Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja o pracy szkó ł i placówek o ś wiatowych w roku szkolnym 2008/2009 Bia ł ystok 2009 Delegatura w Suwałkach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja o pracy szkó ł i placówek o ś wiatowych w roku szkolnym 2008/2009 Bia ł ystok 2009 Delegatura w Suwałkach."— Zapis prezentacji:

1 Informacja o pracy szkó ł i placówek o ś wiatowych w roku szkolnym 2008/2009 Bia ł ystok 2009 Delegatura w Suwałkach

2 Struktura placówek Przedszkola - 22 Szkoły podstawowe – 78 Filie szkół podstawowych – 2 Gimnazja – 21 Zespoły szkół (przedszkole, podstawowa, gimnazjum) – 2 Zespoły szkół (podstawowa, gimnazjum) – 20 Zespoły szkół (gimnazjum, ponadgimnazjalna) – 5 Zespoły szkół (podstawowa, gimnazjum, ponadgimnazjalna) – 1 Zespoły szkolno – przedszkolne (przedszkole, podstawowa) – 1 Zespoły szkół specjalnych (podstawowa, gimnazjum, ponadgimnazjalna) – 4 Zespoły szkół ponagimnazjalnych – 17

3 Inne placówki Poradnie psychologiczno - pedagogiczne – 4 Młodzieżowe Domy Kultury – 1 Bursy szkolne – 2 Ośrodki rehabilitacyjno - wychowawcze – 1 Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze – 1 Szkolne Schroniska Młodzieżowe – 4

4 Na terenie suwalskiej delegatury znajdują się: Przedszkola – 25 Szkoły podstawowe – 107 Szkoły ponadgimnazjalne publiczne – 65 Szkoły ponadgimnazjalne niepubliczne – 21 Ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego – 3 Inne placówki – 13 Ogółem – 234 placówki, którymi zarządza 197 dyrektorów

5 Zrealizowane najważniejsze zadania: Wizytacja szkoły / placówki33 Rekontrola wizytacji30 Hospitacje130 Narady w rejonach wizytacyjnych28 Kontrole: - Kontrola organizacji pracy szkoły/placówki w roku szkolnym 2008/200984 - Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły58 - Kontrola szkół niepublicznych w zakresie spełniania i przestrzegania art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty3

6 Pozytywne strony w pracy przedszkoli, szkół i placówek: Wizytowane jednostki są dobrze zarządzane, charakteryzują się właściwą organizacją pracy, dobrze funkcjonującym podziałem zadań oraz systemem przepływu informacji. Organizacja, wykwalifikowana kadra oraz wyposażenie zapewniają dobre warunki do nauki i pracy. Baza sprzyja zapewnianiu bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Promocja działalności w środowisku, udział i organizacja różnego rodzaju przedsięwzięć mających na celu integrację ze społecznością lokalną.

7 Pozytywne strony w pracy szkół… – cd.: Różnorodność oferowanych zajęć dodatkowych oraz uczestnictwo uczniów i wychowanków w wielu imprezach i konkursach stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju. Współpraca przedszkoli ze szkołami w zakresie kontroli realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego. Uwzględnianie specjalnych potrzeb uczniów w wymaganiach edukacyjnych Analiza wyników egzaminów zewnętrznych i diagnoza osiągnięć uczniów

8 Pozytywne strony w pracy szkół… – cd.: Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektorów jest zgodny z planem Systematyczne dokształcanie i doskonalenie umiejętności przez nauczycieli Uczestnictwo w wielu projektach edukacyjnych, pozyskiwanie środków na organizację dodatkowych zajęć rozwijających zainteresowania uczniów i wycieczek, zakup sprzętu i środków dydaktycznych Współpraca z wieloma instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz oświaty

9 Problemy szkół : Nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji szkoły (ewidencja dzieci i uczniów, dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, dokumentacja przebiegu awansu zawodowego) Niewystarczająca liczba miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, co powoduje przekraczanie określonej przepisami prawa liczby dzieci w oddziałach Brak opieki świetlicowej dla uczniów dojeżdżających oraz w czasie dowożenia Brak specjalistów wspomagających pracę nauczycieli w mniejszych szkołach (logopedów, pedagogów, psychologów). W niektórych szkołach niewłaściwie skonstruowane plany nadzoru pedagogicznego oraz sprawozdania z ich realizacji

10 Problemy szkół – cd.: Słabe umiejętności nauczycieli w konstruowaniu wymagań edukacyjnych Nieuwzględnianie wniosków z analizy wyników zewnętrznych sprawdzianów i egzaminów w planach nadzoru na następny rok Nieprzestrzeganie ustawowych kompetencji stanowiących i opiniujących rady pedagogicznej Niesystematyczne dokonywanie oceny pracy nauczycieli.

