Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości"— Zapis prezentacji:

1 Think small first Program „Small Business Act” dla Europy Działania PARP na w zakresie SBA

2 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
PARP jest rządową agencją podległą Ministrowi Gospodarki, powołaną na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. Główne zadania: rozwój przedsiębiorczości i działalności innowacyjnej, wdrażanie nowych technologii, rozwój eksportu, rozwój regionalny, tworzenie nowych miejsc pracy, przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój zasobów ludzkich, rozwój potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców. Informacje o organizacji PARP: Rada Nadzorcza, Prezes, Zastępcy Prezesa (3) 15 departamentów (zadania merytoryczne), 8 biur (obsługa działań Agencji), Budżet na 2011 r.: 5,8 mld PLN, ponad 12 tys. beneficjentów, ok. 535 pracowników

3 Działalność PARP – główne obszary
Badania i analizy (również Ocena Skutków Regulacji). Podnoszenie świadomości przedsiębiorców oraz partnerów PARP. Instrumenty bezpośredniego wsparcia – dotacje na inwestycje, szkolenia, usługi doradcze i informacyjne. Współpraca z partnerami: Instytucje społeczno-gospodarcze (np. Rada Konsultacyjna, Rada Naukowa), Regiony (Urzędy Marszałkowskie), Regionalne Instytucje Finansujące, ministerstwa, Enterprise Europe Network, Sieć KSU, w tym KSI i PK.

4 Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce

5 Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce
3,8 mln przedsiębiorstw zarejestrowanych w REGON*, Ok. 1,9 mln aktywnych przedsiębiorstw, Sektor MSP daje zatrudnienie 6,6 mln osób (47% pracujących w gosp. narodowej, 70% w sektorze przedsiębiorstw), Udział MSP w tworzeniu PKB to prawie 47%*, Wskaźnik przeżycia spada w kolejnych latach prowadzenia działalności gospodarczej – do 2009 r. przetrwało ponad 76% przedsiębiorstw powstałych w 2008 r., i 31,4% powstałych w 2004 r. źródło: dane GUS na koniec 2009 r., * dane GUS na koniec 2008 r.

6 Inwestycje Wydatki kapitałowe na inwestycje w sektorze przedsiębiorstw w latach (w mln zł) W 2008 roku działalność inwestycyjna była prowadzona przez ok. 16 % firm. źródło: GUS, Raport o stanie sektora MSP w latach , PARP 2010 r.

7 Inwestycje – źródła finansowania
źródło: GUS, Raport o stanie sektora MSP w latach , PARP 2010 r.

8 Small Business Act

9 Small Business Act dla Europy
Celem „Small Business Act” jest usprawnienie podejścia politycznego do przedsiębiorczości oraz trwałe wpisanie zasady „najpierw myśl na małą skalę” w kształtowanie polityki od opracowywania przepisów do usług publicznych i wspierania rozwoju MSP. Komunikat KE w sprawie SBA został przyjęty w czerwcu 2008 r., w grudniu 2008 r. Rada Europejska w konkluzjach poparła wdrażanie Planu Działań na rzecz SBA. Small Business Act to: 10 zasad opracowywania i tworzenia polityki na szczeblu UE i państw członkowskich, propozycje 5 rozwiązań prawnych, Plan Działania zawierający instrumenty wspierające MSP w walce ze spowolnieniem gospodarczym.

10 Wsparcie MSP na podstawie Small Business Act
kompleksowe wspieranie sektora MSP, instrumenty i rozwiązania horyzontalne, a nie sektorowe, większe znaczenie legislacji niż wsparcia bezpośredniego, istotny nacisk na rozwój kapitału ludzkiego, współpraca Komisji Europejskiej z państwami członkowskimi we wdrażaniu SBA.

11 PARP na rzecz SBA

12 Działania PARP na rzecz wdrażania Small Business Act (1/4)
Stworzenie warunków, w których przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa mogą dobrze prosperować, a przedsiębiorczość jest doceniana: promowanie kreatywności i innowacyjności działania w zakresie podnoszenia świadomości przedsiębiorców, m.in.: PPP, Portal Innowacje Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw, kampania promocyjna na rzecz postaw proinnowacyjnych; wspieranie rozwoju kadr w przedsiębiorstwach szkolenia dla pracodawców oraz pracowników, identyfikowanie kompetencji i zawodów dla gospodarki przyszłości – Bilans Kapitału Ludzkiego, Foresight kadr nowoczesnej gospodarki, Akademia PARP (szkolenia e-learningowe); polityka na rzecz tzw. „drugiej szansy” dostarczanie informacji i doradztwa w zakresie przeciwdziałania upadłości przedsiębiorstwa, projekt badawczy „Polityka II szansy – zapotrzebowanie na usługi doradcze oraz instrumenty wsparcia dla ponownie rozpoczynających działalność gospodarczą”.

