Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lobbing Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na rzecz bibliotekarzy i bibliotek Elżbieta Stefańczyk – przewodnicząca SBP e.stefanczyk@bn.org.pl 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lobbing Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na rzecz bibliotekarzy i bibliotek Elżbieta Stefańczyk – przewodnicząca SBP e.stefanczyk@bn.org.pl 1."— Zapis prezentacji:

1 Lobbing Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na rzecz bibliotekarzy i bibliotek Elżbieta Stefańczyk – przewodnicząca SBP 1

2 Główne cele działalności lobbingowej SBP
Strategiczne: kreowanie rozwoju polskiego bibliotekarstwa, umacnianie jego rangi w bibliotekarstwie europejskim i światowym podnoszenie społecznego prestiżu i ochrona zawodu bibliotekarza oraz warunków jego wykonywania, Szczegółowe: popularyzacja wiedzy o roli książki, bibliotek, zadaniach bibliotekarzy w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, rozbudzanie aktywności zawodowej bibliotekarzy, doskonalenie ich umiejętności zawodowych, integracja środowiska bibliotekarskiego i informacji naukowej, kształtowanie właściwych postaw etycznych i społecznych bibliotekarzy.

3 Adresaci działań lobbingowych
decydenci: ministrowie, parlamentarzyści, władze lokalne, samorządowcy, ze szczególnym uwzględnieniem organizatorów bibliotek, urzędnicy umożliwiający dostęp do decydentów, organizacje polityczne i społeczne, media, sektor MSP, instytucje okołobiznesowe (np. fundacje, agencje rozwoju regionalnego), uczelnie, czytelnicy, użytkownicy bibliotek, bibliotekarze

4 Główni sprzymierzeńcy naszych działań
Instytut Książki, Biblioteka Narodowa, Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, Konferencja Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych, Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, Polska Izba Książki, Polskie Towarzystwo Wydawców Książki, Stowarzyszenie Księgarzy Polskich,

5 Obszary tematyczne lobbingu SBP
ustawodawstwo biblioteczne (m.in. ustawa o bibliotekach, ustawa o prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawa o egz. obowiązkowym, ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych), problemy organizacji sieci bibliotek, w tym powiatowych, ochrona i ratowanie dziedzictwa intelektualnego , programy edukacyjno-szkoleniowe skierowane do bibliotekarzy, finanse dla bibliotek (np. poprzez zwiększenie dostępu do programów operacyjnych), nagrody państwowe i resortowe dla bibliotekarzy , stawka VAT na książki i czasopisma specjalistyczne, ścieżki awansu zawodowego bibliotekarzy, rekomendacje na stanowiska dyrektorów bibliotek, sprawy socjalne (długość urlopu wypoczynkowego, stawki wynagrodzeń).

6 Metody realizacji lobbingu (1)
konferencje, seminaria krajowe i międzynarodowe, warsztaty edukacyjne, rozmowy bezpośrednie z decydentami, uczestnictwo w gremiach opiniodawczych: Krajowej Radzie Bibliotecznej, Radzie Pozarządowych Organizacji Kulturalnych przy ministrze kultury i dziedzictwa narodowego oraz w posiedzeniach Sejmowej i Senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu, współpraca międzynarodowa (m.in. w IFLA, IAML, LIBER, EFC, EBLIDA), realizacja ogólnopolskiego programu promocji czytelnictwa Tydzień Bibliotek.

7 Plakaty Tygodnia Bibliotek

8 Metody realizacji lobbingu (2)
Działalność wydawnicza: czasopisma: serie wydawnicze:

9 Metody realizacji lobbingu (3)
organizacja konkursów promujących: czytelnictwo, osiągnięcia z zakresu bibliotekarstwa i informacji naukowej, młodych pracowników naukowych bibliotekarstwa (konkurs na najlepszy program działań w Tygodniu Bibliotek, konkurs na plakat TB, Nagroda Naukowa im. A. Łysakowskiego, Nagroda Młodych), konferencje prasowe, wywiady, udział w innych komisjach konkursowych (w 2007 roku: Nagroda Literacka Gdynia, Najlepsza Biblioteka) oraz w komisjach ds. wyboru dyrektorów bibliotek, przygotowywanie opinii dla ministrów: kultury i dziedzictwa narodowego, nauki i szkolnictwa wyższego, edukacji narodowej w różnych sprawach dotyczących polskiego bibliotekarstwa.

10 Metody realizacji lobbingu (4)
rozbudowa portalu SBP

11 Metody realizacji lobbingu (5)
kampania społeczna 1%, aplikacje do Programów Operacyjnych, organizacja spotkań ze środowiskiem bibliotekarskim: Narady Bibliografów, Forum SBP, spotkania z tzw. Konwentem, z kierownikami katedr i instytutów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, apele do środowiska bibliotekarskiego, partii politycznych, władz samorządowych, przygotowanie materiałów reklamowych.

12 Efekty lobbingu ZG SBP w ostatnich dwóch latach (1)
opracowanie wstępnych założeń do nowelizacji ustawy o bibliotekach, utrzymanie zerowej stawki VAT na książki i czasopisma specjalistyczne, odznaczenia resortowe dla bibliotekarzy (w 2007 r. – 34), dofinansowanie ze środków MKiDN udziału przedstawicieli SBP w pracach zespołów IFLA ds. prawa autorskiego oraz w posiedzeniach EBLIDA, uzyskanie dotacji na realizację zadań statutowych SBP z Programów Operacyjnych (10 pozytywnie rozpatrzonych wniosków), organizacja 25 konferencji, seminariów, warsztatów edukacyjnych (krajowych i międzynarodowych), zobligowanie wojewodów do przygotowania informacji dla MKiDN nt. stopnia realizacji ustaw o bibliotekach i samorządzie powiatowym,

13 Efekty lobbingu ZG SBP w ostatnich dwóch latach (2)
umieszczenie dwóch czasopism SBP („Przegląd Biblioteczny”, „Zagadnienia Informacji Naukowej”) na liście czasopism punktowanych MNiSzW, książki SBP znalazły się na liście najlepiej sprzedających się pozycji z zakresu bibliotekarstwa, uzyskanie przez Wydawnictwo SBP nominacji do nagrody dla Najlepszej Książki Naukowej w 2007 roku, uzyskanie patronatów MKiDN, MNiSzW, MEN przy realizacji programu Tydzień Bibliotek, zawarcie porozumienia o współpracy z Polską Sekcją IBBY w zakresie promocji literatury dziecięcej i czytelnictwa młodych.

14 Uhonorowanie działalności SBP Doroczną Nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2008 roku


Pobierz ppt "Lobbing Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na rzecz bibliotekarzy i bibliotek Elżbieta Stefańczyk – przewodnicząca SBP e.stefanczyk@bn.org.pl 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google