Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 TEMAT WDRAŻANIE STRATEGII I KONTROLA STRATEGICZNA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 TEMAT WDRAŻANIE STRATEGII I KONTROLA STRATEGICZNA."— Zapis prezentacji:

1 1 TEMAT WDRAŻANIE STRATEGII I KONTROLA STRATEGICZNA

2 2 CEL PRZYBLIŻYĆ ZASADNICZE PROBLEMY PROCESU WDRAŻANIA W ŻYCIE STRATEGII ORGANIZACJI ORAZ SPRAWOWANIA STRATEGICZNEJ KONTROLI

3 3 ZAGADNIENIA 1.WDRAŻANIE STRATEGII JAKO INTEGRALNA CZĘŚĆ ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO 2.KONTROLA STRATEGICZNA W ORGANIZACJI

4 4 ZAGADNIENIA 1.WDRAŻANIE STRATEGII JAKO INTEGRALNA CZĘŚĆ ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO 2.KONTROLA STRATEGICZNA W ORGANIZACJI

5 5 ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE :... Polega na podejmowaniu decyzji w sprawie przyszłych kierunków działania oraz implementacji tych decyzji... Obejmuje dwie fazy: - planowanie strategiczne oraz - implementację strategii... (Byars) WDRAŻANIE STRATEGII...

6 6 Wdrożenie założonej strategii jest kompleksowym procesem dostosowanym do konkretnych warunków i sytuacji przedsiębiorstwa. Sprawność wprowadzania jest uzależniona od: - struktury przedsiębiorstwa -kwalifikacji pracowników -kultury organizacji

7 7 WDRAŻANIE STRATEGII... Kultura Kultura jest wytworem historii organizacji, walorów bytowych i obecnych kierowników, wpływu środowiska, w którym działa, specyfiki przemysłu i jego technologii. Kultura to symbole, hymny, oznaki firmowe, obyczaje, slogany, mity... Strategia bazująca na kulturze: -socjotechnika japońska (Company Man) -ZSRR (człowiek kolektywu)

8 8 Ćwiczenia Jaką rolę w sprawnym wdrożeniu założonej strategii odgrywają: kultura organizacji i kwalifikacje kierownika?

9 9 FORMUŁOWANIE STRATEGII ANALIZA SZANS I ZAGROŻEŃ FORMUŁOWANIE STRATEGII PRZEDSIĘBIORSTWA IMPLEMENTACJA STRATEGII STRUKTURA ORGANIZACYJNA KIEROWNICTWO POTENCJAŁ WYTWÓRCZY DYREKTYWA STRATEGICZNA MISJA I CELE KONTROLA STRATEGICZNA WYNIKI DZIAŁALNOŚCI FORMUŁOWANIE STRATEGII NA POZIOMIE STRATEGICZNYCH JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH FORMUŁOWANIE STRATEGII FUNKCJONALNYCH Faza I Faza II WDRAŻANIE STRATEGII...

10 10 SYTUACJA WYJŚCIOWA PLANOWANIE STRATEGICZNE IMPLEMENTACJA STRATEGII CELE I MISJA DECYZJA GOTOWA STRATEGIA ZARZĄDZANIE ZMIANAMI, KONTROLA WDRAŻANIA WDRAŻANIE STRATEGII... OPRACOWYWANIE STRATEGICZNEGO PLANU: FINANSOWEGO, MARKETINGOWEG, ZARZĄDZANIA ANALIZA STRATEGICZNA OPRACOWANIE OPERACYJNEGO PLANU: FINANSOWEGO, MARKETINGOWEGO, ZARZĄDZANIA OCENA WYNIKÓW

11 11 AKTUALNA POZYCJA RZECZYWISTE MOŻLIWOŚCI PRZYJĘTE CELE I KIERUNKI NA PRZYSZŁOŚĆ STRATEGICZNE ROZWIĄZANIA (OPCJE) ANALIZA OTOCZENIA DALSZEGO ORGANIZACJI ANALIZA BRANŻY - SEKTORA ANALIZA ORGANIZACJI ANALIZA ORGANIZACJI B A STRATEGIE KONKURENCYJNE STRATEGIA FIRMY PLANY IMPLEMENTACJI STRATEGIE FUNKCJONALNE WDRAŻANIE STRATEGII Na podstawie J.L. Thompson Strategic Management Analiza strategiczna Formułowanie strategii WDRAŻANIE STRATEGII...

