Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Możliwości i zagrożenia wynikające z internacjonalizacji kształcenia Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego Kielce, 1 czerwca 2010 Przemysław Rzodkiewicz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Możliwości i zagrożenia wynikające z internacjonalizacji kształcenia Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego Kielce, 1 czerwca 2010 Przemysław Rzodkiewicz."— Zapis prezentacji:

1 Możliwości i zagrożenia wynikające z internacjonalizacji kształcenia Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego Kielce, 1 czerwca 2010 Przemysław Rzodkiewicz Zespół Ekspertów Bolońskich

2 Możliwości i zagrożenia wynikające z internacjonalizacji kształcenia Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego Kielce, 1 czerwca 2010 Przemysław Rzodkiewicz Zespół Ekspertów Bolońskich Plan prezentacji –Internacjonalizacja wczoraj i dziś –Definicja –Perspektywa studenta –Perspektywa uczelni –Perspektywa społeczna

3 Możliwości i zagrożenia wynikające z internacjonalizacji kształcenia Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego Kielce, 1 czerwca 2010 Przemysław Rzodkiewicz Zespół Ekspertów Bolońskich Nowy kontekst funkcjonowania uczelni (1) : Nowa rola szkół wyższych w społeczeństwie opartym na wiedzy Upowszechnienie szkolnictwa wyższego- wzrost współczynników scholaryzacji. Jakość kształcenia- rozwój różnorodności programowej, zróżnicowanie celów, misji szkół wyższych, wprowadzanie nowych metod kształcenia. Ilość kadry akademickiej- Wraz ze wzrostem liczby studentów nie obserwuje się równie dynamicznego wzrostu liczby kadry akademickiej. Dostępność do szkolnictwa wyższego- wykształcenie wyższe staje się podstawowym zasobem w gospodarce opartej na wiedzy.

4 Możliwości i zagrożenia wynikające z internacjonalizacji kształcenia Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego Kielce, 1 czerwca 2010 Przemysław Rzodkiewicz Zespół Ekspertów Bolońskich Nowy kontekst funkcjonowania uczelni (2): Zanikające dotychczas znane zawody i powstające nowe Specjalizacja przedsiębiorstw, działanie firm w konsorcjach, outsourceing Innowacje w przedsiębiorstwach powstają w wyniku współpracy wielu podmiotów gospodarczych Rozwój nauki na styku dziedzin naukowych, powstawanie nowych dyscyplin Do 2020 roku zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych pracowników zwiększy się dwukrotnie Brak możliwości prognozowania sytuacji na rynku pracy już w perspektywie dziesięcioletniej Przeciętny europejczyk w ciągu życia zmienia pracę 15 razy zaś zawód 2-krotnie

5 Możliwości i zagrożenia wynikające z internacjonalizacji kształcenia Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego Kielce, 1 czerwca 2010 Przemysław Rzodkiewicz Zespół Ekspertów Bolońskich Cele Europejskiego Obszaru Szklnictwa Wyższego Konkurencyjność Rozpoznawalność Uznawalność Zaufanie Jakość Różnorodność Zarudnialność Mobilność

6 Możliwości i zagrożenia wynikające z internacjonalizacji kształcenia Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego Kielce, 1 czerwca 2010 Przemysław Rzodkiewicz Zespół Ekspertów Bolońskich Zadania procesu bolońskiego Zbudowanie atrakcyjnego oraz konkurencyjnego w całym Świecie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego i w całym świecie –przygotowanie absolwentów do aktywności na rynku pracy, –przygotowanie do bycia aktywnym obywatelem w demokratycznym społeczeństwie, także europejskim, –rozwój i podtrzymanie podstaw wiedzy zaawansowanej (społeczeństwo i gospodarka wiedzy) –rozwój osobowy kształconych

7 Możliwości i zagrożenia wynikające z internacjonalizacji kształcenia Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego Kielce, 1 czerwca 2010 Przemysław Rzodkiewicz Zespół Ekspertów Bolońskich Narzędzia procesu bolońskiego studia 3 stopniowe ECTS Suplement do dyplomu Standardy i procedury zapewniania jakości Europejska i Krajowe Ramy Kwalifikacji Rozwój mobilności studentów i pracowników uczelni Europejski rejestr agencji akredytacyjnych inne

