Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2009 Priorytet 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 6.1 Paszport do eksportu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2009 Priorytet 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 6.1 Paszport do eksportu."— Zapis prezentacji:

1 2009 Priorytet 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 6.1 Paszport do eksportu

2 Cel Działania 6.1 Paszport do eksportu Działanie pozwoli przedsiębiorcom uczestniczącym w programie Paszport do eksportu na: zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami zwiększenie rozpoznawalności marek handlowych i firmowych na rynkach zagranicznych

3 Działanie 6.1 Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie O dofinansowanie mogą ubiegać się: mikro, mali lub średni przedsiębiorcy: prowadzący działalność gospodarczą we wszystkich sektorach z wyjątkiem: rybołówstwa i akwakultury, w zakresie produkcji pierwotnej produktów rolnych, w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych (z zastrzeżeniami określonymi w Rozporządzeniu Ministra RR w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach PO IG) oraz sektora górnictwa węgla spełniający kryteria zawarte w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art.87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. U. UE L 214 z 09.08.2008 r.) prowadzący działalność i posiadający siedzibę na terytorium RP posiadający w roku obrotowym poprzedzającym rok, w którym złożył wniosek o udzielenie dofinansowania udział eksportu w całkowitej sprzedaży nie większy niż 30%

4 Działanie 6.1 Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie O dofinansowanie mogą ubiegać się: mikro, mali lub średni przedsiębiorcy: którzy w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych otrzymali pomoc de minimis, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiegają nie przekracza równowartości w złotych 200 tys. EUR, a dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego – równowartości 100 tys. EUR którzy nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

5 Działanie 6.1 Projekty objęte dofinansowaniem I etap - przygotowanie Planu rozwoju eksportu II etap - wdrożenie Planu rozwoju eksportu Dofinansowanie na wdrożenie Planu rozwoju eksportu może być udzielone mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, który posiada Plan rozwoju eksportu opracowany w ramach Działania 6.1

6 Działanie 6.1 Zasady udzielania dofinansowania Zaliczka/refundacja poniesionych wydatków Dofinansowanie na przygotowanie oraz wdrożenie Planu rozwoju eksportu może być udzielone jeden raz w okresie realizacji działania 6.1 Paszport do eksportu Dofinansowanie na przygotowanie oraz wdrożenie Planu rozwoju eksportu stanowi pomoc de minimis i jest udzielane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis

7 Działanie 6.1 I etap - Przygotowanie Planu rozwoju eksportu Plan rozwoju eksportu powinien zawierać w szczególności: analizę pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa oraz wskazanie najkorzystniejszych rynków docelowych działalności eksportowej pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy badanie wybranych rynków docelowych przez przeprowadzenie analizy aktów prawnych, procedur, zwyczajów, praktyk handlowych i zasad warunkujących dostęp produktu lub usługi przedsiębiorcy do wybranych rynków wskazanie i uzasadnienie wyboru co najmniej dwóch działań do realizacji przez przedsiębiorcę w celu wejścia na wybrane rynki

8 Działanie 6.1 I etap - Przygotowanie Planu rozwoju eksportu Plan rozwoju eksportu powinien zawierać następujące elementy: opracowania dotyczące analizy konkurencyjnej pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy opracowania dotyczące wyboru rynków docelowych działalności eksportowej opracowania dotyczące badania wybranych rynków docelowych opis bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa w najważniejszych obszarach funkcjonowania i prognozy rozszerzenia działalności przedsiębiorcy ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju poprzez eksport

9 Działanie 6.1 I etap - Przygotowanie Planu rozwoju eksportu Plan rozwoju eksportu powinien zawierać następujące elementy: analizę SWOT dla eksportu każdego rodzaju produktu/usługi na każdym z planowanych rynków docelowych opis celów i strategii eksportowej rekomendację rozwoju działalności eksportowej szacowaną wielkość kosztów niezbędnych do sfinansowania działań koniecznych do zrealizowania opracowanej strategii wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej Plan rozwoju eksportu powinien w sposób kompleksowy określać strategię eksportową do realizacji w kolejnych dwóch latach

10 Działanie 6.1 I etap - Przygotowanie Planu rozwoju eksportu Plan rozwoju eksportu - wymogi formalne: zawiera datę rozpoczęcia przygotowania Planu rozwoju eksportu podpisany i opatrzony pieczątką imienną oraz pieczątką firmową wykonawcy zawiera informację o dacie sporządzenia Planu rozwoju eksportu przez wykonawcę podpisany przez Beneficjenta lub osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta (pełnomocnika) i opatrzony pieczątką imienną oraz pieczątką firmową zawiera datę podpisania przez Beneficjenta, która jest równoznaczna z zatwierdzeniem dokumentu

