Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.torun.roefs.pl Współpraca partnerska na rzecz rozwoju lokalnego Janusz Wiśniewski Grudziądz, 11 grudnia 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.torun.roefs.pl Współpraca partnerska na rzecz rozwoju lokalnego Janusz Wiśniewski Grudziądz, 11 grudnia 2009 r."— Zapis prezentacji:

1 Współpraca partnerska na rzecz rozwoju lokalnego Janusz Wiśniewski Grudziądz, 11 grudnia 2009 r.

2 Narzędzia pracy Ośrodka EFS

3 Ścieżka współpracy z RO EFS seminaria animacyjne, spotkania grup roboczych, warsztaty z zakresu tworzenia partnerstw lokalnych, opracowanie zakresu, celów, zasad współpracy, szkolenia dla grup partnerskich: przygotowywanie projektów oraz zasady aplikowania o środki EFS, rozliczanie projektów PO KL, planowanie działań, strategia rozwoju partnerstwa, doradztwo na każdym etapie projektowania i tworzenia wniosku, przepływ informacji – mailing/newsletter,

4 Współpraca partnerska Budowanie partnerstw na rzecz rozwoju jako narzędzi rozwoju lokalnego poprzez przygotowywanie i realizację projektów, w tym EFS; międzysektorowe porozumienia powiatowe, lokalne sieci partnerskie na poziomie gmin, partnerstwa sektorowe - np. organizacji pozarządowych; Porozumienie Toruńskich Organizacji Pozarządowych Wsparcie powstawania partnerstw projektowych – zasady,

5 Partnerstwo lokalne Platforma współpracy pomiędzy różnorodnymi partnerami, którzy wspólnie w sposób: systematyczny, trwały z wykorzystaniem innowacyjnych metod oraz środków planują, projektują, realizują określone przedsięwzięcia/projekty, Celem jest rozwój lokalnego środowiska społeczno-gospodarczego.

6 Liderzy na start! we współpracy z osobami oraz instytucjami lokalnymi prowadzimy działania, których celem jest wsparcie rozwoju lokalnego na szczeblu gminy czy miejscowości angażując różne podmioty: jst, ngo, szkoły, parafie, przedsiębiorców, jednostki organizacyjne jst - jak ops, pcpr, pup i inne zainteresowane, poprzez liderów w swojej społeczności lokalnej współpracujemy z grupą osób i instytucji/organizacji nad wypracowaniem partnerstwa lokalnego, wspólnej pracy nad projektami i wnioskami aplikacyjnymi, w tym PO KL, łączenia potencjałów, szukania innowacyjnych rozwiązań - rozwoju osób i podmiotów,

7 Liderzy na start! poprzez cykl seminariów i szkoleń [m.in. z zakresu partnerstwa lokalnego oraz tworzenia projektów i wniosków PO KL, zasad ich rozliczania] przygotowujemy osoby - liderów rozwoju w środowisku lokalnym, zaangażowane osoby i instytucje będą korzystać ze wsparcia merytorycznego poprzez animację, doradztwo i szkolenia, Harmonogram: styczeń-luty 2010 r. - rekrutacja osób i podmiotów [Liderzy] od marca 2010 r. - cykl seminariów i szkoleń, zainicjowanie współpracy partnerskiej, wzajemne uzgodnienia, wypracowanie kształtu Porozumienia, praca nad koncepcjami projektów [szczególnie w zakresie tzw. oddolnych inicjatyw], tworzenie wniosków PO KL, umowy partnerskie,

8 Priorytety VII, VIII, IX PO KL Możliwości aplikowania w konkursach w 2010 roku

9 Priorytet VII – przykłady 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Wsparcie ekonomii społecznej 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Szczegółowe informacje

10 Poddziałanie Projekty na rzecz integracji społeczno – zawodowej, obejmujące następujące formy: wsparcie dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej, w tym: centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza) z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej (1) kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych (2) staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy(3) poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne lub zawodowe, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej (4) rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy) (5)

11 Poddziałanie rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej w tym w powrocie na rynek pracy (6) rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy (7) wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne w tym zaburzone psychicznie (8) promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym (9) wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe) połączonych z realizacja działań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej (10)

