Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oś 1 Ułatwianie startu młodym rolnikom Radom, kwiecień 2011 NABÓR 26.04. – 24.06.2011 r. IRENEUSZ GRADKA BOLESŁAW PIECZYŃSKI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oś 1 Ułatwianie startu młodym rolnikom Radom, kwiecień 2011 NABÓR 26.04. – 24.06.2011 r. IRENEUSZ GRADKA BOLESŁAW PIECZYŃSKI."— Zapis prezentacji:

1 Oś 1 Ułatwianie startu młodym rolnikom Radom, kwiecień 2011 NABÓR – r. IRENEUSZ GRADKA BOLESŁAW PIECZYŃSKI

2 Ułatwianie startu młodym rolnikom ROZPORZĄDZENIE MRiRW z 12 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie … Dz.U. Nr 24, poz. 147 ROZPORZĄDZENIE MRiRW z 20 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Dz. U. Nr 48, poz 391 ROZPORZĄDZENIE MRiRW z 26 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Dz. U. Nr 209, poz ROZPORZĄDZENIE MRiRW z 13 lipca 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Dz.U. Nr 129, poz. 868 ROZPORZĄDZENIE MRiRW z 13 października 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Dz.U. Nr 196, poz Rozporządzenie MRiRW z dnia 16 marca 2011 r. zm. rozporządzenie w sprawie …… Dz. U. Nr 62, poz. 321 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE

3 OSOBY, które posiadają gospodarstwo i prowadzą działalność rolniczą nie dłużej niż 14 mies. przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy spadek, darowizna OSOBY, które nabyły nieruchomość rolną o powierzchni co najmniej 1 ha UR: - spadek, darowizna przed ukończeniem 18 lat, darowizna po ukończeniu 18 lat w trakcie nauki w szkole lub uczelni, służba wojskowa. OSOBY, KTÓRYCH MAŁŻONKOWIE rozpoczęli prowadzenie działalności rolniczej PROWADZĄ DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ nie dłużej niż 12 mies. KANDYDACI NA MŁODYCH ROLNIKÓW NOWELIZACJA ROZPORZĄDZENIA – 2011 r 30 czerwca 2008 r OSOBY, które posiadają gospodarstwo i prowadzą działalność rolniczą nie dłużej niż 12 mies. przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW : r r r r – r. Ułatwianie startu młodym rolnikom CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE

4 Źródło: Ułatwianie startu młodym rolnikom CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE

5 Źródło: Ułatwianie startu młodym rolnikom CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE

6 Liczba złożonych wniosków podczas kampanii w 2008, 2009 i 2010 r. Źródło: Ułatwianie startu młodym rolnikom CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE

7 Liczba złożonych wniosków podczas kampanii w 2008, 2009 i 2010 r. Źródło: Ułatwianie startu młodym rolnikom CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE

8 Przy ustalaniu powierzchni gospodarstwa uwzględniamy średnią powierzchnię gruntów rolnych w kraju, w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy Źródło: Ułatwianie startu młodym rolnikom Średnia wielkość gospodarstw wg OR w 2010 r. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE

9 Punktacja w zależności od powierzchni posiadanego, przejmowanego gospodarstwa Ułatwianie startu młodym rolnikom CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE

10 10 NOWELIZACJA ROZPORZĄDZENIA – 2011 r. P U N K T A C J A – powierzchnia UR: niższa 1. Województwa – w których średnia wielkość gospodarstwa jest niższa od średniej krajowej ŚREDNIA KRAJOWA 10,23 ha ŚREDNIA wojewódzka 5 – 10 pkt. ŚREDNIA KRAJOWA 2 x 20,46 ha 10 – 15 pkt.16 pkt. wyższa 2. Województwa – w których średnia wielkość gospodarstwa jest wyższa od średniej krajowej ŚREDNIA KRAJOWA 10,23 ha ŚREDNIA wojewódzka 2 x 20,46 ha 5 – 10 pkt.10 – 15 pkt.16 pkt. Ułatwianie startu młodym rolnikom CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE

11 Wykształcenie wyższe rolnicze lub wyższe nierolnicze 3 lata stażu w rolnictwie studia podyplomowe w zakresie rolnictwa 5 pkt + NOWELIZACJA ROZPORZĄDZENIA – 2011 r. P U N K T A C J A - wykształcenie c.d.: Ułatwianie startu młodym rolnikom CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE

12 Wykształcenie średnie rolnicze lub średnie nierolnicze3 lata stażu w rolnictwie 4 pkt + NOWELIZACJA ROZPORZĄDZENIA – 2011 r. P U N K T A C J A - wykształcenie c.d.: Ułatwianie startu młodym rolnikom CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE

13 Wykształcenie zasadnicze rolnicze 3 pkt, lub kwalifikacje rolnicze 3 pkt kwalifikacje rolnicze 2 pkt 1 pkt Wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze nierolnicze i 5 lat stażu tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza i co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictw ie kwalifikacje rolnicze w państwach UE, dla obywateli UE, nie posiadających obywatelstwa polskiego NOWELIZACJA ROZPORZĄDZENIA – 2011 r. P U N K T A C J A - wykształcenie c.d.: Ułatwianie startu młodym rolnikom CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE

14 Bezrobocie w powiecie NOWELIZACJA ROZPORZĄDZENIA – 2011 r. P U N K T A C J A - bezrobocie c.d. BEZROBOCIE_w POWIECIE na obszarze którego położona jest gmina wg danych GUS w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie naboru wniosków: - jest najwyższe w województwie 5 pkt -jest niższe jw. Liczba punktów proporcjonalnie mniejsza od liczby punktów jw x POWIAT 1 POWIAT 2 POWIAT 3 POWIAT 4 - Powiat w którym położona jest największa część UR Ułatwianie startu młodym rolnikom CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE

15 Wnioski, które uzyskały najwyższą liczbę punktów NOWELIZACJA ROZPORZĄDZENIA – 2011 r. P U N K T A C J A c.d. Kolejność przysługiwania pomocy: Powierzchnia UR począwszy od największej Kolejność złożenia poprawnego i kompletnego wniosku Ułatwianie startu młodym rolnikom CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE

16 KTO MOŻE OTRZYMAĆ POMOC ? Wymagania dotyczące wnioskodawcy: pełnoletnia, która w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy nie ukończyła 40 lat będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej ; nie mająca ustalonego prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy; zamierzająca po raz pierwszy rozpocząć prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu art Kodeksu cywilnego albo osoba, która: rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, a do dnia wydania decyzji przyznającej pomoc nie może upłynąć więcej niż 18 miesięcy, była właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha, nabytej w drodze spadku, ale w terminie 12 miesięcy od jej nabycia zbyła tę nieruchomość albo zbyła udziały w jej współwłasności, Ułatwianie startu młodym rolnikom CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE

17 KTO MOŻE OTRZYMAĆ POMOC ? Wymagania dotyczące wnioskodawcy c. d. Pomoc może także uzyskać osoba dla której w naborze w roku 2010 r. zabrakło środków finansowych. Osoba ta będzie mogła uzyskać wsparcie bez konieczności ponownego składania wniosków w ramach naboru 2011 r. o ile spełnia obowiązujące w ubiegłym roku warunki przyznania pomocy. Ułatwianie startu młodym rolnikom CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE

18 Jak to będzie realizowane w stosunku do WNIOSKÓW złożonych w 2010 roku, które uzyskały decyzje odmowne z powodu braku środków finansowych ? Wniosek z załącznikami OR ARiMR DECYZJA - odmowa PISMO – zapytanie o zainteresowanie wsparciem POTWIERDZENIE zainteresowaniem SPEŁNIAM Warunki obowiązujące w 2010 r. WERYFIKACJA WNIOSKU Wniosek z załącznikami OR ARiMR DECYZJA - odmowa PISMO – zapytanie o zainteresowanie wsparciem REZYGNACJA – SKŁADAM NOWY WNIOSEK NIE SPEŁNIAM Warunków obowiązujących w 2010 r. Wniosek (2011) z załącznikami np. przejąłem notarialnie gospodarstwo rolne CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE

19 KTO MOŻE OTRZYMAĆ POMOC ? Wymagania dotyczące wnioskodawcy c. d. posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, lub zobowiąże się do ich uzupełnienia w ciągu 3 lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy; której małżonek nie prowadził działalności rolniczej albo rozpoczął jej prowadzenie nie wcześniej niż w okresie 12 miesięcy do dnia złożenia przez wnioskodawcę wniosku o przyznanie pomocy; która sporządzi, plan rozwoju gospodarstwa (biznesplan) Ułatwianie startu młodym rolnikom CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE

20 KWALIFIKACJE ZAWODOWE Ubiegający się o pomoc powinien posiadać następujące kwalifikacje wynikające z wykształcenia i stażu pracy w rolnictwie: wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe lub tytuł kwalifikacyjny, zawodowy lub mistrza i 3 letni staż pracy lub wyższe lub średnie nierolnicze i 3 lata stażu, lub wyższe nierolnicze i studia podyplomowe, lub podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe nierolnicze i 5 lat stażu, lub kwalifikacje rolnicze wymagane w Państwach UE - jeżeli nie posiada obywatelstwa polskiego. Ułatwianie startu młodym rolnikom CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE

21 KWALIFIKACJE ZAWODOWE c.d. Jeśli nie posiada wymaganych kwalifikacji zawodowych, może je uzupełnić w ciągu 3 lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników jako rolnik lub domownik lub, był zatrudniony w gospodarstwie rolnym, na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, na stanowisku związanym z prowadzeniem produkcji rolnej, odbył staż, (o którym mowa w rozporządzeniu) obejmujący wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej. Za staż pracy w rolnictwie uznaje się okres, liczony do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, w którym wnioskodawca: Ułatwianie startu młodym rolnikom CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE

22 Wymagania dotyczące gospodarstwa, którego ma dotyczyć pomoc: powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie, nie może być: większa niż 300 ha; mniejsza niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju. Województwa: lubelskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie możliwe jest przyznanie premii gdy posiadamy średnią woj. jak też jeśli ją osiągniemy po wydaniu decyzji (180 dni), i zwiększymy powierzchnię użytków rolnych do średniej krajowej w ciągu 3 lat od dnia doręczenia decyzji. Ułatwianie startu młodym rolnikom CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE

23 Wymagania dotyczące gospodarstwa, którego ma dotyczyć pomoc c.d.: ŚREDNIA KRAJOWA 10,23 ha ŚREDNIA wojewódzka 180 dni3 lata Decyzja 180 dni Wniosek o pomoc (pow. UR 4,00 ha) OR ARiMR Przykład: pow ha Ułatwianie startu młodym rolnikom CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE

24 Czy możemy dokonać zmiany powierzchni przejmowanych gruntów po wydaniu DECYZJI OR ARiMR ? 12,28 ha 15,00 ha 180 dni, bez zmian względem powierzchni Decyzja warunkowa, 180 dni na 15,00 ha OR ARiMR Wniosek o pomoc (pow. UR 15,00 ha) Pismo do OR ARiMR ZATWIERDZENIE zmian przez OR ARiMR Zmiana kolejności – korekta na liście, sprawdzenie w limicie dostępnych środków zmiana powierzchni UR – do 150 dni Ułatwianie startu młodym rolnikom CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE

25 Wymagania dotyczące gospodarstwa, którego ma dotyczyć pomoc c.d.: budynki i budowle, wykorzystywane do produkcji rolnej, oraz użytki rolne wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej nie będą stanowiły przedmiotu współwłasności lub współposiadania, z wyjątkiem małżeńskiej wspólności majątkowej; mamy na to 180 dni (decyzja) i mać ten warunek do 5 lat od dnia wypłaty pomocy; będą spełnione wymagania w zakresie ochrony środowiska, higieny i warunków utrzymania zwierząt; do 3 lat od dnia wejścia przez wnioskodawcę w posiadanie nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 1 ha i utrzymać ten warunek do 5 lat od dnia wypłaty pomocy; gospodarstwo będzie prowadzone samodzielnie; wnioskodawca ma na to 180 dni od dnia doręczenia decyzji i prowadzić je samodzielnie do 5 lat od dnia wypłaty pomocy; Ułatwianie startu młodym rolnikom CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE

26 Wymagania w stosunku do małżonka wnioskodawcy: małżonek wnioskodawcy do dnia złożenia przez niego wniosku o przyznanie pomocy nie prowadził działalności rolniczej lub w trakcie małżeństwa, jak i przed jego zawarciem, nie otrzymał(a) pomocy w ramach SPO , ani PROW , w zakresie działania Ułatwianie startu młodym rolnikom, gospodarstwo małżonka wejdzie w skład małżeńskiej wspólności majątkowej nie później niż w ciągu 180 dni od dnia przyznania pomocy (decyzja). prowadził działalność rolniczą, pod warunkiem, że: nie dokonał żadnej z czynności, które uznaje się za prowadzenie działalności rolniczej, wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia tego wniosku, Ułatwianie startu młodym rolnikom CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE

27 jeżeli o pomoc ubiegają się oboje małżonkowie i oboje spełniają warunki określone w rozporządzeniu, pomoc przyznaje się tylko jednemu z nich, temu, co do którego współmałżonek wyraził pisemną zgodę, pomoc może zostać przyznana, jeżeli od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej przez wnioskodawcę lub jego małżonka do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy upłynęło nie więcej niż 12 miesięcy, a do dnia wydania decyzji o przyznaniu pomocy – nie więcej niż 18 miesięcy. Wymagania w stosunku do małżonka wnioskodawcy c.d.: Ułatwianie startu młodym rolnikom CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE

28 Co uznaje się za dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej: 1.Wejście po raz pierwszy w posiadanie nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 1 ha UR, 2.W przypadku osób, które po raz pierwszy weszły w posiadanie nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 1 ha UR przed ukończeniem 18 roku życia – data ukończenia 18 lat, 3.W przypadku osób, które po raz pierwszy weszły w posiadanie nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 1 ha UR przed zakończeniem nauki szkolnej lub studiów wyższych – data zakończenia lub zaprzestania nauki lub studiów wyższych – przy czym nauka nie trwała dłużej niż do 26 roku życia, 4.W przypadku osób, które nabyły gospodarstwo przed rozpoczęciem służby wojskowej lub w trakcie jej odbywania – dzień zakończenia tej służby, pod warunkiem, że rozpoczęcie służby nastąpiło nie później niż 12 miesięcy od dnia nabycia gospodarstwa lub ukończenia 18 roku życia albo od dnia zaprzestania lub zakończenia nauki; 5.w przypadku osób, które nabyły gospodarstwo rolne w drodze spadku i wydzierżawiły je nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia jego nabycia - dzień rozwiązania albo wygaśnięcia umowy dzierżawy, pod warunkiem, że umowa dzierżawy została zawarta w formie aktu notarialnego albo ma datę pewną, Po warunkiem, że nie wystąpiło: Ułatwianie startu młodym rolnikom CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE

29 Podjęcie produkcji w niektórych działach specjalnych produkcji rolnej: produkcja roślin w szklarniach lub tunelach, produkcja grzybów, produkcja drobiarska, w tym wylęgarnie, produkcja drobiu rzeźnego lub nieśnego, produkcja zwierząt futerkowych, produkcja pszczelarska, hodowla i chów zwierząt gospodarskich poza gospodarstwem rolnym, z wyłączeniem koni hodowlanych w liczbie mniejszej niż 3 sztuki Wystapienie o płatności bezpośrednich dla gruntów rolnych oddzielnej płatności cukrowej Zgłoszenie zwierząt gospodarskich do rejestru, Podjęcie ubezpieczenia w KRUS w charakterze innym niż domownik, Otrzymanie kredytu preferencyjnego z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (z wyjątkiem kredytu na tworzenie nowego gospodarstwa), Co uznaje się za dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej (cd.): Ułatwianie startu młodym rolnikom CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE

30 ZOBOWIĄZANIA ROLNIKA, KTÓREMU PRZYZNANO POMOC Młody rolnik, któremu przyznano pomoc, powinien wypełnić następujące zobowiązania pod rygorem zwrotu części lub całości premii: osiągnąć nadwyżkę bezpośrednią równą co najmniej 4 ESU i nie mniejszą niż w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy; samodzielnie prowadzić gospodarstwo, posiadać wymaganą powierzchnię użytków rolnych ze zobowiązaniem, że użytki i budynki wykorzystywane do produkcji rolnej nie stanowią przedmiotu współwłasności lub współposiadania, za wyjątkiem małżeńskiej wspólności majątkowej; realizować założenia biznesplanu zgodnie z określoną strukturą produkcji rolnej, wydatkować, w ciągu 3 lat od dnia wypłaty pomocy, co najmniej 70% kwoty pomocy na inwestycje określone w biznesplanie, do dnia upływu 5 lat, licząc od dnia wypłaty pomocy powinien : Ułatwianie startu młodym rolnikom CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE

31 ZOBOWIĄZANIA ROLNIKA, KTÓREMU PRZYZNANO POMOC (cd.) : uzupełnić powierzchnię użytków rolnych co najmniej do średniej krajowej - w ciągu 3 lat od dnia doręczeni decyzji o przyznaniu pomocy; spełnić wymagania w zakresie ochrony środowiska, higieny i warunków utrzymania zwierząt - do dnia upływu 3 lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej i spełniać te wymagania w ciągu 5 lat od dnia wypłaty pomocy; podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik co najmniej do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pomocy; uzupełnić wykształcenie w ciągu 3 lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy – jeśli dotyczy; przechowywać dokumenty 5 lat od dnia wypłaty pomocy. umożliwić przeprowadzenie kontroli na miejscu lub kontroli dokumentów; Ułatwianie startu młodym rolnikom CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE

32 ZOBOWIĄZANIA ROLNIKA, KTÓREMU PRZYZNANO POMOC POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA, KTÓRE BENEFICJENT MUSI DOSTARCZYĆ DO ARIMR : zaświadczenie z KRUS o okresach podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik; kopie faktur, dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej lub innych dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków w wysokości co najmniej 70 % premii na inwestycje zgodne z założeniami biznesplanu; oświadczenie, że zakupy inwestycyjne, nie zostały dokonane na podstawie umowy między beneficjentem a członkami najbliższej rodziny; złożyć sprawozdanie z realizacji biznesplanu, dostarczyć dokument potwierdzający uzupełnienie wykształcenia – jeśli dotyczy, ankietę monitorującą, dokument potwierdzający uzupełnienie pow. U.R. w gospodarstwie do średniej krajowej – w ciągu 3 lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy (jeśli dotyczy). Ułatwianie startu młodym rolnikom CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE

33 Ułatwianie startu młodym rolnikom Wysokość pomocy : zł Co obejmują wydatki na inwestycje : 1.Koszty określone jako kwalifikowalne w ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych. 2.Zakup gruntów rolnych, które przez okres 5 lat od dnia wypłaty pomocy beneficjent będzie wykorzystywał do działalności rolniczej w gospodarstwie. 3.Zakup zwierząt hodowlanych stanowiących stado podstawowe – związany z rozpoczęciem produkcji zwierzęcej w gospodarstwie lub postępem genetycznym w zakresie prowadzonej produkcji. Za wydatki na inwestycje nie uznaje się wydatków poniesionych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE

34 Wysokość pomocy : zł Beneficjent, który otrzymał premię, będzie zobowiązany do zaangażowania przynajmniej 70% kwoty pomocy w proces modernizacji i rozwoju gospodarstwa. Kwota ta odnosi się do wydatków brutto (łącznie z podatkiem VAT) i może być przeznaczona na: wkład własny w realizację inwestycji w ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych objętego PROW (wyłączając kwotę dotacji z Modernizacji…). UWAGA! Należy pamiętać że podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowalnym w działaniu Modernizacja gospodarstw rolnych kwota inwestycji brutto w zł kwota inwestycji netto w zł PRZYKŁAD ROZLICZENIA INWESTYCJI MR W RAMACH MODERNIZACJI…. 50% poziom dotacji ,50 ( * 50%) kwota dotacji w zł ,50 ( – ,50) różnica stanowi wkład własny w ramach MR Ułatwianie startu młodym rolnikom

35 PROCEDURY Wniosek z załącznikami 180 dni nabycie gospodarstwa, podjęcie samodzielnego prowadzenia ubezpieczenie w KRUS wpis do ewidencji producentów Spełniono warunki Wypłata premii 60 dni OR ARiMR Po 75 dniach +(7) od dnia upływu terminu składania wniosków – ustalenie kolejności i określenie wniosków w limicie i poza. Decyduje liczba punktów Wniosek nie spełnia wymogów formalnych – uzupełnienie 21 dni Decyzja OR ARiMR po 150 dniach od dnia złożenia wniosku o pomoc Z zastrzeżeniem dopełnienia w terminie 180 dni – nabycie gospodarstwa i rozpoczęcie działalności (NIE – jeśli spełnia w chwili złożenia wniosku) Dodatkowe zobowiązania W ciągu 3 lat (od wypłaty) zrealizuje w gospodarstwie inwestycje odpowiadające wartości 70% kwoty otrzymanej pomocy !!!!!!!!! Wniosek o płatność osobiście albo przez upoważnioną do tego osobę, bądź listem poleconym lub pocztą kurierską. Ułatwianie startu młodym rolnikom

36 Młody rolnik projektów Średnio w roku ok wniosków Jakie środki finansowe? : 420 mln Euro POZOSTAŁO: zł / zł = !!!! Ułatwianie startu młodym rolnikom CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE

37 IRENEUSZ GRADKA BOLESŁAW PIECZYŃSKI DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Ułatwianie startu młodym rolnikom CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE


Pobierz ppt "Oś 1 Ułatwianie startu młodym rolnikom Radom, kwiecień 2011 NABÓR 26.04. – 24.06.2011 r. IRENEUSZ GRADKA BOLESŁAW PIECZYŃSKI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google