundacji Tomaszem Kosińskim pod numer telefonu 041/ lub oraz

18 Badania i wnioski Polska:
AKTYWNE LOKALNIE Badania i wnioski Polska: Wstępna analiza przeprowadzona przez partnerów na wybranym obszarze (powiaty: kielecki, chełmski, ostrowski) oraz doświadczenia z wcześniej realizowanych projektów umożliwiła identyfikację problemu, który statystycznie w omawianych powiatach (dane gmin) wyraża się w: niskim odsetku kobiet w organach decyzyjnych (od 16% do 20%, są gminy gdzie kobiet nie ma w samorządach, znikomy % kobiet wójtów), niskim udziale w zarządach NGO - od 15 do 25% (dane baza NGO i KRS), słabej współpracy między samorządami a NGO (70% samorządów nie ma aktualnej bazy swoich NGO ani wyznaczonych do współpracy pracowników - dane gmin).

19 Badania i wnioski Polska:
AKTYWNE LOKALNIE Badania i wnioski Polska: Istnieją ponadto specyficzne bariery dot. płci. Tymczasem kobiety stanowią ponad połowę mieszkańców regionów (GUS). W efekcie obszary zidentyfikowane jako bardziej kobiece (np. edukacja, ochrona środowiska, kultura) są mało reprezentowane w debacie publicznej, co ma przełożenie na lokalne priorytety polityczne. Z badań wynika, że rozpoznane problemy będą narastać, szczególnie na poziomie lokalnym, gdzie znacznie trudniej o odpowiednią wiedzę. Wg. raportu „20 lat transformacji” stow. Kongres Kobiet (2009) brak udziału kobiet w życiu publicznym jest powszechny i nie ulega polepszeniu. Wg danych Stow. Klon/Jawor (2009) zaangażowanie obywateli w działalność społeczną spadła o 1/2 w ciągu 3 lat - skutkiem mogą być decyzje nie odpowiadające potrzebom lokalnych społeczności, konflikty na linii władza – obywatel i niezadowolenie społeczne.

20 Badania i wnioski Polska:
AKTYWNE LOKALNIE Badania i wnioski Polska: W Polsce realizowane są w ramach PO projekty aktywizujące kobiety, jednak zdecydowana większość z nich dotyczy wsparcia zawodowego, niniejszy projekt odpowiada na potrzebę podniesienia poziomu podmiotowości społecznej kobiet; na wybranym obszarze nie są prowadzone projekty o podobnym charakterze. Z analiz i rozmów z kobietami wynika, że brak jest nie tylko wiedzy na temat zasad partycypacji, konsultacji i społecznej kontroli decyzji; umiejętności prowadzenia dialogu z samorządami, aktywizowania lokalnych społeczności, ale też istnieją bariery wewnętrzne, jak brak wiary w sukces i możliwości czy zewnętrzne jak stereotypy dot. kobiet i brak współpracy między kobietami.

21 Badania i wnioski Powiat Kielecki:
AKTYWNE LOKALNIE Badania i wnioski Powiat Kielecki: Gminy realizują te postanowienia, a ich działania są zgodne z opracowaną wcześniej strategią. Należy jednak stwierdzić, iż zarówno z wywiadów, jak i z informacji internetowych wynika, że gminy nie zakładają zwiększenia partycypacji kobiet w instytucjach decyzyjnych w gminie, nie kierują do kobiet konkretnych działań, nie wyszczególniają tej grupy, jako grupy zagrożonej i wymagającej szczególnej uwagi. Co więcej, plan strategiczny powiatu również jasno nie wymienia kobiet, jako grupy wymagającej szczegółowej interwencji. Wszystkie gminy zakładają ożywienie i rozwój sektora społecznego, aktywizację zawodową mieszkańców i ich zwiększone zaangażowanie w procesy decyzyjne w gminie, co jednak wynika z ankiet przeprowadzonych wśród grupy działaczy organizacji pozarządowych, konieczna jest większa konkretyzacja tych planów i kierowanie ich do zdefiniowanych grup społecznych, w tym właśnie do kobiet.

