Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2009 Priorytet 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 6.1 Paszport do eksportu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2009 Priorytet 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 6.1 Paszport do eksportu."— Zapis prezentacji:

1 2009 Priorytet 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 6.1 Paszport do eksportu

2 Cel Działania 6.1 Paszport do eksportu Działanie pozwoli przedsiębiorcom uczestniczącym w programie Paszport do eksportu na: zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami zwiększenie rozpoznawalności marek handlowych i firmowych na rynkach zagranicznych

3 Działanie 6.1 Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie O dofinansowanie mogą ubiegać się: mikro, mali lub średni przedsiębiorcy: prowadzący działalność gospodarczą we wszystkich sektorach z wyjątkiem: rybołówstwa i akwakultury, w zakresie produkcji pierwotnej produktów rolnych, w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych (z zastrzeżeniami określonymi w Rozporządzeniu Ministra RR w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach PO IG) oraz sektora górnictwa węgla spełniający kryteria zawarte w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art.87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. U. UE L 214 z r.) prowadzący działalność i posiadający siedzibę na terytorium RP posiadający w roku obrotowym poprzedzającym rok, w którym złożył wniosek o udzielenie dofinansowania udział eksportu w całkowitej sprzedaży nie większy niż 30%

4 Działanie 6.1 Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie O dofinansowanie mogą ubiegać się: mikro, mali lub średni przedsiębiorcy: którzy w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych otrzymali pomoc de minimis, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiegają nie przekracza równowartości w złotych 200 tys. EUR, a dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego – równowartości 100 tys. EUR którzy nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

5 Działanie 6.1 Projekty objęte dofinansowaniem I etap - przygotowanie Planu rozwoju eksportu II etap - wdrożenie Planu rozwoju eksportu Dofinansowanie na wdrożenie Planu rozwoju eksportu może być udzielone mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, który posiada Plan rozwoju eksportu opracowany w ramach Działania 6.1

6 Działanie 6.1 Zasady udzielania dofinansowania Zaliczka/refundacja poniesionych wydatków Dofinansowanie na przygotowanie oraz wdrożenie Planu rozwoju eksportu może być udzielone jeden raz w okresie realizacji działania 6.1 Paszport do eksportu Dofinansowanie na przygotowanie oraz wdrożenie Planu rozwoju eksportu stanowi pomoc de minimis i jest udzielane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis

7 Działanie 6.1 I etap - Przygotowanie Planu rozwoju eksportu Plan rozwoju eksportu powinien zawierać w szczególności: analizę pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa oraz wskazanie najkorzystniejszych rynków docelowych działalności eksportowej pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy badanie wybranych rynków docelowych przez przeprowadzenie analizy aktów prawnych, procedur, zwyczajów, praktyk handlowych i zasad warunkujących dostęp produktu lub usługi przedsiębiorcy do wybranych rynków wskazanie i uzasadnienie wyboru co najmniej dwóch działań do realizacji przez przedsiębiorcę w celu wejścia na wybrane rynki

8 Działanie 6.1 I etap - Przygotowanie Planu rozwoju eksportu Plan rozwoju eksportu powinien zawierać następujące elementy: opracowania dotyczące analizy konkurencyjnej pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy opracowania dotyczące wyboru rynków docelowych działalności eksportowej opracowania dotyczące badania wybranych rynków docelowych opis bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa w najważniejszych obszarach funkcjonowania i prognozy rozszerzenia działalności przedsiębiorcy ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju poprzez eksport

9 Działanie 6.1 I etap - Przygotowanie Planu rozwoju eksportu Plan rozwoju eksportu powinien zawierać następujące elementy: analizę SWOT dla eksportu każdego rodzaju produktu/usługi na każdym z planowanych rynków docelowych opis celów i strategii eksportowej rekomendację rozwoju działalności eksportowej szacowaną wielkość kosztów niezbędnych do sfinansowania działań koniecznych do zrealizowania opracowanej strategii wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej Plan rozwoju eksportu powinien w sposób kompleksowy określać strategię eksportową do realizacji w kolejnych dwóch latach

10 Działanie 6.1 I etap - Przygotowanie Planu rozwoju eksportu Plan rozwoju eksportu - wymogi formalne: zawiera datę rozpoczęcia przygotowania Planu rozwoju eksportu podpisany i opatrzony pieczątką imienną oraz pieczątką firmową wykonawcy zawiera informację o dacie sporządzenia Planu rozwoju eksportu przez wykonawcę podpisany przez Beneficjenta lub osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta (pełnomocnika) i opatrzony pieczątką imienną oraz pieczątką firmową zawiera datę podpisania przez Beneficjenta, która jest równoznaczna z zatwierdzeniem dokumentu

