Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategia a zarządzanie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategia a zarządzanie"— Zapis prezentacji:

0 Spotkanie Klubu Dyrektorów Finansowych Dialog Jacek Barcikowski

1 Strategia a zarządzanie
Cztery Wymiary Strategii a Wielowymiarowe Karty Planowania i Wyników Strategia a zarządzanie Strategia jako wskazanie możliwego do wykorzystania potencjału i określenie sposobu jego zamiany na rezultaty w możliwie najkrótszym czasie i przy możliwie najmniejszym ryzyku Zarządzanie jako proces ciągłego przekształcania zasobów w celu akumulacji kapitału (gotówki) w wyniku realizacji przyjętej Strategii Pomiar koniecznym warunkiem skutecznego zarządzania – porównywania rezultatów z planem (właściwego określania potencjału oraz jego skutecznego wykorzystania) KLUB DYREKTORÓW FINANSOWYCH „DIALOG” JACEK BARCIKOWSKI „PRAXE”

2 Cztery Wymiary Strategii
Cztery Wymiary Strategii a Wielowymiarowe Karty Planowania i Wyników Cztery Wymiary Strategii Cztery Wymiary Strategii Wymiar potencjału – możliwości osiągnięcia rezultatu, zasoby zewnętrzne i wewnętrzne do wykorzystania (perspektywa przyszłości), założenia finansowe i niefinansowe Wymiar rezultatu – finansowe i niefinansowe mierniki wykorzystania potencjału (perspektywa historyczna) Wymiar ryzyka – niepewność wykorzystania potencjału i osiągnięcia rezultatu Wymiar czasu – tempo zamiany potencjału na rezultaty KLUB DYREKTORÓW FINANSOWYCH „DIALOG” JACEK BARCIKOWSKI „PRAXE”

3 Cztery Wymiary Strategii
Cztery Wymiary Strategii a Wielowymiarowe Karty Planowania i Wyników Cztery Wymiary Strategii Wymiar potencjału – możliwości osiągnięcia rezultatu (perspektywa przyszłości) Potencjał zewnętrzny rynku (np. perspektywa klientów, dostawców, itd. ) Zdefiniowanie do kogo trafi oferta, ustalenie preferencji wybranej grupy klientów, określenie max. części rynku jaki możemy zająć przy pomocy zasobów jakimi dysponujemy (w funkcji czasu) Potencjał zasobów własnych, np. Technologie, dostęp do wiedzy Zasoby ludzkie (ich efektywność i dopasowanie do potrzeb, umiejętności) Motywacje Dostęp do kapitału KLUB DYREKTORÓW FINANSOWYCH „DIALOG” JACEK BARCIKOWSKI „PRAXE”

4 Cztery Wymiary Strategii
Cztery Wymiary Strategii a Wielowymiarowe Karty Planowania i Wyników Cztery Wymiary Strategii Wymiar rezultatu – finansowe i niefinansowe mierniki wykorzystania potencjału (perspektywa historyczna) Gotówka jako metoda transferu rezultatów jednego przedsięwziecia na drugie, Gotówka jako miara wartości firmy, transferu własności Wskaźniki finansowe jako prezentacja rezultatów realizacji w czterech wymiarach przyjętej strategii (transferu innych zasobów w ten szczególny zasób) Osiągane rezultaty a utracone korzyści (niewykorzystane szanse) KLUB DYREKTORÓW FINANSOWYCH „DIALOG” JACEK BARCIKOWSKI „PRAXE”

5 Cztery Wymiary Strategii
Cztery Wymiary Strategii a Wielowymiarowe Karty Planowania i Wyników Cztery Wymiary Strategii Wymiar ryzyka – niepewność wykorzystania potencjału i osiągnięcia rezultatu Ryzyko błędnej oceny potencjału Ryzyka rynkowe, polityczne, zasobów ludzkich, dostęp do informacji Ryzyka operacyjne, katastroficzne utraty zasobów, „siła wyższa” a zła ocena własnych zasobów i możliwości ich wykorzystywania dla założonych celów niedostosowanie zasobów, nie osiągnięcie założonych celów zmiany w otoczeniu biznesu (polityczne, podatkowe, społeczne itd..) KLUB DYREKTORÓW FINANSOWYCH „DIALOG” JACEK BARCIKOWSKI „PRAXE”