22 Badania i wnioski Powiat Kielecki:
AKTYWNE LOKALNIE Badania i wnioski Powiat Kielecki: Z racji szczególnej sytuacji panującej w większości gmin, kobiety mogą zostać uznane za grupę zagrożoną wykluczeniem i wymagającą aktywizacji. Konieczne jest więc kierowanie większej ilości projektów do tejże grupy. Również partycypacja kobiet w organizacjach, według danych ze stron KRS jest niska, bo wynosi zaledwie 25,46%, jednak dane z wywiadów przedstawiają nieco wyższe wyniki, w związku z czym stwierdzić można poprawę i wzrost zainteresowania kobiet oraz organizacji do nawiązywania współpracy. W samorządach kobiety stanowią kolejno, w radach gminnych 31,58% wszystkich członków, a w sołectwach 32,01% sołtysów.

23 AKTYWNE LOKALNIE Analiza SWOT: Aspekty wewnętrzne Siły Słabości
Działalność organizacji pozarządowych Współpraca jednostek samorządu z przedstawicielami trzeciego sektora Walory przyrodnicze i rekreacyjne regionu Wysoka lokalna aktywność społeczna Trwale podejmowane działania inwestycyjne w regionie Skuteczne wykorzystanie środków unijnych na realizację strategii rozwoju Udział kobiet w instytucjach publicznych Otwarta postawa kobiet z sektora pozarządowego na wszelkiego rodzaju inicjatywy rozwoju społecznego Skoncentrowanie działań na modernizacji infrastruktury, turystyce, ochronie środowiska, z pominięciem sektora społecznego, w szczególności równości płci Nierówna partycypacja kobiet w jednostkach samorządu / lokalnych instytucjach / NGO Brak skonkretyzowanych działań ukierunkowanych na wzrost partycypacji kobiet w regionie Nieidentyfikowanie kobiet jako grupy zagrożonej społecznie Ograniczona oferta form aktywizacji zawodowej (w głównej mierze agroturystyka) Partycypacja kobiet w dużej mierze ograniczona do Kół Gospodyń Wiejskich, placówek oświaty i dziewczęcych OSP

24 AKTYWNE LOKALNIE Analiza SWOT: Aspekty zewnętrzne Szanse Zagrożenia
Promocja aktywności społecznej na obszarach wiejskich Podnoszenie poziomu świadomości w dziedzinie równości płci na obszarach wiejskich Szkolenia i warsztaty z zakresu działalności w trzecim sektorze Promocja dialogu na linii władza – obywatel Organizacja akcji i kampanii zachęcających do udziału w życiu gminy Organizacja debat publicznych poruszających lokalną problematykę Promowanie tworzenia i zakładania organizacji pozarządowych Wspieranie lokalnych wydawnictw i publikacji Budowanie postaw prolokalnych i propatriotycznych Prowadzenie szkoleń dla osób dorosłych zagrożonym wykluczeniem społecznym (płeć jako czynnik wykluczenia społecznego) Zniechęcenie i brak zainteresowania nowymi formami aktywności Utarty społeczny stereotyp „kobiety – gospodyni” Brak inicjatywy i zainteresowania problematyką partycypacji kobiet ze strony przedstawicieli samorządów Emigracja ludności z obszarów wiejskich do miast Bariery w dostępie do środków na rozwój obszarów wiejskich Brak wiedzy na temat form partycypacji społecznej Marginalizacja kobiet w życiu politycznym Brak regularnie aktualizowanych informacji na temat życia społecznego gminy

25 AKTYWNE LOKALNIE O Projekcie:
Projekt „Sieć wsparcia partycypacji kobiet na terenach wiejskich”, realizowany jest przez Społeczny Instytut Ekologiczny (koordynator główny – powiat Ostrów Mazowiecka) w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wspierania Aktywności Społecznej STELLA (powiat chełmski) oraz Fundacją REGIONALIS (powiat kielecki) i partnerem niemieckim LuXX. Przedsięwzięcie to współfinansowane jest ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy i swoim działaniem obejmuje 3 powiaty w 3 województwach: ostrowski (woj. mazowieckie), kielecki (woj. świętokrzyskie) oraz chełmski (woj. lubelskie).

26 AKTYWNE LOKALNIE Cel projektu:
Celem projektu jest wzrost partycypacji kobiet na wsi i zmniejszenie różnic w poziomie uczestnictwa i aktywności kobiet pomiędzy Polską a UE. Projekt skierowano do 75 kobiet - liderek lokalnych NGO i grup nieformalnych - w 30 gminach 3 powiatów (chełmskim, kieleckim i ostrowskim). Zidentyfikowane potrzeby zdeterminowały wybór metod prowadzących do podniesienia wiedzy i zdolności kobiet do udziału w lokalnych decyzjach, wzmocnienia ich podmiotowości oraz integracji lokalnych organizacji kobiecych w sieci ponadregionalnej.

