Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu inwestycji ochrony środowiska, w tym odnawialnych źródeł energii Polkowice 16-18 września 2010 r. II Forum.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu inwestycji ochrony środowiska, w tym odnawialnych źródeł energii Polkowice 16-18 września 2010 r. II Forum."— Zapis prezentacji:

1 1 Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu inwestycji ochrony środowiska, w tym odnawialnych źródeł energii Polkowice 16-18 września 2010 r. II Forum Ekoenergetyczne Zdzisław Rzewuski

2 2 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu powołany został do życia w 1993 r. na podstawie przepisów ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska. Od dnia 01.10.2001 r. działa na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska. Z dniem 1 stycznia 2010 r. zmienił się jego status prawny - z wojewódzkiego funduszu celowego na samorządową osobę prawną

3 3 ustawa z dn ia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska Strategia działania WFOŚiGW we Wrocławiu na lata 2009-2012 Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2010 r. Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji Kierunki wydatkowania środków Funduszu wyznaczają

4 4 Zmniejszanie emisji pyłów i gazów, ze szczególnym uwzględnieniem redukcji dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz gazów cieplarnianych z energetycznego spalania paliw i procesów technologicznych Ograniczanie niskiej emisji, głównie w miastach, miejscowościach turystyczno-uzdrowiskowych oraz położonych w kotlinach górskich Racjonalizacja gospodarki energią Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej Ochrona atmosfery – kierunki pomocy

5 5 zadania z zakresu termomodernizacji (obejmujące ocieplenie budynków, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej) dofinansowywane są tylko w formie pożyczki lub w formie dopłat do oprocentowania kredytów bankowych zadania realizowane z udziałem środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, mogą być wspomagane środkami Funduszu wyłącznie w formie pożyczki lub dopłat do oprocentowania kredytu bankowego wysokość pomocy z Funduszu dla przedsiębiorców przyznawana jest z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej Karencja spłaty pożyczki nie powinna być dłuższa niż 1 rok od daty zakończenia inwestycji Zasady dofinansowania zadań z zakresu ochrony atmosfery

6 6 Fundusz udziela pomocy finansowej na realizację zadań w wysokości: do 60% wartości zadania w przypadku dofinansowania tylko w formie pożyczki - wysokość stopy procentowej 3,5% dla pożyczek udzielonych ze środków własnych Funduszu do 20% wartości zadania w przypadku dofinansowania tylko w formie dotacji w przypadku łączenia ww. form dofinansowania: do 20% wartości zadania w formie dotacji i do 40% wartości zadania w formie pożyczki, z zastrzeżeniem, że wysokość pożyczki nie może być niższa niż wysokość dotacji Zasady dofinansowania zadań z zakresu ochrony atmosfery

7 7 Dotacje mogą być udzielane: jednostkom samorządu terytorialnego, ich związkom oraz stowarzyszeniom jednostkom budżetowym publicznym zakładom opieki zdrowotnej nieprowadzącym działalności gospodarczej stowarzyszeniom, związkom wyznaniowym, fundacjom itp. Oprocentowane pożyczki mogą być udzielane : jednostkom samorządu terytorialnego, ich związkom oraz stowarzyszeniom przedsiębiorcom i pozostałym osóbom prawnym posiadającym zdolność do zaciągania zobowiązań finansowych. Formy dofinansowania zadań

8 8 Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych Udzielanych przez banki wybrane przez beneficjentów Udzielanych w ramach linii kredytowych uruchamianych przez banki. Bank Ochrony Środowiska S.A. Uruchomił linie kredytowe na: * budowę i modernizację kotłowni: -osobom fizycznym do 100 tys. zł, maksymalnie 90% wartości przedsięwzięcia -pozostałym beneficjentom 200 tvs. zł, maksymalnie 80% wartości przedsięwzięcia * finansowanie inwestycji termomodernizacyjnych: -osobom fizycznym do 60 tys. zł, maksymalnie 90% wartości przedsięwzięcia -pozostałym beneficjentom 150 tys. zł maksymalnie 80% wartości przedsięwzięcia Formy dofinansowania zadań c.d.

