Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finansowanie współpracy nauki i gospodarki oraz Centrów Doskonałości i Centrów Zaawansowanych Technologii (działanie 1.4 SPO-WKP) Krystyna Muszyńska specjalista.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finansowanie współpracy nauki i gospodarki oraz Centrów Doskonałości i Centrów Zaawansowanych Technologii (działanie 1.4 SPO-WKP) Krystyna Muszyńska specjalista."— Zapis prezentacji:

1 Finansowanie współpracy nauki i gospodarki oraz Centrów Doskonałości i Centrów Zaawansowanych Technologii (działanie 1.4 SPO-WKP) Krystyna Muszyńska specjalista w Wydziale Wdrażania Funduszy Strukturalnych, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji Konferencja: Wykorzystanie funduszy strukturalnych dla innowacyjnego rozwoju wielkopolskich instytucji i przedsiębiorstw. Poznań, 29 Marca 2004r.

2 Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką Celem działania jest poprawa konkurencyjności gospodarki poprzez podnoszenie poziomu innowacyjności, w tym zwiększenie transferu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, produktowych i organizacyjnych do przedsiębiorstw i instytucji. Obserwowany dotąd brak silnych powiązań między przedsiębiorstwami i sferą naukowo-badawczą jest jedną z przyczyn niewykorzystania potencjału obu tych sfer do poszukiwania i wprowadzania nowych rozwiązań poprawiających pozycję konkurencyjną gospodarki.

3 1.4.1 Projekty obejmujące badania stosowane i prace rozwojowe: przemysłowe i przedkonkurencyjne prowadzone przez przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw i/lub we współpracy z instytucjami naukowo- badawczymi, projektodawcy: przedsiębiorcy

4 Community framework for state aid for research and development (Official Journal C 045, 17/02/1996, p.5-16) www.europa.eu.it By industrial research is meant planned research of critical investigation aimed at the acquisition of new knowledge, the objective being that such knowledge may be useful in developing new products, processes or services, or in bringing about a significant improvement in existing products, processes or services.

5 By precompetitive development activity is meant the shaping of the results into a plan, arrangement of design for new, altered or improved products, processes or services, whether they are intended to be sold or used, including the creation of an initial prototype which could not be used commercially. This may also include the conceptual formulation and design of other products, processes or services and initial demonstration projects or pilot projects, provided that such projects cannot be converted or used for industrial applications or commercial exploitation. It does not include the routine or periodic changes made to products, production lines, manufacturing processes, existing services and other operations i progress, even if such changes may represent improvements.

6 1.4.2 Inwestycje związane z budową, modernizacja i wyposażeniem laboratoriów świadczących specjalistyczne usługi dla przedsiębiorstw projektodawcy: JBR, CK, instytucje badawcze, uczelnie

7 1.4.3 Inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem specjalistycznych laboratoriów Centrów Zaawansowanych Technologii i Centrów Doskonałości działających w priorytetowych dziedzinach rozwoju polskiej gospodarki projektodawcy: CZT, CD.

8 CD jest jednostką naukową lub jej częścią wyodrębnioną organizacyjnie, prowadzącą w sposób ciągły badania naukowe we współpracy międzynarodowej, w szczególności w ramach programów Unii Europejskiej, w celu rozwoju nauki w dziedzinach uznanych za priorytetowe dla gospodarki w założeniach polityki naukowej państwa (zdrowie i życie, energia, ekologia, nowe materiały, technologie informacyjne i telekomunikacyjne). Centrum Doskonałości jest wiodącą jednostką krajową w zakresie prowadzonych przez nie prac.

9 CZT, na podstawie umowy zawartej pomiędzy jego członkami, prowadzi działalność o charakterze interdyscyplinarnym, mającą na celu opracowanie, wdrażanie i komercjalizację nowych, w szczególności krajowych technologii związanych z dziedzinami nauki uznanymi za szczególnie ważne dla gospodarki w założeniach polityki naukowej i innowacyjnej państwa, zgodnie z zapisami w Narodowym Planie Rozwoju. CZT jest konsorcjum naukowym, stanowiącym grupę jednostek naukowych lub przedsiębiorców albo jednostek naukowych i przedsiębiorców, podejmującą na podstawie umowy wspólne przedsięwzięcie, obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe, a w razie potrzeby także działalność innowacyjną z wykorzystaniem wyników tych badań lub prac.