11 Działanie 6.1 I etap - Przygotowanie Planu rozwoju eksportu Realizacja projektu może rozpocząć się najwcześniej w dniu następującym po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie i okres realizacji nie może przekroczyć 6 miesięcy Intensywność dofinansowania nie może przekroczyć 80% całkowitych wydatków na zakup usług doradczych związanych z opracowaniem Planu rozwoju eksportu Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 10 000 PLN

12 Działanie 6.1 I etap - Przygotowanie Planu rozwoju eksportu Weryfikacja Planu rozwoju eksportu Możliwość poprawy Planu rozwoju eksportu przez Beneficjenta Możliwość skorzystania przez Regionalną Instytucję Finansującą z usług podmiotu zewnętrznego w celu uzyskania niezależnej opinii eksperckiej w zakresie oceny Planu rozwoju eksportu. Pisemna informacja o ostatecznym wyniku weryfikacji Planu rozwoju eksportu przesłana do Beneficjenta Możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach II etapu po uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji Planu rozwoju eksportu

13 Działanie 6.1 II etap - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Dofinansowanie jest udzielane z przeznaczeniem na co najmniej dwa z następujących działań, w tym obligatoryjnie co najmniej jedno z działań wskazanych w lit. c. – f.: a. udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy b. organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą c. wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych d. uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe e. doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej f. doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach docelowych

14 Działanie 6.1 II etap - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Wydatki kwalifikujące się do objęcia dofinansowaniem Udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy: wynajęcie i zabudowa powierzchni wystawienniczej zakup usług w zakresie obsługi technicznej stoiska zakup usług w zakresie transportu eksponatów oraz elementów zabudowy wraz ubezpieczeniem, odprawą celną i kosztami spedycji podróże służbowe trzech osób uczestniczących w realizacji projektu opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych wiz oraz ubezpieczeniem dla osób uczestniczących w realizacji projektu, wpis do katalogu targowego, opłata rejestracyjna, reklama w mediach targowych zakup usług w zakresie organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi zakup usług doradczych w zakresie określenia potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych

15 Działanie 6.1 II etap - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Wydatki kwalifikujące się do objęcia dofinansowaniem Organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą: zakup usługi polegającej na zorganizowaniu misji zakup usługi polegającej na organizacja spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi zakup usług doradczych w zakresie określenia potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych podróże służbowe trzech osób uczestniczących w realizacji projektu opłaty związane z uzyskaniem wiz oraz ubezpieczeniem dla osób uczestniczących w realizacji projektu zakup biletów wstępu w celu zwiedzenia targów związanych z daną misją gospodarczą

16 Działanie 6.1 II etap - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Wydatki kwalifikujące się do objęcia dofinansowaniem Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych: zakup baz danych oraz badań marketingowych zakup usług prawnych i doradczych związanych z określeniem, wyszukiwaniem, doborem i wyselekcjonowaniem oraz sprawdzeniem wiarygodności partnerów na rynkach docelowych zakup usług w zakresie organizacji spotkań z wyselekcjonowanymi potencjalnymi partnerami handlowymi podróże służbowe trzech osób uczestniczących w realizacji projektu opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych wiz oraz ubezpieczeniem dla osób uczestniczących w realizacji projektu

17 Działanie 6.1 II etap - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Wydatki kwalifikujące się do objęcia dofinansowaniem Uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia towarów lub usług na wybrane rynki docelowe: zakup usług doradczych związanych z uzyskaniem certyfikatu, świadectwa lub atestu zakup usług prawnych związanych z wprowadzeniem towarów lub usług na wybrane rynki docelowe przygotowanie dokumentacji technicznej transport i ubezpieczenie próbek wyrobu i dokumentacji technicznej przeprowadzenie badań certyfikacyjnych wystawienie i wydanie certyfikatu

18 Działanie 6.1 II etap - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Wydatki kwalifikujące się do objęcia dofinansowaniem Strategia finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej: opracowanie optymalnej strategii finansowania wskazanie potencjalnych źródeł finansowania i identyfikacja dostępnych źródeł rekomendację źródeł finansowania

19 Działanie 6.1 II etap - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Wydatki kwalifikujące się do objęcia dofinansowaniem Opracowanie koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach zagranicznych: opracowanie strategii wprowadzenia nowych produktów na rynek – analiza cyklu życia produktu na wybranych rynkach zagranicznych – analiza wyglądu produktu pod kątem potrzeb wybranego rynku stworzenie wzornictwa w zakresie produktu, opakowania, znaku firmowego