9 9 Pożyczki mogą być częściowo umarzane, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki: terminowe zakończenie zadania i uzyskanie planowanego efektu ekologicznego lub rzeczowego, zawarte w umowie pierwotnej bez aneksów, spłacenie 85% udzielonej pożyczki z oprocentowaniem w terminach ustalonych w umowie wywiązanie się pożyczkobiorcy z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska i kar za naruszenie wymogów, stanowiących przychody Funduszu Zasady umarzania pożyczek

10 10 Nie podlegają umorzeniom pożyczki udzielone na: zadania dofinansowane częściowo w formie dotacji finansowanie przedsięwzięć z udziałem środków niepodlegających zwrotowi przeznaczone na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej Decyzję o umorzeniu pożyczki podejmuje Rada Nadzorcza Zasady umarzania pożyczek c.d.

11 11 Podstawowe przychody statutowe Funduszu w latach 2005 - 2009 opłaty za korzystanie ze środowiska kary za naruszenie wymagań w zakresie ochrony środowiska nadwyżki z gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej - 133,6 mln zł 313,4 mln zł

12 12 Wpływy i wydatki statutowe Funduszu

13 13 Wydatki statutowe Funduszu (10,0%) (19,9%) (15,1%)(22,2%) (15,4%) - 860,9 mln zł - 144,2 mln zł, tj. 16,7%

14 14 Wydatki na ochronę atmosfery w latach 2005-2009

15 15 Ochrona atmosfery – kierunki pomocy

16 16 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU w latach 2005-2009 Zmodernizowano 176 kotłowni o mocy 70,2 MW, w tym 13 na paliwo odnawialne. Przeprowadzono termomodernizację 122 obiektów. Wybudowano sieci ciepłownicze o długości 12,4 km. W 12 obiektach zainstalowano solary. W 3 obiektach zainstalowano kolektory gruntowe. Efekty pomocy finansowej WFOŚiGW we Wrocławiu

17 17 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD w latach 2005-2009 Wybudowano 15 komunalnych oczyszczalni ścieków o przepustowości 4.026,39 m 3 /dobę. Zmodernizowano 23 komunalne oczyszczalnie ścieków, co pozwoliło na zwiększenie ich przepustowości o 5.760,8 m 3 /dobę. Wybudowano sieci kanalizacyjne o długości 3.921,6 km. Efekty pomocy finansowej WFOŚiGW we Wrocławiu

18 18 GOSPODARKA WODNA I OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA w latach 2005-2009 Wybudowano sieci wodociągowe o długości 488,8 km. Wybudowano 14 stacji uzdatniania wody o przepustowości 83.755,02 m 3 dobę. Udrożniono rzeki i potoki o łącznej długości 586,3 km. Uzupełniono brakujące odcinki wałów przeciwpowodziowych długości 20,9 km Wyremontowano budowle regulacyjne (gurty, progi, stopnie) – 82 szt. Efekty pomocy finansowej WFOŚiGW we Wrocławiu

19 19 TAURON Ekoenergia Sp. z o.o. w Jeleniej Górze Elektrownia wodna Wały Śląskie – Modernizacja turbozespołu nr 4 Umowa o dopłaty do oprocentowania preferencyjnego kredytu bankowego z 03.11.2009. Koszt zadania 3.714.000,00 zł dopłata z WFOŚiGW we Wrocławiu 178.804,00 zł Zaplanowane prace pozwolą na zwiększenie produkcji energii elektrycznej o 550MWh/rok z obecnych 11000MWh/rok do 11.550MWh/rok. Dofinansowanie przez WFOŚiGW energetyki odnawialnej

