Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ułatwianie startu młodym rolnikom

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ułatwianie startu młodym rolnikom"— Zapis prezentacji:

1 Ułatwianie startu młodym rolnikom
IRENEUSZ GRADKA BOLESŁAW PIECZYŃSKI Radom, kwiecień 2011 NABÓR – r.

2 Ułatwianie startu młodym rolnikom
ROZPORZĄDZENIE MRiRW z 12 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie … Dz.U. Nr 24, poz. 147 ROZPORZĄDZENIE MRiRW z 20 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Dz. U. Nr 48, poz 391 ROZPORZĄDZENIE MRiRW z 26 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Dz. U. Nr 209, poz. 1611 ROZPORZĄDZENIE MRiRW z 13 lipca 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Dz.U. Nr 129, poz. 868 ROZPORZĄDZENIE MRiRW z 13 października 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Dz.U. Nr 196, poz. 1304 Rozporządzenie MRiRW z dnia 16 marca 2011 r. zm. rozporządzenie w sprawie …… Dz. U. Nr 62, poz. 321 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE

3 Ułatwianie startu młodym rolnikom
NOWELIZACJA ROZPORZĄDZENIA – 2011 r OSOBY, które nabyły nieruchomość rolną o powierzchni co najmniej 1 ha UR: - spadek, darowizna przed ukończeniem 18 lat, darowizna po ukończeniu 18 lat w trakcie nauki w szkole lub uczelni, służba wojskowa. OSOBY, KTÓRYCH MAŁŻONKOWIE rozpoczęli prowadzenie działalności rolniczej PROWADZĄ DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ nie dłużej niż 12 mies. 2007 2008 2009 2013 OSOBY, które posiadają gospodarstwo i prowadzą działalność rolniczą nie dłużej niż 14 mies. przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy 2010 2011 OSOBY, które posiadają gospodarstwo i prowadzą działalność rolniczą nie dłużej niż 12 mies. przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy 2012 KANDYDACI NA MŁODYCH ROLNIKÓW 30 czerwca 2008 r. PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW: r. r. r. 26.04 – r. r. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE

4 Ułatwianie startu młodym rolnikom
Źródło: CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE

5 Ułatwianie startu młodym rolnikom
Źródło: CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE

6 Ułatwianie startu młodym rolnikom
Liczba złożonych wniosków podczas kampanii w 2008, 2009 i 2010 r. Źródło: CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE 6

7 Ułatwianie startu młodym rolnikom
Liczba złożonych wniosków podczas kampanii w 2008, 2009 i 2010 r. Źródło: CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE 7

8 Ułatwianie startu młodym rolnikom
Średnia wielkość gospodarstw wg OR w 2010 r. Przy ustalaniu powierzchni gospodarstwa uwzględniamy średnią powierzchnię gruntów rolnych w kraju, w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE Źródło: 8

9 Ułatwianie startu młodym rolnikom
Punktacja w zależności od powierzchni posiadanego, przejmowanego gospodarstwa CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE 9

10 Ułatwianie startu młodym rolnikom P U N K T A C J A – powierzchnia UR:
NOWELIZACJA ROZPORZĄDZENIA – 2011 r. P U N K T A C J A – powierzchnia UR: 1. Województwa – w których średnia wielkość gospodarstwa jest niższa od średniej krajowej ŚREDNIA KRAJOWA 2 x 20,46 ha ŚREDNIA wojewódzka ŚREDNIA KRAJOWA 10,23 ha 5 – 10 pkt. 10 – 15 pkt. 16 pkt. 2. Województwa – w których średnia wielkość gospodarstwa jest wyższa od średniej krajowej ŚREDNIA wojewódzka 2 x 20,46 ha ŚREDNIA wojewódzka ŚREDNIA KRAJOWA 10,23 ha 5 – 10 pkt. 10 – 15 pkt. 16 pkt. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE

11 + 5 pkt Wykształcenie wyższe rolnicze lub
Ułatwianie startu młodym rolnikom NOWELIZACJA ROZPORZĄDZENIA – 2011 r. P U N K T A C J A - wykształcenie c.d.: Wykształcenie wyższe rolnicze lub 3 lata stażu w rolnictwie + wyższe nierolnicze studia podyplomowe w zakresie rolnictwa 5 pkt CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE

12 + 4 pkt Wykształcenie średnie rolnicze lub
Ułatwianie startu młodym rolnikom NOWELIZACJA ROZPORZĄDZENIA – 2011 r. P U N K T A C J A - wykształcenie c.d.: Wykształcenie średnie rolnicze lub 4 pkt + średnie nierolnicze 3 lata stażu w rolnictwie CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE

13 Wykształcenie zasadnicze rolnicze 3 pkt, lub 3 pkt 2 pkt 1 pkt
Ułatwianie startu młodym rolnikom NOWELIZACJA ROZPORZĄDZENIA – 2011 r. P U N K T A C J A - wykształcenie c.d.: Wykształcenie zasadnicze rolnicze 3 pkt, lub 3 pkt kwalifikacje rolnicze w państwach UE, dla obywateli UE, nie posiadających obywatelstwa polskiego kwalifikacje rolnicze 2 pkt tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza i co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie kwalifikacje rolnicze 1 pkt Wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze nierolnicze i 5 lat stażu kwalifikacje rolnicze CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE

14 Bezrobocie w powiecie P U N K T A C J A - bezrobocie c.d.
Ułatwianie startu młodym rolnikom NOWELIZACJA ROZPORZĄDZENIA – 2011 r. P U N K T A C J A - bezrobocie c.d. Bezrobocie w powiecie Powiat w którym położona jest największa część UR BEZROBOCIE_w POWIECIE na obszarze którego położona jest gmina wg danych GUS w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie naboru wniosków: POWIAT 1 POWIAT 4 - jest najwyższe w województwie 5 pkt POWIAT 2 1 2 3 POWIAT 3 4 jest niższe jw. Liczba punktów proporcjonalnie mniejsza od liczby punktów jw. x CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE

15 1 2 3 Kolejność przysługiwania pomocy: P U N K T A C J A c.d.
Ułatwianie startu młodym rolnikom NOWELIZACJA ROZPORZĄDZENIA – 2011 r. P U N K T A C J A c.d. Kolejność przysługiwania pomocy: 1 Wnioski, które uzyskały najwyższą liczbę punktów 2 Powierzchnia UR począwszy od największej 3 Kolejność złożenia poprawnego i kompletnego wniosku CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE

16 Ułatwianie startu młodym rolnikom
KTO MOŻE OTRZYMAĆ POMOC ? Wymagania dotyczące wnioskodawcy: pełnoletnia, która w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy nie ukończyła 40 lat będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej; nie mająca ustalonego prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy; zamierzająca po raz pierwszy rozpocząć prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu art. 553 Kodeksu cywilnego albo osoba, która: rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, a do dnia wydania decyzji przyznającej pomoc nie może upłynąć więcej niż 18 miesięcy, była właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha, nabytej w drodze spadku, ale w terminie 12 miesięcy od jej nabycia zbyła tę nieruchomość albo zbyła udziały w jej współwłasności, CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE

17 Ułatwianie startu młodym rolnikom
KTO MOŻE OTRZYMAĆ POMOC ? Wymagania dotyczące wnioskodawcy c. d. Pomoc może także uzyskać osoba dla której w naborze w roku 2010 r. zabrakło środków finansowych. Osoba ta będzie mogła uzyskać wsparcie bez konieczności ponownego składania wniosków w ramach naboru 2011 r. o ile spełnia obowiązujące w ubiegłym roku warunki przyznania pomocy. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE

18 PISMO – zapytanie o zainteresowanie wsparciem
Jak to będzie realizowane w stosunku do WNIOSKÓW złożonych w 2010 roku, które uzyskały decyzje odmowne z powodu braku środków finansowych ? 2010 2011 PISMO – zapytanie o zainteresowanie wsparciem Wniosek z załącznikami OR ARiMR DECYZJA - odmowa WERYFIKACJA WNIOSKU POTWIERDZENIE zainteresowaniem SPEŁNIAM Warunki obowiązujące w 2010 r. np. przejąłem notarialnie gospodarstwo rolne PISMO – zapytanie o zainteresowanie wsparciem Wniosek z załącznikami OR ARiMR DECYZJA - odmowa Wniosek (2011) z załącznikami REZYGNACJA – SKŁADAM NOWY WNIOSEK NIE SPEŁNIAM Warunków obowiązujących w 2010 r. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE

19 Ułatwianie startu młodym rolnikom
KTO MOŻE OTRZYMAĆ POMOC ? Wymagania dotyczące wnioskodawcy c. d. której małżonek nie prowadził działalności rolniczej albo rozpoczął jej prowadzenie nie wcześniej niż w okresie 12 miesięcy do dnia złożenia przez wnioskodawcę wniosku o przyznanie pomocy; która sporządzi, plan rozwoju gospodarstwa (biznesplan) posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, lub zobowiąże się do ich uzupełnienia w ciągu 3 lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy; CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE

20 Ułatwianie startu młodym rolnikom
KWALIFIKACJE ZAWODOWE Ubiegający się o pomoc powinien posiadać następujące kwalifikacje wynikające z wykształcenia i stażu pracy w rolnictwie: wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe lub wyższe nierolnicze i studia podyplomowe, lub wyższe lub średnie nierolnicze i 3 lata stażu, lub tytuł kwalifikacyjny, zawodowy lub mistrza i 3 letni staż pracy lub podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe nierolnicze i 5 lat stażu, lub kwalifikacje rolnicze wymagane w Państwach UE - jeżeli nie posiada obywatelstwa polskiego. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE

21 Ułatwianie startu młodym rolnikom
KWALIFIKACJE ZAWODOWE c.d. Za staż pracy w rolnictwie uznaje się okres, liczony do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, w którym wnioskodawca: podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników jako rolnik lub domownik lub, był zatrudniony w gospodarstwie rolnym, na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, na stanowisku związanym z prowadzeniem produkcji rolnej, odbył staż, (o którym mowa w rozporządzeniu) obejmujący wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej. Jeśli nie posiada wymaganych kwalifikacji zawodowych, może je uzupełnić w ciągu 3 lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE

22 Ułatwianie startu młodym rolnikom
Wymagania dotyczące gospodarstwa, którego ma dotyczyć pomoc: powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie, nie może być: możliwe jest przyznanie premii gdy posiadamy średnią woj. jak też jeśli ją osiągniemy po wydaniu decyzji (180 dni), i zwiększymy powierzchnię użytków rolnych do średniej krajowej w ciągu 3 lat od dnia doręczenia decyzji. większa niż 300 ha; Województwa: lubelskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie mniejsza niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE

23 Ułatwianie startu młodym rolnikom
Wymagania dotyczące gospodarstwa, którego ma dotyczyć pomoc c.d.: Przykład: Wniosek o pomoc (pow. UR 4,00 ha) OR ARiMR Decyzja 180 dni ŚREDNIA wojewódzka ŚREDNIA KRAJOWA 10,23 ha pow ha 180 dni 3 lata CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE

24 zmiana powierzchni UR – do 150 dni
Ułatwianie startu młodym rolnikom Czy możemy dokonać zmiany powierzchni przejmowanych gruntów po wydaniu DECYZJI OR ARiMR ? Wniosek o pomoc (pow. UR 15,00 ha) OR ARiMR 15,00 ha Decyzja warunkowa, 180 dni na 15,00 ha 12,28 ha 180 dni, bez zmian względem powierzchni zmiana powierzchni UR – do 150 dni Pismo do OR ARiMR ZATWIERDZENIE zmian przez OR ARiMR Zmiana kolejności – korekta na liście, sprawdzenie w limicie dostępnych środków CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE

25 Ułatwianie startu młodym rolnikom
Wymagania dotyczące gospodarstwa, którego ma dotyczyć pomoc c.d.: gospodarstwo będzie prowadzone samodzielnie; wnioskodawca ma na to 180 dni od dnia doręczenia decyzji i prowadzić je samodzielnie do 5 lat od dnia wypłaty pomocy; budynki i budowle, wykorzystywane do produkcji rolnej, oraz użytki rolne wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej nie będą stanowiły przedmiotu współwłasności lub współposiadania, z wyjątkiem małżeńskiej wspólności majątkowej; mamy na to 180 dni (decyzja) i mać ten warunek do 5 lat od dnia wypłaty pomocy; będą spełnione wymagania w zakresie ochrony środowiska, higieny i warunków utrzymania zwierząt; do 3 lat od dnia wejścia przez wnioskodawcę w posiadanie nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 1 ha i utrzymać ten warunek do 5 lat od dnia wypłaty pomocy; CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE

26 Ułatwianie startu młodym rolnikom
Wymagania w stosunku do małżonka wnioskodawcy: małżonek wnioskodawcy do dnia złożenia przez niego wniosku o przyznanie pomocy nie prowadził działalności rolniczej lub prowadził działalność rolniczą, pod warunkiem, że: nie dokonał żadnej z czynności, które uznaje się za prowadzenie działalności rolniczej, wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia tego wniosku, w trakcie małżeństwa, jak i przed jego zawarciem, nie otrzymał(a) pomocy w ramach SPO , ani PROW , w zakresie działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, gospodarstwo małżonka wejdzie w skład małżeńskiej wspólności majątkowej nie później niż w ciągu 180 dni od dnia przyznania pomocy (decyzja). CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE

27 Ułatwianie startu młodym rolnikom
Wymagania w stosunku do małżonka wnioskodawcy c.d.: jeżeli o pomoc ubiegają się oboje małżonkowie i oboje spełniają warunki określone w rozporządzeniu, pomoc przyznaje się tylko jednemu z nich, temu, co do którego współmałżonek wyraził pisemną zgodę, pomoc może zostać przyznana, jeżeli od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej przez wnioskodawcę lub jego małżonka do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy upłynęło nie więcej niż 12 miesięcy, a do dnia wydania decyzji o przyznaniu pomocy – nie więcej niż 18 miesięcy. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE

28 Ułatwianie startu młodym rolnikom
Co uznaje się za dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej: Wejście po raz pierwszy w posiadanie nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 1 ha UR, W przypadku osób, które po raz pierwszy weszły w posiadanie nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 1 ha UR przed ukończeniem 18 roku życia – data ukończenia 18 lat, W przypadku osób, które po raz pierwszy weszły w posiadanie nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 1 ha UR przed zakończeniem nauki szkolnej lub studiów wyższych – data zakończenia lub zaprzestania nauki lub studiów wyższych – przy czym nauka nie trwała dłużej niż do 26 roku życia, W przypadku osób, które nabyły gospodarstwo przed rozpoczęciem służby wojskowej lub w trakcie jej odbywania – dzień zakończenia tej służby, pod warunkiem, że rozpoczęcie służby nastąpiło nie później niż 12 miesięcy od dnia nabycia gospodarstwa lub ukończenia 18 roku życia albo od dnia zaprzestania lub zakończenia nauki; w przypadku osób, które nabyły gospodarstwo rolne w drodze spadku i wydzierżawiły je nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia jego nabycia - dzień rozwiązania albo wygaśnięcia umowy dzierżawy, pod warunkiem, że umowa dzierżawy została zawarta w formie aktu notarialnego albo ma datę pewną, Po warunkiem, że nie wystąpiło: CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE

29 Ułatwianie startu młodym rolnikom
Co uznaje się za dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej (cd.): Podjęcie produkcji w niektórych działach specjalnych produkcji rolnej: produkcja roślin w szklarniach lub tunelach, produkcja grzybów, produkcja drobiarska, w tym wylęgarnie, produkcja drobiu rzeźnego lub nieśnego, produkcja zwierząt futerkowych, produkcja pszczelarska, hodowla i chów zwierząt gospodarskich poza gospodarstwem rolnym, z wyłączeniem koni hodowlanych w liczbie mniejszej niż 3 sztuki Wystapienie o płatności bezpośrednich dla gruntów rolnych oddzielnej płatności cukrowej Zgłoszenie zwierząt gospodarskich do rejestru, Podjęcie ubezpieczenia w KRUS w charakterze innym niż domownik, Otrzymanie kredytu preferencyjnego z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (z wyjątkiem kredytu na tworzenie nowego gospodarstwa), CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE

30 Ułatwianie startu młodym rolnikom
ZOBOWIĄZANIA ROLNIKA, KTÓREMU PRZYZNANO POMOC Młody rolnik, któremu przyznano pomoc, powinien wypełnić następujące zobowiązania pod rygorem zwrotu części lub całości premii: do dnia upływu 5 lat, licząc od dnia wypłaty pomocy powinien: samodzielnie prowadzić gospodarstwo, posiadać wymaganą powierzchnię użytków rolnych ze zobowiązaniem, że użytki i budynki wykorzystywane do produkcji rolnej nie stanowią przedmiotu współwłasności lub współposiadania, za wyjątkiem małżeńskiej wspólności majątkowej; realizować założenia biznesplanu zgodnie z określoną strukturą produkcji rolnej, wydatkować, w ciągu 3 lat od dnia wypłaty pomocy, co najmniej 70% kwoty pomocy na inwestycje określone w biznesplanie, osiągnąć nadwyżkę bezpośrednią równą co najmniej 4 ESU i nie mniejszą niż w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy; CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE

31 Ułatwianie startu młodym rolnikom
ZOBOWIĄZANIA ROLNIKA, KTÓREMU PRZYZNANO POMOC (cd.) : uzupełnić powierzchnię użytków rolnych co najmniej do średniej krajowej - w ciągu 3 lat od dnia doręczeni decyzji o przyznaniu pomocy; spełnić wymagania w zakresie ochrony środowiska, higieny i warunków utrzymania zwierząt - do dnia upływu 3 lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej i spełniać te wymagania w ciągu 5 lat od dnia wypłaty pomocy; podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik co najmniej do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pomocy; uzupełnić wykształcenie w ciągu 3 lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy – jeśli dotyczy; umożliwić przeprowadzenie kontroli na miejscu lub kontroli dokumentów; przechowywać dokumenty 5 lat od dnia wypłaty pomocy. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE

32 Ułatwianie startu młodym rolnikom
ZOBOWIĄZANIA ROLNIKA, KTÓREMU PRZYZNANO POMOC POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA , KTÓRE BENEFICJENT MUSI DOSTARCZYĆ DO ARIMR: zaświadczenie z KRUS o okresach podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik; kopie faktur, dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej lub innych dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków w wysokości co najmniej 70 % premii na inwestycje zgodne z założeniami biznesplanu; oświadczenie, że zakupy inwestycyjne, nie zostały dokonane na podstawie umowy między beneficjentem a członkami najbliższej rodziny; złożyć sprawozdanie z realizacji biznesplanu, ankietę monitorującą, dostarczyć dokument potwierdzający uzupełnienie wykształcenia – jeśli dotyczy, dokument potwierdzający uzupełnienie pow. U.R. w gospodarstwie do średniej krajowej – w ciągu 3 lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy (jeśli dotyczy). CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE

33 Ułatwianie startu młodym rolnikom Co obejmują wydatki na inwestycje :
Wysokość pomocy : zł Co obejmują wydatki na inwestycje : Koszty określone jako kwalifikowalne w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Zakup gruntów rolnych, które przez okres 5 lat od dnia wypłaty pomocy beneficjent będzie wykorzystywał do działalności rolniczej w gospodarstwie. Zakup zwierząt hodowlanych stanowiących stado podstawowe – związany z rozpoczęciem produkcji zwierzęcej w gospodarstwie lub postępem genetycznym w zakresie prowadzonej produkcji. Za wydatki na inwestycje nie uznaje się wydatków poniesionych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE

34 83 089,50 różnica stanowi wkład własny w ramach „MR”
Ułatwianie startu młodym rolnikom Wysokość pomocy : zł PRZYKŁAD ROZLICZENIA INWESTYCJI „MR” W RAMACH „”MODERNIZACJI…”. kwota inwestycji brutto w zł kwota inwestycji netto w zł 50% poziom dotacji Beneficjent, który otrzymał premię, będzie zobowiązany do zaangażowania przynajmniej 70% kwoty pomocy w proces modernizacji i rozwoju gospodarstwa. Kwota ta odnosi się do wydatków brutto (łącznie z podatkiem VAT) i może być przeznaczona na: wkład własny w realizację inwestycji w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego PROW (wyłączając kwotę dotacji z „Modernizacji…”). UWAGA! Należy pamiętać że podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowalnym w działaniu „Modernizacja gospodarstw rolnych”. 56 910,50 ( * 50%) kwota dotacji w zł 83 089,50 ( – ,50) różnica stanowi wkład własny w ramach „MR”

35 Ułatwianie startu młodym rolnikom
OR ARiMR Po 75 dniach +(7) od dnia upływu terminu składania wniosków – ustalenie kolejności i określenie wniosków w limicie i poza. Decyduje liczba punktów PROCEDURY Wniosek nie spełnia wymogów formalnych – uzupełnienie 21 dni Decyzja OR ARiMR po 150 dniach od dnia złożenia wniosku o pomoc Z zastrzeżeniem dopełnienia w terminie 180 dni – nabycie gospodarstwa i rozpoczęcie działalności (NIE – jeśli spełnia w chwili złożenia wniosku) Spełniono warunki Wypłata premii 60 dni Wniosek z załącznikami Wniosek o płatność osobiście albo przez upoważnioną do tego osobę, bądź listem poleconym lub pocztą kurierską. 180 dni nabycie gospodarstwa, podjęcie samodzielnego prowadzenia ubezpieczenie w KRUS wpis do ewidencji producentów Dodatkowe zobowiązania W ciągu 3 lat (od wypłaty) zrealizuje w gospodarstwie inwestycje odpowiadające wartości 70% kwoty otrzymanej pomocy !!!!!!!!!

36 Ułatwianie startu młodym rolnikom
Jakie środki finansowe? : 420 mln Euro Młody rolnik projektów Średnio w roku ok wniosków POZOSTAŁO: zł / zł = !!!! CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE

37 Ułatwianie startu młodym rolnikom
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ IRENEUSZ GRADKA BOLESŁAW PIECZYŃSKI CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE


Pobierz ppt "Ułatwianie startu młodym rolnikom"

Podobne prezentacje


Reklamy Google