11 Efekty pracy z uczniem zdolnym – osiągnięcia w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i innych Szkoły ponagminazjalne: Laureaci i finaliści olimpiad szczebla centralnego: - I LO im. Marii Konopnickiej w Suwałkach - 8 - I LO im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie – 4 - III LO w Suwałkach – 2 - II LO w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie – 1 Laureaci innych ogólnopolskich konkursów: - I LO im. Marii Konopnickiej w Suwałkach - 10 - I Liceum Ogólnokształcące w Augustowie – 3 - Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach – 1 - Zespół Szkół w Wojewodzinie - 1

12 Efekty pracy z uczniem zdolnym – osiągnięcia w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i innych Szkoły ponagminazjalne: Olimpiady zawodowe - Zespół Szkół Sióstr Salezjanek w Suwałkach – 3 - Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie – 2 - Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach – 2 - Policealna Szkoła Medyczna w Suwałkach - 2 - Zespół Szkół nr 7 w Suwałkach – 1 - Zespół Szkół nr 2 w Grajewie – 1 - Zespół Szkół w Niećkowie – 1

13 Efekty pracy z uczniem zdolnym Gimnazja wyróżniające się liczbą laureatów z różnych przedmiotów: Laureaci konkursów przedmiotowych - 27 Gimnazjum nr 3 w Suwałkach - 5 Gimnazjum nr 4 w Suwałkach – 3 Gimnazjum nr 4 w Augustowie – 2 Gimnazjum nr 2 w Grajewie – 2 Gimnazjum im. M. Konopnickiej w Suwałkach -2 13 gimnazjów po 1 laureacie

14 Szkoły Podstawowe wyróżniające się liczbą laureatów z różnych przedmiotów: Laureaci konkursów przedmiotowych: 20 Szkoła Podstawowa Nr 11 w Suwałkach – 6 Szkoła Podstawowa w Raczkach – 3 Szkoła Podstawowa w Radziłowie - 1 Szkoła Podstawowa w Starym Folwarku - 1 Szkoła Podstawowa Nr 6 w Suwałkach – 3 Szkoła Podstawowa Nr 10 w Suwałkach –1 Szkoła Podstawowa nr 1 w Grajewie - 2 Szkoła Podstawowa nr 2 w Augustowie - 2 Szkoła Podstawowa w Sejnach - 1 Efekty pracy z uczniem zdolnym

15 Działania w obszarze wychowania, w tym wychowania patriotycznego: - udział uczniów, nauczycieli w uroczystościach z okazji świąt narodowych – poczty sztandarowe - działalność klubów wolontariatu np. I LO w Suwałkach i Augustowie, Gimnazjum nr 1 w Augustowie, Zespół Szkół Sióstr Salezjanek, Zespół Szkół nr 8 w Suwałkach - edukacja europejska, realizacja projektów w ramach programu Sokrates –Commenius (np. Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Grajewie)

16 Działania w obszarze wychowania, w tym wychowania patriotycznego – cd.: Zlot Szkół Sienkiewiczowskich – SP nr 4 w Grajewie, SP w Rajgrodzie Realizacja projektu Polska – Litwa – I LO w Augustowie Działania podejmowane w ramach Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II – SP w Żarnowie, ZSO w Płaskiej, SP w Krasnopolu

17 - Realizacja projektu Archimedes – Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie Udział w projekcie Dramat i tragedię zostaw teatrowi – 8 gimnazjów Realizacja Projektu Dolina Rospudy – aktywizacja środowisk lokalnych – szkoły z terenu gmin Bakałarzewo, Filipów, Raczki, Przerośl we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego - Inne przedsięwzięcia:

18 Innowacje zgłoszone w roku szk. 2008/2009: Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Grajewie Szkoła Podstawowa nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie

19 Liderzy w pozyskiwaniu środków unijnych i innych pozabudżetowych: Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 w Suwałkach Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach Zespół Szkół w Niećkowie Policealna Szkoła Medyczna w Suwałkach

20 Sukcesy artystyczne Chór żeński CANTYLENA pod dyrekcją Ignacego Ołowia: Występ w finale XXIX Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Cappella w Bydgoszczy w dniach 3-9 kwietnia 2009 r. Zdobyte nagrody: 1. Złoty Kamerton 2. Puchar Ministra Edukacji Narodowej 3. Puchar Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 4. Nagroda Ministra Edukacji Narodowej dla dyrygenta najlepszego chóru 5. Nagroda Telewizji Polskiej S.A. Oddział w Bydgoszczy Złota płyta TVP Bydgoszcz 6. Nagroda Prezydenta Miasta Bydgoszczy

21 Sukcesy artystyczne Młodzieżowy Dom Kultury – organizacja Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Muszelki Wigier Szkoła Podstawowa w Słobódce – liczne nagrody w konkursach plastycznych na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim i wojewódzkim – w br. szkolnym np. główna nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Bądź zdrowa, Mamo – zbadaj się! (wycieczka do Eurodisneylandu).