20 20 TAURON Ekoenergia Sp. z o.o. w Jeleniej Górze Elektrownia wodna Wrocław I – Modernizacja turbozespołu nr 2 Umowa o dopłaty do oprocentowania preferencyjnego kredytu bankowego z 03.11.2009 Koszt 6.282.000,00-zł dopłata z WFOŚiGW we Wrocławiu 353.617,00-zł Zaplanowane prace pozwolą zwiększenie produkcji energi elektrycznej o 300MWh/rok z obecnych 6.000MWh/rok do 6.300MWh/rok Dofinansowanie przez WFOŚiGW energetyki odnawialnej

21 21 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lubaniu – Budowa kotłowni na słomę o mocy 2x3,5 MW przy ul. Kazimierza Wlk. 15 w Lubaniu – II etap Wartość zadania 4.316.730,00 zł pożyczka WFOŚiGW we Wrocławiu 747.500,00 zł Dofinansowanie przez WFOŚiGW energetyki odnawialnej

22 22 Miasto Oleśnica Budowa systemu grzewczego (odzysk ciepła) dla basenu krytego w Oleśnicy przy ul.Brzozowej. Wartość zadania 1.318.904 zł dofinansowanieWFOŚiGW we Wrocławiu pożyczka 328.000,00 zł dotacja 328.000 zł Dofinansowanie przez WFOŚiGW energetyki odnawialnej

23 23 Miasto Jelenia Góra Termomodernizacja placówek oświatowych w Jeleniej Górze wartość zadania 6.774.379 zł dofinansowanieWFOŚiGW we Wrocławiu pożyczka 5.056.000 zł oszczedność energii w wyniku modernizacji 14.408,76 GJ/a, 53,6% Dofinansowanie przez WFOŚiGW energetyki odnawialnej

24 24 I.Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE) i obiektów wysokosprawnej kogeneracji (CHP) - część 1) (NFOŚiGW) II. Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE) i obiektów wysokosprawnej kogeneracji (CHP) - część 2) wdrażana przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) Programy Priorytetowe NFOŚiGW:

25 25 Dofinansowanie inwestycji wpisujących się w cele: Zobowiązań wynikających z Traktatu o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, Dyrektywy 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 roku w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych energii, Dyrektywy 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 roku w sprawie kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym energii. Cel programów NFOŚiGW

26 26 Okres wdrażania Program dla przedsięwzięć w zakresie OZE i CHP część 1) (NFOŚiGW) Program dla przedsięwzięć w zakresie OZE i CHP część 2) (WFOŚiGW) Wdrażanie programu styczeń 2009 – grudzień 2012 do 31.12.2011 rok Alokacja budżetu styczeń 2009 – grudzień 2011 2009 rok Płatności do 31.12.2012 rok

27 27 Podstawy prawne udzielenia dofinansowania Program dla przedsięwzięć w zakresie OZE i CHP część 1) (NFOŚiGW) Program dla przedsięwzięć w zakresie OZE i CHP część 2) (WFOŚiGW) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.), Pomoc publiczna udzielana będzie zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawieustanowienia programu pomocowego w zakresie regionalnej pomocy publicznej na niektóre inwestycje w ochronie środowiska (Dz.U.Nr 246, poz. 1795, z późn. zm.) Pomoc publiczna udzielana będzie zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawieustanowienia programu pomocowego w zakresie regionalnej pomocy publicznej na niektóre inwestycje w ochronie środowiska (Dz.U.Nr 246, poz. 1795, z późn. zm.) Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. L 379 z 28.12.2006) zwane dalej rozporządzeniem w sprawie pomocy de minimis Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. L 379 z 28.12.2006) zwane dalej rozporządzeniem w sprawie pomocy de minimis

28 28 Warunki udzielanego dofinansowania Program część 1) (NFOŚiGW Program część 2) (WFOŚiGW) Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia: 10 mln zł 0,5 mln zł Maksymalny koszt całkowity przedsięwzięcia: - 10 mln zł Stałe oprocentowanie: 6% w skali roku 3% w skali roku Okres finansowania: do 15 lat od pierwszej wypłaty do 10 lat od wypłaty pierwszej transzy pożyczki

