Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EURES JAKO JEDNA Z PODSTAWOWYCH USŁUG RYNKU PRACY Katarzyna Kawka-Kopeć Doradca EURES Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 18 stycznia 2008r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EURES JAKO JEDNA Z PODSTAWOWYCH USŁUG RYNKU PRACY Katarzyna Kawka-Kopeć Doradca EURES Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 18 stycznia 2008r."— Zapis prezentacji:

1 EURES JAKO JEDNA Z PODSTAWOWYCH USŁUG RYNKU PRACY Katarzyna Kawka-Kopeć Doradca EURES Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 18 stycznia 2008r.

2 EURopean Employment Services Europejskie Służby Zatrudnienia EURES (EURopean Employment Services - Europejskie Służby Zatrudnienia) jest siecią współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy, wspierającą mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym i transgranicznym, w krajach Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinie i Szwajcarii. EURES zmierza do ułatwienia mobilności na europejskim rynku pracy, proponując usługi na rzecz poszukujących pracy, pracowników i pracodawców, a także wszystkich innych obywateli pragnących skorzystać ze swobodnego przepływu osób na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

3 EURopean Employment Services Europejskie Służby Zatrudnienia EURES Transgraniczny - doradcy EURES w tych regionach udzielają szczegółowych porad i pomocy w zakresie praw i obowiązków pracowników mieszkających w jednym kraju, a pracujących w innym. Obecnie w całej Europie istnieje ponad 20 transgranicznych partnerstw EURES, obejmujących ponad 13 krajów.

4 Czym jest EURES? EURES w regionach transgranicznych W dniu 18 października 2007 r. w czeskim mieście Usti nad Labem została podpisana Umowa Ramowa dla planowanego partnerstwa transgranicznego "Eures TriRegio". Polska - podregion jeleniogórsko-wałbrzyski, Niemcy - podregiony Drezno i Chemnitz w Wolnym Kraju Związkowym Saksonia, Czechy - Kraje Ústí nad Łabą, Liberec i Karlovy Vary.

5 EURES umożliwia dostęp do informacji nt.: sytuacji na rynkach pracy, ofert pracy, pomocy dla pracodawców z Polski przy prowadzeniu rekrutacji pracowników z państw EOG, warunków życia, możliwości kształcenia, przepisów prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, systemów podatkowych, uznawania dyplomów i kwalifikacji zawodowych. EURopean Employment Services Europejskie Służby Zatrudnienia

6 EURES-cele Sieć EURES została powołana przez Komisję Europejską, aby ułatwiać swobodny przepływ pracowników i wspierać mobilność na rynku pracy Europejskiego Obszaru Gospodarczego poprzez przede wszystkim: międzynarodowe pośrednictwo pracy, informowanie na temat warunków życia i pracy w krajach członkowskich oraz sytuacji na rynkach pracy tych krajów

7 EURES-cele Sieć EURES nastawiona jest na informowanie, doradztwo i wspomaganie: poszukujących pracy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy chcą pracować w innym kraju członkowskim, pracodawców z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy chcą rekrutować pracowników z innych krajów członkowskich.

8 Podstawy prawne EURES-UE Artykuły 48 i 49 Traktatu Rzymskiego (ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą) Rozporządzenie Rady EWG nr 1612/68 z dnia 15.10.1968 r. w sprawie swobodnego przepływu pracowników we Wspólnocie Europejskiej Decyzja Komisji nr 569/93 z dnia 22.10.1993. wprowadzająca Rozporządzenie nr 1612/68 - ustanawiająca sieć EURES Decyzja Komisji nr 5236/02 z dnia 23.12. 2002. wprowadzająca Rozporządzenie nr 1612/68 – reformująca sieć EURES

9 Podstawy prawne EURES- Polska Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004, Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz. U. 2007, Nr 47, Poz. 315) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007r. w sprawie standardów usług rynku pracy (Dz. U. 2007, Nr 47, Poz. 314)

10 Decyzja Komisji Europejskiej o EURES Znak EURES Znak ten może być używany przez członków i partnerów EURES wyłącznie w związku z działaniami prowadzonymi w ramach EURES

11 Usługa EURES – jedna z 5-ciu podstawowych usług rynku pracy Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Rodzaje usług EURES: udzielanie bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia zgodnie z prawem swobodnego przepływu pracowników w UE, udzielanie pracodawcom pomocy w uzyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,

