Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODSTAWY TURYSTYKI DEFINICJA TURYSTYKI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODSTAWY TURYSTYKI DEFINICJA TURYSTYKI"— Zapis prezentacji:

1 PODSTAWY TURYSTYKI DEFINICJA TURYSTYKI
Warszawa, 7 października 2006 r.

2 Przyjmuje się, że geneza tego pojęcia sięga XVIII wieku i najprawdopodobniej ma związek z określeniem „grand tour”. Oznaczało ono bardzo popularne wówczas wśród młodych Anglików wyjazdy na kontynent (głównie do Francji, Niemiec i Włoch).

3 Po raz pierwszy termin „turystyka” pojawił się w książce Stendhala zatytułowanej „Wspomnienia pewnego turysty” wydanej w 1838 roku. Termin „turystyka” do języka polskiego został wprowadzony w 1847 roku przez Xawerego Łukaszewskiego.

4 „...turyzm we współczesnym znaczeniu tego wyrazu jest zjawiskiem czasów obecnych, opartym na wzrastającej potrzebie odzyskania sił i zmiany otoczenia, na obudzeniu się i rozwoju doceniania piękna krajobrazu oraz przyjemności obcowania z naturą, rozwinął się zaś przede wszystkim dzięki rozwojowi stosunków przemysłu i handlu oraz udoskonaleniu środków transportu” (E. Guyer-Freuler)

5 „...turystyka jest określeniem tych wszystkich wzajemnie powiązanych procesów, zwłaszcza ekonomicznych, które wywołane są przez napływ, czasowy pobyt i przemieszczanie się cudzoziemców do lub z określonego regionu, czy kraju”. (Schrattenfoffen)

6 Według Krzysztofa Przecławskiego turystyka jest równocześnie zjawiskiem psychologicznym, społecznym, ekonomicznym, przestrzennym i kulturowym.

7 Turystyka jest zjawiskiem psychologicznym – ponieważ jest stałym i coraz ważniejszym elementem struktury potrzeb współczesnego człowieka.

8 Turystyka jest zjawiskiem społecznym – ponieważ w trakcie podróży, pobytu i powrotu z imprezy turystycznej, człowiek wchodzi w określone styczności społeczne, w których pełni różne społeczne role.

9 Turystyka jest zjawiskiem przestrzennym – ponieważ środowisko musi zostać częściowo przekształcone, po to aby mogła powstać infrastruktura, umożliwiająca wykorzystanie walorów turystycznych.

10 Turystyka jest zjawiskiem ekonomicznym – ponieważ jest jedną z ważnych dziedzin gospodarki.

11 Turystyka jest zjawiskiem kulturowym
jest funkcją kultury, jest elementem kultury, jest przekazem kultury, jest spotkaniem kultur, jest czynnikiem przemian kulturowych.

12 „...zjawisko przestrzenne polegające na: przejazdach poza miejsce stałego zamieszkania, w zasadzie podczas urlopu oraz w dni świąteczne w celach wypoczynkowych, poznawczych lub dla uprawiania niektórych zamiłowań, a także użytkowaniu i przekształcaniu środowiska geograficznego odpowiednio do potrzeb uczestników ruchu turystycznego”. (Olaf Rogalewski)

13 „...świadome, dobrowolne, indywidualne lub grupowe, pozaprofesjonalne, dokonywane w ramach wolnego czasu, organizowane lub spontaniczne – podróżowanie, mające na celu zaspokajanie zainteresowań poznawczych i uzyskiwanie doświadczeń oraz przeżyć (estetycznych, rekreacyjnych, intelektualnych), których źródłem są regiony, obiekty i środowiska ludzkie”. (Lucjan Turos)

14 „...ogólnie biorąc, turysta jest osobą czasowo wolną od obowiązków, która dobrowolnie odwiedza miejsca z dala od domu w celu doświadczenia zmiany” (M. Boyer i V. Smith)

15 „...turystyka to zespół stosunków i zjawisk wynikających z podróży i pobytu osób przyjezdnych, o ile nie następuje w związku z tym osiedlenie się i podjęcie pracy zarobkowej”. (W. Hunziker)

16 „...w szerokim znaczeniu turystyka jest to całokształt zjawisk ruchliwości przestrzennej, związanych z dobrowolną, czasową zmianą miejsca pobytu, rytmu i środowiska życia oraz wejściem w styczność osobistą ze środowiskiem odwiedzanym (przyrodniczym, kulturowym bądź społecznym)”. (K. Przecławski)

17 „...ogół czynności osób, które podróżują i przebywają w celach wypoczynkowych, służbowych lub innych, nie dłużej niż przez rok bez przerwy, poza swoim codziennym otoczeniem, z wyłączeniem wyjazdów, w których głównym celem jest działalność zarobkowa”. (Światowa Organizacja Turystyki)

18 „...ogół zjawisk związanych z podróżą i pobytem osób przebywających czasowo i dobrowolnie poza swoim codziennym środowiskiem, w tym zwłaszcza ekonomiczne i społeczne interakcje zachodzące pomiędzy organizatorami turystyki, bezpośrednimi usługodawcami, miejscową ludnością oraz samymi turystami, o ile głównym celem ich wyjazdów nie jest działalność zarobkowa wynagradzana w odwiedzanej miejscowości”. (W. Alejziak)

19 „...turystyka obejmuje wszelkie formy ruchu podróżniczego (podróżowania), jeśli nie jest on związany z wykonywaniem pracy zarobkowej lub osiedlaniem się w nowym miejscu zamieszkania”. (Wielka Encyklopedia Powszechna)

20 „...krajoznawstwo jest wielostronną, a więc kompleksową, znajomością kraju (wiedzą o kraju), jego przeszłości i współczesności (ze szczególnym uwzględnieniem własnego regionu), którą osiąga się i rozwija zarówno indywidualnie, jak też zespołowo w czasie wycieczek po kraju oraz uzupełnia przez lekturę i innymi środkami”. (Zarząd Główny PTTK)

21 czas wolny „...jest zespołem zajęć, którym jednostka może się z własnej woli poświęcić w okresie wolnym od obowiązków zawodowych, rodzinnych i społecznych albo w celu wypoczynku lub rozrywki, w celu bezinteresownego rozwoju swojej wiedzy i wykształcenia, albo też dobrowolnego udziału w życiu społecznym, czy też wreszcie w celu rozwoju nieskrępowanych zdolności twórczych”. (J. Dumazedier)

22 „aktywność fizyczna dotyczy wszelkiej aktywności ruchowej człowieka o znaczeniu utylitarnym (chód, bieg, praca fizyczna), w związku z wykonywaniem czynności zawodowych, domowych lub rekreacyjnych, jak na przykład spacery, zabawy ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne, sporty, turystyka, tańce, praca na działce, itp. Lub jako autoekspresja wyrażana ruchem (np.. Taniec, pantomima)”. (T. Wolańska)

23 D z i ę k u j ę


Pobierz ppt "PODSTAWY TURYSTYKI DEFINICJA TURYSTYKI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google