Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uwagi wprowadzające: Opodatkowanie dochodu ( przychodu) polskich podatników - osób fizycznych zasadniczo uregulowane zostało w dwóch podstawowych aktach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uwagi wprowadzające: Opodatkowanie dochodu ( przychodu) polskich podatników - osób fizycznych zasadniczo uregulowane zostało w dwóch podstawowych aktach."— Zapis prezentacji:

1 Uwagi wprowadzające: Opodatkowanie dochodu ( przychodu) polskich podatników - osób fizycznych zasadniczo uregulowane zostało w dwóch podstawowych aktach prawnych: Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Przepisy pierwszej z nich stanowią podstawową formę opodatkowania tym podatkiem . Natomiast drugiej wprowadzają uproszczone -zryczałtowane formy opodatkowania przychodów osób fizycznych : Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Kartę podatkową Zryczałtowany podatek dochodowy od osób duchownych

2 Przepisy u.p.d.o.f. wprowadzają pewne zróżnicowanie w opodatkowaniu osób fizycznych ze względu na:
1) miejsce zamieszkania ( nieograniczony/ograniczony obowiązek podatkowy; umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania) 2) Ich wiek ( Opodatkowanie małoletnich) 3) Stan cywilny i rodzinny ( wspólne opodatkowanie małżonków, opodatkowanie osób samotnie wychowujących dzieci) 4) rodzaj uzyskanego dochodu ( przychodu)

3 Vaclav Havranek mieszka z matką w Karlowych Varach. W maju 2002 r
Vaclav Havranek mieszka z matką w Karlowych Varach. W maju 2002 r. wyjechał do Polski, gdzie zaczął pracować w polskiej firmie informatycznej. W marcu 2003 r. Kupił w Polsce mieszkanie, a w czerwcu 2003 r. ożenił się z Polką. W kwietniu 2004 r. przyszło na świat ich dziecko. W takiej sytuacji – stosując kryterium zobiektywizowane można przyjąć, że Vaclaw Havranek ….

4 Przebywa w Polsce z zamiarem stałego pobytu
.. Przebywa w Polsce z zamiarem stałego pobytu . Tak więc zgodnie z definicją nieograniczonego obowiązku podatkowego, całość jego dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów będzie podlegać opodatkowaniu w Polsce! * Kryterium zobiektywizowane - polega na tym, że przeciętny obserwator może wyciągnąć wniosek, że określona miejscowość jest głównym ośrodkiem działalności danej osoby fizycznej ( post. SN z 7 czerwca 1983 r. II UR 4/83

5 Metody unikania podwójnego opodatkowania:
Jeżeli podatnik podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu ( mający zamieszkanie na terytorium Polski) uzyskuje zarówno dochody ze źródeł przychodów położonych w Polsce, jak i za granicą może dojść do podwójnego opodatkowania tego samego dochodu ( w Polsce i za granicą). W takiej sytuacji zwykle zastosowanie mają umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. W Polskiej u.p.d.o.f. przyjęto dwa warianty : 1) metodę wyłączenia z progresją lub 2) metodę odliczenia proporcjonalnego

6 Sposób obliczenia podatku metodą wyłączenia z progresją:
Krok 1. do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali podatkowej Krok 2. Ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów Krok 3. Ustaloną w powyższy sposób stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym

7 Ogólny wzór na metodę wyłączenia z progresją :
A) dochód polski + dochód zagraniczny = Podstawa opodatkowania B) podstawa opodatkowania x stawka ( art. 27 PIT) = podatek C) Podatek B\ Podstawę A = Stawka ( wyrażona w % do dwóch miejsc po przecinku) D) stawka % x dochód polski = PIT

8 Przykład obliczania podatku metodą wyłączenia z progresją:
Jan Kowalski, mający miejsce zamieszkania na terytorium Polski, osiągnął w 2012 r. dochód opodatkowany na zasadach ogólnych w wysokości zł oraz dochód osiągnięty na Ukrainie w wysokości zł, zwolniony od podatku na podstawie przepisów polsko-ukraińskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zgodnie z art. 27 ust. 8 u.p.d.o.f. podatek należy obliczyć w następujący sposób ?

