Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Praktyczne aspekty rozliczania projektów realizowanych przez Państwowe Jednostki Budżetowe na przykładzie projektów z priorytetu V IV Międzynarodowa Konferencja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Praktyczne aspekty rozliczania projektów realizowanych przez Państwowe Jednostki Budżetowe na przykładzie projektów z priorytetu V IV Międzynarodowa Konferencja."— Zapis prezentacji:

1 Praktyczne aspekty rozliczania projektów realizowanych przez Państwowe Jednostki Budżetowe na przykładzie projektów z priorytetu V IV Międzynarodowa Konferencja Dbając o zieloną przyszłość– fundusze UE w sektorze środowiska 5-6 grudnia 2011 r. Kraków, dr inż. Andrzej Raj mgr inż. Dariusz Kuś

2 Karkonosze/Krkonoše NP Charakterystyka Karkonosze/Krkonoše NP Położenie Parku Park Narodowy zlokalizowany jest w Karkonoszach w części Sudetów Zachodnich po polskiej i czeskiej stronie. Zakres wysokościowy: od 400m do 1602 m n.p.m.; najwyższy szczyt w paśmie - Śnieżka.

3 Karkonosze/Krkonoše NP Park Narodowy po obu stronach granicy zajmuje 60 200 ha, w tym: strefa rdzenna (10 600ha) strefa buforowa (31 200 ha) strefa tranzytowa(18 400ha)

4 Karkonosze/Krkonoše NP reprezentuje unikalną mozaikę górskich i arktycznych ekosystemów, stanowi wyspę alpejsko – arktycznej tundry w centrum Europy.

5 Gnidosz sudecki Wierzba lapońska Malina moroszka 1300 gatunków roślin w tym – relikty glacjalne (malina moroszka, gnidosz sudecki, skalnica śnieżna, wierzba lapońska, etc.) oraz endemity (jarząb sudecki, dzwonek karkonoski, skalnica bazaltowa, etc.) Skalnica śnieżna

6 Zagrożone gatunki zwierząt – podróżniczek, cietrzew, derkacz, etc… Podróżniczek Cietrzew Derkacz

7 Międzynarodowe uznanie dla Karkonoszy UNESCO MaB, Transboundary Park Ramsar Site Natura 2000

8 EFEKTY EKOLOGICZNE UZYSKANE I UTRZYMANE DZIĘKI PROJEKTOM REZLIZOWANYM W RAMACH POIiŚ

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 LpProjektOkres realizacjiWartość projektu 1 Kompleksowa ochrona ekosystemów leśnych w Karkonoskim Parku Narodowym 2009 –20126 574 788,00 2 Ochrona najcenniejszych ekosystemów Karkonoskiego Parku Narodowego – Modernizacja ścieżki nad reglami 2009 –20123 113 293,00 3 Ochrona najcenniejszych gatunków flory Karkonoskiego Parku Narodowego – Żywy Bank Genów Jagniątków 2010 –20132 334 565,00 4 Ochrona najcenniejszych ekosystemów Karkonoskiego Parku Narodowego – etap II 2010 –20124 423 070,00 5 Ochrona najcenniejszych ekosystemów Karkonoskiego Parku Narodowego – etap III 2011 –20145 563 902,00 Razem22 009 618,00

23 Bilans otwarcia na 2010 rok: Środki w planie finansowym – 4,9 mln Potrzeby – 5,9 mln = 1 mln brakujących środków Bilans otwarcia na 2011 rok: Środki w planie finansowym – 3,1 mln Potrzeby – 5,2 mln = 2,1 mln brakujących środków I. PLANOWANIE FINANSOWE Bilans otwarcia na 2009rok: Środki w planie finansowym – 0,4 mln Potrzeby – 2,1 mln = 1,7 mln brakujących środków

24 Problemy: brak 100% zabezpieczania środków na realizację projektów w planie finansowym pjb, długie procedury zatwierdzania korekt finansowych, system przepływów finansowych i planowania wydatków, utrudnione finansowanie projektów ze środków z rezerwy celowej,

