Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CO DALEJ Z LIBERALIZACJĄ RYNKU TELEKOMUNIKACYJNEGO W POLSCE? Debata przedwyborcza z udziałem Przedstawicieli Komitetów Wyborczych: LPR, PSL, PPP, LiD,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CO DALEJ Z LIBERALIZACJĄ RYNKU TELEKOMUNIKACYJNEGO W POLSCE? Debata przedwyborcza z udziałem Przedstawicieli Komitetów Wyborczych: LPR, PSL, PPP, LiD,"— Zapis prezentacji:

1 CO DALEJ Z LIBERALIZACJĄ RYNKU TELEKOMUNIKACYJNEGO W POLSCE? Debata przedwyborcza z udziałem Przedstawicieli Komitetów Wyborczych: LPR, PSL, PPP, LiD, PiS, Samoobrona RP, PO. Warszawa, 9 października 2007 r.

2 STRATEGIE DOTYCZĄCE RYNKU TELEKOMUNIKACYJNEGO (1) Strategia Regulacyjna 2006-2007 (Minister Transportu i Budownictwa, listopad 2005 r.): Jak przyspieszyć rozwój rynku telekomunikacyjnego, obniżyć koszty usług dla Polaków i zwiększyć dostępność nowoczesnych rozwiązań? Zaakceptowana przez Radę Ministrów w dniu 4 lipca 2006 r. Akceptacja celów Strategii przez Parlamentarzystów V Kadencji Sześć podstawowych priorytetów: - Otwarcie rynku dostępu wąskopasmowego, czyli abonamentu telefonicznego - Dalsze stymulowanie rozwoju konkurencji na rynku rozmów telefonicznych - Wprowadzenie realnej konkurencji na rynku dostępu szerokopasmowego do Internetu w ramach technologii ADSL - Zwiększenie dostępności usług oraz penetracji telefonii komórkowej - Zapewnienie uczciwych warunków konkurowania operatorów komórkowych z operatorami stacjonarnymi - Wprowadzenie niezbędnych zmian legislacyjnych dotyczących URTiP i procedur regulacyjnych a także wprowadzenie zmian w organizacji i procesach URTiP oraz koncentracja zasobów na krytycznych obszarach

3 ? Ciągłość Strategii Regulacyjnej, czy jej podstawowe priorytety, cele i środki będą utrzymane? Czy te wszystkie zastrzeżenia i czarne scenariusze jakie towarzyszyły przyjęciu Strategii Regulacyjnej na lata 2006-2007 o zaniechaniu inwestycji w telekomunikacji w Polsce się sprawdziły? STRATEGIE DOTYCZĄCE RYNKU TELEKOMUNIKACYJNEGO (2)

4 Efekty realizacji Strategii Regulacyjnej 2006-2007: po 1,5 roku działania UKE wprowadzenie przez UKE usługi hurtowego dostępu do sieci (WLR) – umożliwienie zakupu od TP SA po cenie hurtowej usługi abonamentu (uwolnienie abonamentu) implementacja usługi BSA umożliwiającej operatorom alternatywnym zakup po cenach hurtowych usługi szerokopasmowego dostępu do sieci Internet w technologii ADSL (uwolnienie neostrady tp) tańszy dostęp do łączy dzierżawionych TP (obniżenie opłat hurtowych w Ofercie Ramowej w zakresie dzierżawy łączy) wprowadzenie Oferty Ramowej w zakresie łączenia sieci (tańsze usługi, usprawnienie procesów) zmiana Oferty Ramowej o dostępie do lokalnej pętli abonenckiej (uwolnienie ostatniej mili) (zmiana cen i ułatwienie uwolnienia) nowi operatorzy telefonii mobilnej: P4 (Play), Centernet (rozstrzygnięcie przetargu w paśmie GSM1800) Cyfrowy Polsat,Avon,mBank,WPmobil możliwość w praktyce wyboru operatora bez zmiany numeru telefonicznego Wzrost konkurencji na rynku detalicznym i hurtowym Wojna cenowa na rynkach detalicznych (spadek cen połączeń telefonicznych: stacjonarnych i komórkowych oraz dostępu do Internetu) – oszczędności dla Klientów Zwiększenie dostępności usług Możliwość wyboru dostawcy przez Abonentów Czy strategia została zrealizowana??? STRATEGIE DOTYCZĄCE RYNKU TELEKOMUNIKACYJNEGO (3)