8 Możliwości i zagrożenia wynikające z internacjonalizacji kształcenia Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego Kielce, 1 czerwca 2010 Przemysław Rzodkiewicz Zespół Ekspertów Bolońskich Historia procesu bolońskiego Sorbona, 25 maja 1998, cztery kraje (Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy) Bolonia,Bolonia, 19 czerwca 1999, dwadzieścia dziewięć krajów (w tym Polska) Praga, 19 maja 2001, trzydzieści dwa kraje Berlin, 19 września 2003, trzydzieści trzy kraje Bergen, 19 maja 2005, czterdzieści pięć krajów Londyn, 18 maja 2007, czterdzieści sześć krajów Leuven, 29 kwietnia 2009, czterdzieści sześć krajów Budapeszt/Wiedeń 11-12 marca 2010 …

9 Możliwości i zagrożenia wynikające z internacjonalizacji kształcenia Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego Kielce, 1 czerwca 2010 Przemysław Rzodkiewicz Zespół Ekspertów Bolońskich Historia programu Erasmus 1987 – start programu ERASMUS - 3000 studentów 1989 – pilotażowe wprowadzenie systemu ECTS 1995 – Erasmus pod skrzydłami progamu Socrates 2000 – Erasmus częścią poszerzonego progamu Socaretes 2007 – Erasmus jako narządzie budowania EOSW w ramach programu Uczenie się przez całe zycie

10 Możliwości i zagrożenia wynikające z internacjonalizacji kształcenia Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego Kielce, 1 czerwca 2010 Przemysław Rzodkiewicz Zespół Ekspertów Bolońskich Erasmus i tworzenie EOSW Tworzenie nowych innowacyjnych programów nauczania Rozwijanie współpracy uczelni z przedsiębiorstwami Wspieranie działań zmierzających do modernizacji uczelni Wspieranie form nauczania na odległość oraz kształcenia z wykorzystaniem technik informatycznych poprzez tworzenie wirtualnych campusów Promowanie uczenia się prze całe życie Rozwój uznawalności kwalifikacji

11 Możliwości i zagrożenia wynikające z internacjonalizacji kształcenia Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego Kielce, 1 czerwca 2010 Przemysław Rzodkiewicz Zespół Ekspertów Bolońskich Internacjonalizacja Perspektywa studentów Perspektywa uczelni Perspektywa społeczeńśtwa

12 Możliwości i zagrożenia wynikające z internacjonalizacji kształcenia Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego Kielce, 1 czerwca 2010 Przemysław Rzodkiewicz Zespół Ekspertów Bolońskich 3 powody mobilności studenckiej Wzbogacenie programu studiów –ERASMUS, MOST Zdobycie doświadczenia zawodowego –Leonardo da Vinci, staże zawodowe Ciekawość życia na gorąco –Rozwój osobowy, poznawanie innych kultur etc.

13 Możliwości i zagrożenia wynikające z internacjonalizacji kształcenia Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego Kielce, 1 czerwca 2010 Przemysław Rzodkiewicz Zespół Ekspertów Bolońskich Opinie studentów – dodatnie i ujemne strony mobilności +Nabieranie doświadczeń, które zaowocują w kraju +Uczenie się języka +Poznawanie innych kultur, partnerskie związki międzykulturowe +Promocja własnego kraju, kultury +Kształtowanie tolerancji, otwartości +Sprawdzenie się w samodzielności +Sprawdzian dla trwałych związków +Łatwiejszy dostęp do rynku pracy (postrzeganie osoby mobilnej jako gotowej na zmiany, nie bojącej się ryzyka) +Możliwość korzystania z programów edukacyjnych w innych krajach, uczestniczenia w kursach niedostępnych na naszej uczelni, lepsze zaplecze naukowe za granicą -Koszty/Problemy finansowe -Bariera językowa -Przerwanie realizacji planów i drogi rozwojowej w miejscu zamieszkania/Utrata więzi -Tęsknota -Problemy z akomodacją po powrocie -Możliwość utraty ludzi, którzy wyjechali i nie chcą wrócić/Napędzanie obcej koniunktury -Zatrata własnej kultury -Poczucie alienacji w obcej kulturze/Brak akceptacji -Różnice programowe/Problemy z realizacją programu studiów -Brak opiekuna, koordynatora