27 AKTYWNE LOKALNIE Cel projektu:
Projekt prowadzi do zmniejszenia różnic w poziomie uczestnictwa i aktywności kobiet pomiędzy Polską a najbardziej rozwiniętymi krajami UE; wzmacnia lokalne liderki dając im odpowiednie narzędzia do udziału w decyzjach dot. spraw społecznych własnego regionu, integruje je na poziomie ponadlokalnym, umożliwia wymianę doświadczeń, poznanie dobrych praktyk w Polsce i zagranicą. Projekt zwiększy potencjał instytucjonalny i merytoryczny wnioskodawcy i partnerów polskich, ich siłę oddziaływania dzięki współpracy i interaktywnemu portalowi.

28 AKTYWNE LOKALNIE Działania: Działania zgrupowano w 3 bloki:
A. Wzmacnianie aktywności i partycypacji lokalnej kobiet; B. Budowanie sieci współpracy; C. Narzędzia wsparcia i upowszechniania. Działania A toczą się równolegle w 3 powiatach, prowadzą poprzez pracę warsztatową do realizacji lokalnych debat i konsultacji społecznych. Działania B budują sieć współpracy i wzmacniają lokalny potencjał dzięki wymianie doświadczeń i portalowi www; Działania C - publikacje, konferencje, jarmarki - wspierają merytorycznie i upowszechniają efekty z A i B.

29 AKTYWNE LOKALNIE Działania:
2-dniowe warsztaty (2x 6 godz.) w każdym z 3 powiatów x 25 kobiet z 10 gmin powiatu. Cel: wzrost wiedzy, umiejętności i współdziałania na poziomie lokalnym. W każdym: część teoretyczna, ćwiczenia interaktywne (praca w grupach, formułowanie celów, drzewka problemów itp.), zagadnienia gender oraz 3 godz. ICT – praca z komputerem, internet (wykorzystanie do zdobycia informacji, promocji działań, partycypacji, komunikacji w sieci).

30 AKTYWNE LOKALNIE Działania:
Tematyka warsztatów zorganizowana będzie wokół 3 zagadnień: A2 „Samorząd” - zasady działania, prawo EU i PL, wybory, funkcje, zakres kompetencji i obowiązków, źródła informacji, analiza budżetu gminy, dokumenty programowe, sztuka logicznej argumentacji i retoryki, specyficzne podejście K/M A5 „Partycypacja” - prawa obywateli, NGO, reprezentacja interesów społecznych, aktywne formy partycypacji, problem reprezentacji płci, zasady debat i konsultacji społecznych, określenie obszarów działań A7 „Rozwój lokalny” – rola samorządu w zakresie gospodarki, ochrony zdrowia, środowiska, kultury, infrastruktury, edukacji, informowanie i współpraca, prawo polskie, unijne, kobiece obszary zainteresowań,

31 AKTYWNE LOKALNIE Działania:
Warsztaty będą się odbywały co pół roku. Pomiędzy nimi zrealizowany będzie wyjazd A3 i zadania praktyczne pozwalające na zastosowanie zdobytej wiedzy. A3 Wyjazd studyjny w województwie (2–dniowy, 1 dla każdego powiatu) pt. „Idealna Gmina”; cel: pokazanie dobrych przykładów, spotkania z liderkami, wymiana doświadczeń, integracja uczestniczek na poziomie powiatu. A6 Przeprowadzenie debaty publicznej w wybranej gminie w każdym powiecie (3 debaty) na wybrane tematy (wiedza z A5) A8 Przeprowadzenie konsultacji społecznych w 1 gminie w każdym powiecie (3 konsultacje) na aktualne tematy gminy (wiedza z A7) A9 Gazetka powiatowa „Aktywne Lokalnie”, 4 numery w każdym powiecie. Element multiplikujący wiedzę i aktywizujący lokalną społeczność wokół problemów ich gmin.

32 KoNTakt Fundacja „Regionalis” Ul. Olszewskiego 6 (KPT, pokój 27) Kielce Tel. 41/


Pobierz ppt "Tomasz Kosiński Prezes Zarządu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google