5 Inne pola działalności Prezesa UKE wyznaczenie TP S.A. do świadczenia usługi powszechnej analiza rynków i nałożenie obowiązków regulacyjnych (niezakończenie żadnej analizy przez Prezesa URTiP, a przez 1,5 roku funkcjonowania UKE zakończenie analiz 15 z 18 rynków właściwych) wyznaczenie TP S.A. do świadczenia wszystkim użytkownikom usługi ogólnokrajowego spisu abonentów i usługi ogólnokrajowej informacji o numerach telefonicznych przetargi na rezerwacje powiatowe w paśmie 3600-3800 MHz Nowe zasady działania konsultacje decyzji i działań (transparentność) grupy robocze publikacja stanowisk przyspieszenie postępowań egzekucja decyzji i sankcje Czy takie praktyki zostaną utrzymane??? STRATEGIE DOTYCZĄCE RYNKU TELEKOMUNIKACYJNEGO (4)

6 wówczas przejście do zasady regulacji rynku na podstawie przepisów o ochronie konkurencji jedynie w warunkach efektywnej konkurencji po faktycznej demonopolizacji to zniwelowanie przewagi rynkowej operatorów zasiedziałych (konieczność regulacji ex ante) Rozwój rynku Efektywna konkurencja Faktyczna demonopolizacja Efektywna konkurencja na rynku Regulacja czy deregulacja rynku telekomunikacyjnego? czy dalsza regulacja rynku daje wzrost konkurencyjności i w konsekwencji obniżenie kosztów dla użytkowników końcowych? czy regulacja to także nieskrępowany dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej dla wszystkich operatorów? zachowanie obecnych tendencji w zakresie regulacji i liberalizacji? STRATEGIE DOTYCZĄCE RYNKU TELEKOMUNIKACYJNEGO (5)

7 Podział TP Pomysł wydzielenia pojawił w praktyce europejskiej w niektórych państwach członkowskich: Wielkiej Brytanii, Włoch i Szwecji Wielka Brytania - 2006 rok wydzielenie z BT infrastrukturalnej części operatora narodowego (Openreach), która zarządza liniami abonenckimi w dyspozycji BT. Udostępnia je macierzystej firmie na tej samej zasadzie i po takich samych stawkach jak każdemu innemu operatorowi. Nie jest oddzielną firmą ale działa z własnym zarządem, i jego funkcjonowanie podlega kontroli Włochy w lipcu 2007 AGCOM ogłosił, że Telecom Italia do końca 2007r. ma dokonać funkcjonalnej separacji poprzez wydzielenie części infrastrukturalnej od części detalicznej. TI Infrastruktura będzie kontrolowana przez radę nadzorczą, którą większość członków mianować będzie AGCOM. Szwecja, podobny pomysł jak we Włoszech pojawił się w czerwcu 2007r. Komisja Europejska – pomysł podziału był sugerowany na roboczych spotkaniach dotyczących rewizji nowego pakietu dyrektyw. Środek zaradczy w postaci wydzielenia ma: 1) dotyczyć operatorów, którzy posiadają znaczącą pozycję rynkową zarówno na rynku detalicznym i hurtowym oraz 2) polegać na oddzielenia infrastrukturalnej części przedsiębiorstwa oraz usługowej A Polska??? STRATEGIE DOTYCZĄCE RYNKU TELEKOMUNIKACYJNEGO (6)

