Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UWAGA: Aby zmienić obraz na tym slajdzie, zaznacz go i usuń. Następnie kliknij ikonę Obrazy w symbolu zastępczym, aby wstawić własny obraz. wzmocnienie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UWAGA: Aby zmienić obraz na tym slajdzie, zaznacz go i usuń. Następnie kliknij ikonę Obrazy w symbolu zastępczym, aby wstawić własny obraz. wzmocnienie."— Zapis prezentacji:

1 UWAGA: Aby zmienić obraz na tym slajdzie, zaznacz go i usuń. Następnie kliknij ikonę Obrazy w symbolu zastępczym, aby wstawić własny obraz. wzmocnienie mobilności na pomorskim rynku pracy Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Projekt stanowi odpowiedź na potrzebę wsparcia mobilności wewnątrzregionalnej celem lepszego wykorzystania miejsc pracy w województwie i wyrównywania szans na zatrudnienie mieszkańców z różnych jego rejonów. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Projekt jest pionierskim przedsięwzięciem w skali kraju. Wychodzi naprzeciw założeniom reformy publicznych służb zatrudnienia opracowywanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej mającym na celu osiąganie wyższej efektywności wydatkowania środków na aktywizację zawodową. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Podstawowe informacje Okres realizacji - grudzień 2012 - marzec 2015. Projektodawca/Beneficjent - Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Budżet projektu - 4 550 000 PLN. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Cel projektu i grupa docelowa Cel projektu: Celem projektu jest wsparcie w podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia 1000 osób gotowych podjąć pracę poza dotychczasowym miejscem zamieszkania poprzez zastosowanie instrumentów ułatwiających mobilność geograficzną na regionalnym rynku pracy. Grupa docelowa: 1000 mieszkańców województwa pomorskiego pozostających bez zatrudnienia, zarówno zarejestrowanych, jak i niezarejestrowanych jako bezrobotne w powiatowych urzędach pracy (z wyłączeniem mieszkańców Trójmiasta), w tym co najmniej 250 osób poniżej 25 roku życia oraz osoby, które zamieszkują na obszarach wiejskich. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Zakładane rezultaty projektu Objęcie wsparciem 1000 osób pozostających bez zatrudnienia, w tym. min 250 osób młodych do 25 roku życia, poszukujących pracy poza miejscem dotychczasowego zamieszkania. Podjęcie zatrudnienia w okresie realizacji projektu przez 45% jego uczestników. Kampania medialna wzmacniająca świadomość mieszkańców województwa pomorskiego na temat mobilności i jej zalet. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Rekrutacja uczestników projektu Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w sposób ciągły do końca lutego 2014r. Kryteria doboru uczestników: osoby z terenu województwa pomorskiego (oprócz mieszkańców Trójmiasta), motywacja do podjęcia pracy poza dotychczasowym miejscem zamieszkania, wiek – 250 osób poniżej 25 roku życia, preferowane osoby z terenów wiejskich (planuje się ok. 700). Rekrutację uczestników prowadzi Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Wsparcie oferowane uczestnikowi Program Aktywizacji Zawodowej Usługi wspierające podjęcie pracy i jej utrzymanie oraz wsparcie mobilności w postaci instrumentów mobilności. Uczestnicy projektu mogą skorzystać z jednej lub kilku form wsparcia w zależności od indywidualnych potrzeb i sytuacji życiowej. Dla każdego uczestnika w ciągu 20 dni od przestąpienia do projektu zostanie opracowany Indywidualny Plan Doprowadzenia do Zatrudnienia oraz wyznaczony osobisty opiekun na cały okres uczestnictwa w projekcie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Wsparcie oferowane uczestnikowi Elementy Programu Aktywizacji Zawodowej. Wsparcie mobilności Usługi wspierające podjęcie i utrzymanie zatrudnienia Refundacja kosztów przejazdów do pracy Refundacja kosztów zakwaterowania Dodatek relokacyjny Refundacja kosztów opieki nad dziećmi do lat 7 i osobami zależnymi Refundacja kosztów przejazdów do pracy Refundacja kosztów zakwaterowania Dodatek relokacyjny Refundacja kosztów opieki nad dziećmi do lat 7 i osobami zależnymi Poradnictwo zawodowe Pośrednictwo pracy Opieka psychologiczna Opieka logistyczna Szkolenia Poradnictwo zawodowe Pośrednictwo pracy Opieka psychologiczna Opieka logistyczna Szkolenia Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Wsparcie oferowane uczestnikowi Program Aktywizacji Zawodowej Każda z osób może być uczestnikiem projektu przez okres do 9 miesięcy. Do tego okresu zalicza się: Zatrudnienie w ramach projektu: Preferowane formy zatrudnienia: umowa o pracę lub umowa zlecenie przy miesięcznym wynagrodzeniu w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dopuszcza się możliwość podjęcia zatrudnienia w miejscowości dotychczasowego zamieszkania. czas poszukiwania zatrudnienia uczestnik może korzystać z usług wspierających podjęcie i utrzymanie zatrudnienia oraz szkoleń. czas pozostawania w zatrudnieniu uczestnik może nadal korzystać z usług wspierających podjęcie i utrzymanie zatrudnienia oraz dodatkowo może skorzystać z instrumentów wspierających mobilność - okres ten wynosi 3 miesiące. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Wsparcie oferowane uczestnikowi Program Aktywizacji Zawodowej Zakończenie udziału w projekcie: Uczestnik projektu kończy udział w projekcie w trzech przypadkach, tzn. jeżeli: W ramach udziału w projekcie pozostawał w zatrudnieniu przez 3 miesiące (okresy zatrudnienia sumuje się, co oznacza, że uczestnik projektu może mieć przerwy w zatrudnieniu). W ramach projektu pozostawał w zatrudnieniu krócej niż 3 miesiące, ale minęło 9 miesięcy od momentu przystąpienia do projektu. Podjął działalność gospodarczą. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Ścieżka udziału uczestnika w projekcie Przykład 1 1 mc 2 mc3 mc4 mc5 mc6 mcpo projekcie Przystąpien ie do projektu Ukończenie udziału w projekcie Podjęcie zatrudnienia – umowa na co najmniej 3 miesiące IPDZ Usługi wspierające podjęcie zatrudnienia Usługi wspierające utrzymanie zatrudnienia + instrumenty mobilności Utrzymanie zatrudnienia Czas poszukiwania zatrudnienia Czas pozostawania w zatrudnieniu w ramach projektu (3 miesiące) Po projekcie utrzymanie/ponowne podjęcie zatrudnienia Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Ścieżka udziału uczestnika w projekcie Przykład 2 Przystąpien ie do projektu Ukończenie udziału w projekcie Podjęcie zatrudnienia – umowa na 1 miesiące Kontynuacja zatrudnienia - umowa na ponad 3 m-ce 1 mc 2 mc3 mc4 mc5 mc6 mcpo projekcie IPDZ Usługi wspierające podjęcie zatrudnienia Usługi wspierające utrzymanie zatrudnienia + instrumenty mobilności Utrzymanie zatrudnienia Czas poszukiwania zatrudnienia Czas pozostawania w zatrudnieniu w ramach projektu (3 miesiące) Po projekcie utrzymanie zatrudnienia Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Ścieżka udziału uczestnika w projekcie Przykład 3 1 miesiąc 2 miesiąc3 miesiąc4 miesiąc5 miesiąc6 miesiąc7 miesiącpo projekcie Przystąpien ie do projektu Ukończenie udziału w projekcie Zatrudnienie umowa na 2 miesiące Czas poszukiwania zatrudnienia Czas pozostawania w zatrudnieniu w ramach projektu (2 miesiące) Po projekcie utrzymanie zatrudnienia Ponowne zatrudnienie - umowa na ponad 3 m-ce Zakończenie umowy IPDZ Usługi wspierające podjęcie zatrudnienia Usługi wspierające utrzymanie zatrudnienia + instrumenty mobilności Usługi wspierające podjęcie zatrudnienia Usługi wspierające utrzymanie zatr. + inst. mobiln. Utrzymanie zatrudnienia Czas poszukiwania zatrudnienia Czas zatrudnienia w projekcie (1 m-c, łącznie 3 m-ce) Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Wsparcie oferowane uczestnikowi Wsparcie mobilności uczestników Przez okres pozostawania w zatrudnieniu poza miejscem zamieszkania uczestnikowi projektu przysługiwać będzie wsparcie w postaci instrumentów mobilności. okres korzystania z tych instrumentów – maksymalnie 3 miesiące, dopuszcza się podjęcie zatrudnienia jedynie na terytorium RP, osoba korzystająca z refundacji kosztów dojazdu nie może w tym samym czasie korzystać z refundacji kosztów zakwaterowania i na odwrót, dopuszcza się podjęcie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia przy miesięcznym wynagrodzeniu brutto w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, dopuszcza się możliwość podjęcia zatrudnienia w miejscowości dotychczasowego zamieszkania – wówczas nie przysługują instrumenty mobilności. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 Instrumenty mobilności Refundacja kosztów przejazdów do pracy dla osób, które podjęły pracę poza miejscem zamieszkania, a odległość z tego miejsca do miejsca wykonywania pracy wynosi co najmniej 5 km, przejazd może odbywać się publicznym lub prywatnym środkiem lokomocji, koszt przejazdu wyliczany jest w oparciu o koszt przejazdu najtańszym środkiem lokomocji na danej trasie, maksymalna kwota dofinansowania na jednego uczestnika wynosić będzie 1500 zł (5 -10 km - 50% kosztów przejazdu, powyżej 10 km – 100%, ale nie więcej niż 500 zł/m-c), szacowana liczba osób, która skorzysta z tego wsparcia – 380. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 Instrumenty mobilności Refundacja kosztów zakwaterowania dla osób, które podjęły pracę poza miejscem zamieszkania, a odległość z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania pracy wynosi ponad 20 km lub czas przejazdu do pracy w jedną stronę wynosi ponad 1 godzinę, dopuszcza się zakwaterowanie jedynie w granicach administracyjnych województwa pomorskiego, umowa o pracę lub zlecenie musi być zawarta na co najmniej 3 miesiące, maksymalna kwota dofinansowania na jednego uczestnika wynosić będzie 3000 zł (maksymalnie 1000 zł/m-c), szacowana liczba osób, która skorzysta z tego wsparcia – 120. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 Instrumenty mobilności Dodatek relokacyjny dla osób, które uzyskały zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania, kwota na jednego uczestnika projektu to 5000 zł – jednorazowo, umowa o pracę lub zlecenie musi być zawarta na co najmniej 3 miesiące, osoba korzystająca z tego wsparcia nie może skorzystać z innego instrumentu mobilności ani ze wsparcia towarzyszącego, szacowana liczba osób, która skorzysta z tego wsparcia – 100. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19 Wsparcie oferowane uczestnikowi Wsparcie towarzyszące dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 7 lub osobami zależnymi, dla osób, które podjęły zatrudnienie w ramach projektu, niezależnie od miejsca pracy, refundacja kosztów opieki - maksymalna kwota na jednego uczestnika projektu to 1500 zł (maksymalnie 500 zł/m-c), szacowana liczba osób, która skorzysta z tego wsparcia – 155. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

