Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kuratorium Oświaty w Łodzi

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kuratorium Oświaty w Łodzi"— Zapis prezentacji:

1 Kuratorium Oświaty w Łodzi
Sprawozdanie z działalności za rok szkolny 2009/10

2 wystąpienie Łódzkiego Kuratora Oświaty – kierunki polityki oświatowej państwa
sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego kontrole doraźne w tym problematyka bhp planowane zmiany dotyczące uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych zmiany w prawie informacja o naborze do szkół ponadgimnazjalnych komunikaty

3 Wdrażanie zasad nowego nadzoru pedagogicznego
zmiana organizacji pracy od 1 stycznia 2010 r. - likwidacja oddziałów w Kutnie i Wieluniu.

4 Zadania nadzoru pedagogicznego:
kontrola ewaluacja wspomaganie

5 Ewaluacja w rozporządzeniu w sprawie nadzoru
wg zasad określonych przez MEN w rozporządzeniu w sprawie nadzoru pedagogicznego z r. ( Dz.U. Nr 168, poz. 1324) w obszarach wskazanych przez MEN wg wymagań określonych przez MEN

6 Ewaluacja: MEN określiło dla województwa łódzkiego przeprowadzenie 8 ewaluacji w obszarze efekty – zrealizowano 10 ewaluacji w tym obszarze. Ponadto przeprowadzono cztery ewaluacje całościowe w ramach „Programu wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły - etap II.” Projekt realizowany przez MEN w ramach III Priorytetu PO KL Działanie 3.1 współfinansowane z EFS.

7 Szkolenia dla nauczycieli z zakresu ewaluacji zewnętrznej
r. – powiat kutnowski i łęczycki Szkoła Podstawowa Nr 9 w Kutnie ul. Wł. Jagiełły 6 r. – powiat: zgierski, pabianicki, brzeziński, łódzki wschodni Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi ul. Wólczańska 202

8 Szkolenia dla nauczycieli z zakresu ewaluacji zewnętrznej
r. – szkoły z terenu Delegatury Sieradz Kuratorium Oświaty w Łodzi, Delegatura Sieradz Plac Wojewódzki 3 Sieradz

9 Szkolenia dla nauczycieli z zakresu ewaluacji zewnętrznej
r. – szkoły z terenu Delegatury Skierniewice Gimnazjum im. ks. Stanisława Konarskiego w Skierniewicach ul. Kard. Wyszyńskiego 12

10 Szkolenia dla nauczycieli z zakresu ewaluacji zewnętrznej
r. – miasto Łódź II Liceum Ogólnokształcące w Łodzi ul. Nowa 11/13 Łódź

11 Szkolenia dla nauczycieli z zakresu ewaluacji zewnętrznej
r. – szkoły z terenu Delegatury Piotrków Trybunalski I Liceum Ogólnokształcące w Piotrkowie Tryb. Al. Mikołaja Kopernika 1 Piotrków Trybunalski

12 wg zasad określonych przez MEN w rozporządzeniu w sprawie nadzoru
Kontrola: wg zasad określonych przez MEN w rozporządzeniu w sprawie nadzoru pedagogicznego z r. ( Dz.U. Nr 168, poz. 1324) w obszarach wskazanych przez MEN wg jednolitych arkuszy kontroli zatwierdzonych przez MEN

13 Kontrole: Zaplanowano i przeprowadzono łącznie 787 kontroli zgodności funkcjonowania szkół z przepisami prawa obejmujących 29,6% szkół i placówek województwa objętych zakresem kontroli.

14 Typy szkół/placówek objęte planowymi kontrolami:
przedszkola (punkty przedszkolne, zespoły wychowania przedszkolnego, oddziały przedszkolne) szkoły podstawowe gimnazja centra kształcenia praktycznego / ustawicznego ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego placówki doskonalenia nauczycieli poradnie psychologiczno-pedagogiczne ośrodki: SOW, SOSW, MOS, MOW, OREW

15 Liczba nadzorowanych szkół objętych kontrolą

16 Liczba przeprowadzonych kontroli
w województwie

17 Liczba przeprowadzonych kontroli
w województwie

18

19 Realizacja prawa dziecka pięcioletniego do wychowania przedszkolnego
placówki niepubliczne W kontrolowanych niepublicznych przedszkolach oraz niepublicznych punktach przedszkolnych i zespołach wychowania przedszkolnego zarówno w terminie rekrutacji jak i po terminie przyjęto wszystkie chętne dzieci pięcioletnie. Rekrutacja do powyższych jednostek odbywała się zgodnie z prawem, w tym zgodnie z postanowieniami statutów przedszkoli i organizacji punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego.