10 1.4.4 Projekty obejmujące badania stosowane i prace rozwojowe realizowane przez Centra Zaawansowanych Technologii projektodawcy: CZT

11 1.4.5 Projekty badawcze w obszarze monitorowania i prognozowania rozwoju technologii – foresight. foresight systematyczny, partycypacyjny, przyszłościowy sposób docierania do informacji w celu budowania średnio lub długookresowej wizji rozwojowej, jej kierunków i priorytetów a w tym kontekście podejmowanie bieżących i mobilizowanie wspólnych działań

12 Wniosek (karta projektu) 1. tytuł, 2. kategoria interwencji, 3. opis+cel+uzasadnienie 4. powiązanie z innymi projektami 5. skwantyfikowane wskaźniki celów (produktu, rezultatu, oddziaływania) 6. struktura finansowania 7. załączniki

13

14 1. Tytuł -winien jasno formułować faktyczne zadanie, zawierać lokalizację projektu oraz wyjaśniać czy projekt jest etapem większej inwestycji -musi dokładnie odpowiadać zapisom w uzupełnieniu programu, tak by na podstawie tytułu można było określić poddziałanie -nie powinien w żaden sposób zwrócić uwagi Komisji, gdyż stanowi on kryterium doboru projektu do kontrolowanej próby

15 2. Kategoria interwencji Wg rozporządzenia 438/2001/WE jedna z trzech: 181 Projekty badawcze prowadzone przez szkoły wyższe i instytucje badawcze 182 Innowacyjność i transfer technologii, ustanawianie wzajemnych powiązań i nawiązywanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i/lub instytutami badawczymi 183 Infrastruktura badawczo-rozwojowa

16 3. Opis, cel, uzasadnienie. jaki problem zostanie rozwiązany dzięki projektowi? jakie jest zapotrzebowanie rynku na produkt/technologię/usługę powstałe w wyniku projektu? opis: winien przedstawiać konkretny przedmiot projektu (najczęściej przedstawiany jest zbyt ogólnie), należy wyrazić go zwięźle w 20 zdaniach – jest to wymagane kryterium formalne cel i wskazanie odbiorcy: nie może powstać projekt, jeśli nie jest zdefiniowany jego odbiorca, tj. grupa docelowa uzasadnienie z punktu widzenia, NPR, SPO-WKP, danego priorytetu, działania, poddziałania; projekt winien być uzasadniony z góry i z dołu tj. wpisywać się w cały schemat programowania -

17 4. Powiązanie z innymi projektami Powiązanie danego projektu z innymi projektami w ramach tego samego bądź innych programów operacyjnych

18 5. Skwantyfikowane wskaźniki celów projektu Matryca logiczna: wymaga systematycznej i logicznej analizy elementów kluczowych tworzących dobrze przygotowany projekt. PRODUKT: bezpośredni materialny efekt, przeznaczony dla odbiorcy, a nie dla tego, kto pisze projekt; coś, co można zafakturować, dot. budowy laboratorium, jego wyposażenia, zatrudnienia kadry naukowej. REZULTAT: wpływ uzyskanego produktu na otoczenie społeczno-ekonomiczne, zmiany jakie nastąpiły w wyniku wdrożenia ; dotyczy połączenia sfery badawczej i rozwojowej, nowego produktu, nowej technologii ODDZIAŁYWANIE: szersze konsekwencje projektu wykraczające poza natychmiastowe efekty; opisane w oparciu o wskaźniki obiektywne, dane statystyczne itp.