6 Cztery Wymiary Strategii
Cztery Wymiary Strategii a Wielowymiarowe Karty Planowania i Wyników Cztery Wymiary Strategii Wymiar czasu – tempo zamiany potencjału na rezultaty Czas a niepewność – perspektywa planowania, decyzji biznesowych Czas a utracone korzyści – wartość pieniądza w czasie, przerwy w prowadzeniu działalności (nieciągłość dostaw, rzeczywisty czas wykorzystania zasobów – ludzie maszyny Znaczenie narzędzi informatycznych – szybsze przetwarzanie informacji wspomagające szybsze podejmowanie decyzji oraz selektywność informacji zorientowaną na ich istotność i związek z realizacją przyjętej strategii Wybór pomiędzy szybkim podejmowaniem decyzji a związanym z tym ryzykiem KLUB DYREKTORÓW FINANSOWYCH „DIALOG” JACEK BARCIKOWSKI „PRAXE”

7 Cztery Wymiary Strategii a Wzrost Wartości Przedsiębiorstwa
Cztery Wymiary Strategii a Wielowymiarowe Karty Planowania i Wyników Cztery Wymiary Strategii a Wzrost Wartości Przedsiębiorstwa Najważniejsze czynniki wzrostu wartości związane z ryzykiem Wzrost sprzedaży Gotówkowa stopa zysku (EBITDA) Gotówkowa stopa podatkowa Kapitał obrotowy Nakłady kapitałowe do rozwoju przedsiębiorstwa Średni ważony koszt kapitału (WACC) Okres przewagi konkurencyjnej Według „W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy” Andrew Black, Philip Wright, John E.Bachman, Dom Wydawniczy ABC i PriceWaterhausCoopers „Zysk to opinia, gotówka to fakt” KLUB DYREKTORÓW FINANSOWYCH „DIALOG” JACEK BARCIKOWSKI „PRAXE”

8 Kilka uwag Cztery Wymiary Strategii a Wzrost Wartości Przedsiębiorstwa
Cztery Wymiary Strategii a Wielowymiarowe Karty Planowania i Wyników Cztery Wymiary Strategii a Wzrost Wartości Przedsiębiorstwa Kilka uwag Współczesne metody wyceny „odkryły” rolę potencjału (wartość zależy od przyszłości) Poprzez WACC oceny wartości czy opłacalności przedsięwzięć „odkryły” rolę czasu i ryzyka (dyskontowanie – czas, premia za ryzyko – ryzyko) Słabe punkty ocen wartości to pojęcie wartości rezydualnej oraz trudność uwzględniania w wartości danego przedsiębiorstwa jego indywidualnego ryzyka (pytanie: jakiej premii za ryzyko powinniśmy oczekiwać w konkretnym przypadku, jak długi okres brać do planowania) Czy w ocenie stanu firmy np.. nie powinniśmy wyodrębniać kosztów zabezpieczania się przed ryzykiem czy aktywów zabezpieczonych przed ryzykiem (niektórymi ryzykami) KLUB DYREKTORÓW FINANSOWYCH „DIALOG” JACEK BARCIKOWSKI „PRAXE”

9 Strategiczna Karta Wyników
Cztery Wymiary Strategii a Wielowymiarowe Karty Planowania i Wyników Strategia a zarządzanie Strategiczna Karta Wyników Diagram na podstawie książki : Robert S. Kaplan, David P. Norton „ The Strategy Focused Organization – how Balanced Scorecard companies thrive in the new business environment”: Przykład STRATEGIA MOBIL PERSPEKTYWA FINANSOWA Np..zwiększyć ROE, poprzez wzrost przychodów i poprawę efektywności PERSPEKTYWA ROZWOJU Zasadnicze kompetencje i umiejętności, dostęp do strategicznych informacji, zaangażowanie PERSPEKTYWA KLIENTÓW Wybór grupy docelowej i spełnianie ich specyficznych oczekiwań PERSPEKTYWA PROCESÓW WEWN. Opracowanie nowych produktów i usług oraz generowanie zysków dealera ze sprzedaży innych produktów KLUB DYREKTORÓW FINANSOWYCH „DIALOG” JACEK BARCIKOWSKI „PRAXE”

