Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Innowacyjni Świadomie KONFERENCJA INAUGURUJĄCA 22 CZERWCA 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Innowacyjni Świadomie KONFERENCJA INAUGURUJĄCA 22 CZERWCA 2009."— Zapis prezentacji:

1 Innowacyjni Świadomie KONFERENCJA INAUGURUJĄCA 22 CZERWCA 2009

2 Projekt RIS Warmia – Mazury Plus prezentacja głównych założeń projektu Gabriela Zenkner-Kłujszo Kierownik Biura Przedsiębiorczości Departament Polityki Regionalnej Olsztyn, 22 czerwca 2009

3 CO TO JEST RIS * Jest to proces, analiza, dokument, działanie proces: powiększanie świadomości nt. potrzeby rozwijania potencjału innowacji w regionie, zbliżanie do siebie wierzchołków trójkąta, tworzenie regionalnego konsensu; analiza potencjału badawczo-naukowego regionu, poziomu technologicznego przedsiębiorstw i ich zapotrzebowania na innowacje, zdolności instytucji pośredniczących między sferą B+R a firmami. * prof. Grzegorz Gorzelak

4 CO TO JEST RIS (2) dokument zawierający warstwę diagnostyczną (SWOT), zestaw celów na różnych poziomach i ewentualnie programy działań; działania powinny umożliwiać wcielanie w życie RSI, w tym zinstytucjonalizować strategię przez powołanie ciała za nią odpowiedzialnego.

5 RIS WARMIA MAZURY 2004 5 Program Ramowy UE Okres realizacji projektu: III.2002-VIII.2004 Partnerzy: –Shannon – Irlandia –Weser Ems – Niemcy Główny cel Zwiększanie konkurencyjności Warmii i Mazur w procesie budowania potencjału gospodarczego i tworzenia nowoczesnych miejsc pracy

6 2004 r – przyjęcie RSI 2005 - Aktualizacja Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Województwa Warmińsko – Mazurskiego do roku 2020 Dokumenty strategiczne, opracowane przez Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego; identyfikacja problemów Rezultaty projektów (5SCHEMES, Badanie przedsiębiorstw Warmii i Mazur …) System finansowania działań wyznaczonych w strategii przyporządkowany okresowi programowania 2004 – 2006 (ZPORR, PO RZL,SPO WKP) Wyniki inwentaryzacji RSI w Polsce SKĄD POTRZEBA AKTUALIZACJI RSI

7 AKTUALIZACJA RIS Wizji: co chcemy osiągnąć? Diagnozy: jacy jesteśmy, jak to oceniamy (na podstawie wizji)? Celów: co powinniśmy robić, by zrealizować wizję? Założeń systemu realizacji Systemu monitoringu – śledzenie realizacji, proponowanie zmian.

8 JAKA POWINNA BYĆ RSI ? Uczciwa, nie lukrująca rzeczywistości. Oparta na pogłębionych badaniach empirycznych, uwzględniających także otoczenie regionu. Realistyczna, ale i odważna. Zwarta, dająca świadectwo dokonania wyboru najważniejszych celów, nawet kosztem innych zamierzeń. Otwarta na zmiany.

9 Projekt RIS Warmia – Mazury Plus

10 PO Kapitał Ludzki Działanie 8.2. Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.2. Regionalne Strategie Innowacji

11 OKRES REALIZACJI PROJEKTU Luty 2009 – kwiecień 2011

12 CELE PROJEKTU CEL OGÓLNY: Poprawa efektywności podejmowanych działań pro- innowacyjnych i zarządzania procesem innowacyjnym na poziomie regionalnym. CELE SZCZEGÓŁOWE: 1. Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacyjności 2. Opracowanie Planu Działań do RIS 3. Opracowanie metody monitoringu wdrażania RIS 4. Ustanowienie stałych struktur zarządzania wdrażaniem RIS w regionie 5. Promocja polityki innowacyjnej w regionie

13 PROCES ORGANIZACYJNY : Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego Sejmik Województwa Warmińsko – Mazurskiego Regionalny Komitet Sterujący ds. RSI Województwa Warmińsko – Mazurskiego GR1 Innowacyjność przedsiębiorstw GR 2 Trendy innowacyjności w regionie GR 3 Kultura innowacyjna w regionie Departament Polityki Regionalnej Biuro Przedsiębiorczości (JZP)

14 RKS ds. RIS Niezależne ciało opiniodawczo-doradcze Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Komitet nadzoruje proces aktualizacji, wdrażania i monitoringu Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego

15 : ZADANIA KOMITETU: nadzór nad przebiegiem procesu realizacji projektu pn. RIS Warmia Mazury Plus koordynacja procesu wdrażania i monitoringu RIS, inicjowanie aktywnego udziału partnerów społecznych w budowaniu systemu innowacji w województwie przyjmowanie raportów z wdrażania, monitoringu i ewaluacji RSI oraz udzielanie rekomendacji Zarządowi Województwa przygotowanie i opiniowanie projektów podnoszących poziom innowacji w regionie, opiniowanie przedsięwzięć innowacyjnych opiniowanie/ocena dokumentów związanych z polityką innowacji, podejmowanie innych działań związanych z wdrażaniem RSI oraz koordynacja inicjatyw wpływających na rozwój innowacyjności województwa warmińsko – mazurskiego,

16 GRUPY ROBOCZE Grupa Robocza 1 Innowacyjność przedsiębiorstw, współpraca ze strefą B+R Grupa Robocza 2 Trendy innowacyjności w regionie – budowanie scenariuszy rozwoju Grupa Robocza 3 Kultura innowacyjności – budowanie postaw innowacyjnych wśród dzieci i młodzieży

17 1.Opracowanie rekomendacji do tworzonego dokumentu aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2.Prezentowanie stanowisk podmiotów, do których dokument jest dedykowany 3.Ocena sytuacji i potrzeb województwa w obszarze tematycznym Grupy i na tej podstawie proponowanie działań mogących znaleźć się w aktualizowanej Regionalnej Strategii Innowacyjności 4.Opracowanie rekomendacji do pozostałych dokumentów tworzonych w ramach realizacji projektu systemowego RIS Warmia Mazury PLUS ZADANIA GRUP ROBOCZYCH

18 Analiza wstępna Aktualizacja Strategii Rekomendacje Grup Roboczych Konsultacje społeczne Opracowanie planu działań Opracowanie systemu przewidywania trendów innowacyjności w regionie Badanie Pilotażowe Opracowanie metodologii monitoringu ETAPY PRAC

19 DZIAŁANIE : Aktualizacja RIS Analiza dokumentów (Analiza sytuacji w województwie na podstawie danych zastanych, Analiza dokumentów ewaluujących, Analiza wdrażania RIS, Analiza dokumentów strategicznych) Praca w Grupach roboczych – wypracowanie rekomendacji Wizyta studyjna Przygotowanie roboczej wersji uaktualnionej RSI Konsultacje z ekspertem zewnętrznym Przygotowanie ostatecznej wersji dokumentu Opracowanie trendów innowacyjności w regionie Akceptacja zaktualizowanej RSI przez KS oraz władze regionalne Organizacja konferencji promującej aktualną RIS ZAPLANOWANE DZIAŁANIA

20 ZAPLANOWANE DZIAŁANIA cd. DZIAŁANIE: Opracowanie Planu Działań dla RIS Analiza dobrych praktyk Opracowanie Planu działań do RIS DZIAŁANIE : Monitoring i ewaluacja RIS i Planu działań Analiza dobrych praktyk Przygotowanie metodologii monitoringu i ewaluacji Przeprowadzenie pilotażu monitorującego wdrażanie RIS Opracowanie wniosków z pilotażu i rekomendacji Akceptacja metodologii

21 ZAPLANOWANE DZIAŁANIA cd. DZIAŁANIE: Wzmocnienie i rozwój struktur zarządzających procesem wdrażania strategii Powołanie Jednostki Wdrażającej Projektem w DPR Uzupełnienie składu Komitetu Sterującego. Przygotowanie Regulaminu działania KS, Regulaminu Grup roboczych Przygotowanie strategii funkcjonowania istniejących Powiatowych Punktów Kontaktowych RSWI w procesie zarządzania wdrażaniem RSI DZIAŁANIE: Promocja projektu

22 REZULTATY m.in. : TWARDE: Zaktualizowana RIS Struktura jednostki zarządzającej i monitorującej Opracowany Plan działań do RSI Metodologia monitoringu Strategia funkcjonowania RPK

23 REZULTATY cd. : MIĘKKIE: Podniesienie kompetencji kadr jednostki odpowiedzialnej za wdrażanie RSI Wzbogacenie wiedzy członków KS i GR w zakresie metodologii tworzenia, monitoringu oraz ewaluacji RIS – ok. 35 osób Wzmocnienie partnerstwa i budowania konsensusu Zwiększenie kultury innowacyjności

24 Dziękuję za uwagę Gabriela Zenkner-Kłujszo tel. 089 521-93-20 bpr2@warmia.mazury.pl


Pobierz ppt "Innowacyjni Świadomie KONFERENCJA INAUGURUJĄCA 22 CZERWCA 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google