19 Poddziałanie 1.4.1, 1.4.4: Przykładowe wskaźniki produktu: -Wartości podstawowych parametrów charakteryzujących(b) produkt/technologię wdrożenia w porównaniu z podstawowymi parametrami produktu/technologii analogicznego lub zbliżonego dostępnego na rynku w czasie składania wniosku -Przewidywana konkurencyjność produktu/technologii(b) Przykładowe wskaźniki rezultatu: -Wielkość produkcji założona w NPV (net present value)(b) -Kwalifikacja produktu do ochrony patentowej (b) -Zwiększenie zatrudnienia w wyniku wdrożenia(num) produktu/technologii -Wzrost inwestycji u projektodawcy w wyniku realizacji(%) projektu

20 Poddziałania 1.4.2, 1.4.3: Przykładowe wskaźniki produktu: -Wyposażonego laboratorium badawczego świadczącego usługi na rzecz przedsiębiorców -Liczba firm zaangażowanych w realizację wspólnych projektów badawczo-rozwojowych (w tym MSP) -Liczba naukowców zaangażowanych w projekt Przykładowe wskaźniki rezultatu: -Wzrost inwestycji w przedsiębiorstwach uczestniczących w projektach badawczych -Zwiększenie zatrudnienia w sferze badawczo-rozwojowej, w tym w firmach (liczba nowych miejsc pracy) -Liczba firm, które skorzystały z usług laboratoriów, badawczych i specjalistycznych -Liczba zgłoszeń patentowych w wyniku realizacji projektów badawczo- rozwojowych -Liczba wprowadzonych na rynek nowych produktów/technologii przez firmy, które otrzymały pomoc -Liczba firm NTBF założonych w wyniku działalności CZT i CD

21 Poddziałanie 1.4.5: Wskaźnik produktu: -Liczba opublikowanych raportów dotyczących prognozowania rozwoju technologii. Wskaźnik rezultatu: -Ilość zastosowanych rozwiązań w raporcie

22 6. Struktura finansowania 25%ERDF 75% 100% Kosztów kwalifikowanych Projekty badawcze i projekty inwestycyjne, dla których nie stosuje się przepisów dotyczących pomocy publicznej będą wspierane do poziomu 100% ze środków publicznych. Przy czym, maksymalna wysokość wskaźnika pomocy z EFRR wynosić będzie maksymalnie 75% wydatków kwalifikowalnych projektu, natomiast wskaźnik dofinansowania z budżetu krajowego wyniesie maksymalnie 25% tych wydatków.

23 Pomoc publiczna W przypadku projektów podlegających zasadom pomocy publicznej pomoc udzielana będzie zgodnie z Community framework for state aid for research and development (96/C 45/06). W projektach tych maksymalne wsparcie publiczne może wynieść dla badań przemysłowych 50% (może ulec zwiększeniu maks. do 75%) oraz dla badań przedkonkurencyjnych 25% (może ulec zwiększeniu maks. do 50%). Wskaźnik finansowania publicznego w przypadku realizacji projektów badawczych na badania przemysłowe i dla projektów badawczych przedkonkurencyjnych, których wsparcie finansowe jest pomocą publiczną ulega zwiększeniu w przypadku realizacji z partnerem naukowo-badawczym lub co najmniej 2 podmiotami z UE o 10 punktów procentowych, zaś w przypadku realizacji projektu w ramach europejskich programów badawczych o 5 punktów procentowych i może osiągnąć poziom maksymalny 75% i 50% (co zaznaczono w nawiasach powyżej).

24 7. załączniki Biznes plan/ studium wykonalności Dokumentacja techniczna Poświadczenia współfinansowania od instytucji partycypujących w kosztach Poświadczenie oceny finansowej beneficjenta Listy intencyjne od przedsiębiorców, izb gospodarczych

25 Wypełnianie wniosku: Dokument programowy (kryteria formalne) Wniosek wraz z instrukcja jego wypełniania Podręcznik dla projektodawcy Szkolenia www.konkurencyjnosc.gov.pl kmuszyn@mnii.gov.pl


Pobierz ppt "Finansowanie współpracy nauki i gospodarki oraz Centrów Doskonałości i Centrów Zaawansowanych Technologii (działanie 1.4 SPO-WKP) Krystyna Muszyńska specjalista."

Podobne prezentacje


Reklamy Google