Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Drugi Krajowy Plan Działań dot. efektywności energetycznej dla Polski Andrzej Guzowski, Departament Energetyki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Drugi Krajowy Plan Działań dot. efektywności energetycznej dla Polski Andrzej Guzowski, Departament Energetyki."— Zapis prezentacji:

1 Drugi Krajowy Plan Działań dot. efektywności energetycznej dla Polski Andrzej Guzowski, Departament Energetyki

2 Polityka energetyczna Polski do 2030 r. Główne cele to: konsekwentne zmniejszanie energochłonności polskiej gospodarki do poziomu UE-15 dążenie do utrzymania zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego (rozwoju gospodarki następującego bez wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną) Główne działania: ustawa o efektywności energetycznej, która wprowadza system białych certyfikatów gwarantujący korzyści finansowe dla przedsięwzięć zapewniających duże oszczędności energii dalsze stymulowanie rozwoju wysokosprawnej kogeneracji

3 Potencjał wzrostu efektywności energetycznej Sektor Potencjał efektywności energetycznej Oszacowanie dolneOszacowanie górne TWh% % Sektor budownictwa mieszkaniowego34,5022,542,8127,9 Energia elektryczna w gospodarstwach domowych 4,5517,94,5517,9 Sektor przemysłu48,6725,648,6725,6 Sektor Usług23,1734,123,1734,1 Ciepłownictwo Wytwarzanie w źródła do 20MW0,388,380,358,39 Przesył ciepła2,223,162,073,16 Elektrociepłownie zawodowe3,305,004,968,06 Transport - perspektywie i w odniesieniu do zużycia w roku ,8916,0558,6121,43 Rolnictwo i rybołówstwo5,9411,718,9317,60 Łącznie TWh166,62 Ponad 30% 194,13 Ponad 35% Łącznie Mtoe14,3216,69

4 4 Efektywność energetyczna w Polsce - kontekst Dyrektywa 2006/32/WE z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych Celem dyrektywy jest zwiększenie efektywnej kosztowo poprawy efektywności końcowego wykorzystania energii w państwach członkowskich UE Dyrektywa wprowadza wymóg przyjęcia i realizacji krajowego celu indykatywnego w zakresie oszczędności energii w wysokości 9% w dziewiątym roku stosowania dyrektywy tj. do 2016 roku

5 Krajowy cel indykatywny dla Polski w zakresie oszczędności energii zgodnie z dyrektywą 2006/32/WE Zużycie energii finalnej Średnia z lat Całkowite zużycie energii finalnej GWh Mieszkalnictwo w tym gosp. dom Usługi Przemysł Transport Rolnictwo Wyłączenia: zużycie energii w instalacjach wymienionych w Zał. 1 do dyrektywy 2003/87/WE (ETS) GWh Zużycie energii finalnej z wyłączeniem instalacji wymienionych w Zał. 1 do dyrektywy 2003/87/WE GWh Cel w zakresie oszczędności energii przyjęty na 2016 r. ( 9% )53452 GWh

6 6 Ustawa o efektywności energetycznej (1) Uchwalona przez Sejm RP w dniu 15 kwietnia 2011 roku: określa krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią (9% w 2016 r.) zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, wprowadza mechanizm zobowiązujący do uzyskania i umorzenia świadectw efektywności energetycznej (białych certyfikatów)

7 7 Ustawa o efektywności energetycznej (2) Podmioty objęte regulacją: - odbiorcy końcowi tj. zgodnie z dyrektywą 2006/32/WE osoby fizyczne lub prawne zakupujące energię na własny użytek, - podmioty zajmujące się wytwarzaniem oraz przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej lub ciepła, - przedsiębiorstwa będące dostawcami środków poprawy efektywności energetycznej Obowiązek nałożony na podmioty zajmujące się sprzedażą energii odbiorcom końcowym

