Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Świadomość ekologiczna łodzian Magdalena Janota Michalina Piorun Łukasz Chrustowski Norbert Zemler Aleksander Bajerski Paweł Staniszewski Karol Kraska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Świadomość ekologiczna łodzian Magdalena Janota Michalina Piorun Łukasz Chrustowski Norbert Zemler Aleksander Bajerski Paweł Staniszewski Karol Kraska."— Zapis prezentacji:

1 Świadomość ekologiczna łodzian Magdalena Janota Michalina Piorun Łukasz Chrustowski Norbert Zemler Aleksander Bajerski Paweł Staniszewski Karol Kraska

2 Świadomość ekologiczna Zespół informacji i przekonań na temat środowiska naturalnego oraz postrzeganie związków między stanem i charakterem środowiska naturalnego, a warunkami i jakością życia człowieka oraz związanym z nimi zachowaniem.

3 Problematyka badań 1) W jaki sposób badani odnoszą się do ogólnych kwestii związanych z ekologią? - Jakie jest ich wyobrażenie o środowisku przyrodniczym? -Jak definiują pojęcie ekologii? -Skąd czerpią informacje o ekologii i środowisku przyrodniczym? -Czy dostrzegają zależność pomiędzy działaniami poszczególnych jednostek a procesem dewastacji przyrody? -Czy dostrzegają konieczność podejmowania działań mających na celu poprawę stanu środowiska? -Jakiego rodzaju zjawiska, zdaniem respondentów, stanowią największe zagrożenie dla przyrody? -Kto, zdaniem respondentów, jest w głównej mierze odpowiedzialny za stan środowiska naturalnego?

4 Problematyka badań 2) Jakim faktycznym zasobem wiedzy o przyrodzie dysponują badani? - Czy wiedzą, jak długo rośnie las? - Czy wiedzą, ile czasu zajmuje rozkład plastikowych odpadów? - Czy wiedzą ile zajmuje rozkład odpadów z innych surowców? - Czy wiedzą, jakie zagrożenia niesie ze sobą niewłaściwe składowanie odpadów? - Czy znają instytucje, które zajmują się ochroną środowiska?

5 Problematyka badań 3) Jakie są deklarowane praktyki badanych odnoszące się do sfery ekologii? - Czy deklarują segregowanie odpadów w swoim gospodarstwie domowym? - Czy deklarują podejmowanie starań w zakresie oszczędności energii elektrycznej? - Czy deklarują podejmowanie działań mających na celu ograniczenie zużycia wody? - Czy deklarują podejmowanie działań mających na celu ograniczenie zużycia prądu? - Czy uznają stosowane przez siebie w życiu codziennym praktyki za szkodliwe dla środowiska? - Czy deklarują skłonność do podejmowania aktywności (akcje, manifestacje, protesty) na rzecz ochrony środowiska naturalnego?

6 Narzędzie badawcze Do przeprowadzenia badania użyliśmy, jako narzędzia, wywiadu kwestionariuszowego, w którym wykorzystane zostały pytania zamknięte jedno- i wielokrotnego wyboru i otwarte mające na celu doprecyzowanie wypowiedzi badanych, rozwinięcie ich lub wyrażenie własnego zdania na dany temat. Kwestionariusz zawierał 46 pytań różnego typu, metryczkę i aneks dla ankietera.

7 Badani Ostatecznie zbadanych zostało 99 osób z planowanych 112. Dobór kwotowy niemal w 100% odzwierciedla stratyfikację mieszkańców Łodzi pod względem płci, wykształcenia i wieku. Średni wiek badanych to 46 lat

8 Badani a ekologia i środowisko Badani proszeni o podanie definicji ekologii podawali odpowiedzi z których wynika, że często stawiają znak równości między ekologią a ochroną środowiska i nauką o jej ochronie. Kilkakrotnie pojawiła się odpowiedź, że ekologia to nauka przyrodnicza. Z analizy wypowiedzi badanych wynika, że zwykle posługują się intuicyjnym rozumieniem słowa ekologia.