10 Wielowymiarowe Karty Planowania i Wyników
Cztery Wymiary Strategii a Wielowymiarowe Karty Planowania i Wyników Strategia a zarządzanie Wielowymiarowe Karty Planowania i Wyników Wymiar ryzyka i czasu Wymiar Potencjału Wymiar rezultatu PERSPEKTYWA KLIENTÓW Wybór grupy docelowej i określenie jej ilości, wartości rynku, ich specyficznych oczekiwań PERSPEKTYWA KLIENTÓW Ilość obsługiwanych klientów z grupy docelowej, lojalność klientów (ilość utraconych klientów) Struktura wiekowa należności i zobowiązań Terminy wymagalności kredytów Gwarancje możliwości wymiany zasobów (systemy klastrowe w informatyce, dywersyfikacja dostaw, max. czas realizacji dostaw, rotacje należności i zapasów Zwrot z inwestycji (NPV) Dystrybucja numeryczna Czas wykorzystania zasobów (przez jaki okres czasu są one efektywnie wykorzystywane) PERSPEKTYWA ROZWOJU Posiadane kompetencje i umiejętności, dostęp do informacji o rynku, aktualne zaangażowanie PERSPEKTYWA ROZWOJU Poprawa kompetencji i umiejętności, pozyskanie niezbednej wiedzy, informacji PERSPEKTYWA PROCESÓW WEWN. Projekt nowych produktów i usług oraz założenia do systemu dealerskiego sprzedaży innych produktów PERSPEKTYWA PROCESÓW WEWN. Wynik na sprzedaży nowych produktów i usług oraz generowanie zysków dealera ze sprzedaży innych produktów Wymiar czasu i ryzyka PERSPEKTYWA FINANSÓW Dostępny kapitał własny i pożyczony Zasoby jakimi dysponują klienci PERSPEKTYWA FINANSÓW przyrost gotówki, zdolności kredytowych KLUB DYREKTORÓW FINANSOWYCH „DIALOG” JACEK BARCIKOWSKI „PRAXE”

11 Wielowymiarowe Karty Planowania i Wyników
Cztery Wymiary Strategii a Wielowymiarowe Karty Planowania i Wyników Strategia a zarządzanie Wielowymiarowe Karty Planowania i Wyników Wymiar Potencjału Wymiar Rezultatu Wymiar ryzyka i czasu Czas, ryzyko Czas upłynnienia przy założonym skoncie, stopień wykorzystania (ile godzin dziennie pracują maszyny czy samochody), czas odtworzenia Czas upłynnienia przy założonym skoncie, max. czas realizacji zamówienia określonych wartości, struktura wiekowa Struktura wiekowa, średnie terminy płatności Środki trwałe Zapasy Należności Kredyty Kredyty kupieckie Czas, ryzyko Termin wymagalności przy założonych kowenantach, rezerwa dla finansowania rozwoju Średnie terminy płatności, czas i koszt pozyskania kredytów alternatywnych KLUB DYREKTORÓW FINANSOWYCH „DIALOG” JACEK BARCIKOWSKI „PRAXE”

12 Wielowymiarowe Karty Planowania i Wyników
Cztery Wymiary Strategii a Wielowymiarowe Karty Planowania i Wyników Strategia a zarządzanie Wielowymiarowe Karty Planowania i Wyników Inne przykładowe rodzaje grup wskaźników opisujących ryzyko Udział kosztów stałych (czas pozyskania w razie potrzeby nowych środków trwałych i pozbywanie się nie wykorzystywanych) – marże pokrycia Gwarancje ciągłości działania środków trwałych (gwarantowane terminy napraw lub wymiany) Wskaźnik utraconych klientów Zagwarantowane czasy zastąpienia wybranych utraconych zasobów (pracownicy, zapasy, środki trwałe) KLUB DYREKTORÓW FINANSOWYCH „DIALOG” JACEK BARCIKOWSKI „PRAXE”

13 Dziękuję za uwagę KLUB DYREKTORÓW FINANSOWYCH „DIALOG” JACEK BARCIKOWSKI „PRAXE”


Pobierz ppt "Strategia a zarządzanie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google