11 Działanie 6.1 I etap - Przygotowanie Planu rozwoju eksportu Realizacja projektu może rozpocząć się najwcześniej w dniu następującym po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie i okres realizacji nie może przekroczyć 6 miesięcy Intensywność dofinansowania nie może przekroczyć 80% całkowitych wydatków na zakup usług doradczych związanych z opracowaniem Planu rozwoju eksportu Kwota dofinansowania nie może przekroczyć PLN

12 Działanie 6.1 I etap - Przygotowanie Planu rozwoju eksportu Weryfikacja Planu rozwoju eksportu Możliwość poprawy Planu rozwoju eksportu przez Beneficjenta Możliwość skorzystania przez Regionalną Instytucję Finansującą z usług podmiotu zewnętrznego w celu uzyskania niezależnej opinii eksperckiej w zakresie oceny Planu rozwoju eksportu. Pisemna informacja o ostatecznym wyniku weryfikacji Planu rozwoju eksportu przesłana do Beneficjenta Możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach II etapu po uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji Planu rozwoju eksportu

13 Działanie 6.1 II etap - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Dofinansowanie jest udzielane z przeznaczeniem na co najmniej dwa z następujących działań, w tym obligatoryjnie co najmniej jedno z działań wskazanych w lit. c. – f.: a. udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy b. organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą c. wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych d. uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe e. doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej f. doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach docelowych

14 Działanie 6.1 II etap - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Wydatki kwalifikujące się do objęcia dofinansowaniem Udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy: wynajęcie i zabudowa powierzchni wystawienniczej zakup usług w zakresie obsługi technicznej stoiska zakup usług w zakresie transportu eksponatów oraz elementów zabudowy wraz ubezpieczeniem, odprawą celną i kosztami spedycji podróże służbowe trzech osób uczestniczących w realizacji projektu opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych wiz oraz ubezpieczeniem dla osób uczestniczących w realizacji projektu, wpis do katalogu targowego, opłata rejestracyjna, reklama w mediach targowych zakup usług w zakresie organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi zakup usług doradczych w zakresie określenia potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych

15 Działanie 6.1 II etap - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Wydatki kwalifikujące się do objęcia dofinansowaniem Organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą: zakup usługi polegającej na zorganizowaniu misji zakup usługi polegającej na organizacja spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi zakup usług doradczych w zakresie określenia potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych podróże służbowe trzech osób uczestniczących w realizacji projektu opłaty związane z uzyskaniem wiz oraz ubezpieczeniem dla osób uczestniczących w realizacji projektu zakup biletów wstępu w celu zwiedzenia targów związanych z daną misją gospodarczą

16 Działanie 6.1 II etap - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Wydatki kwalifikujące się do objęcia dofinansowaniem Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych: zakup baz danych oraz badań marketingowych zakup usług prawnych i doradczych związanych z określeniem, wyszukiwaniem, doborem i wyselekcjonowaniem oraz sprawdzeniem wiarygodności partnerów na rynkach docelowych zakup usług w zakresie organizacji spotkań z wyselekcjonowanymi potencjalnymi partnerami handlowymi podróże służbowe trzech osób uczestniczących w realizacji projektu opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych wiz oraz ubezpieczeniem dla osób uczestniczących w realizacji projektu

17 Działanie 6.1 II etap - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Wydatki kwalifikujące się do objęcia dofinansowaniem Uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia towarów lub usług na wybrane rynki docelowe: zakup usług doradczych związanych z uzyskaniem certyfikatu, świadectwa lub atestu zakup usług prawnych związanych z wprowadzeniem towarów lub usług na wybrane rynki docelowe przygotowanie dokumentacji technicznej transport i ubezpieczenie próbek wyrobu i dokumentacji technicznej przeprowadzenie badań certyfikacyjnych wystawienie i wydanie certyfikatu

18 Działanie 6.1 II etap - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Wydatki kwalifikujące się do objęcia dofinansowaniem Strategia finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej: opracowanie optymalnej strategii finansowania wskazanie potencjalnych źródeł finansowania i identyfikacja dostępnych źródeł rekomendację źródeł finansowania

19 Działanie 6.1 II etap - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Wydatki kwalifikujące się do objęcia dofinansowaniem Opracowanie koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach zagranicznych: opracowanie strategii wprowadzenia nowych produktów na rynek – analiza cyklu życia produktu na wybranych rynkach zagranicznych – analiza wyglądu produktu pod kątem potrzeb wybranego rynku stworzenie wzornictwa w zakresie produktu, opakowania, znaku firmowego