20 Realizacja prawa dziecka pięcioletniego do wychowania przedszkolnego
placówki publiczne różnie ustalane terminy rekrutacji , najwcześniej nabór na rok szkolny 2009/2010 rozpoczął się od r., a zakończył najpóźniej r. rekrutacja do przedszkoli odbywała się w większości z nich zgodnie z obowiązującym prawem, w tym zgodnie z postanowieniami statutu.

21 Realizacja prawa dziecka pięcioletniego do wychowania przedszkolnego
Nie zawsze respektuje się zapisy statutowe dotyczące rekrutacji dzieci do przedszkola. Nieprawidłowości dotyczyły głównie: rozbieżności co do terminu rekrutacji oraz sposobu jej prowadzenia, składu komisji rekrutacyjnej, braku powołania komisji rekrutacyjnej określonej w statucie przedszkola, w jednym przypadku statut nie określał zasad rekrutacji dzieci do przedszkola

22 Realizacja prawa dziecka pięcioletniego do wychowania przedszkolnego
dyrektorzy przedszkoli prowadząc rekrutację stosują się nie tylko do przepisów prawa, ale również do ustaleń prawa miejscowego w tym zakresie niektóre organy prowadzące zapewniają miejsca w przedszkolu jedynie dla dzieci zamieszkałych na terenie gminy kryteria przyjęć dzieci do przedszkola uwzględniają pierwszeństwo dla dzieci, które mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne oraz w większości uwzględniają prawo dziecka pięcioletniego do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego

23 Realizacja prawa dziecka pięcioletniego do wychowania przedszkolnego
W terminie rekrutacji w kontrolowanych przedszkolach nie przyjęto ok. 2,9 tys. dzieci 3 i 4 letnich, co świadczy o dużych potrzebach dotyczących opieki przedszkolnej wśród dzieci młodszych.

24 Prawidłowość nadzorowania realizacji przez dzieci sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego podejmowane działania zmierzające do odnalezienia miejsca i formy realizacji tego obowiązku nie zawsze są skuteczne. niektóre szkoły prowadzą księgę ewidencji na drukach z lat 60-tych 70% dyrektorów prowadzi księgi prawidłowo

25 Roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne
Nieprawidłowości: braki w danych osobowych dzieci, brak wpisów dotyczących informacji o miejscu spełniania przez dzieci obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego 80% dyrektorów kontrolowanych szkół zostało powiadomionych przez dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych o spełnianiu przez dzieci obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego

26 Roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne
ok. 60% dzieci zamieszkałych w obwodach kontrolowanych szkół realizuje obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego publicznych przedszkolach, a blisko 30% w oddziałach przedszkolnych publicznych szkół podstawowych. dzieci w publicznych szkołach podstawowych i przedszkolach są obejmowane indywidualnym rocznym przygotowaniem przedszkolnym

27 Roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne
Trudności dyrektorów szkół: organy ewidencji ludności w gminach nie aktualizują baz danych o mieszkańcach, spisy nie zawierają wszystkich wymaganych prawem oświatowym danych brak instrumentów prawnych pozwalających na uzyskanie rzetelnej informacji o realizacji ww obowiązku przez dzieci, które przebywają za granicą Polski problem interpretacji miejsca zamieszkania i miejsca zameldowania

28 Prowadzenie arkuszy ocen uczniów przez publiczne szkoły podstawowe i gimnazja dla dzieci i młodzieży
87% - niezgodność wpisów w arkuszach ocen z wpisami w księdze u uczniów, dziennikach lekcyjnych i protokołach posiedzeń rady pedagogicznej 28% - uwagi do sposobu prowadzenia arkuszy ocen 30.61% - oceny z zajęć edukacyjnych, miesiąc urodzenia, klasa nie są wpisywane wyrazami w pełnym brzmieniu