20 II etap - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Wydatki kwalifikujące się do objęcia dofinansowaniem Inne wydatki niezbędne do realizacji działań: działania promocyjne i informacyjne tłumaczenia obsługa instrumentów zabezpieczających realizację umowy otwarcie i prowadzenie wyodrębnionego na rzecz projektu subkonta na rachunku bankowym lub wyodrębnionego rachunku bankowego

21 Działanie 6.1 II etap - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Realizacja projektu może rozpocząć się najwcześniej po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie i okres realizacji nie może przekraczać 24 miesięcy Intensywność dofinansowania nie może przekroczyć 50% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia dofinansowaniem Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 200 000 PLN

22 Działanie 6.1 Paszport do eksportu Budżet Całkowity budżet 121 840 000 EUR Budżet na 2009 rok 24 368 000 EUR Budżet na I rundę aplikacyjną w 2009 roku 35 609 770,66 PLN Nabór wniosków Tryb konkursowy – rundy aplikacyjne Określona alokacja na daną rundę aplikacyjną

23 Działanie 6.1 Ocena wniosków Ocena formalna kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO IG metoda zero-jedynkowa dwie osoby oceniające możliwość poprawy/uzupełnienia wniosku tylko wnioski poprawne pod względem formalnym przekazywane do oceny merytorycznej Ocena merytoryczna kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO IG metoda zero-jedynkowa minimum dwie osoby oceniające tylko wnioski spełniające wszystkie kryteria merytoryczne obligatoryjne rekomendowane do dofinansowania

24 Działanie 6.1 Kryteria oceny wniosków o dofinansowanie Ocena formalna wniosków o dofinansowanie Kryteria formalne wspólne dla wszystkich Działań PO IG Wymogi formalne - wniosek: złożenie wniosku we właściwej instytucji złożenie wniosku w ramach właściwego działania/poddziałania złożenie wniosku w terminie wskazanym przez instytucję odpowiedzialną za nabór projektów

25 Działanie 6.1 Kryteria oceny wniosków o dofinansowanie Ocena formalna wniosków o dofinansowanie Kryteria formalne wspólne dla wszystkich Działań PO IG c.d. Wymogi formalne - wniosek: kompletność dokumentacji wymaganej na etapie aplikowania wniosek wraz z załącznikami został przygotowany zgodnie z właściwą instrukcją

26 Działanie 6.1 Kryteria oceny wniosków o dofinansowanie Ocena formalna wniosków o dofinansowanie Kryteria formalne wspólne dla wszystkich Działań PO IG c.d. Wymogi formalne - wnioskodawca: kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach działania wnioskodawca prowadzi działalność (jeśli dotyczy) i ma siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej – miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

27 Działanie 6.1 Kryteria oceny wniosków o dofinansowanie Ocena formalna wniosków o dofinansowanie Kryteria formalne wspólne dla wszystkich Działań PO IG c.d. Wymogi formalne - projekt: projekt jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli dotyczy), realizacja przedsięwzięcia mieści się w ramach czasowych działania PO IG, wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązujących dla działania,

28 Działanie 6.1 Kryteria oceny wniosków o dofinansowanie Ocena formalna wniosków o dofinansowanie Kryteria formalne wspólne dla wszystkich Działań PO IG c.d. Wymogi formalne - projekt: projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi wymienionymi w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach danego działania PO IG

29 Działanie 6.1 Kryteria oceny wniosków o dofinansowanie Ocena formalna wniosków o dofinansowanie Kryteria formalne specyficzne – I etap: wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wnioskodawca w roku obrotowym poprzedzającym rok, w którym złożył wniosek o udzielenie wsparcia posiadał udział eksportu w całkowitej sprzedaży nie przekraczający 30%

30 Działanie 6.1 Kryteria oceny wniosków o dofinansowanie - I etap Procedura oceny formalnej wniosków o dofinansowanie c.d. Kryteria formalne specyficzne – I etap : okres realizacji projektu nie przekracza 6 miesięcy wnioskodawca nie otrzymał dofinansowania w ramach Działania 6.1 projekt nie został rozpoczęty przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie

31 Działanie 6.1 Kryteria oceny wniosków o dofinansowanie I etap - Przygotowanie Planu rozwoju eksportu Kryteria merytoryczne obligatoryjne – I etap : projekt jest zgodny z celami i zakresem Działania 6.1 POIG wnioskodawca planuje rozwój poprzez eksport wnioskodawca zapewnia zasoby umożliwiające rozwój eksportu

