Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekty celowe współfinansowane ze środków UE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekty celowe współfinansowane ze środków UE"— Zapis prezentacji:

1 Projekty celowe współfinansowane ze środków UE
Szczecin, 04 października 2006r. MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

2 Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006
Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

3 MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Cel Działania 1.4 Poprawa konkurencyjności gospodarki poprzez podnoszenie poziomu innowacyjności, w tym zwiększenie transferu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, produktowych oraz organizacyjnych do przedsiębiorstw i instytucji MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

4 MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Poddziałanie 1.4.1 Projekty celowe obejmujące badania stosowane i prace rozwojowe: wyłącznie w zakresie badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych prowadzonych przez przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw samodzielnie albo we współpracy z instytucjami sfery B+R Poddziałanie 1.4.4 Projekty celowe realizowane przez Centra Zaawansowanych Technologii (CZT) MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

5 Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są:
wydatki poniesione po dniu złożenia wniosku do dnia określonego w umowie o dofinansowanie; nie później niż do r. udokumentowane fakturą lub dokumentem księgowym o analogicznej wartości dowodowej i dowodem płatności konieczne i bezpośrednio związane z realizacją projektu MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

6 MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Kosztami kwalifikowanymi są koszty ponoszone bezpośrednio w rezultacie działalności badawczej MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

7 MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Kategorie kosztów kwalifikowanych(1): wynagrodzenia pracowników naukowych, technicznych i innego personelu pomocniczego zatrudnionych wyłącznie na potrzeby realizacji projektu amortyzacja gruntu i nieruchomości zabudowanej w zakresie i na okres realizacji projektu amortyzacja urządzeń i aparatury w okresie realizacji projektu MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

8 MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Kategorie kosztów kwalifikowanych(2): koszt doradztwa i usług równoważnych wykorzystywanych wyłącznie dla potrzeb prac badawczych, włączając w to w szczególności koszt badań, wiedzy technicznej i patentów nabytych ze źródeł zewnętrznych po cenach rynkowych. Koszty te uznawane są za kwalifikowane w wysokości do 70% łącznych kosztów kwalifikowanych projektu dodatkowe koszty ogólne ponoszone bezpośrednio w rezultacie działalności badawczej inne wydatki operacyjne poniesione bezpośrednio jako rezultat działalności badawczej MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

9 Kategorie kosztów kwalifikowanych(3):
Koszty promocji projektu zgodnie z rozporządzeniem 1159/2000 Powyższy koszt nie stanowi kosztu upowszechniania oraz promocji wyników samego projektu! MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

10 Ocena formalna wniosku przez pracowników ministerstwa
Złożenie wniosku do ministerstwa Recenzja wniosku Ocena techniczno-ekonomiczna i merytoryczna wniosku przez Zespół Interdyscyplinarny Podpis Ministra Rozwoju Regionalnego = przyznanie dofinansowania Akceptacja wniosków rekomendowanych przez Komitet Sterujący (MRR) MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

11 MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Nabór projektów celowych odbywa się w trybie ciągłym począwszy od 2 listopada 2004r. do 29 grudnia 2006r. lub do wcześniejszego wyczerpania środków finansowych. Wnioski będą rozpatrywane w kolejności złożenia w terminach posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego ds. dofinansowania projektów ze środków EFRR MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

12 MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Formularz wniosku wraz z załącznikami należy złożyć w dwóch egzemplarzach razem z wersją elektroniczną MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

13 Załączniki do wniosku dla poddziałań 1.4.1 i 1.4.4:
Oświadczenie Wnioskodawcy o braku negatywnego wpływu projektu na środowisko, o wykonalności finansowej projektu oraz o intensywności dofinansowania. Biznes plan dla projektów o koszcie całkowitym nie przekraczającym €. Studium wykonalności dla pozostałych projektów. MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

14 MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Opis doświadczenia wnioskodawcy w realizacji projektów badawczych (projekty krajowe, międzynarodowe, uzyskane wyniki).  Umowa konsorcjum (ze wskazaniem, który podmiot prawny reprezentujący konsorcjum jest upoważniony do podpisania umowy o finansowanie) – jeśli dotyczy.  MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

15 MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Wniosek według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę (Dz. U. Nr 161 poz. 1359) – wniosek o dofinansowanie projektu celowego. Oświadczenie Wnioskodawcy o braku możliwości odzyskania podatku VAT, jeśli taka sytuacja występuje (w przypadku konsorcjum: dotyczy wszystkich członków konsorcjum biorących udział w projekcie).  MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

16 MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
W przypadku występowania pełnomocnictwa kopia dokumentu, na podstawie którego udzielono pełnomocnictwa potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa. Sprawozdanie finansowe wnioskodawcy za ostatni rok z opinią biegłego rewidenta (jeżeli przepisy ustawy o rachunkowości tego wymagają). W przypadku przedsiębiorstwa deklaracja PIT lub CIT z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku ze stemplem urzędu skarbowego. MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

17 MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie beneficjent będzie zobowiązany do dostarczenia do Instytucji Wdrażającej oryginały następujących dokumentów: Informacja o uprawnieniach władz spółki do zaciągania zobowiązań przekraczających dwukrotnie kapitał zakładowy (dla spółek z o.o.). Umowa lub statut spółki w przypadku spółek handlowych, w tym z udziałem kapitału zagranicznego. Aktualne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą podpisania umowy) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS o nie zaleganiu z należnościami wobec tych instytucji oraz wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru (w przypadku konsorcjum: dotyczy wszystkich członków konsorcjum biorących udział w projekcie). MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

18 MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Dziękuję za uwagę! Kontakt: Ryszard Walaszczyk tel. (22) MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO


Pobierz ppt "Projekty celowe współfinansowane ze środków UE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google