12 12 ANALIZA STRATEGICZNA Etap I Ocena sytuacji Etap II Określenie pola działania Etap III Projektowanie strategii Etap IV Wprowadzanie strategii Etap V Zarządzanie zmianami Etap VI Kontrola wdrażania strategii Faza 1. Identyfikacja Faza 2. Zbieranie i analizowanie informacji Faza 3. Poszukiwanie i projektowanie Faza 4. Selekcja i ocena Faza 5. Wdrażanie i realizacja strategii Faza 6. Projektowanie i wprowadzanie zmian Faza 7. Nadzorowanie i koordynacja Badania strategiczne Możliwości strategiczne Działania strategiczne FORMUŁOWANIE STRATEGII IMPLEMENTACJA STRATEGII WDRAŻANIE STRATEGII...

13 13 ETAP IV FAZA 5 WDRAŻANIE I REALIZACJA STRATEGII Doprowadzenie założeń przyjętej strategii do postaci programów działania Opracowanie programów strategicznych (węzłowych) Opracowanie strategicznego planu firmy WDRAŻANIE STRATEGII...

14 14 ANALIZA STRATEGICZNA Etap I Ocena sytuacji Etap II Określenie pola działania Etap III Projektowanie strategii Etap IV Wprowadzanie strategii Etap V Zarządzanie zmianami Etap VI Kontrola wdrażania strategii Faza 1. Identyfikacja Faza 2. Zbieranie i analizowanie informacji Faza 3. Poszukiwanie i projektowanie Faza 4. Selekcja i ocena Faza 5. Wdrażanie i realizacja strategii Faza 6. Projektowanie i wprowadzanie zmian Faza 7. Nadzorowanie i koordynacja Badania strategiczne Możliwości strategiczne Działania strategiczne FORMUŁOWANIE STRATEGII IMPLEMENTACJA STRATEGII WDRAŻANIE STRATEGII...

15 15 ETAP V FAZA 6 PROJEKTOWANIE I WPROWADZANIE ZMIAN Dopasowanie organizacji do wymogów strategii, Inwestowanie, Wdrażanie nowych technologii i wyrobów, Doskonalenie systemu motywacji WDRAŻANIE STRATEGII...

16 16 ANALIZA STRATEGICZNA Etap I Ocena sytuacji Etap II Określenie pola działania Etap III Projektowanie strategii Etap IV Wprowadzanie strategii Etap V Zarządzanie zmianami Etap VI Kontrola wdrażania strategii Faza 1. Identyfikacja Faza 2. Zbieranie i analizowanie informacji Faza 3. Poszukiwanie i projektowanie Faza 4. Selekcja i ocena Faza 5. Wdrażanie i realizacja strategii Faza 6. Projektowanie i wprowadzanie zmian Faza 7. Nadzorowanie i koordynacja Badania strategiczne Możliwości strategiczne Działania strategiczne FORMUŁOWANIE STRATEGII IMPLEMENTACJA STRATEGII WDRAŻANIE STRATEGII...

17 17 ETAP VI FAZA 7 NADZÓR I KOORDYNACJA System wczesnego ostrzegania Koordynacja podsystemów zarządzania strategicznego Kontrola zbieżności wyników z założeniami strategii WDRAŻANIE STRATEGII...

18 18 IMPLEMENTACJA – WDRAŻANIE W ŻYCIE ROZWIĄZAŃ TEORETYCZNYCHRZECZYWISTOŚĆ Implementacja (wąsko) Implementacja (szeroko) Przygotowanie uruchomienia danego przedsięwzięcia Właściwe wdrożenie I kontrola WDRAŻANIE STRATEGII... ROZWIĄZANIA TEORETYCZNE

19 19 1.ORGANIZACJA I PLANOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA 2.PROCES WDRAŻANIA PROJEKTU 1.1. Organizacja zespołów projektowych 1.2. Cykl procesu projektowego 1.3. Harmonogram przedziału przedrealizacyjnego 1.4. Kosztorys projektu 1.5. Budżetowanie 1.6. Efekty ekonomiczne (inne) 2.1. Procedury koordynacyjne 2.2. Harmonogram przedziału realizacji przedsięwzięcia 2.3. PROCES KONTROLI WDRAŻANIE STRATEGII...