9 A) 30 000 + 45 000 = 75 000 zł ( podstawa opodatkowania)
B) x 18% - 556,02 = zł (podatek) C) 12944/ = 17,25% (stawka) D) 17,25% x = 5175 zł ( PIT wg metody wyłączenia z progresją) Warto zwrócić uwagę, że jeżeli opodatkowaniu podlegałby jedynie dochód uzyskany w Polsce to wówczas równanie przebiegałoby w inny sposób: x 18% - 556,02 = 4844 zł A zatem porównanie obu tych kwot wskazuje , że dochody osiągnięte za granicą, mimo iż są w tym wypadku zwolnione z opodatkowania w Polsce – to jednak wywierają istotny wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego

10 Metoda odliczenia proporcjonalnego
Druga z metod unikania podwójnego opodatkowania w odróżnieniu od wcześniejszej ( wyłączenia z progresją) nie powoduje zwolnienia dochodów osiągniętych za granicą z opodatkowania w Polsce. Tym samym dochody takie powinny być wykazane w zeznaniu rocznym na zasadach ogólnych. Metoda ta pozwala jednak na odliczenie od podatku obliczonego od łącznej sumy kwoty podatku zapłaconego za granicą.

11 Sposób obliczenia podatku metodą odliczenia proporcjonalnego
Zgodnie z art. 27 ust. 9 u.p.d.o.f. jeśli podatnik , mający miejsce zamieszkania w Polsce, osiąga dochody z tytułu działalności wykonywanej zagranicą lub ze źródeł przychodów tam się znajdujących, a umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi o zastosowaniu metody wyłączenia z progresją, dochody te łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Polski. W tym przypadku odlicza się kwotę równą podatkowi zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym.

12 Ogólny wzór na metodę odliczenia proporcjonalnego :
A) dochód polski + dochód zagraniczny = podstawa opodatkowania B)podstawa x stawka polska = podatek C) dochód zagraniczny/podstawę = wyrażony w % udział dochodu zagranicznego w ogólnej sumie dochodów D) podatek B x % udziału dochodu zagranicznego = maksymalna kwota podatku , która może podlegać odliczeniu

13 Przykład: Jan Kowalski , mający miejsce zamieszkania na terytorium Polski, osiągnął w 2012 r. dochód opodatkowany na zasadach ogólnych w wysokości zł oraz dochód osiągnięty w Szwecji w wysokości zł. Od dochodu osiągniętego w Szwecji zapłacił podatek w wysokości zł. Na mocy postanowień polsko-szwedzkiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania do dochodu osiągniętego w Szwecji stosuje się metodę odliczenia proporcjonalnego. Zgodnie z art. 27 ust. 9 u.p.d.o.f. podatek należy obliczyć w następujący sposób ?

14 A) zł ( dp +dz = Po) B)14,839,02 x 32% ( – ) = zł C) / = 55% ( udział dochodu zagranicznego w ogólnej sumie dochodu) D) x 55% = 8948 zł ( maksymalna kwota podatku, która może podlegać odliczeniu) - Zgodnie z metodą odliczenia proporcjonalnego, odliczeniu podlega jedynie kwota 8948 zł, mimo że kwota podatku zapłaconego w Szwecji wynosiła zł ( a więc była wyższa). Tym samym Jan Kowalski zapłaci w Polsce podatek w wysokości 7322 zł ( – 8948 zł)

15 Ulga Abolicyjna Zgodnie z art. 27g u.p.d.o.f. podatnicy podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce , uzyskujący dochody poza terytorium Polski, w państwie z którym Polska zawarła niekorzystną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania ( bądź w ogóle nie zawarło żadnej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania) maja prawo do odliczenia w zeznaniu rocznym kwoty stanowiącej różnicę między podatkiem określonym przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego a kwotą podatku , która byłaby należna od uzyskanych przez nich dochodów przy zastosowaniu do nich wyłączenia z progresją jako metody uniknięcia podwójnego opodatkowania

16 Ogólny wzór na Ulgę Abolicyjną:
PIT wg. metody odliczenia proporcjonalnego minus PIT wg. metody wyłączenia z progresją = wynik czyli kwota, którą można odliczyć w zeznaniu rocznym.