32 Działanie 6.1 Kryteria oceny wniosków o dofinansowanie I etap - Przygotowanie Planu rozwoju eksportu Kryteria merytoryczne obligatoryjne – I etap : wnioskodawca zapewnia lub zapewni poprzez instrumenty przewidziane w Planie rozwoju eksportu spełnienie norm/wymagań/warunków dla produktów/usług będących przedmiotem eksportu wydatki są kwalifikowane w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu o celów projektu oraz celów Działania wskaźniki produktu i rezultatu są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu oraz są adekwatne do danego rodzaju projektu

33 Działanie 6.1 Kryteria oceny wniosków o dofinansowanie I etap - Przygotowanie Planu rozwoju eksportu Kryteria merytoryczne fakultatywne – I etap : produkty, które są/będą stanowiły przedmiot eksportu są innowacyjne wnioskodawca dysponuje innowacyjną technologią wytwarzania produktów, które są/będą stanowiły przedmiot eksportu wnioskodawca prowadzi lub finansuje badania i rozwój produktów, które są/będą stanowiły przedmiot eksportu

34 Działanie 6.1 Kryteria oceny wniosków o dofinansowanie I etap - Przygotowanie Planu rozwoju eksportu Kryteria merytoryczne fakultatywne – I etap : na produkt będący przedmiotem eksportu wnioskodawca posiada: -patent na wynalazek lub -prawa ochronne na wzór użytkowy lub -prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub wszczął procedurę w sprawie ich uzyskania wnioskodawca posiada: -akredytowany certyfikat jakości w przedsiębiorstwie lub -akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania BHP lub -akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego

35 Działanie 6.1 Kryteria oceny wniosków o dofinansowanie II etap - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Kryteria formalne wspólne dla wszystkich Działań PO IG Kryteria formalne specyficzne - II etap: okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy wnioskodawca nie otrzymał dofinansowania w ramach Działania 6.1 na wdrożenie Planu rozwoju eksportu wnioskodawca posiada pozytywnie zweryfikowany Plan rozwoju eksportu opracowany w ramach Działania 6.1

36 Działanie 6.1 Kryteria oceny wniosków o dofinansowanie II etap - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Kryteria formalne wspólne dla wszystkich Działań PO IG Kryteria formalne specyficzne - II etap: Plan rozwoju eksportu zawiera rekomendację rozwoju działalności eksportowej projekt zakłada zgodnie z Planem rozwoju eksportu skorzystanie z minimum dwóch poniższych instrumentów, przy czym co najmniej jednym z nich jest instrument wskazany w lit. c)-f): a) udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych b) organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą c) wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych d) uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów / usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe e) doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej f) doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach docelowych

37 Działanie 6.1 Kryteria oceny wniosków o dofinansowanie II etap - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Kryteria merytoryczne obligatoryjne - II etap : projekt jest zgodny z celami i zakresem Działania 6.1 POIG wnioskodawca posiada produkt/usługę zdolny do konkurowania na tynkach zagranicznych, który jest/będzie przedmiotem eksportu zakres merytoryczny instrumentów wybranych do realizacji w ramach projektu jest zbieżny z zakresem działań wskazanych do realizacji w Planie rozwoju eksportu harmonogram realizacji projektu jest czytelny, szczegółowy i realny do wykonania

38 Działanie 6.1 Kryteria oceny wniosków o dofinansowanie II etap - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Kryteria merytoryczne obligatoryjne - II etap : planowane w ramach projektu działania przyczynią się do wzrostu udziału eksportu w ogólnej sprzedaży produktów/usług wnioskodawcy wydatki są kwalifikowane w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu oraz celów Działania środki będą wykorzystane w sposób efektywny wskaźniki produktu i rezultatu są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu oraz są adekwatne do danego rodzaju projektu

39 Działanie 6.1 Opis procedur Etap I - Przygotowanie Planu rozwoju eksportu Uzyskanie informacji o programie w Punktach Konsultacyjnych, Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF), informatorium Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zapoznanie się z dokumentacją aplikacyjną, w tym: Regulaminem przeprowadzania konkursu, wnioskiem o dofinansowanie, Instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie, umową o dofinansowanie Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w Generatorze Wniosków zamieszczonym na stronie internetowej PARP - zgodnie z Instrukcją wypełnienia wniosku

40 Działanie 6.1 Opis procedur Etap I - Przygotowanie Planu rozwoju eksportu Złożenie w ramach danej rundy aplikacyjnej kompletnego wniosku o dofinansowanie przygotowania Planu rozwoju eksportu (w RIF właściwej dla siedziby Wnioskodawcy) Ocena formalna wniosku o dofinansowanie – przeprowadzana w RIF Wysłanie informacji do wnioskodawcy o wynikach oceny formalnej wniosku o dofinansowanie