20 II etap - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Wydatki kwalifikujące się do objęcia dofinansowaniem Inne wydatki niezbędne do realizacji działań: działania promocyjne i informacyjne tłumaczenia obsługa instrumentów zabezpieczających realizację umowy otwarcie i prowadzenie wyodrębnionego na rzecz projektu subkonta na rachunku bankowym lub wyodrębnionego rachunku bankowego

21 Działanie 6.1 II etap - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Realizacja projektu może rozpocząć się najwcześniej po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie i okres realizacji nie może przekraczać 24 miesięcy Intensywność dofinansowania nie może przekroczyć 50% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia dofinansowaniem Kwota dofinansowania nie może przekroczyć PLN

22 Działanie 6.1 Paszport do eksportu Budżet Całkowity budżet EUR Budżet na 2009 rok EUR Budżet na I rundę aplikacyjną w 2009 roku ,66 PLN Nabór wniosków Tryb konkursowy – rundy aplikacyjne Określona alokacja na daną rundę aplikacyjną

23 Działanie 6.1 Ocena wniosków Ocena formalna kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO IG metoda zero-jedynkowa dwie osoby oceniające możliwość poprawy/uzupełnienia wniosku tylko wnioski poprawne pod względem formalnym przekazywane do oceny merytorycznej Ocena merytoryczna kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO IG metoda zero-jedynkowa minimum dwie osoby oceniające tylko wnioski spełniające wszystkie kryteria merytoryczne obligatoryjne rekomendowane do dofinansowania

24 Działanie 6.1 Kryteria oceny wniosków o dofinansowanie Ocena formalna wniosków o dofinansowanie Kryteria formalne wspólne dla wszystkich Działań PO IG Wymogi formalne - wniosek: złożenie wniosku we właściwej instytucji złożenie wniosku w ramach właściwego działania/poddziałania złożenie wniosku w terminie wskazanym przez instytucję odpowiedzialną za nabór projektów

25 Działanie 6.1 Kryteria oceny wniosków o dofinansowanie Ocena formalna wniosków o dofinansowanie Kryteria formalne wspólne dla wszystkich Działań PO IG c.d. Wymogi formalne - wniosek: kompletność dokumentacji wymaganej na etapie aplikowania wniosek wraz z załącznikami został przygotowany zgodnie z właściwą instrukcją

26 Działanie 6.1 Kryteria oceny wniosków o dofinansowanie Ocena formalna wniosków o dofinansowanie Kryteria formalne wspólne dla wszystkich Działań PO IG c.d. Wymogi formalne - wnioskodawca: kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach działania wnioskodawca prowadzi działalność (jeśli dotyczy) i ma siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej – miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

27 Działanie 6.1 Kryteria oceny wniosków o dofinansowanie Ocena formalna wniosków o dofinansowanie Kryteria formalne wspólne dla wszystkich Działań PO IG c.d. Wymogi formalne - projekt: projekt jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli dotyczy), realizacja przedsięwzięcia mieści się w ramach czasowych działania PO IG, wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązujących dla działania,

28 Działanie 6.1 Kryteria oceny wniosków o dofinansowanie Ocena formalna wniosków o dofinansowanie Kryteria formalne wspólne dla wszystkich Działań PO IG c.d. Wymogi formalne - projekt: projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi wymienionymi w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach danego działania PO IG

29 Działanie 6.1 Kryteria oceny wniosków o dofinansowanie Ocena formalna wniosków o dofinansowanie Kryteria formalne specyficzne – I etap: wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wnioskodawca w roku obrotowym poprzedzającym rok, w którym złożył wniosek o udzielenie wsparcia posiadał udział eksportu w całkowitej sprzedaży nie przekraczający 30%

30 Działanie 6.1 Kryteria oceny wniosków o dofinansowanie - I etap Procedura oceny formalnej wniosków o dofinansowanie c.d. Kryteria formalne specyficzne – I etap : okres realizacji projektu nie przekracza 6 miesięcy wnioskodawca nie otrzymał dofinansowania w ramach Działania 6.1 projekt nie został rozpoczęty przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie

31 Działanie 6.1 Kryteria oceny wniosków o dofinansowanie I etap - Przygotowanie Planu rozwoju eksportu Kryteria merytoryczne obligatoryjne – I etap : projekt jest zgodny z celami i zakresem Działania 6.1 POIG wnioskodawca planuje rozwój poprzez eksport wnioskodawca zapewnia zasoby umożliwiające rozwój eksportu