17 Przykład : Pan Tomasz pracował w Polsce gdzie w roku podatkowym zarobił zł oraz w USA gdzie zarobił zł ( podatku w USA zapłaciła zł) – oblicz czy przysługuje mu ulga abolicyjna ( a jeżeli tak to w jakim rozmiarze)

18 I w pierwszej kolejności należy obliczyć PIT metodą odliczenia proporcjonalnego
A ) = zł B) ( – ) x 32% x 18% - = zł C) / = 80% D) 80% x = zł( kwota maksymalnego odliczenia – w takiej sytuacji odliczamy podatek zapłacony w USA który nie przekracza limitu a więc zł ) E) – = zł zł ( PIT wg metody odliczenia)

19 II metoda wyłączenia z progresją
= ( – ) x 32% = zł 35470/ = 23,64% 23,64% x = 7094 zł ( PIT wg metody wyłączenia) Rozwiązanie ( PITO – PITW : – 7094 ) = 8376 zł – ulga abolicyjna , którą można odliczyć od podatku w zeznaniu rocznym. E) (PITO) – 8376(ulga abolicyjna) = 7094 zł (PIT) (Reasumując ulga abolicyjna równoważy obie metody unikania podwójnego opodatkowania sprowadzając wynik do identycznej wartości)

20 Opodatkowanie małoletniego
16 letni Jan Kowalski uzyskiwał dochody z następujących źródeł: zł ( ze stosunku pracy w celu przygotowania zawodowego) zł ( z tytułu wynajmu mieszkania odziedziczonego po zmarłym ojcu). - W takiej sytuacji Jan Kowalski powinien samodzielnie złożyć zeznanie roczne od dochodów wymienionych w pkt ... Natomiast dochód wymieniony w pkt ….. Podlega doliczeniu do dochodu jego matki

21 Odpowiedź: W stosunku do dochodu wymienionego w pkt 1 ( zł ze stosunku pracy w celu przygotowania zawodowego) – Jan Kowalski powinien samodzielnie złożyć zeznanie roczne. Natomiast w stosunku do dochodu nr 2 ( zł tytułem wynajmu mieszkania odziedziczonego po zmarłym ojcu podlega doliczeniu do dochodu jego matki ! Małoletnie dzieci od dochodów : 1) z pracy 2) ze stypendiów ( z wyjątkiem stypendiów zwolnionych z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 i 40b u.p.d.o.f. oraz 3) przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku, oraz 4) w sytuacji gdy rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci - zobowiązane są do złożenia zeznania rocznego i rozliczania się z podatku dochodowego

22 Aby obliczyć prawidłowo podatek dochodowy od osób fizycznych bazując na u.p.d.o.f. musimy :
1) określić podatnika/podatników tego podatku ( np. os. Fizyczna ;wspólne opodatkowanie małżonków; samotny opiekun) 2) Wybrać właściwy system obliczania PIT 3) Wiedzieć co to są koszty uzyskania przychodów i jakie mamy ich rodzaje 4) Wiedzieć jakie są ulgi od dochodu a jakie od podatku i właściwie je stosować.

23 Jan Kowalski osiągnął w roku 2012 r
Jan Kowalski osiągnął w roku 2012 r. łączny dochód w wysokości zł. Zatem podatek od jego dochodów wynosi ??

