Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY Przemyśl, sierpień 2009 r. INAUGURACJA NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2009/2010 NARADA Z KADRĄ KIEROWNICZĄ SZKÓŁ I PLACÓWEK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY Przemyśl, sierpień 2009 r. INAUGURACJA NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2009/2010 NARADA Z KADRĄ KIEROWNICZĄ SZKÓŁ I PLACÓWEK."— Zapis prezentacji:

1 PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY Przemyśl, sierpień 2009 r. INAUGURACJA NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2009/2010 NARADA Z KADRĄ KIEROWNICZĄ SZKÓŁ I PLACÓWEK

2 PROGRAM NARADY Jacek Wojtas, Podkarpacki Kurator Oświaty, Filozofia modernizacji systemu oświaty w roku szkolnym 2009/ 2010 i nie tylko… Ok.15 min. Alina Pieniążek, Dyrektor Wydziału Nadzoru Podstawowego i Gimnazjalnego, Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2008/ 2009 Ok.30 min Ważne komunikaty: Krystyna Wróblewska, Dyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli, Oferta szkoleniowa placówki Katarzyna Kuczmenda, Kierownik Oddziału nauki Departamentu Edukacji i Kultury Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Małgorzata Ząbek, Oddział nauki Departament Edukacji i Kultury, Programy stypendialne przewidziane do realizacji przez Departament Edukacji i Kultury Agencja Rynku Rolnego, rządowe programy : Szklanka mleka, Owoce w szkole. Ok. 30 min PRZERWA15 min. Marek Kondziołka, Dyrektor Wydziału Strategii Edukacyjnej i Administracji, Fundamenty zmodernizowanego nadzoru pedagogicznego. Jaki ma być? Ok. 30 min.

3 FUNDAMENTY ZMODERNIZOWANEGO NADZORU PEDAGOGICZNEGO Jaki ma być ? PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY RZESZÓW, SIERPIEŃ 2009 R.

4 Cel sprawowania nadzoru Nadzór jest realizowany przez wykonywanie zadań i czynności określonych w art. 33 ustawy, w trybie planowych lub doraźnych działań, mających na celu doskonalenie systemu oświaty

5 PRZESŁANKI ZMIAN Brak efektywności i zdolności adaptacyjnych obecnego systemu nadzoru do zmieniającej się rzeczywistości Niezadowalająca praca szkół i placówek oraz organów je prowadzących w celu poprawy jakości kształcenia, powodująca nierówności edukacyjne o charakterze środowiskowym. Uzyskanie źródła informacji o stanie edukacji w celu planowania strategicznego (przez państwo), a także na poziomie lokalnym i regionalnym. Umożliwienie realizacji aspiracji i możliwości rozwoju osobistego i społecznego podmiotów w edukacji

6 Podstawowe cele 1. Dostarczanie jednostkom edukacyjnym rzetelnej informacji na temat jakości ich pracy dla: (A) ustalenia poziomu wypełniania wymagań określonych przez państwo. (B) umożliwienia zespołom szkolnym (dyrektor+ nauczyciele) efektywnej pracy nad podnoszeniem ich jakości. 2. Budowanie użytecznej bazy danych systemu oświatowego. Liczby nie kłamią, ale kłamcy liczą (R. C. Rao, Statystyka i prawda, Warszawa 1994)

7 Zadania nadzoru pedagogicznego: ewaluacja pracy szkół i placówek, kontrola przestrzegania prawa, wspomaganie..

8 Organizacja działań z zakresu nadzoru pedagogicznego Nadzór pedagogiczny jest sprawowany w trybie planowych lub doraźnych działań organów sprawujących ten nadzór oraz dyrektorów szkół i placówek. Planowe działania są prowadzone w odniesieniu do zadań ustalonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na podstawie art. 35, ust. 2 pkt 1 ustawy. Doraźne działania są prowadzone w przypadku wskazania przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania takiego trybu realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego, o których mowa w art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy oraz w innych, szczególnie uzasadnionych, przypadkach.

9 Organizacja działań z zakresu nadzoru pedagogicznego Dla planowanych działań organ sprawujący nadzór pedagogiczny opracowuje na każdy rok szkolny plan zawierający w szczególności: wykaz szkół i placówek wraz z terminami zakres ewaluacji problemowej i tematyką kontroli zaplanowanych do przeprowadzenia w poszczególnych szkołach i placówek (ustala minister +liczba jednostek i kryteria ich doboru oraz narzędzia kontroli)

10 Organizacja działań z zakresu nadzoru pedagogicznego Kurator informuje jednostki w terminie do 31 sierpnia o: zakresie ewaluacji problemowej Tematyce kontroli Na 30 dni przed terminem zaplanowanej ewaluacji zewnętrznej Na 7 dni przed rozpoczęciem kontroli

11 EWALUACJA Ewaluacja pracy szkół i placówek - badanie praktyczne oceniające. Ewaluacja, to badanie czegoś w celu wydania sądu o jego wartości, jakości, ważności czy stanie. Znaczy więc tyle, co ocenianie czy raczej badanie oceniające i w odróżnieniu od badań naukowych stanowi rodzaj badania praktycznego. Istotą badań praktycznych jest cel, dla którego są podejmowane: Mają one pomóc w usunięciu praktycznej trudności, a nie powiększyć czy skontrolować wiedzę teoretyczną.