32 Działanie 6.1 Kryteria oceny wniosków o dofinansowanie I etap - Przygotowanie Planu rozwoju eksportu Kryteria merytoryczne obligatoryjne – I etap : wnioskodawca zapewnia lub zapewni poprzez instrumenty przewidziane w Planie rozwoju eksportu spełnienie norm/wymagań/warunków dla produktów/usług będących przedmiotem eksportu wydatki są kwalifikowane w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu o celów projektu oraz celów Działania wskaźniki produktu i rezultatu są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu oraz są adekwatne do danego rodzaju projektu

33 Działanie 6.1 Kryteria oceny wniosków o dofinansowanie I etap - Przygotowanie Planu rozwoju eksportu Kryteria merytoryczne fakultatywne – I etap : produkty, które są/będą stanowiły przedmiot eksportu są innowacyjne wnioskodawca dysponuje innowacyjną technologią wytwarzania produktów, które są/będą stanowiły przedmiot eksportu wnioskodawca prowadzi lub finansuje badania i rozwój produktów, które są/będą stanowiły przedmiot eksportu

34 Działanie 6.1 Kryteria oceny wniosków o dofinansowanie I etap - Przygotowanie Planu rozwoju eksportu Kryteria merytoryczne fakultatywne – I etap : na produkt będący przedmiotem eksportu wnioskodawca posiada: -patent na wynalazek lub -prawa ochronne na wzór użytkowy lub -prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub wszczął procedurę w sprawie ich uzyskania wnioskodawca posiada: -akredytowany certyfikat jakości w przedsiębiorstwie lub -akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania BHP lub -akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego

35 Działanie 6.1 Kryteria oceny wniosków o dofinansowanie II etap - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Kryteria formalne wspólne dla wszystkich Działań PO IG Kryteria formalne specyficzne - II etap: okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy wnioskodawca nie otrzymał dofinansowania w ramach Działania 6.1 na wdrożenie Planu rozwoju eksportu wnioskodawca posiada pozytywnie zweryfikowany Plan rozwoju eksportu opracowany w ramach Działania 6.1

36 Działanie 6.1 Kryteria oceny wniosków o dofinansowanie II etap - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Kryteria formalne wspólne dla wszystkich Działań PO IG Kryteria formalne specyficzne - II etap: Plan rozwoju eksportu zawiera rekomendację rozwoju działalności eksportowej projekt zakłada zgodnie z Planem rozwoju eksportu skorzystanie z minimum dwóch poniższych instrumentów, przy czym co najmniej jednym z nich jest instrument wskazany w lit. c)-f): a) udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych b) organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą c) wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych d) uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów / usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe e) doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej f) doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach docelowych

37 Działanie 6.1 Kryteria oceny wniosków o dofinansowanie II etap - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Kryteria merytoryczne obligatoryjne - II etap : projekt jest zgodny z celami i zakresem Działania 6.1 POIG wnioskodawca posiada produkt/usługę zdolny do konkurowania na tynkach zagranicznych, który jest/będzie przedmiotem eksportu zakres merytoryczny instrumentów wybranych do realizacji w ramach projektu jest zbieżny z zakresem działań wskazanych do realizacji w Planie rozwoju eksportu harmonogram realizacji projektu jest czytelny, szczegółowy i realny do wykonania

38 Działanie 6.1 Kryteria oceny wniosków o dofinansowanie II etap - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Kryteria merytoryczne obligatoryjne - II etap : planowane w ramach projektu działania przyczynią się do wzrostu udziału eksportu w ogólnej sprzedaży produktów/usług wnioskodawcy wydatki są kwalifikowane w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu oraz celów Działania środki będą wykorzystane w sposób efektywny wskaźniki produktu i rezultatu są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu oraz są adekwatne do danego rodzaju projektu

39 Działanie 6.1 Opis procedur Etap I - Przygotowanie Planu rozwoju eksportu Uzyskanie informacji o programie w Punktach Konsultacyjnych, Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF), informatorium Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zapoznanie się z dokumentacją aplikacyjną, w tym: Regulaminem przeprowadzania konkursu, wnioskiem o dofinansowanie, Instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie, umową o dofinansowanie Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w Generatorze Wniosków zamieszczonym na stronie internetowej PARP - zgodnie z Instrukcją wypełnienia wniosku

40 Działanie 6.1 Opis procedur Etap I - Przygotowanie Planu rozwoju eksportu Złożenie w ramach danej rundy aplikacyjnej kompletnego wniosku o dofinansowanie przygotowania Planu rozwoju eksportu (w RIF właściwej dla siedziby Wnioskodawcy) Ocena formalna wniosku o dofinansowanie – przeprowadzana w RIF Wysłanie informacji do wnioskodawcy o wynikach oceny formalnej wniosku o dofinansowanie