20 20 FORMUŁOWANIE STRATEGII ANALIZA SZANS I ZAGROŻEŃ FORMUŁOWANIE STRATEGII PRZEDSIĘBIORSTWA IMPLEMENTACJA STRATEGII STRUKTURA ORGANIZACYJNA KIEROWNICTWO POTENCJAŁ WYTWÓRCZY DYREKTYWA STRATEGICZNA MISJA I CELE KONTROLA STRATEGICZNA WYNIKI DZIAŁALNOŚCI FORMUŁOWANIE STRATEGII NA POZIOMIE SJB FORMUŁOWANIE STRATEGII FUNKCJONALNYCH Faza I Faza II WDRAŻANIE STRATEGII...

21 21 WDRAŻANIE STRATEGII ORGANIZACJA Przywództwo Komunikacja Motywacja Kultura/wartości Struktura Organizacja Podział pracy Centralizacja/decentr. Systemy informacyjno- kontrolne Zarządzanie przez cele Systemy informacyjne Przepisy/procedury Technika Sprzęt Techniki/technologie Zasoby ludzkie Rekrutacja/dobór Przesunięcia/awanse Zwolnienia/odwołania WDRAŻANIE STRATEGII...

22 22 WDRAŻANIE STRATEGII Struktura Organizacja Podział pracy Centralizacja/decentr. WPŁYW KIEROWNIKÓW NIŻSZEGO SZCZEBLA NA ZARZADZANIE STRATEGICZNE W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA CENTRALIZACJI ILOŚĆ SZCZEBLI ZARZĄDZANIA I KADRY KIEROWNICZEJ PODLEGŁEJ WŁADZOM NAJWYŻSZYM WDRAŻANIE STRATEGII...

23 23 WDRAŻANIE STRATEGII Przywództwo Komunikacja, Motywacja, Kultura/wartości PRZYWÓDCA MOTYWUJĄCY, KSZTAŁTUJĄCY KULTURĘ ORGANIZACJI, CIESZĄCY SIĘ ZAUFANIEM. WDRAŻANIE STRATEGII...

24 24 WDRAŻANIE STRATEGII Technika Sprzęt Techniki/technologie ZAPEWNIENIE ODPOWIEDNIEJ TECHNIKI SZYBKOŚĆ PRZEJŚCIA PROJEKT - PRODUKT WDRAŻANIE STRATEGII...

25 25 WDRAŻANIE STRATEGII Zasoby ludzkie Rekrutacja/dobór, Przesunięcia/awanse, Zwolnienia/odwołania ODPOWIEDNIO WYSZKOLONY PERSONEL WYKORZYSTANIE PERSONELU POZWALAJĄCE NA WYKAZANIE SIĘ INICJATYWĄ I POMYSŁOWOŚCIĄ WDRAŻANIE STRATEGII...

26 26 WDRAŻANIE STRATEGII Systemy informacyjno- kontrolne Zarządzanie przez cele Systemy informacyjne Przepisy/procedury DOSTĘP KADRY DO INFORMACJI WYKORZYSTANIE SYSTEMÓ INFORMACYJNYCH DO PRZEKAZYWANIA CELÓW I DECYZJI STRATEGICZNYCH WYKORZYSTANIE SYSTEMÓ INFORMACYJNYCH DO KONTROLI WDRAŻANIE STRATEGII...

27 27 POMYŚLNE WDROŻENIE STRATEGII ZALEŻY OD: STRUKTURA ORGANIZACJI PRZYWÓDZTWO SYSTEMY INFORMACYJNO- KONTROLNE ZASOBY LUDZKIE TECHNIKA WDRAŻANIE STRATEGII...