29 Prowadzenie arkuszy ocen uczniów przez publiczne szkoły podstawowe i gimnazja dla dzieci i młodzieży
48.9% - nieprawidłowo dokonywane sprostowania oczywistych błędów i omyłek 22.5% - w arkuszach ocen absolwentów nie wpisano wyników klasyfikacji końcowej 34.85% - nieprawidłowe prowadzenie ksiąg arkuszy ocen 4.6% - oceny opisowe w klasach I-III SP w formie załącznika nie spełniają wymagań

30 Prowadzenie arkuszy ocen uczniów przez publiczne szkoły podstawowe i gimnazja dla dzieci i młodzieży
Ponadto: tworzone są zbiorcze protokoły z egzaminów poprawkowych, protokoły egzaminów poprawkowych wraz z pracami pisemnymi i informacją o udzielonych odpowiedziach w ustnej części egzaminu, nie są załącznikiem do arkusza ocen.

31 Wydawanie przez poradnie psychologiczno- pedagogiczne opinii w sprawie:
1. dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom. 2. przystąpienia ucznia lub absolwenta z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się odpowiednio do sprawdzianu lub egzaminu.

32 Opinie poradni psychologiczno-pedagogicznych
dokumentacja prowadzona przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne dotycząca badań i wydawanych opinii - bez zastrzeżeń opinie wydawane przez poradnie czasami nie zawierają niektórych danych zdarza się podejmowanie badań bez wniosku rodzica niektóre opinie wydawane przez poradnie zawierają stanowisko w więcej niż jednej sprawie

33 Opinie poradni psychologiczno-pedagogicznych
Należy doskonalić wydawane opinie w kontekście wskazania odpowiedniej formy pomocy oraz szczegółowego uzasadnienie wskazanej formy pomocy tak, aby wydawane opinie były bardziej zrozumiałe dla wnioskodawcy.

34 Organizacja zajęć rewalidacyjnych, w tym liczba godzin i rodzaj tych zajęć oraz ich zgodność z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego SOSW 73% - zbyt mała liczba godzin zajęć rewalidacyjnych organizacja zajęć rewalidacyjnych jest zgodna z przepisami prawa i zaleceniami poradni bogata i różnorodna oferta zajęć dla młodzieży upośledzonej w stopniu lekkim i umiarkowanym

35 Zgodność przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich z przepisami prawa. MOS/MOW
nieletni są przyjmowani i zwalniani zgodnie z przepisami prawa wszyscy przyjmowani do ośrodków nieletni zostali zapoznani ze swoimi prawami, obowiązkami i zasadami pobytu w ośrodku praktyka przenoszenia wychowanków odbiega od zasad opisanych w rozporządzeniu

36 Zgodność organizacji kursów kwalifikacyjnych z obowiązującymi przepisami prawa publiczne lub niepubliczne placówkę doskonalenia nauczycieli sposób dokonywania naboru uczestników kursu kwalifikacyjnego dla nauczycieli opracowanie programu ramowego kursu kwalifikacyjnego dla oświatowej kadry kierowniczej rekrutacja uczestników kursów kwalifikacyjnych dla oświatowej kadry kierowniczej

37 Realizacja zadań przez nauczycieli-doradców metodycznych publiczne placówki doskonalenia nauczycieli  
realizacja zadań przez nauczycieli doradców metodycznych jest zgodna z rozporządzeniem MEN, ale nie wszystkie obszary zostały uwzględnione równomiernie nauczyciele doradcy metodyczni realizują swoje zadania we wszystkich formach określonych w rozporządzeniu, lecz nieproporcjonalnie – wskazana większa liczba zajęć otwartych i warsztatowych

38 Kontrole doraźne Łącznie przeprowadzono kontroli, w tym 188 dotyczących problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy.

39 Obszary funkcjonowania szkół będące przedmiotem kontroli:
kontrola realizacji zaleceń kontrola przestrzegania przez szkołę niepubliczną art.7 ust.3 ustawy badanie zasadności skargi zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

40 Obszary funkcjonowania szkół będące przedmiotem kontroli:
realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania, przestrzeganie praw dziecka i ucznia, sprawowanie nadzoru pedagogicznego i kierowanie szkołą przez dyrektora przestrzeganie statutów szkoły/placówki przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego i obowiązku nauki prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania

41 Najczęściej występujące problemy i nieprawidłowości:
stosowanie przez dyrektorów szkół/placówek nieaktualnych przepisów prawa wynikające m.in. z częstych jego zmian prowadzenie dokumentacji szkolnej na nieobowiązujących drukach i nie zawsze z należytą starannością brak nowelizacji zapisów statutów szkół/placówek zgodnie z obowiązującymi przepisami