41 Działanie 6.1 Opis procedur Etap I - Przygotowanie Planu rozwoju eksportu Przekazywanie na bieżąco wniosków poprawnych formalnie do oceny merytorycznej Ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie – przeprowadzana w RIF przez Komisję Konkursową Przygotowanie protokołu z przeprowadzonej oceny merytorycznej Przekazanie do PARP protokołu wraz z listą rankingową projektów (w tym lista projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania)

42 Działanie 6.1 Opis procedur Etap I - Przygotowanie Planu rozwoju eksportu Weryfikacja przez PARP protokołu i listy rankingowej projektów oraz przekazanie do dalszej akceptacji i zatwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą oraz Instytucję Zarządzającą Przekazanie wnioskodawcom informacji o decyzji Instytucji Zarządzającej (w przypadku wniosków zatwierdzonych do dofinansowania wysłanie prośby o przesłanie do RIF dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie) Przygotowanie w RIF umowy o dofinansowanie Obustronne podpisanie umowy o dofinansowanie Złożenie zabezpieczenia realizacji umowy (weksel)

43 Działanie 6.1 Opis procedur Etap I - Przygotowanie Planu rozwoju eksportu Realizacja działań objętych umową o dofinansowanie (zakup usług doradczych - przygotowanie Planu rozwoju eksportu) Złożenie w RIF opracowanego Planu rozwoju eksportu w celu weryfikacji Weryfikacja Planu rozwoju eksportu w RIF Przesłanie do Beneficjenta informacji o wynikach weryfikacji

44 Działanie 6.1 Opis procedur Etap I - Przygotowanie Planu rozwoju eksportu Po otrzymaniu pozytywnego wyniku weryfikacji Planu rozwoju eksportu złożenie wniosku o płatność w RIF Sprawdzenie wniosku o płatność i załączonych dokumentów w RIF Rekomendacja wypłaty dofinansowania

45 Działanie 6.1 Opis procedur Etap II - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Warunkiem aplikowania do II etapu: -przygotowanie Planu rozwoju eksportu w ramach I etapu Działania 6.1 -uzyskanie pozytywnego wyniku weryfikacji Planu rozwoju eksportu -rekomendacja rozwoju w oparciu o eksport zawarta w Planie rozwoju eksportu Zapoznanie się z dokumentacją aplikacyjną, w tym: Regulaminem przeprowadzania konkursu, wnioskiem o dofinansowanie, Instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie, umową o dofinansowanie Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w Generatorze Wniosków zamieszczonym na stronie internetowej PARP - zgodnie z Instrukcją wypełnienia wniosku

46 Działanie 6.1 Opis procedur Etap II - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Złożenie w ramach danej rundy aplikacyjnej kompletnego wniosku o dofinansowanie wdrożenia Planu rozwoju eksportu (w RIF właściwej dla siedziby Wnioskodawcy) Ocena formalna wniosku o dofinansowanie – przeprowadzana w RIF Wysłanie informacji do wnioskodawcy o wynikach oceny formalnej wniosku o dofinansowanie

47 Działanie 6.1 Opis procedur Etap II - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie – przeprowadzana w RIF przez Komisję Konkursową Przygotowanie protokołu z przeprowadzonej oceny merytorycznej Przekazanie do PARP protokołu wraz z listą rankingową projektów (w tym lista projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania) Weryfikacja przez PARP protokołu i listy rankingowej projektów oraz przekazanie do dalszej akceptacji i zatwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą oraz Instytucję Zarządzającą

48 Działanie 6.1 Opis procedur Etap II - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Przekazanie wnioskodawcom informacji o decyzji Instytucji Zarządzającej (w przypadku wniosków zatwierdzonych do dofinansowania wysłanie prośby o przesłanie do RIF dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie) Przygotowanie umowy w RIF Obustronne podpisanie umowy o dofinansowanie Złożenie zabezpieczenia realizacji umowy (weksel) Realizacja działań objętych umową o dofinansowanie Wnioski o płatności pośrednie składane po zakończeniu realizacji kolejnych etapów

49 Działanie 6.1 Paszport do eksportu Dziękuję bardzo za uwagę Na pytania odpowiada INFORMATORIUM PARP pod numerami telefonów oraz (22) , (22) , (22) , Pytania można przesyłać także na adres


Pobierz ppt "2009 Priorytet 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 6.1 Paszport do eksportu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google