24 Zgodnie z art. 27 u.p.d.o.f. stosujemy II przedział skali podatkowej
14, 839,02 zł + 32% x ( – 85, 528 ) = 14,839, 02 zł zł = zł (PIT)

25 Pan Karol posiada następujące tytuły przychodu:
Umowa o pracę ( Pm 6000 zł ; ZUSm 1000 zł; Puzm 700 zł) Umowa o dzieło : zł ( jednorazowo) Dywidendy z akcji Fabet S.A zł ( rocznie) Zbycie akcji spółki Cersanit : zł Wygrana w Lotto : zł W1 – Internet : 1500 zł Oblicz należny podatek PIT

26 Przede wszystkim musimy ustalić, które dochody (przychody) nie podlegają kumulacji ? : a więc pkt C , D , E Dlaczego dywidendy z akcji ( pkt C) ? – dywidendy czyli dochody z kapitału są opodatkowane stawką liniową zwykłą 19% a więc nie podlegają kumulacji ( 19% x 1500 zł = 285 zł (PIT) Dlaczego zbycie akcji ( pkt D) ? – zbycie akcji jako dochody z giełdy opodatkowane są stawką liniową 19% a więc nie podlegają kumulacji ( 19% x zł) = 1900 zł (PIT) Dlaczego wygrana w Lotto ( pkt E) ? – Przychody z Loterii opodatkowane są stawką liniową zwykłą 10% ( 10% x zł = zł (PIT) ) – Uwaga –istnieje pogląd, który stanowi, iż od wygranej należy odjąć kwotę wolną od podatku tzn zł. Jednakże nie jest to opinia w pełni dominująca)

27 Pozostałe źródła dochodu ( przychodu) podlegać będą kumulacji – a więc :
A) Umowa o pracę ( Przychód – koszty = dochód) : 6000 x 12m - Ko 1335 zł = zł + B) Umowa o dzieło ( Przychód – koszty = dochód) – jako przychody z działalności wykonywanej osobiście podlega kumulacji z tym, że koszty ich uzyskania okrelone są procentowo 20% ( zł – Ko 20% = (dochód) = Rozwiązanie : łączymy ze sobą dochody z poszczególnych źródeł przychodów odejmujemy możliwe ulgi od dochodu aby utworzyć Podstawę Obliczenia Podatku – jakie w tym wypadku przysługują nam ulgi ? Ulga na ZUS ( 1000 zł x 12m = zł) Ulga na internet ( max 760 zł) A więc mamy zł ( Podstawa opodatkowania) – ZUS –Int = zł ( Podstawa obliczenia podatku ) Wchodzimy zatem w I przedział skali z art. 27 u.p.d.o.f. ( 18% x zł – 556 = (podatek) zł – ulga od podatku ( PUZ – 700 zł x 12m = 8400 zł) = 4347 zł – 1% (OP) = 43,47 zł

28 Jan Kowalski ma miejsce zamieszkania w Warszawie, Anna Nowak ma miejsce zamieszkania w Żyrardowie. W grudniu 2011 r. Anna i Jan zawarli związek małżeński a w maju 2012 r. zawarli w formie aktu notarialnego umowę rozszerzającą wspólność ustawową. Anna Kowalska uzyskała w roku 2012 r. przychód z tytułu wynajmu mieszkania, od którego opłacała ryczałt, natomiast Jan Kowalski otrzymywał wynagrodzenie ze stosunku pracy. Jan Kowalski zmarł w styczniu 2013 r. Czy Państwo Kowalscy mogą skorzystać ze wspólnego opodatkowania małżonków ? Przeanalizujmy kolejno poszczególne warunki:

29 1) – Miejsce zamieszkania – Tak ( oboje małżonkowie mają miejsce zamieszkania na terenie Polski ! Od 1 stycznia 2008 r. małżonkowie ( z których jeden jest nierezydentem, a drugi rezydentem Polski) w przypadku gdy osiągneli w Polsce co najmniej 75% wszystkich uzyskanych w roku podatkowym opodatkowanych przychodów, będą mogli opodatkować swoje dochody na identycznych zasadach jakie dotyczą polskich rezydentów ) 2) – Wspólność majątkowa – Tak ( umowa z maja 2012 r. została zawarta w odpowiedniej formie – akt notarialny i nie wyłącza wspólności majątkowej) 3) Pozostawanie w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy – Tak ( związek małżeński trwał co prawda niepełny rok podatkowy, ale zgodnie z nowelizacją u.p.d.o.f mimo to podatniczka wdowa może skorzystać ze wspólnego opodatkowania) 4) Niekorzystanie przez któregokolwiek z małżonków ze zryczałtowanych form opodatkowania ( przewidzianych w przepisach u.z.p.d.) lub podatku liniowego – Tak ( Anna Kowalska korzysta co prawda z uproszczonej formy opodatkowania dochodów z najmu, ale zgodnie z art. 6 ust. 9 u.p.d.of. – fakt ten, nie wyklucza wspólnego opodatkowania)