42 Działania monitorujące
monitorowanie przygotowania przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół do obniżenia wieku rozpoczynania rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego oraz obowiązku szkolnego – przedszkola i SP monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego – SP i GM monitorowanie rekrutacji młodzieży niepełnosprawnej i przewlekle chorej do szkół ponadgimnazjalnych – szkoły ponadgimnazjalne

43 Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego
Cel monitorowania : pozyskanie informacji o stosowanych przez przedszkola i szkoły rozwiązaniach organizacyjnych i metodycznych stopień uwzględnienie  zalecanych warunków i sposobów jej realizacji, których stosowanie sprzyja osiąganiu zamierzonych efektów edukacyjnych (głównie organizacyjnych i metodycznych)

44 Dziecko 6 letnie jako uczeń I klasy szkoły podstawowej
upowszechnianie informacji promocja dobrych praktyk realizacja projektu „Promocja edukacji przedszkolnej – kampania informacyjna” współdziałanie z organami prowadzącymi 1 września 2010 r. naukę w klasie I rozpocznie dzieci

45 Działania monitorujące
monitorowanie realizacji obowiązkowych godzin zajęć wychowania fizycznego w formach alternatywnych 34% uczniów – szkoły podstawowe 52% uczniów – gimnazja 15% uczniów – szkoły ponadgimnazjalne Najczęściej wskazywany termin wprowadzenia zajęć 1 września 2010 r.

46 Rekrutacja młodzieży niepełnosprawnej i przewlekle chorej do szkół ponadgimnazjalnych
3 sierpnia 2010 r. - komunikat wraz z ankietą do 1 września br. – określenie terminu i sposobu przeprowadzenia monitorowania do 15 września br. - przesłanie wypełnionych ankiet do Kuratorium Oświaty do 15 października br. – weryfikacja 10% szkół ponadgimnazjalnych samodzielnych i 10% zespołów szkół

47 „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru”
Projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach POKL (Działanie 3.4) Cel: badanie stanu szkolnictwa zawodowego Adresat projektu: wszystkie publiczne szkoły dla młodzieży kształcące w zawodach

48 Konferencje szkoleniowe dla dyrektorów
Wspomaganie Konferencje szkoleniowe dla dyrektorów i nauczycieli „Karate tradycyjne najlepszą formą profilaktyki i leczenia wstępnych etapów skoliozy” Istota zagrożenia zakażeniem człowieka przez wirusy grypy i możliwości zapobiegania im” „Współpraca szkoły z instytucjami działającymi na rzecz pomocy dziecku i rodzinie – przykłady dobrych praktyk” Sytuacja dziecka w rodzinie migrującej zarobkowo – prawne, ekonomiczne i psychologiczno-pedagogiczne skutki migracji”

49 Konferencje szkoleniowe dla dyrektorów
Wspomaganie Konferencje szkoleniowe dla dyrektorów i nauczycieli „Ruch włączający – nowa jakość edukacji dzieci niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych” „Modernizacja kształcenia zawodowego – kształcenie w systemie szkolnym oraz prawa i obowiązki rodziców” (Łęczyca, Kutno) „5 lat programu „e-Twining” w województwie łódzkim”

50 Organizacja konkursów ELEKTRONICZNY SYSTEM OBSŁUGI
- w 13 konkursach przedmiotowych uczestniczyło 21651 uczniów, wyłoniono 98 laureatów i 269 finalistów racjonalność zgłaszania uczniów do konkursów niesamodzielność prac uczniowskich znaczące dysproporcje między wynikami w eliminacjach szkolnych i rejonowych (98% → 7%) brak protokołów po etapie szkolnym nieprzestrzeganie ustaleń regulaminowych (godziny przeprowadzania eliminacji) ELEKTRONICZNY SYSTEM OBSŁUGI

51 Wspieranie nauczycieli poprzez granty edukacyjne :
1320 nauczycieli w 9 obszarach tematycznych 228 rad pedagogicznych w 2 obszarach tematycznych 370 nauczycieli i dyrektorów 2 obszarach (kursy kwalifikacyjne)

52 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Kuratorium Oświaty w Łodzi"

Podobne prezentacje


Reklamy Google