12 Poddziałanie organizowanie akcji i kampanii promocyjno-informacyjnych m.in. w zakresie równości szans, mobilności i elastyczności zawodowej, promowania postaw aktywnych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu (11) rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym (12) prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz z zakresu polityki społecznej w regionie (w tym działań mających na celu przygotowanie i wdrażanie gminnych lub powiatowych strategii rozwiązywanie problemów społecznych) (13)

13 Poddziałanie Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej, świadczących w ramach projektu w sposób komplementarny i łączny: usługi prawne, księgowe, marketingowe; doradztwo (indywidualne i grupowe, m.in. w postaci punktów lub centrów doradztwa, inkubatorów społecznej przedsiębiorczości tworzących wspólną infrastrukturę rozwoju); szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej; usługi wspierające rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej (m.in. poprzez budowę sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu wspierania rozwoju podmiotów ekonomii społecznej); promocję ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej.

14 Działanie 7.3 Oddolne inicjatywy lokalne, obejmujące: projekty przyczyniające się do integracji społecznej mieszkańców obszarów wiejskich (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej); wsparcie inicjatyw lokalnych o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i promocyjnym (np. w formie szkoleń, spotkań, seminariów) mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszarów wiejskich; rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym.

15 Działanie/ poddziałanie Termin konkursu [kwartał] Kwota środków [zł.] 7.2.1II42 mln 7.2.2I6,9 mln 7.3I 6,1 mln Projekty innowacyjne III1,5 mln Projekty ponadnarodowe II3,1 mln Konkursy w 2010 roku

16 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw [8.1.1] –Ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw; –Doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym dla osób samozatrudnionych, w szczególności w zakresie ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi lub rachunkowości; –Szkolenia skierowane do osób zatrudnionych o niskich kwalifikacjach lub innych dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności; Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw [8.2.1] Priorytet VIII – przykłady

17 Działanie/ poddziałanie Termin konkursu [kwartał] Kwota środków [zł.] 8.1.1I [2 konkursy] 50,5 mln 8.1.2I [2 konkursy] 15 mln 8.2.1II 8,2 mln Projekty innowacyjne III8 mln Konkursy w 2010 roku

18 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej [9.1.1] Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych [9.1.2] Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego [9.2] Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego [9.3] Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty [9.4] system Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich [9.5] Szczegółowe informacje Priorytet IX – przykłady

19

20 Działanie 9.5 Termin konkursu – IV kwartał 2009 r., konkurs zamknięty, Budżet konkursu – 5 mln zł. Wartość budżetu projektu – do zł., 100% dofinansowania, Typy projektów: –tworzenie i wsparcie działalności inicjatyw ukierunkowanych na pobudzenie świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich, –projekty przyczyniające się do podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług edukacyjnych na tych obszarach, –działania informacyjno – promocyjne, szkoleniowe, doradcze podnoszące świadomość mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie korzyści płynących z kształcenia i szkolenia.

21 Działanie 9.5 Grupa docelowa: –mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców, –społeczności lokalne aktywnie działające na obszarach wiejskich na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenie poziomu wykształcenia mieszkańców terenów wiejskich, –podmioty działające na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania ich marginalizacji i zapewnienia ich odpowiedniego rozwoju, Kryteria dostępu: 1.Projekt jest realizowany na terenie województwo kujawsko-pomorskiego. 2.Beneficjent prowadzi działalność na obszarze objętym realizacją projektu. Kryteria strategiczne: 1.Projekt realizowany przez partnerstwa JST z org.pozarządową – 17 pkt. 2.Projekt zakłada wykorzystanie centrów kształcenia na odległość na wsiach, utworzonych w ramach Działania 2.1 SPO RZL ) – 3 pkt.

22 Działanie/ poddziałanie Termin konkursu [kwartał] Kwota środków [zł.] 9.1.1II21,3 mln 9.1.2I30 mln 9.2I30 mln 9.3I7 mln 9.5IV5 mln Projekty innowacyjne III3 mln Konkursy w 2010 roku

23 Doradztwo Aleksandra Kalocińska Szkolenia Łukasz Rybacki Animacja – tworzenie partnerstw i doradztwo: Janusz Wiśniewski Punkt informacyjny Joanna Kulwicka Regionalny Ośrodek EFS Toruń, Plac Św. Katarzyny


Pobierz ppt "Www.torun.roefs.pl Współpraca partnerska na rzecz rozwoju lokalnego Janusz Wiśniewski Grudziądz, 11 grudnia 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google