28 28 ZAGADNIENIA 1.WDRAŻANIE STRATEGII JAKO INTEGRALNA CZĘŚĆ ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO 2.KONTROLA STRATEGICZNA W ORGANIZACJI

29 29 KONTROLA STRATEGICZNA... Ujęcie tradycyjne -kontrola jest to porównanie stanu faktycznego ze stanem zaplanowanym Ujęcie przyjęte w zarządzaniu strategicznym -kontrola dokonywana jest na każdym etapie

30 30 KONTROLA STRATEGICZNA... Części składowe controllingu: -Funkcje controllingu (controlling jest podsystemem zarządzania przedsiębiorstwem) -Realizacja funkcji (realizacja controllingu mogą być wykorzystywane przez odrębną komórkę lub stanowisko pracy) -Obszar objęty controllingem (zależy od tego, czy dotyczy części operatywnej, czy strategicznej)

31 31 Controlling operatywny … -krótkoterminowość (1-3 lata) -zadania -sterowanie wynikami -planowanie płynności -kontrola rentowności -zasoby (obecnie istniejące)

32 32 Controlling strategiczny … -długo i średnioterminowość -oparcie się na szansach -unikanie zagrożeń -planowanie zasobów na przyszłość

33 33 KONTROLA STRATEGICZNA... Główne kryteria charakteryzujące myślenie controllingowe (wynikające z ww. definicji): -Orientacja na cele -Orientacja na wąskie gardła -Orientacja na przyszłość

34 34 KONTROLA STRATEGICZNA... Kryteria controllingu Instrumenty controllingu Orientacja na celeOrientacja na wąskie gardła Orientacja na przyszłość Plan wynikówIlościowe i wartościowe określanie celów oraz kontrola wykonania celów w dziale przychodów Rozdzielanie posiadanych środków na branże/działy dające wysokie zyski Analiza wartości planowanych i rzeczywistych jako podstawa do podejmowania działań mających na celu poprawienie zyskowności Planowanie finansowe Planowanie ramowych warunków finansowych Określanie przyszłych wąskich gardeł w płynności Analiza wartości planowanych i rzeczywistych jako podstawa do działań w polityce płynności Rachunek kosztów postulowanych Planowanie rentowności produkcji Określenie wąskich gardeł Analiza odchyleń jako czynnik korygujący przy ustalaniu planów, zdobycie danych o produktywności poszczególnych stanowisk i osób. Tab. Wybrane kryteria i instrumenty controllingowe

35 35 KONTROLA PRZEGLĄDY pomiar parametrów, porównanie stanu faktycznego z założonym, analiza przyczyn odchyleń NADZÓR pomiar parametrów, porównanie stanu faktycznego z założonym, analiza przyczyn odchyleń + doprowadzenie systemu do założonego stanu KONTROLA STRATEGICZNA...

36 36 KONTROLA NADZÓR pomiar parametrów, porównanie stanu faktycznego z założonym, analiza przyczyn odchyleń + doprowadzenie systemu do założonego stanu Funkcja decyzyjna Podejmowanie decyzji regulacyjnych DECYZJE KOREKCYJNE (zmienić coś ze względu na zaistniałe wymagania) DECYZJE ZAPOBIEGAWCZE (zlikwidować przyczynę potencjalnych niezgodności) KONTROLA STRATEGICZNA...

37 37 KONTROLA STRATEGICZNA... Rys. Proces kontroli strategicznej Pomiar i ocena działalności -mierniki ilościowe -mierniki jakościowe Porównanie działalności organizacji z celami i ustaleniami standardowymi Cele i standardy zostały osiągnięte? tak Nie ma konieczności działań korelacyjnych nie Podjęcie działań korelacyjnych: -zmiana sposobu działania organizacji -ustalenie bardziej śmiałych celów i standardów -zmiana funkcjonowania procesu zarządzania strategicznego -zmiana procesu kontroli strategicznej

38 38 WARUNKI EFEKTYWNEJ KONTROLI Organ kontrolny jest autonomiczny decyzyjnie Wyniki kontroli muszą skutkować określonymi przedsięwzięciami Struktury kontrolne nie mogą być przesadnie rozbudowane Czym mniejsza organizacja, tym większa odpowiedzialność kierownictwa za kontrolę funkcjonalną – bez potrzeby tworzenia specjalnego aparatu kontroli KONTROLA STRATEGICZNA...