22 Sukcesy artystyczne Chór Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku pod dyrekcją Urszuli Bobrowskiej - Chór systematycznie bierze udział w Ogólnopolskim Konkursie Chórów Szkolnych a Cappella. Wiele razy zakwalifikował się do finału w Bydgoszczy zdobywając Złote lub Srebrne Kamertony Chór przy Zespole Szkół w Filipowie pod dyrekcją Heleny Kibitlewskiej – w czasie 25 lat działalności chór zdobył liczne nagrody na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskich - organizacja Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej Złota Nutka - Specjalny Ośrodek Szkolno– Wychowawczy nr 1 w Suwałkach

23 Sukcesy artystyczne Szkoła Podstawowa nr 6 w Suwałkach - Studio Piosenki Beciaki I miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki i Tańca "Muszelki Wigier" w Suwałkach I miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki i Tańca - Konin 2009, I miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Nowa Piosenka w Starym Krakowie I miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Piosenki "Chodzież 2009" III miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Piosenki "Wygraj Sukces" I i II miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu "Piosenki Mamy i Taty" w Sieradzu.

24 Sukcesy sportowe II LO w Suwałkach IV LO w Suwałkach Zespół Szkół Sióstr Salezjanek w Suwałkach Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach I LO w Suwałkach Zespół Szkół nr 1 w Grajewie Zespół Szkół w Wojewodzinie Gimnazjum nr 2 w Suwałkach Gimnazjum nr 3 w Suwałkach Gimnazjum nr 4 w Suwałkach Gimnazjum nr 5 w Suwałkach Szkoła Podstawowa nr 5 w Suwałkach Szkoła Podstawowa nr 10 w Suwałkach

25 Inne sukcesy: Gimnazja: - Gimnazjum nr 5 w Suwałkach – 2 laureatów w etapie ogólnopolskim Konkursu Wiedzy Ekologicznej i finalistka I Ogólnopolskiego Konkursu Ortograficznego Liga Ortograficzna Szkoły podstawowe: - Szkoła Podstawowa nr 11 w Suwałkach: uczeń kl. VI - zwycięstwo w Teleturnieju Telewizji Polsat Eureko – ja to wiem - Szkoła Podstawowa nr 6 w Suwałkach – l miejsce w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Panda i I miejsce drużyny szkolnej w Ogólnopolskim Finale Młodzieżowego Turnieju Krajoznawczego

26 Należy kontynuować działania służące ocenie efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej poprzez: rzetelne i konstruktywne interpretowanie wyników egzaminów zewnętrznych i wykorzystanie wniosków z tej analizy do działań naprawczych zorganizowane i systematyczne monitorowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów z wykorzystaniem różnych technik pomiaru, także z wykorzystaniem edukacyjnej wartości dodanej (EWD) systematyczną kontrolę stopnia realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego doskonalenie pracy z uczniem uzdolnionym podejmowanie innowacji pedagogicznych wzmocnienie pracy profilaktycznej i wychowawczej w zakresie bezpieczeństwa drogowego, w tym podejmowanie różnych form działań, pobudzających wyobraźnię młodych ludzi i mobilizujących ich do przyjmowania odpowiedzialności za swoje bezpieczeństwo

27 Wczesne wspomaganie – pełniejsze zaspokajanie potrzeb Należy podjąć działania w celu poprawy jakości opieki świetlicowej i w czasie dowożenia Nadal upowszechniać przykłady dobrych praktyk w celu polepszenia jakości pracy przedszkoli, szkół i placówek. Propagować i upowszechniać wychowanie przedszkolne, w tym również inne formy wychowania przedszkolnego Należy wzmocnić nadzór dyrektorów w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, do których uczęszczają uczniowie niepełnosprawni i niedostosowani społecznie Pracę PPP bardziej ukierunkować na potrzeby szkół.

28 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Informacja o pracy szkó ł i placówek o ś wiatowych w roku szkolnym 2008/2009 Bia ł ystok 2009 Delegatura w Suwałkach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google