8 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA W NOWYM RZĄDZIE (1) Nadzór nad Regulatorem – kto i na jakich zasadach? Komu Prezes UKE ma podlegać? Parlament, Premier, Minister Czy potrzebne jest ministerstwo zajmujące się szeroko rozumianą problematyką komunikacji elektronicznej? Może wystarczy Komitet RM do Spraw Informatyzacji i Łączności? Scentralizowanie jednostek zajmujących się regulacją komunikacji elektronicznej (krzyżowanie kompetencji- KRRiT,UOKiK, UKE)? Czy nie warto zastanowić się nad stworzeniem jednej silnej instytucji regulacyjnej, poprzez wyłączenie z UOKiK kompetencji w zakresie komunikacji elektronicznej? Może warto ograniczyć kompetencje KRRiT jedynie do kontroli treści? Czy KRRiT jest w ogóle potrzebna w dobie konwergencji technologicznej? Może wystarczy jedynie Rada ds. Mediów? Co dalej z UKE???

9 Niezależność Prezesa UKE? jeżeli Prezes UKE będzie podlegał Premierowi Rządu RP lub ministrowi, to czy musi się on wpisywać w bieżącą realizację cel ó w politycznych rządu? Problem zwiększenia środków budżetowych dla UKE. Jak zapobiec fluktacji kadr? może warto zastanowić się nad stworzeniem modelu wynagrodzania pracowników w taki sposób, aby średnie wynagrodzenie w UKE wynosiło na poziomie 3- 3,5 krotności średniego wynagrodzenia w branży. KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA W NOWYM RZĄDZIE (2)

10 ZMIANY W PRZEPISACH PRAWNYCH Pt ORAZ OCENA DOTYCHCZASOWYCH PROPOZYCJI (1) nowelizacja PT czy i kiedy??? ochrona konsument ó w ochrona i wspieranie inwestycji retencja danych przerzucanie na operator ó w obowiązk ó w na rzecz obronności (braku rekompensat dla operator ó w) nowela ekspercka??? Tryb prac??? Czy kontynuacja projektu nowelizacji???

11 Likwidacja barier inwestycyjnych – zmiany w prawie budowlanym, w prawie ochrony środowiska oraz innych przepisach regulujących proces inwestycyjny W wyniku prac m.in. Komitetu Stałego Rady Ministr ó w do Spraw Informatyzacji i Łączności w sprawie barier procesu inwestycyjnego w telekomunikacji, przedstawiono na posiedzeniu Komisji Infrastruktury Sejmu RP następujące bariery: związane z inwestycjami planowanymi na obszarach nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, związane z inwestycjami planowanymi na obszarach objętymi planami zagospodarowania przestrzennego, związane z funkcjonowaniem zespoł ó w uzgadniania dokumentacji projektowej, związane z brakiem przepis ó w w zakresie wymagań technicznych dla budynk ó w obligujących do należytego uwzględnienia potrzeb związanych z dostępem do sieci i usług telekomunikacyjnych, zbyt wąskim i nieprecyzyjnym katalogiem rob ó t zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, zbyt dużą swobodą organ ó w administracji w zakresie zgłaszania sprzeciwu do zgłoszenia rob ó t budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę oraz z zakresie nakładania obowiązku uzyskania pozwolenia, związane obowiązkiem składania oświadczeń o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dotyczące nieruchomości, kt ó rych właściciel nie jest znany z miejsca pobytu, ZMIANY W PRZEPISACH PRAWNYCH Pt ORAZ OCENA DOTYCHCZASOWYCH PROPOZYCJI (2)


Pobierz ppt "CO DALEJ Z LIBERALIZACJĄ RYNKU TELEKOMUNIKACYJNEGO W POLSCE? Debata przedwyborcza z udziałem Przedstawicieli Komitetów Wyborczych: LPR, PSL, PPP, LiD,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google