12 inspirowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami, informowanie warunkach życia i pracy oraz o sytuacji na rynkach pracy, z uwzględnieniem występujących tam zawodów deficytowych i nadwyżkowych, przeciwdziałanie i zwalczanie pojawiających się przeszkód w mobilności w dziedzinie zatrudnienia, Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

13 informowanie pracownik ó w publicznych służb zatrudnienia oraz związk ó w zawodowych i organizacji pracodawc ó w o usługach EURES, inicjowanie projekt ó w o wymiarze międzynarodowym i zarządzanie nimi. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

14 Doradcy EURES z wojewódzkich urzędów pracy Doradcy EURES z wojewódzkich urzędów pracy Asystenci EURES z wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy Asystenci EURES z wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy Usługi EURES świadczą EURopean Employment Services Europejskie Służby Zatrudnienia

15 doradcy EURES Sieć EURES złożona jest z około 700 doradców EURES w całym EOG Są oni siłą napędową sieci, gdyż odgrywają kluczową rolę w zakresie świadczenia usług EURES wobec poszukujących pracy i pracodawców Wyspecjalizowani doradcy pochodzą ze służb zatrudnienia i innych istotnych organizacji działających w dziedzinie rynku pracy

16 Kandydat na doradcę (wg ustawy): Doradcą EURES może zostać osoba, która: 1) spełnia wymagania określone w odrębnych procedurach obowiązujących państwa członkowskie UE; 2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; nie była karana za przestępstwo popełnione z winy umyślnej; 4) posiada wyższe wykształcenie; 5) posiada znajomość języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego wystarczającą do wykonywania zadań; 6) była zatrudniona przez okres co najmniej 12 miesięcy w publicznych służbach zatrudnienia wykonywała zadania w zakresie usług rynku pracy; 7) posiada obywatelstwo polskie lub wykaże się znajomością języka polskiego wystarczającą do wykonywania zadań.

17 Doradcy i asystenci EURES w Polsce Szczecin Gdańsk Toruń Poznań Zielona Góra Wałbrzych Opole Katowice Kraków Łódź Kielce Rzeszów Lublin Warszawa Białystok Olsztyn 40 doradców EURES 25 asystentów EURES w WUP 338 (około) asystentów EURES w PUP Koszalin Jelenia Góra

18 EURES to również Europejski Portal Mobilności Zawodowej www.eures.europa.eu który dostarcza użytecznych informacji i porad z zakresu zagadnień związanych z poruszaniem się na europejskim rynku pracy oraz świadczy usługi pośrednictwa pracy, umożliwiając pracownikom znalezienie zatrudnienia, a pracodawcom – rekrutację pracowników w krajach EOG. Użytkownicy portalu mogą skorzystać z: bazy ofert pracy pracodawców zainteresowanych rekrutacją pracowników z zagranicy, bazy CV osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia za granicą. Portal jest dostępny w dwudziestu językach urzędowych Unii Europejskiej Europejski Portal Mobilności Zawodowej www.eures.europa.eu

19 Europejski Portal Mobilności Zawodowej EURES www.eures.europa.euwww.eures.europa.eu

20 Polska strona EURES www.eures.praca.gov.pl Osoby zainteresowane znajdą tu min.: Informacje nt. warunków życia i pracy w krajach EOG w języku polskim, Zagraniczne oferty pracy dostępne w poszczególnych regionach Polski, Informacje na temat publikacji i materiałów dot. mobilności zawodowej w UE, Linki do portali mobilności, Archiwum zrealizowanych działań EURES, Bieżące informacje nt. realizowanych projektów na stronie głównej, Dane dot. warunków pracy w Polsce, Dane do doradców EURES działających w Polsce.

21 Krajowa strona internetowa EURES www.eures.praca.gov.pl www.eures.praca.gov.pl

22 Oferty pracy doradca EURES z EOG doradca EURES w Polsce www.wup.mazowsze.pl

23 Zapraszamy www.eures.praca.gov.pl www.eures.europa.eu www.wup.mazowsze.pl

24 Dziękuję za uwagę Katarzyna Kawka-Kopeć doradca EURES Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie tel. 022/ 532-22-35 k.kawka@wup.mazowsze.pl


Pobierz ppt "EURES JAKO JEDNA Z PODSTAWOWYCH USŁUG RYNKU PRACY Katarzyna Kawka-Kopeć Doradca EURES Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 18 stycznia 2008r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google