29 29 Warunki udzielanego dofinansowania c.d. Program część 1) (NFOŚiGW Program część 2) (WFOŚiGW) Okres karencji karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki, lecz nie dłuższa niż 18 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty pierwszej transzy pożyczki 18 miesięcy, Spłata pożyczki możliwe umorzenia do 50% w ratach kwartalnych Wysokość pożyczki do 75% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia do 75% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez ostatecznego beneficjenta.

30 30 Rodzaje przedsięwzięć - Program część 2) WFOŚiGWKlasa Rodzaj przedsięwzięć A Wytwarzanie energii cieplnej przy użyciu biomasy (źródła rozproszone o mocy poniżej 20 MW t ). Wytwarzanie energii cieplnej przy użyciu biomasy (źródła rozproszone o mocy poniżej 20 MW t ). Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu przy użyciu biomasy (źródła rozproszone o mocy poniżej 3 MW e ). Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu przy użyciu biomasy (źródła rozproszone o mocy poniżej 3 MW e ). Wytwarzanie energii elektrycznej i/lub ciepła z wykorzystaniem biogazu, powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu szczątek roślinnych i zwierzęcych. Wytwarzanie energii elektrycznej i/lub ciepła z wykorzystaniem biogazu, powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu szczątek roślinnych i zwierzęcych. B Elektrownie wiatrowe o mocy poniżej 10 MW e. Elektrownie wiatrowe o mocy poniżej 10 MW e. C Pozyskiwanie energii z wód geotermalnych. Pozyskiwanie energii z wód geotermalnych. Elektrownie wodne o mocy poniżej 5 MW e. Elektrownie wodne o mocy poniżej 5 MW e. D Wysokosprawna kogeneracja bez użycia biomasy. Wysokosprawna kogeneracja bez użycia biomasy. E Wytwarzanie energii cieplnej w pompach ciepła. Wytwarzanie energii cieplnej w pompach ciepła. F Wytwarzanie energii elektrycznej w instalacjach fotowoltanicznych. Wytwarzanie energii elektrycznej w instalacjach fotowoltanicznych. G Wytwarzanie energii cieplnej w instalacjach solarnych. Wytwarzanie energii cieplnej w instalacjach solarnych.

31 31 W dniu 6 września br. zakończył się we Wrocławiu konkursowy nabór wniosków w ramach programu NFOŚiGW dla przedsięwzięć w zakresie OZE i obiektów wysokosprawnej kogeneracji część 2) wdrażana przez WFOŚiGW Na ogłoszony konkurs Budowa, rozbudowa lub modernizacja odnawialnych źródeł energii lub wysokosprawnej kogeneracji wraz z podłączeniem do sieci przesyłowej energii cieplnej lub elektrycznej na terenie województwa dolnośląskiego Wpłynęły 3 projekty na kwotę 7,2 mln zł WFOŚiGW posiada promesę z NFOŚiGW na kwotę 35 mln zł Program NFOŚiGW dla WFOŚiGW

32 32 Informacje dotyczące WFOŚiGW we Wrocławiu znajdują się na stronie internetowej http://www.wfosigw.wroclaw.pl umożliwiają one zapoznanie się z działalnością Funduszu przedstawiają pomoc przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pozwalają beneficjentom na pobranie wszelkich dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o dofinansowanie zadań Informacje dotyczące WFOŚiGW

33 33 Dziękuję za uwagę Zdzisław Rzewuski Dyrektor Oddziału Biura w Jeleniej Górze


Pobierz ppt "1 Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu inwestycji ochrony środowiska, w tym odnawialnych źródeł energii Polkowice 16-18 września 2010 r. II Forum."

Podobne prezentacje


Reklamy Google