20 Wsparcie oferowane uczestnikowi Szkolenia Sfinansowanie kosztu szkolenia uczestnika możliwe będzie w dwóch przypadkach: jako uzupełnienie lub potwierdzenie kwalifikacji już posiadanych umożliwiających skorzystanie z dostępnych na rynku ofert pracy, które wymagają takich kwalifikacji, a uczestnikowi brakuje jedynie niewielkiej zmiany uzupełnienia lub potwierdzenia kwalifikacji, w przypadku zagrożenia utraty pracy podjętej przez uczestnika w ramach projektu ze względu na brak niezbędnych umiejętności. Jeden uczestnik może wziąć udział maksymalnie w dwóch szkoleniach. Ich łączny koszt to maksymalnie 3 500 zł na uczestnika. Maksymalna kwota wsparcia w postaci instrumentów mobilności, wsparcia towarzyszącego i szkoleń przysługująca jednemu uczestnikowi to 6 000 zł. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

21 Kampania promująca mobilność publikacje np. Kurs na pracę, strona internetowa poświęcona projektowi i podkreślająca zalety mobilności, spotkania z pracownikami PUP mającymi kontakt z bezrobotnymi, przedstawicielami instytucji wspierających młodych (OHP, szkoły, uczelnie, biura karier itp.), spotkania z potencjalnymi uczestnikami organizowane przy współpracy z w/w instytucjami. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