8 8 Ustawa o efektywności energetycznej (3) Projekty w zakresie efektywności energetycznej realizowane ze środk ó w Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ok. 0,7 Mtoe Wg szacunk ó w NFOŚiGW Fundusz Termomodernizacji i Remont ó wok. 0,2 Mtoe Wg szacunk ó w Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A Tzw. działania miękkie ok. 1, 5 Mtoe Wg szacunk ó w Ministerstwa Finans ó w System białych certyfikat ó w ok. 2,2 Mtoe Wg szacunk ó w MG Ścieżka dochodzenia do osiągnięcia celu indykatywnego w zakresie oszczędności energii na poziomie 4,5 Mtoe w 2016 r.

9 Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (1) Rozliczenie celu pośredniego dla 2010 roku ( 2 % ) – GWh Kontynuacja działań sektorowych i horyzontalnych tj. –Funduszu Termomodernizacji i Remontów oraz działań POIiŚ –Zwiększenie udziału w rynku energooszczędnych produktów – wdrażanie dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE –Wsparcie finansowe - programy NFOŚiGW, EBOR –Kampanie informacyjno-edukacyjne

10 Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (2) nowe działania służące poprawie efektywności energetycznej (sektorowe i horyzontalne) tj. –System zielonych inwestycji – zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej –Program Efektywne wykorzystanie energii – dofinansowanie audytów energetycznych i zadań inwestycyjnych prowadzących do wzrostu efektywności energetycznej przedsiębiorstw –Wymiana floty w zakładach komunikacji miejskiej oraz promocja ekojazdy –System białych certyfikatów

11 Przegląd celów i uzyskanych oszczędności energii (w sektorach końcowego wykorzystania energii) Cel w zakresie oszczędności energii finalnej Oszczędności energii finalnej uzyskane i oszacowane (2016) W wartościach absolutnych Procentowo – do średniego zużycia z lat W wartościach absolutnych Procentowo- do średniego zużycia z lat GWh2% GWh5,9% GWh9% GWh11%

12 Białe certyfikaty (1) mechanizm stymulujący i wymuszający zachowania energooszczędne obowiązek wykonują: 1. przedsiębiorstwa energetyczne sprzedające energię elektryczną, ciepło lub gaz ziemny odbiorcom końcowym 2. odbiorca końcowy zawierający we własnym imieniu transakcje na giełdzie towarowej 3. towarowy dom maklerski lub dom maklerski obowiązek dotyczy przedłożenia świadectwa do umorzenia Prezesowi URE lub uiszczenia opłaty zastępczej

13 Białe certyfikaty (2) rodzaje przedsięwzięć, które mogą być zgłoszone: 1.przebudowa lub remont budynku, 2.modernizacja: oświetlenia, urządzeń do użytku domowego, urządzeń i instalacji przemysłowych, lokalnych sieci ciepłowniczych i źródeł ciepła, 3.izolacja instalacji przemysłowych, 4.odzysk energii w procesach przemysłowych pełny wykaz przedsięwzięć – będzie ogłoszony w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski

14 Białe certyfikaty (3) przetarg przeprowadzany przez Prezesa URE (wartość świadectw przewidzianych do wydania będzie ogłaszana (w BIP -ie) w przetargu może uczestniczyć podmiot u którego realizowane jest przedsięwzięcie energooszczędne lub podmiot przez niego upoważniony (ESCO) wymagane jest przedłożenie Prezesowi URE wypełnionej deklaracji przetargowej wraz z audytem efektywności energetycznej sporządzonym dla przedsięwzięcia zgłoszonego do przetargu Planowane wprowadzenie systemu od 2013 roku

15 Pl. Trzech Krzyży 3/ Warszawa tel fax web Ministerstwo Gospodarki Dziękuję za uwagę Departament Kontroli Eksportu


Pobierz ppt "Drugi Krajowy Plan Działań dot. efektywności energetycznej dla Polski Andrzej Guzowski, Departament Energetyki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google