9 Skąd badani czerpią informacje o ekologii

10 Relacje między człowiekiem i środowiskiem 95% badanych widzi zależność, lub silny związek między działalnością gospodarczą a wyniszczaniem przyrody 85% dostrzega związek między zanieczyszczeniem środowiska a stanem zdrowia 84% uważa, że troska o ochronę środowiska jest najważniejszym, lub jednym z najważniejszych problemów, jedynie 37% badanych postrzega siebie jako tych, którzy powinni w pierwszej kolejności dbać o ochronę środowiska naturalnego 60% uważa, że ich działania nie mają żadnego znaczenia, lub nie wpływają znacząco na stan środowiska

11 Badani a zagrożenia środowiska W jednym z pytań badani oceniali szkodliwość dla środowiska zaproponowanych zagrożeń zarówno cywilizacyjnych, jak i naturalnych. -wymieranie gatunków roślin i zwierząt, podobnie jak zanieczyszczenie wód i gleby, zgodnie uznali za olbrzymie zagrożenie dla środowiska. -dostrzegali również problemy płynące z takich czynników jak efekt cieplarniany i kwaśne deszcze -hałas połowa badanych wskazała jako mogący oddziaływać negatywnie, lub szkodliwy w małym stopniu, ale 22 osoby uznały ten czynnik za zupełnie nieszkodliwy -wytwarzanie energii konwencjonalnymi metodami i jej wykorzystywanie, na przykład w przemyśle i transporcie ocenili, jako stanowiące olbrzymi zagrożenie dla środowiska -pozostałe czynniki miały w dużej mierze charakter naturalny, były to między innymi trzęsienia ziemi, powodzie czy wybuchy wulkanów i dlatego badani w większym stopniu byli skłonni uznawać je za mniej szkodliwe dla środowiska traktując je być może jako naturalne i jako takie, za integralną część ekosystemu.

12 Badani a instytucje zajmujące się ochroną środowiska i ekologią. ponad połowa respondentów wymieniła zaledwie jedną, lub dwie organizacje co czwarty nie był w stanie podać żadnej jako najczęściej wymieniane pojawiały się: -Ministerstwo Ochrony Środowiska -Greenpeace

13

14

15 Poprawność odpowiedzi – ok. 20%

16 Badani a sposoby poprawy stanu środowiska naturalnego recycling lub segregacja (68%) stosowanie materiałów wielokrotnego użytku (34%) oraz spalanie i zgniatanie śmieci (18%) a poza tym: zwiększenie liczby koszy na śmieci, ograniczenie ruchu samochodowego, edukacja proekologiczna, zaostrzenie kar, zwiększenie liczby terenów zielonych i wykorzystanie alternatywnych źródeł energii

17 Zachowania badanych w praktyce (deklarowane)

18

19

20

21 Jako przykłady działań mających na celu oszczędzanie wody badani wymieniali m. in.: oszczędzanie wody, korzystanie z prysznica zamiast wanny, używanie dwukomorowych zlewów i dokręcanie zaworów.

22 Badani a wykorzystanie różnego rodzaju opakowań Wielokrotnego użytku – 90 % Nadające się do recyclingu – 76% Biodegradowalne – 64%

23 Zachowania badanych w praktyce (deklarowane) Przykłady: - brak segregacji śmieci - brak oszczędności energii elektrycznej - korzystanie z mało ekologicznych technologii i urządzeń

24 Badani a aktywność proekologiczna. Aż 85 badanych zadeklarowało, że nigdy nie podejmowało żadnej zorganizowanej aktywności na rzecz ochrony środowiska. Jednocześnie w Dniach Ziemi i akcji Sprzątanie Świata deklaruje udział odpowiednio 38% i 60%

25 Badani a Łódź Za największe zagrożenia dla środowiska na terenie Łodzi badani uznali: -środowiska jest emisja zanieczyszczeń do środowiska (39%) -wzrost liczby samochodów (33%) -brak selektywnej zbiórki odpadów (7%) -produkowanie opakowań trudnych do przetworzenia (7%) -niedostateczne zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami w zakładach przemysłowych (5%) -stosowanie sztucznych nawozów (1%)

26 Dziękujemy za uwagę. Opiekun grupy: Dr Anna Kacperczyk Grupa w składzie: Magdalena Janota Michalina Piorun Łukasz Chrustowski Norbert Zemler Aleksander Bajerski Paweł Staniszewski Karol Kraska


Pobierz ppt "Świadomość ekologiczna łodzian Magdalena Janota Michalina Piorun Łukasz Chrustowski Norbert Zemler Aleksander Bajerski Paweł Staniszewski Karol Kraska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google