Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Projekty celowe współfinansowane ze środków UE Projekty celowe współfinansowane ze środków UE Szczecin, 04 października.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Projekty celowe współfinansowane ze środków UE Projekty celowe współfinansowane ze środków UE Szczecin, 04 października."— Zapis prezentacji:

1 MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Projekty celowe współfinansowane ze środków UE Projekty celowe współfinansowane ze środków UE Szczecin, 04 października 2006r. Szczecin, 04 października 2006r.

2 MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo- rozwojową a gospodarką

3 MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Cel Działania 1.4 Poprawa konkurencyjności gospodarki poprzez podnoszenie poziomu innowacyjności, w tym zwiększenie transferu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, produktowych oraz organizacyjnych do przedsiębiorstw i instytucji

4 MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Poddziałanie 1.4.1 Projekty celowe obejmujące badania stosowane i prace rozwojowe: wyłącznie w zakresie badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych prowadzonych przez przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw samodzielnie albo we współpracy z instytucjami sfery B+R Poddziałanie 1.4.4 Projekty celowe realizowane przez Centra Zaawansowanych Technologii (CZT)

5 MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są: wydatki poniesione po dniu złożenia wniosku do dnia określonego w umowie o dofinansowanie; nie później niż do 30.06.2008r. udokumentowane fakturą lub dokumentem księgowym o analogicznej wartości dowodowej i dowodem płatności konieczne i bezpośrednio związane z realizacją projektu

6 MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Kosztami kwalifikowanymi są koszty ponoszone bezpośrednio w rezultacie działalności badawczej

7 MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Kategorie kosztów kwalifikowanych(1): wynagrodzenia pracowników naukowych, technicznych i innego personelu pomocniczego zatrudnionych wyłącznie na potrzeby realizacji projektu amortyzacja gruntu i nieruchomości zabudowanej w zakresie i na okres realizacji projektu amortyzacja urządzeń i aparatury w okresie realizacji projektu

8 MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Kategorie kosztów kwalifikowanych(2): koszt doradztwa i usług równoważnych wykorzystywanych wyłącznie dla potrzeb prac badawczych, włączając w to w szczególności koszt badań, wiedzy technicznej i patentów nabytych ze źródeł zewnętrznych po cenach rynkowych. Koszty te uznawane są za kwalifikowane w wysokości do 70% łącznych kosztów kwalifikowanych projektu dodatkowe koszty ogólne ponoszone bezpośrednio w rezultacie działalności badawczej inne wydatki operacyjne poniesione bezpośrednio jako rezultat działalności badawczej

9 MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Kategorie kosztów kwalifikowanych(3): Koszty promocji projektu zgodnie z rozporządzeniem 1159/2000 Powyższy koszt nie stanowi kosztu upowszechniania oraz promocji wyników samego projektu!

10 MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Złożenie wniosku do ministerstwa Ocena techniczno- ekonomiczna i merytoryczna wniosku przez Zespół Interdyscyplinarny Akceptacja wniosków rekomendowanych przez Komitet Sterujący (MRR) Podpis Ministra Rozwoju Regionalnego = przyznanie dofinansowania Recenzja wniosku Ocena formalna wniosku przez pracowników ministerstwa

11 MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Nabór projektów celowych odbywa się w trybie ciągłym począwszy od 2 listopada 2004r. do 29 grudnia 2006r. lub do wcześniejszego wyczerpania środków finansowych. Wnioski będą rozpatrywane w kolejności złożenia w terminach posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego ds. dofinansowania projektów ze środków EFRR

12 MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO dwóchwersją elektroniczną Formularz wniosku wraz z załącznikami należy złożyć w dwóch egzemplarzach razem z wersją elektroniczną

13 MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Załączniki do wniosku dla poddziałań 1.4.1 i 1.4.4: negatywnego wpływu projektu na środowiskowykonalności finansowej projektuintensywności dofinansowania Oświadczenie Wnioskodawcy o braku negatywnego wpływu projektu na środowisko, o wykonalności finansowej projektu oraz o intensywności dofinansowania. Biznes plan Studium wykonalności Biznes plan dla projektów o koszcie całkowitym nie przekraczającym 500 000. Studium wykonalności dla pozostałych projektów.

14 MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Opis doświadczenia Opis doświadczenia wnioskodawcy w realizacji projektów badawczych (projekty krajowe, międzynarodowe, uzyskane wyniki). Umowa konsorcjum Umowa konsorcjum (ze wskazaniem, który podmiot prawny reprezentujący konsorcjum jest upoważniony do podpisania umowy o finansowanie) – jeśli dotyczy.

15 MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO wniosek o dofinansowanie projektu celowego Wniosek według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę (Dz. U. Nr 161 poz. 1359) – wniosek o dofinansowanie projektu celowego. podatku VAT Oświadczenie Wnioskodawcy o braku możliwości odzyskania podatku VAT, jeśli taka sytuacja występuje (w przypadku konsorcjum: dotyczy wszystkich członków konsorcjum biorących udział w projekcie).

16 MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO pełnomocnictwa W przypadku występowania pełnomocnictwa kopia dokumentu, na podstawie którego udzielono pełnomocnictwa potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa. Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe wnioskodawcy za ostatni rok z opinią biegłego rewidenta (jeżeli przepisy ustawy o rachunkowości tego wymagają). W przypadku przedsiębiorstwa deklaracja PIT lub CIT z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku ze stemplem urzędu skarbowego.

17 MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie beneficjent będzie zobowiązany do dostarczenia do Instytucji Wdrażającej oryginały następujących dokumentów: dwukrotnie kapitał zakładowy Informacja o uprawnieniach władz spółki do zaciągania zobowiązań przekraczających dwukrotnie kapitał zakładowy (dla spółek z o.o.). Umowa lub statut spółki Umowa lub statut spółki w przypadku spółek handlowych, w tym z udziałem kapitału zagranicznego. z Urzędu SkarbowegoZUS wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego Aktualne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą podpisania umowy) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS o nie zaleganiu z należnościami wobec tych instytucji oraz wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru (w przypadku konsorcjum: dotyczy wszystkich członków konsorcjum biorących udział w projekcie).

18 MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Dziękuję za uwagę! Kontakt: Ryszard Walaszczyk tel. (22) 52 92 310 ryszard.walaszczyk@mnisw.gov.pl


Pobierz ppt "MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Projekty celowe współfinansowane ze środków UE Projekty celowe współfinansowane ze środków UE Szczecin, 04 października."

Podobne prezentacje


Reklamy Google