30 Jan Kowalski i Andrzej Nowak pracują w dużej firmie doradczej
Jan Kowalski i Andrzej Nowak pracują w dużej firmie doradczej. W ciągu roku podatkowego uzyskali dochód po tyś zł. Jan Kowalski rozlicza się wspólnie z żoną , która nie uzyskała przychodów w roku podatkowym podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych ( zajmuje się wychowywaniem syna i prowadzeniem domu ). Natomiast Andrzej Nowak jest kawalerem i nie może skorzystać z preferencyjnych form opodatkowania. Oblicz podatek PIT dla Jana Kowalskiego i Andrzeja Nowaka dostosowując się do przedstawionego stanu faktycznego:

31 Jan Kowalski ( rozlicza się wspólnie z żoną)
Zgodnie ze wzorem : Kwota zł jest dzielona przez 2, co daje kwotę zł Od kwoty zł obliczamy podatek zgodnie ze skalą, czyli : , % x ( – zł) = ,06 zł Uzyskaną kwotę mnożymy przez 2 -Zatem po zaokrągleniu podatek wynosi : zł

32 Natomiast Andrzej obliczy podatek zgodnie ze skalą , w wysokości: , % ( – zł) = zł Podsumowując: Porównanie obu sytuacji pokazuje, że Jan Kowalski dzięki preferencyjnemu opodatkowaniu zaoszczędził kwotę zł ( Dla uproszczenia w przykładzie pominięto wszystkie odliczenia od dochodu i od podatku)

33 Jacek i Małgorzata są małżeństwem od 5 lat
Jacek i Małgorzata są małżeństwem od 5 lat. Oboje są szczęśliwymi rodzicami 4 małoletnich dzieci. Ile wyniesie ich wspólny podatek za 2012 r. w sytuacji gdy: Źródła Przychodu: A) Jacka to : Umowa o pracę ( Pm – 5000 zł – Zusm. 800zł – Puzm 500 zł ) B) Małgorzaty: Dochody z gry na giełdzie : zł Wydatki : Czesne dla prywatnych szkół dzieci w kwocie zł rocznie

34 Wydatki w postaci czesnego dla prywatnych szkół dzieci – nie są kosztami uzyskania przychodu zgodnie z art. 22 ust 1 PIT!! Krok 1 - Małgorzata – dochód z giełdy – czy podlegać będzie kumulacji ? – Nie z uwagi na zastosowanie w stosunku do tego typu źródła dochodu 19% stawki liniowej ( 19% x zł = ( PIT) Krok 2 - Wiemy już że te dwa różne źródła dochodu nie podlegają kumulacji zatem musimy jeszcze ustalić czy możliwe jest tu wspólne opodatkowanie – art. 6 ust. 8 PIT Krok 3 - Jacek: Przychody z umowy o pracę ( zł – 5000 x 12m) – koszty ( 1335 zł) = zł Krok 4 - Następnie od podstawy opodatkowania ( ) musimy odjąć ulgę od dochodu ( ZUSm w kwocie 9600 zł) = zł ( Podstawa Obliczenia Podatku) Krok 5 - należy zastosować wzór wspólnego opodatkowania małżonków : PIT = 2 x ( Dm+Dż/2 x stawka) Krok 6 - PIT = 2x ( 49065/ 2 x stawka ) = 7720 zł ( podatek) Krok zł minus ulgi podatkowe ( PUZ, Rodzinna) = 7720 – Puz 6000 zł – 4448zł ( / na każde dziecko) Krok 8 - : rozwiązanie : zł ( Nadpłata PIT) ( za 2013 r. na pierwsze i drugie dziecko po 1112 zł, na trzecie 1668 zł na czwarte 2224 zł)

