Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Anna Grapatyn – Korzeniowska Warszawa, 18 lutego 2011 r. Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego w świetle Dyrektywy 2008/98/WE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Anna Grapatyn – Korzeniowska Warszawa, 18 lutego 2011 r. Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego w świetle Dyrektywy 2008/98/WE."— Zapis prezentacji:

1 Anna Grapatyn – Korzeniowska Warszawa, 18 lutego 2011 r. Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego w świetle Dyrektywy 2008/98/WE

2 Prawo unijne - planowana gospodarka odpadami Prawo Unii Europejskiej zobowiązuje wszystkie kraje członkowskie do prowadzenia planowej gospodarki odpadami. Plany gospodarki odpadami to bardzo ważny instrument służący opracowaniu systemu gospodarki odpadami, jak i jego prawidłowemu funkcjonowaniu. Stanowią cenne źródło informacji na temat stanu gospodarki odpadami na danym terenie, między innymi, dla podejmowanych strategicznych decyzji dotyczących gospodarowania odpadami.

3 Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2010 24 września 2007 r. Uchwałą Nr 191/XII/07 Sejmik Województwa Pomorskiego przyjął Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2010. PGO WP 2010, zgodny krajowymi i unijnymi aktami prawnymi z zakresu gospodarki odpadami, zawiera działania mające na celu utworzenie nowoczesnego i skutecznego systemu gospodarki Odpadami, zgodnie z Polityką Ekologiczną Państwa i Krajowym p lanem g ospodarki o dpadami 2010.

4 Planowana gospodarka odpadami W chwili obecnej plany gospodarki odpadami nie stanowią aktów prawa miejscowego, jednak w znaczący sposób mogą wpływać na kształtowanie systemu gospodarki odpadami, poprzez np.: odmowę wydania decyzji administracyjnych, jeżeli zamierzony sposób postępowania z odpadami nie jest zgodny z planami; możliwości finansowania przedsięwzięć ze środków publicznych, o ile ujęte są w planie.

5 Projektowane zmiany dotyczące planów gospodarki odpadami Projekt Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, będący obecnie na etapie sejmowej podkomisji nadzwyczajnej, zakłada wprowadzenie w Ustawie o odpadach następujących zmian: Plany gospodarki odpadami opracowywane będą na poziomie krajowym i wojewódzkim; Tracą ważność plany gospodarki odpadami na szczeblu powiatowym i gminnym; Plany gospodarki odpadami podlegać będą aktualizacji nie rzadziej niż co 6 lat.

6 Projektowane zmiany dotyczące planów gospodarki odpadami cd. Wojewódzki plan gospodarki odpadami aktem prawa miejscowego Wraz z uchwaleniem wojewódzkiego planu gospodarki odpadami sejmik województwa podejmuje uchwałę w sprawie jego wykonania- Uchwała jest aktem prawa miejscowego. Projektowane zmiany, pozwolą na jeszcze efektywniejsze kształtowanie systemu gospodarki odpadami na terenie województwa.

7 Aktualizacja PGO WP 2010 16 listopada 2010 r. Uchwałą Nr 1440/372/10 Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął harmonogram prac nad aktualizacją PGO WP 2010. PGO WP 2014 opracowany zostanie w oparciu o projektowane zmiany w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Dokument ten zgodny będzie z uchwalonym Krajowym planem gospodarki odpadami 2014 oraz z podstawowym aktem prawnym UE, dotyczącym gospodarki odpadami - dyrektywą 2008/98/WE.

8 Aktualizacja PGO WP 2010 Konieczność aktualizacji obowiązującego dokumentu wynika wprost z przepisów dyrektywy 2008/98/WE, celem: przedstawienia aktualnego stanu gospodarki odpadami w województwie pomorskim; określenia potrzeb wynikających z diagnozy aktualnego stanu gospodarki odpadami; przedstawienia prognozy zmian w dziedzinie gospodarki odpadami; opracowania programu strategicznego do roku 2016 z perspektywą do roku 2022.

9 Województwo pomorskie Powierzchnia terenu 18 293 km2 Liczba ludności 2 235 511 (Źródło: GUS; wg. stanu w dniu 30.06.2010 r.) Ilość odpadów komunalnych wytworzonych w roku 2009 730 967 Mg (Źródło: opracowanie własne, w oparciu o wskaźniki określone w opracowaniu dr inż. Ryszarda Szpadta, pt.: Prognoza zmian w zakresie gospodarki odpadami z marca 2010 r. )

10 Strategia i wymogi UE w aktualizacji PGO WP 2010 PGO WP 2014 określał będzie m.in.: działania prowadzące do osiągnięcia racjonalnej gospodarki odpadami; środki niezbędne do udoskonalenia praktycznego zastosowania hierarchii postępowania z odpadami; program zapobiegania powstawaniu odpadów; cele w zakresie zmniejszania ilości odpadów ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów.

11 Odpady ulegające biodegradacji Dyrektywa 2008/98/WE określa, aby plany gospodarki odpadami były zgodne ze strategią wdrażającą cel w zakresie zmniejszenia ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów, o której mowa w art. 5 dyrektywy 1999/31/WE.