41 Działanie 6.1 Opis procedur Etap I - Przygotowanie Planu rozwoju eksportu Przekazywanie na bieżąco wniosków poprawnych formalnie do oceny merytorycznej Ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie – przeprowadzana w RIF przez Komisję Konkursową Przygotowanie protokołu z przeprowadzonej oceny merytorycznej Przekazanie do PARP protokołu wraz z listą rankingową projektów (w tym lista projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania)

42 Działanie 6.1 Opis procedur Etap I - Przygotowanie Planu rozwoju eksportu Weryfikacja przez PARP protokołu i listy rankingowej projektów oraz przekazanie do dalszej akceptacji i zatwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą oraz Instytucję Zarządzającą Przekazanie wnioskodawcom informacji o decyzji Instytucji Zarządzającej (w przypadku wniosków zatwierdzonych do dofinansowania wysłanie prośby o przesłanie do RIF dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie) Przygotowanie w RIF umowy o dofinansowanie Obustronne podpisanie umowy o dofinansowanie Złożenie zabezpieczenia realizacji umowy (weksel)

43 Działanie 6.1 Opis procedur Etap I - Przygotowanie Planu rozwoju eksportu Realizacja działań objętych umową o dofinansowanie (zakup usług doradczych - przygotowanie Planu rozwoju eksportu) Złożenie w RIF opracowanego Planu rozwoju eksportu w celu weryfikacji Weryfikacja Planu rozwoju eksportu w RIF Przesłanie do Beneficjenta informacji o wynikach weryfikacji

44 Działanie 6.1 Opis procedur Etap I - Przygotowanie Planu rozwoju eksportu Po otrzymaniu pozytywnego wyniku weryfikacji Planu rozwoju eksportu złożenie wniosku o płatność w RIF Sprawdzenie wniosku o płatność i załączonych dokumentów w RIF Rekomendacja wypłaty dofinansowania

45 Działanie 6.1 Opis procedur Etap II - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Warunkiem aplikowania do II etapu: -przygotowanie Planu rozwoju eksportu w ramach I etapu Działania 6.1 -uzyskanie pozytywnego wyniku weryfikacji Planu rozwoju eksportu -rekomendacja rozwoju w oparciu o eksport zawarta w Planie rozwoju eksportu Zapoznanie się z dokumentacją aplikacyjną, w tym: Regulaminem przeprowadzania konkursu, wnioskiem o dofinansowanie, Instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie, umową o dofinansowanie Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w Generatorze Wniosków zamieszczonym na stronie internetowej PARP - zgodnie z Instrukcją wypełnienia wniosku

46 Działanie 6.1 Opis procedur Etap II - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Złożenie w ramach danej rundy aplikacyjnej kompletnego wniosku o dofinansowanie wdrożenia Planu rozwoju eksportu (w RIF właściwej dla siedziby Wnioskodawcy) Ocena formalna wniosku o dofinansowanie – przeprowadzana w RIF Wysłanie informacji do wnioskodawcy o wynikach oceny formalnej wniosku o dofinansowanie

47 Działanie 6.1 Opis procedur Etap II - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie – przeprowadzana w RIF przez Komisję Konkursową Przygotowanie protokołu z przeprowadzonej oceny merytorycznej Przekazanie do PARP protokołu wraz z listą rankingową projektów (w tym lista projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania) Weryfikacja przez PARP protokołu i listy rankingowej projektów oraz przekazanie do dalszej akceptacji i zatwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą oraz Instytucję Zarządzającą

48 Działanie 6.1 Opis procedur Etap II - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Przekazanie wnioskodawcom informacji o decyzji Instytucji Zarządzającej (w przypadku wniosków zatwierdzonych do dofinansowania wysłanie prośby o przesłanie do RIF dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie) Przygotowanie umowy w RIF Obustronne podpisanie umowy o dofinansowanie Złożenie zabezpieczenia realizacji umowy (weksel) Realizacja działań objętych umową o dofinansowanie Wnioski o płatności pośrednie składane po zakończeniu realizacji kolejnych etapów

49 Działanie 6.1 Paszport do eksportu Dziękuję bardzo za uwagę Na pytania odpowiada INFORMATORIUM PARP pod numerami telefonów 0 801 33 22 02 oraz (22) 432 89 91, (22) 432 89 92, (22) 432 89 93, Pytania można przesyłać także na adres e-mail: info@parp.gov.pl.


Pobierz ppt "2009 Priorytet 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 6.1 Paszport do eksportu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google