35 Opodatkowanie osób samotnie wychowujących dzieci
Anna Kowalska jest wdową, samotnie wychowującą syna, który 19 marca 2012 r. skończył 25 lat. Chłopiec otrzymuje rentę rodzinną po zmarłym ojcu, studiuje na Uniwersytecie w Białymstoku, gdzie otrzymuje stypendium za wyniki w nauce. Dodatkowo podczas wakacji pracując na umowę zlecenie zarobił 2500 zł. Czy Anna Kowalska może skorzystać z preferencyjnego opodatkowania? Przeanalizujmy poszczególne warunki

36 1) Osoba samotnie wychowująca dziecko
1) Osoba samotnie wychowująca dziecko ? Tak ( Anna Kowalska jest wdową) 2) Dziecko do 25 roku – Tak ( ustawa nie stawia wymogu, by dziecko „ mieściło” się w limicie wieku przez cały rok podatkowy) 3) Szkoła – Tak ( Uniwersytet w Białymstoku jest państwową szkołą wyższą w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym) 4) Dochody dziecka – Tak ( stypendium za wyniki w nauce podlega zwolnieniu na mocy art. 21 ust. 1 pkt 39 u.p.d.o.f. renta rodzinna stanowi wyjątek, o którym mowa w art. 6 ust. 4 pkt 3 u.p.d.o.f. – natomiast dochód w wysokości 2500 zł nie przekracza kwoty „wolnej od podatku” tj zł

37 Podatnik Jan Kowalski jest protokolantem w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu. Z umowy o pracę otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w kwocie 2200 zł brutto . ( Wydatki na miesięczne na ZUS 600 zł, PUZ 400 zł). Jan Kowalski jest także ojcem i samotnie wychowuje syna. Syn urodził się 1 października 1993 roku, w maju 2012 roku zdał maturę, ale nie kontynuował nauki. Nie osiągał też żadnych dochodów. Oblicz podatek dochodowy za 2012 r. w wariancie wspólnego opodatkowania samotnych opiekunów i dzieci, chyba że nie ma takiej możliwości

38 Krok 1 Jeżeli dziecko w roku podatkowym kończy 25
Krok 1 Jeżeli dziecko w roku podatkowym kończy 25. rok życia, to za ten rok - w przypadku spełnienia pozostałych przesłanek - osoba samotnie je wychowująca może skorzystać z możliwości preferencyjnego opodatkowania. W tym roku podatkowym bowiem, chociażby stan taki trwał tylko dzień w roku podatkowym, dziecko będzie dzieckiem do ukończenia 25. roku życia. Przepis stanowi wyraźnie o stanie istniejącym "w roku podatkowym", a nie "przez rok podatkowy" czy "w ciągu roku podatkowego". Dla możliwości skorzystania z preferencyjnego opodatkowania konieczne jest, aby dziecko uczyło się w roku podatkowym. Stan ten nie musi istnieć przez cały rok podatkowy, ale musi wystąpić w danym roku. Tylko nauka dziecka w określonych szkołach daje samotnemu rodzicowi (opiekunowi) prawo do preferencyjnego opodatkowania. Są to szkoły, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach - Prawo o szkolnictwie wyższym.

39 Krok 2 Ustalenie Podstawy Obliczenia Podatku
(Wynagrodzenie)2220 zł x 12m – zł – 1335 zł = ( Podstawa opodatkowania) minus ulgi od dochodu ( ZUS - zł 7200 ) – zł ( Podstawą obliczenia podatku) Krok 2 Należy zastosować wzór Pit= 2x ( DS.+Dd/2 x stawka) Krok 3 Rozwiązanie : zł / 2 x stawka = 8932 x 18% -556,02 zł = 2104 zł (podatek) minus ulgi od podatku ( Puz, Rodzinna) Krok 4 : 2104 minus Puz 4800 minus 1112 zł = zł (nadpłata)


Pobierz ppt "Uwagi wprowadzające: Opodatkowanie dochodu ( przychodu) polskich podatników - osób fizycznych zasadniczo uregulowane zostało w dwóch podstawowych aktach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google