25 Rozwiązania: korekta planu finansowego pjb w systemie zwolnienie/uzupełnienie możliwość wykonania korekt planu finansowego pjb w określonym zakresie przez kierownika jednostki, analiza finansowa i podział środków na zadania w zależności od czasu realizacji, wprowadzenie stanowiska koordynatora finansowego, planowanie wykorzystania środków z rezerwy celowej na zadania realizowane w IV kwartale

26 II. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Problemy: skomplikowane procedury zamówień publicznych, błędy w postępowaniach mogące skutkować nałożeniem kar finansowych, braki pełnego zabezpieczenia kwot na paragrafach w planie finansowym pjb na etapie przetargu, zależność czasu trwania procedur przetargowych do zmiennych czynników przyrodniczych,

27 Rozwiązania: wydzielenie stanowiska ds. zamówień publicznych, powoływanie do komisji ekspertów zewnętrznych, kontrola dokumentacji przetargowej na etapie ex ante, wykorzystywanie możliwości przedłużania terminu związania z ofertą, stosowanie trybu zaprojektuj i wybuduj dla robót budowlanych aktualizacja wewnętrznych zarządzeń przy zmianach w pzp lub przy nowych interpretacjach pzp

28 III. DECYZJE ADMINISTRACYJNE Problemy: skomplikowane i długie procedury uzyskiwania niezbędnych zezwoleń, niespójna interpretacja przepisów dla niestandardowych przedsięwzięć, dobór właściwych paragrafów w zależności od rodzaju robót budowlanych, wpływ decyzji administracyjnych na terminy realizacji zadań oraz na poziom kosztów kwalifikowanych,

29 Rozwiązania: dostosowanie terminów uzyskiwania decyzji do harmonogramu realizacji projektu, planowanie w projekcie korzystania z usług ekspertów zewnętrznych, koordynacja działań pionu merytorycznego i pionu finansowego w zakresie doboru paragrafów, wprowadzanie szerokiego zakresu możliwości zmian do istotnych postanowień umowy na etapie przetargu

30 IV. ZESPÓŁ REALIZUJĄCY PROJEKT

31 Problemy: braki środków na paragrafach płacowych na zadani związane z realizacją i zarządzaniem projektem, konieczność zatrudnienia specjalistów i ekspertów zewnętrznych, skomplikowany system rozliczania płac w ramach projektu, utrudnione zatrudnienie pracowników w ramach nowych etatów wygenerowanych przez projekt,

32 Rozwiązania: refundacja kosztów płac pracowników beneficjenta, zmiana sposobu realizacji zadania z płac na wynagrodzenia bezosobowe lub system usługowy, rozliczanie płac w ramach osobnych wniosków o płatność, zatrudnianie na nowych etatach na czas określony w zależności o zakresu posiadanych środków na paragrafach płacowych,

33 V. CZYNNIKI PRZYRODNICZE Problemy: skomplikowane układy ekologiczne, które są przedmiotem projektu, zmienne zjawiska przyrodnicze i klimatyczne wpływające na terminy i sposoby realizacji zadań, ścisła zależność pomiędzy stroną formalno – finansową projektu a czynnikami przyrodniczymi trudność opisania wskaźnikami efektów ekologicznych projektu,

34 Rozwiązanie: precyzyjne dobranie metod realizacji projektu do właściwości przyrodniczych obiektu, monitoring przyrodniczy oraz właściwe planowanie przestrzenne i czasowe, analiza ryzyka realizacji projektu – aktualizacja harmonogramu lub aneksowanie umowy, właściwy dobór wskaźników produktu i rezultatu, monitoring efektów wykonywanych zabiegów,

35 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Fotografie: Andrzej Raj Roman Rąpała Dariusz Kuś


Pobierz ppt "Praktyczne aspekty rozliczania projektów realizowanych przez Państwowe Jednostki Budżetowe na przykładzie projektów z priorytetu V IV Międzynarodowa Konferencja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google