22 Wykonawca W ramach realizacji projektu został wyłoniony Wykonawca zewnętrzny Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku. Zadania Wykonawcy : rekrutacja uczestników do projektu (w tym kampania informacyjno-promocyjna projektu), realizacja Programu Aktywizacji Zawodowej, w tym: sporządzenie Indywidualnego Planu Doprowadzenia do Zatrudnienia dla każdego uczestnika indywidualnie, objęcie uczestników pakietem usług wspierających podjęcie i utrzymanie zatrudnienia, doprowadzenie uczestników projektu do zatrudnienia, wypłata instrumentów mobilności oraz kierowanie na szkolenia. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

23 Wykonawca Wynagrodzenie dla Wykonawcy za zrealizowanie Programu Aktywizacji Zawodowej uzależnione będzie od efektów/korzyści jakie osiągnęli uczestnicy projektu, tj. podjęcia i utrzymania zatrudnienia. Wynagrodzenie będzie wypłacane w transzach po zrealizowaniu poszczególnych elementów programu dla każdego uczestnika z osobna. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

24 Wynagrodzenie Wykonawca Wynagrodzenie I transza – za opracowanie IPDZ; II transza – za pozyskanie zatrudnienia dla uczestnika – wypłacana jeżeli uczestnik zawarł umowę o pracę/zlecenie na okres co najmniej 1 m-ca przy wynagrodzeniu miesięcznym nie niższym niż minimalne wynagrodzenie za pracę; III transza – za wsparcie uczestnika w utrzymaniu zatrudnienia pozyskanego w ramach projektu – wypłacana jeżeli uczestnik przepracował w okresie uczestniczenia w projekcie 3 miesiące i po ukończeniu udziału w projekcie ma zapewnione zatrudnienie, tj. ma umowę o pracę lub umowę zlecenie na co najmniej 3 miesiące lub podjął działalność gospodarczą. Uczestnik może kontynuować zatrudnienie na podstawie umowy zawartej w trakcie uczestnictwa w projekcie lub zawrzeć nową umowę lub podjąć działalność gospodarczą. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

25 Wynagrodzenie a ścieżka uczestnika w projekcie Wykonawca Wynagrodzenie a ścieżka uczestnika w projekcie 1 miesiąc 2 miesiąc3 miesiąc4 miesiąc5 miesiąc6 miesiącpo projekcie Przystąpien ie do projektu Ukończenie udziału w projekcie po przepracowaniu 3 miesięcy Podjęcie zatrudnienia – umowa na co najmniej 1 m-c IPDZ Usługi wspierające podjęcie zatrudnienia Usługi wspierające utrzymanie zatrudnienia + instrumenty mobilności Utrzymanie zatrudnienia Czas poszukiwania zatrudnienia Czas pozostawania w zatrudnieniu w ramach projektu - 3 miesiące Po projekcie utrzymanie/ponowne podjęcie zatrudnienia – umowa na ponad 3 m-ce II transza 20% za doprowadzenie do zatrudnienia III transza 70% za wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia I transza 10% za opracowanie IPDZ

26 powiatowych urzędów pracy Rola powiatowych urzędów pracy WUP w Gdańsku oraz Wykonawca będą współpracować z powiatowymi urzędami pracy w zakresie: rozpowszechniania materiałów promocyjnych projektu, informowania bezrobotnych o możliwości przystąpienia do projektu, informowania bezrobotnych o korzyściach płynących z przemieszczania się za pracą, organizacji spotkań Wykonawcy z bezrobotnymi, pomocy bezrobotnemu w wypełnieniu formularza zgłoszeniowego/kontaktowego. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

27 Dziękuję za uwagę Sylwia Dera Kierownik projektu s_dera@wup.gdansk.pl Informacje o projekcie: www.wup.gdansk.pl/knp


Pobierz ppt "UWAGA: Aby zmienić obraz na tym slajdzie, zaznacz go i usuń. Następnie kliknij ikonę Obrazy w symbolu zastępczym, aby wstawić własny obraz. wzmocnienie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google