12 EWALUACJA Ewaluacja obejmuje: zbieranie i analizowanie informacji, ustalanie oceny/ poziomu spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań, jakie są stawiane szkołom i placówkom. Ewaluacja jest prowadzona: jako ewaluacja zewnętrzna - przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, jako ewaluacja wewnętrzna prowadzona przez dyrektora szkoły lub placówki i innych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze. Ma określać stopień spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań stawianych przez państwo.

13 EWALUACJA Ewaluacja zewnętrzna (nie dłużej niż 5 dni roboczych w ciągu kolejnych 2 tygodni): jest prowadzona przez przygotowanych wizytatorów – ekspertów, jest prowadzona przez co najmniej dwie osoby (zespół), kończy się raportem, który zawiera oceną stopnia spełniania wymagań oraz proponowane wnioski (projekt w ciągu 7 dni, pełny raport w terminie kolejnych 7 dni od dnia zebrania) jest prowadzona z wykorzystaniem przygotowanych narzędzi, Ewaluacja wewnętrzna jest autonomicznym działaniem szkoły, jest podejmowana przez zespoły nauczycieli jest brana pod uwagę podczas ewaluacji zewnętrznej

14 Ewaluacja Wymagania są ujęte w czterech obszarach działalności szkół i placówek: procesy rozumiane jako działania zachodzące i podejmowane w szkole służące jej rozwojowi; efekty działalności szkoły lub placówki; zarządzanie szkołą lub placówką; funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów.

15 Poziom spełniania przez szkołę wymagań A BARDZO WYSOKI B WYSOKI C ŚREDNI D PODSTAWOWY E NISKI

16 Ustalenie poziomu E choćby w stosunku do jednego wymagania Polecenie dyrektorowi szkoły lub placówki: 1. Opracowanie (w uzgodnieniu z organem prowadzącym) programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania (musi uwzględniać zgłoszone uwagi i wnioski). 2. Wdrożenie programu następuje w terminach określonych w harmonogramie, zaakceptowanych przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

17 Niewykonanie polecenia Wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny do organu prowadzącego z wiążącym go wnioskiem o odwołanie dyrektora szkoły lub placówki z końcem albo w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia.

18 Niewykonanie polecenia- szkoła niepubliczna 1. Wykreślenie z ewidencji 2. Cofnięcie uprawnień szkoły publicznej

19 KONTROLA Kurator Oświaty oraz dyrektor szkoły kontrolują przestrzeganie przez szkoły i placówki przepisów prawa w zakresie oświaty. Kontrola ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanych szkół i placówek, rzetelne jego udokumentowanie i dokonanie oceny działalności szkół i placówek oraz organów je prowadzących pod względem: legalności rzetelności.

20 KONTROLA Kontrola przestrzegania przez szkoły i placówki przepisów ustawy powinna: przebiegać według ściśle określonych zasad, odbywać się na określonej grupie (próbie) szkół i placówek, dotyczyć jednoznacznie wskazanych zagadnień, kończyć się protokołem, którego wnioski odnoszą się do obowiązujących przepisów prawa, pozwalać na powstanie spójnych, uogólnionych wniosków na poziomie kuratoriów i ministerstwa.

21 WSPOMAGANIE Organ sprawujący nadzór pedagogiczny wspomaga szkoły i placówki przez: 1. przygotowywanie i publikowanie na stronie internetowej: wniosków z ewaluacji zewnętrznych i kontroli przestrzegania prawa; analiz porównawczych; 2. publikowanie na stronie internetowej przykładów dobrych praktyk; 3. wskazywanie wagi procesu ewaluacji dla poprawy jakości pracy szkół i placówek

22 Dyrektor współpracując z innymi osobami kierującymi: Organizuje ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy szkoły/ placówki (musi uwzględnić wnioski z ewaluacji wewnętrznej) Kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności edukacyjnej szkoły/ placówki. Wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań poprzez: a) Organizowanie szkoleń i narad b) Motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego c) Obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczycieli i przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających z obserwacji.

23 ZADANIA SZEFA 1) PLANOWANIE-wyznaczanie czynności do wykonania oraz ustalenie uwarunkowań czasowych i technicznych 2) SZACOWANIE ZŁOŻONOŚCI I PRACOCHŁONNOŚCI 3) OPRACOWANIE HARMONOGRAMU PRAC 4) ROZDZIELANIE ZADAŃ

24 ZADANIA SZEFA 5) KONTROLA STOPNIA WYKONANIA ZADAŃ 6)INTERWENCJA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA NIEWYKONANIA PLANU 7)ANALIZA I WNIOSKOWANIE W CELU ZWIĘKSZENIA EFEKTYWNOŚCI

25 PODSTAWOWE ZAGROŻENIA 1) NIEUWZGLĘDNIANIE DYNAMIKI OTOCZENIA 2) BIERNOŚĆ Dopóki nie zostanie ustalony konkretny termin załatwienia sprawy, dopóty nie można uznać, że zostanie ona w ogóle załatwiona.

26 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Marek Kondziołka mkondziolka@ko.rzeszow.pl


Pobierz ppt "PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY Przemyśl, sierpień 2009 r. INAUGURACJA NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2009/2010 NARADA Z KADRĄ KIEROWNICZĄ SZKÓŁ I PLACÓWEK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google