12 Dyrektywa w sprawie składowania odpadów 1999/31/WE Ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do ilości składowanych w 1995 r. ROK Limit: % w stosunku do ilości z 1995 r. Limit dla województwa pomorskiego 1995100 %263 000 Mg 201075 %197 200 Mg 201350%131 500 Mg 202035 %92 000 Mg

13 Ilość odpadów ulegających biodegradacji w województwie pomorskim wymagających zagospodarowania 180 736 265 005 354 795

14 Prognozowana ilość wytworzonych odpadów ulegających biodegradacji woj. pomorskim na tle d yrektywy Rady 1999/31/WE

15 Unieszkodliwianie odpadów Obecnie w województwie pomorskim funkcjonuje: 37 składowisk odpadów komunalnych, z których: 14 będzie funkcjonować do czasu wypełnienia, 15 będzie funkcjonować do czasu uruchomienia ZZO, 5 składowisk odpadów przemysłowych, 1 składowisko odpadów obojętnych, 2 kwatery na odpady azbestowe (Bierkowo, Gilwa Mała). W pierwszym kwartale 2011 r. uruchomiona zostanie kolejna kwatera na odpady azbestowe, znajdująca się na terenie ZZO Szadółki.

16 PGO WP 2010 przewiduje funkcjonowanie 9 regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów (ZZO), z których: 4 ZZO – funkcjonują, 4 ZZO - są modernizowane, 1 ZZO - budowany jest od podstaw. Wszystkie ZZO z terenu województwa pomorskiego uzyskały ze środków unijnych dofinansowanie na budowę bądź modernizację. Zintegrowana sieć instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów - ZZO

17 Realizacja PGO WP 2010 - ZZO Lp.POWIATNazwa obiektuUWAGI 1bytowskiZZO SierznoPrzekształcenie w ZZO po rozbudowie, 2011 r. 2chojnickiZZO Nowy DwórPrzekształcenie w ZZO po rozbudowie, 2012 r. 3kwidzyńskiZZO Gilwa MałaZZO istniejący 4lęborskiZZO CzarnówkoZZO istniejący 5słupskiZZO BierkowoZZO istniejący 6starogardzkiZZO Stary LasRealizacja planowana na lata 2010-2012 7tczewskiZZO RokitkiPrzekształcenie w ZZO po rozbudowie, 2013 r. 8wejherowskiZZO Eko DolinaZZO istniejący 9Miasto GdańskZZO SzadółkiPrzekształcenie w ZZO po rozbudowie, 2012 r.

18 Zakres obsługi ZZO

19 ZZO zrealizowane ZZO EKO DOLINA ZZO Bierkowo

20 ZZO zrealizowane ZZO Gilwa Mała ZZO Czarnówko

21 ZZO w trakcie realizacji ZZO Szadółki

22 ZZO w trakcie realizacji ZZO Stary Las ZZO Sierzno

23 ZZO w trakcie realizacji ZZO Nowy Dwór ZZO Rokitki

24 Przetwarzanie odpadów komunalnych Na terenie województwa pomorskiego funkcjonuje: 9 sortowni odpadów zmieszanych i selektywnie zebranych o łącznej zdolności przerobowej 247 000 [Mg/rok], 10 kompostowni (odpady zielone, z sortowni odpadów zmieszanych) o łącznej zdolności przerobowej 218 000 [Mg/rok], W maju br. na terenie ZZO Szadółki uruchomione zostaną: sortownia - 140 000 [Mg/rok], kompostownia - 60 000 [Mg/rok].

25 Ponowne wykorzystanie i recykling odpadów Dyrektywa 2008/98/WE zobowiązuje kraje członkowskie UE, aby: do 2015 r. wprowadziły selektywne zbieranie odpadów, przynajmniej takich jak papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło; do 2020 r. ponowne wykorzystanie i recykling odpadów, przynajmniej takich jak papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło, pochodzących z gospodarstw domowych osiągnęło minimum 50 %; do 2020 r. ponowne wykorzystanie, recykling i inne sposoby odzyskiwania materiałów, w odniesieniu do innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, osiągnęło minimum 70 % ilości wytworzonych odpadów.

26 Ponowne wykorzystanie i recykling odpadów- cd. Na wypełnienie obowiązków dot. ponownego wykorzystania i recyklingu odpadów w województwie pomorskim, wpłyną: Fakt, iż zdecydowana większość mieszkańców miast objęta jest zorganizowanym systemem odbierania odpadów; Projektowane zmiany w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przekazujące własność odpadów gminom, pozwolą na objęcie mieszkańców wsi systemem odbierania odpadów komunalnych; Sukcesywny wzrost ilość odpadów zbieranych w sposób selektywny; Efektywne funkcjonowanie na terenie województwa pomorskiego dużej sieci instalacji, w których prowadzony jest odzysk surowców wtórnych.

27 Podsumowanie W 2013 r. w województwie pomorskim będą w pełni funkcjonowały wszystkie wskazane w PGO regionalne zakłady zagospodarowania odpadów, co wpłynie na jeszcze efektywniejszą gospodarkę odpadami. Dalsza optymalizacja funkcjonowania ZZO przyczyni się do osiągnięcia celów na 2020 r. zarówno w zakresie recyklingu, jak i ograniczenia składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji Składowiska odpadów, które mają funkcjonować do czasu uruchomienia ZZO zostały dostosowane i spełniają wymogi prawa. Rok 2010 – w skali województwa pomorskiego, został osiągnięty zakładany cel ograniczenia do 75% ilości składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do wytworzonych w 1995 r.

28 Dziękuję za uwagę Anna Grapatyn-Korzeniowska Z-ca dyrektora DROŚ UM WP a.korzeniowska@woj-pomorskie.pl ul. Okopowa 21/27, Gdańsk 80-810, tel. 58 32 68 661, fax. 58 32 68 663 www.woj-pomorskie.pl, www.wrotapomorza.pl Zdjęcia wykorzystane w prezentacji udostępnione zostały przez pomorskie ZZO


Pobierz ppt "Anna Grapatyn – Korzeniowska Warszawa, 18 lutego 2011 r. Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego w świetle Dyrektywy 2008/98/WE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google