13 Działania PARP na rzecz wdrażania Small Business Act (2/4)
Opracowywanie przepisów zgodnie z zasadą „think small first” oraz zapewnienie dostosowania instrumentów państwa do potrzeb MSP. uwzględnianie specyfiki MSP podczas przygotowywania propozycji legislacyjnych – udział PARP w opiniowaniu projektów aktów prawnych pod kątem OSR; PARP wskazana w „Wytycznych do oceny skutków regulacji” jako instytucja opiniująca regulacje prawne dotyczące MSP; dialog z organizacjami przedsiębiorców, pracowników, środowiskiem naukowym i administracją publiczną – Rada Konsultacyjna, Rada Naukowa; usprawnienie działań informacyjnych oraz doradczych realizowanych przez PK w ramach sieci KSU na rzecz przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą; wprowadzenie usprawnień w zakresie zamówień publicznych – realizacja, wspólnie z UZP oraz MG, projektu na rzecz upowszechnienia nowego podejścia do zamówień publicznych.

14 Działania PARP na rzecz wdrażania Small Business Act (3/4)
Ułatwienie MSP dostępu do finansowania i rozwijanie otoczenia prawnego i biznesowego sprzyjającego terminowym płatnościom w transakcjach handlowych. pełne wykorzystanie dostępnych form wsparcia w ramach programów współfinansowanych ze środków unijnych uruchomienie 30 działań wspierających przedsiębiorców, usprawnienie procedur przyznawania i wydatkowania dotacji, wprowadzenie zaliczek dla przedsiębiorców; poprawa funkcjonowania systemu funduszy pożyczkowych i poręczeniowych udział w przygotowaniu standardów oraz procedur świadczenia usług.

15 Działania PARP na rzecz wdrażania Small Business Act (4/4)
Pomaganie MSP w szerszym korzystaniu z możliwości oferowanych przez jednolity rynek. badania rynku oraz sektora MSP w celu rozpoznania potrzeb i barier rozwoju przedsiębiorstw oraz zaprojektowania interwencji publicznej projekty badawcze i pilotaże nowych rozwiązań, działalność w ramach sieci Enterprise Europe Network PARP jest koordynatorem i członkiem konsorcjum Central Poland - Business Support Network wchodzącego w skład sieci EEN, PARP wykonuje działania techniczno-finansowe w zakresie przekazania dofinansowania wszystkim polskim ośrodkom sieci EEN (dotacja celowa). działania na rzecz internacjonalizacji przedsiębiorstw giełdy kooperacyjne, misje zagraniczne dla polskich przedsiębiorców. działania na rzecz e-biznesu, m.in..: Portal Wspieramy e-biznes czyli Promocja e-biznesu, e-podpisu, Punkt Kontaktowy dla Usługodawców i Usługobiorców „e-Punkt”.

16 Wyzwania dla PARP w kontekście wdrażania SBA
działania na rzecz wdrażania przez MSP zasad zrównoważonego rozwoju (w szczególności w zakresie ochrony środowiska), obecnie realizowany projekt badawczy „Wzorce zrównoważonej produkcji w działalności przedsiębiorstw – propozycja rozwiązań systemowych wspierających wdrażanie WZP w MSP”; działania na rzecz szerszego uwzględniania zagadnień związanych z przedsiębiorczością, kreatywnością i innowacyjnością; rozwój systemu instytucji otoczenia biznesu, odpowiadającego na zapotrzebowanie MSP; tworzenie propozycji rozwiązań systemowych w dziedzinie rozwoju kapitału ludzkiego, niwelowania negatywnych skutków restrukturyzacji, instrumentów wsparcia przedsiębiorstw – OSR .

17 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83 Warszawa Tel (22) Fax + 48 (22) + 48 (22) Infolinia: + 48 (22) /92/93


Pobierz ppt "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości"

Podobne prezentacje


Reklamy Google