39 39 CECHY SPECYFICZNE DLA KONTROLI STRATEGICZNEJ 1.FUNKCJA SPRAWDZAJĄCA I NADZORU NA POZIOMIE KORPORACJI, SJB ORAZ FUNKCJONALNYM 2.KONCENTRACJA NA GLOBALNEJ DZIAŁALNOŚCI FIRMY I GŁÓWNYCH PROBLEMACH 3.OCENA DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACAJI I JEJ ZDOLNOŚCI ROZWOJOWEJ 4.SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA 5.CONTROLLING STRATEGICZNY JAKO ROZWINIĘTA FORMA KONTROLI 6.ANALIZA STRATEGICZNA PODSTAWOWYM INSTRUMENTEM BADAWCZYM KONTROLI STRATYEGICZNEJ KONTROLA STRATEGICZNA...

40 40 ORGANIZACJA SYSTEMU KONTROLI STRATEGICZNEJ OKREŚLENIE DZIEDZIN KONTROLI WYZNACZENIE PODMIOTÓW KONTROLUJĄCYCH PRZYGOTOWANIE PROCEDUR I INSTRUMENTÓW KONTROLI KONTROLA STRATEGICZNA...

41 41 MONITORING (NARZĘDZIE SPRAWOWANIA KONTROLI) OBSERWOWANIE OBIEKTU KONTROLI WE WSZYSTKICH NIEZBĘDNYCH ASPEKTACH SZACOWANIE WYNIKÓW DZIAŁANIA ORGANIZACJI OCENA PRZYDATNOŚCI POSIADANEGO WYPOSAŻENIA FUNKCJA KONTROLNO – POMIAROWA NA POTRZEBY ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ KONTROLA STRATEGICZNA...

42 42 CZYNNIKI OCENY Ocena Czynniki oceny b. dobraśredniasłaba Cele Rentowność kapitałowa Zysk Obrót Udział w rynku Cele socjalne Produkty/ Rynek Grupa produktów I Grupa produktów II Rynek A Rynek B System operacyjny: - środki - metody Personel Urządzenia Image Technologie produkcji Gospodarka materiałowa System zarządzania: - środki - metody Potencjał kierowniczy Styl kierowania Struktura organizacyjna Metody kształcenia Procesy decyzyjne Podsystemy Dział 1 Dział 2

43 43 KONTROLA STRATEGICZNA... Rys. System kontroli strategicznej w przedsiębiorstwie Analiza zewnętrzna i wewnętrzna Alternatywy strategiczne Strategiczny wybór Programy strategiczne Realizacja Kontrola przesłanek (SWO) Strategiczny nadzór Strategiczna kontrola realizacji

44 44 KONTROLA STRATEGICZNA... Szacowanie wyników organizacji: -analiza dynamiczna (porównywanie danych z kilku okresów -analiza stanu faktycznego ze stanem zaplanowanym -analiza porównawcza z konkurencją (odpowiednią)

45 45 KONTROLA STRATEGICZNA... PROCES WDRAŻANIA STRATEGII OKRES I OKRES II - PUNKT KRYTYCZNY CZY STRATEGIA WDRAŻANA JEST ZGODNIE Z PLANEM? 2.CZY STRATEGIA PRZYNOSI ZAMIERZONE WYNIKI?

46 46 KONTROLA STRATEGICZNA... Stawiane pytania: -jakie strategiczne cele są ustalane na początku roku? -jakie znaczenie przywiązuje się do celów...? -w jaki sposób są ustalane cele...? -jakie konsekwencję spotykają władze firmy, gdy nie zrealizują założonych celów?

47 47 literatura Kieżun W.: Sprawne Zarządzanie Organizacją, SGH, W-wa 1997 Rogowski G.: Metody analizy i oceny banku na potrzeby zarządzania strategicznego, WWSB, Poznań 1998 Drążek Z.: Model zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie, Firma i Rynek 1/1996 Wykłady prof. J. Kręcikija

48 48 DZIĘKUJĘ PAŃSTWU ZA UWAGĘ WDRAŻANIE STRATEGII I KONTROLA STRATEGICZNA


Pobierz ppt "1 TEMAT WDRAŻANIE STRATEGII I KONTROLA STRATEGICZNA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google