14 Możliwości i zagrożenia wynikające z internacjonalizacji kształcenia Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego Kielce, 1 czerwca 2010 Przemysław Rzodkiewicz Zespół Ekspertów Bolońskich Opinie studentów – oczekiwania względem uczelni za granicą/w kraju Za granicą Opiekun, który pomoże rozwiązać wszelkie problemy Dopełnienie wszystkich warunków umowy – tj. mieszkania, programu studiów itp. Pomoc w adaptacji w nowym środowisku Wsparcie językowe Pomoc w zorganizowaniu wolnego czasu, umożliwienie rozwijania zainteresowań W kraju Przejrzysta informacja o wymianach zagranicznych Pomoc w uregulowaniu wszelkich formalności Opiekun, który pomoże w realizacji programu/ Pomoc w zaplanowaniu nauki na innej uczelni Elastyczność przy zaliczaniu przedmiotów z innej uczelni/ Pomoc w realizacji różnic programowych/ Pomoc w dopasowaniu programu Informacja o prawach i obowiązkach na uczelni naszej i obcej Pomoc na odległość (szybka! efektywna!) Dopełnienie warunków umowy

15 Możliwości i zagrożenia wynikające z internacjonalizacji kształcenia Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego Kielce, 1 czerwca 2010 Przemysław Rzodkiewicz Zespół Ekspertów Bolońskich Perspektywa uczelni +Tworzenie wspólnych programów studiów +Kształcenie ponad granicami +Rozszerzenie oferty zajęć prowadzonych w językach obcych +Poprawa jakość obsługi studentów +Stworzenie mechanizmów przenoszenie osiągnięć studenta +Harmonizacja systemów i programów kształcenia z EOSW +Aktualizacja treści kształcenia i wprowadzanie innowacji w zakresie treści i metod kształcenia -Uznawalność nadawanych kwalifikacji -Nazewnictwo programów status studenta, który nie zawsze może być studentem kilku uczelni -Regulacje dotyczące wykładowego języka -Bariery językowe -Niedostateczna elastyczność wymagań związanych z programem studiów w macierzystej uczelni, utrudniająca uznawanie punktów ECTS zdobytych za granicą

16 Możliwości i zagrożenia wynikające z internacjonalizacji kształcenia Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego Kielce, 1 czerwca 2010 Przemysław Rzodkiewicz Zespół Ekspertów Bolońskich Perspektywa społeczna +Zwiększenie elastyczności studiów +Nowa polityka językowa +Standardy międzynarodowe –Drenaż mózgów –Nieuczciwa konkurencja –Zatracenie różnorodności –Marginalizacja badań naukowych w uczelniach naszej części europy

17 Możliwości i zagrożenia wynikające z internacjonalizacji kształcenia Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego Kielce, 1 czerwca 2010 Przemysław Rzodkiewicz Zespół Ekspertów Bolońskich Studia Erasmusa i doświadczenie mobilności dają dzisiejszym studentom szansę na XXI-wieczny renesans, budujący nową europejską tożsamość. To program o największym mnożnikowym wpływie na życie Europejczyków – studentów Erasmusa, ich rodziny, przyjaciół i uczelnie. To odmiana życia, która pozostawia trwały ślad na wszystkich uczestnikach. John Reilly – Były koordynato Erasmusa w UK Nie sposób utworzyć Europy jednym pociągnięciem pióra lub zwykłym aktem zjednoczenia. Europa musi powstawać przez konkretne czyny, tworzące najpierw solidarność w działaniu… cóż jest lepszą gwarancją solidarnego działania niż prawdziwa, oparta o wspólne przeżycia ludzka przyjaźń? Beata Skibińska – Koordynator programu Erasmus w Polsce

18 Możliwości i zagrożenia wynikające z internacjonalizacji kształcenia Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego Kielce, 1 czerwca 2010 Przemysław Rzodkiewicz Zespół Ekspertów Bolońskich Źródła: Proces Boloński to już 10 lat A. Kraśniewski, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 2009 10 lat Erasmusa w Polsce 1998-2008 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 2008 Erasmus – co to dla mnie znaczy? Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 2007

19 Możliwości i zagrożenia wynikające z internacjonalizacji kształcenia Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego Kielce, 1 czerwca 2010 Przemysław Rzodkiewicz Zespół Ekspertów Bolońskich Pytania? PRZEMYSŁAW RZODKIEWICZ przemyslaw@rzodkiewicz.euwww.ekspercibolonscy.pl


Pobierz ppt "Możliwości i zagrożenia wynikające z internacjonalizacji kształcenia Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego Kielce, 1 czerwca 2010 Przemysław Rzodkiewicz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google