Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Fundusze Europejskie w Polsce w latach 2004 – 06 oraz 2007 - 13.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Fundusze Europejskie w Polsce w latach 2004 – 06 oraz 2007 - 13."— Zapis prezentacji:

1 1 Fundusze Europejskie w Polsce w latach 2004 – 06 oraz 2007 - 13

2 2 Podstawę prawną wdrażania funduszy we wszystkich państwach UE w latach 2007-2013 stanowią: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE)nr 1783/1999 Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE)nr 1783/1999 Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady a dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady a dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające Fundusz Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) 1164/94 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające Fundusz Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) 1164/94 Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) System prawny - UE

3 3 Krajowe dokumenty strategiczne NPR i NSS NPR 2004-2006 NSS 2007-2013 Narodowy Plan Rozwoju Narodowa Strategia Spójności Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO) Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO)

4 4 Główne akty prawne i dokumenty strategiczne Krajowe akty prawne NPR i NSS – główne zmiany Ustawa o Narodowym Planie Rozwoju z dnia 20 kwietnia 2004 r. Ustawa o Narodowym Planie Rozwoju z dnia 20 kwietnia 2004 r. Rozporządzenie Rady Ministrów z 22 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia Narodowego Planu Rozwoju 2004- 2006 Rozporządzenie Rady Ministrów z 22 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia Narodowego Planu Rozwoju 2004- 2006 Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z 6 grudnia 2006 r. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia - przyjęte w drodze uchwały Rady Ministrów NPR 2004-2006 NSS 2007-2013 Uelastycznienie systemu W perspektywie finansowej 2007-2013 zrezygnowano z regulowania szeregu kwestii dotyczących wdrażania funduszy europejskich poprzez dokumenty o randze rozporządzeń, jak miało to miejsce w perspektywie finansowej 2004-2006. Obecnie zagadnienia te regulowane są przez Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego, wydawane na podstawie Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, co sprawia, iż w razie potrzeby ewentualne zmiany wprowadzane są szybciej. System stał się bardziej elastyczny i wrażliwszy na potrzeby podmiotów zaangażowanych we wdrażanie funduszy europejskich.

5 5 Szczegółowe zagadnienia dotyczące wdrażania funduszy europejskich uregulowane zostały w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego System prawny - wytyczne Przykładowe zagadnienia uregulowane w wytycznych horyzontalnych : Wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Wytyczne dotyczące gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej Wytyczne dotyczące gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej Wytyczne dotyczące projektów inwestycyjnych, w tym generujących dochód Wytyczne dotyczące projektów inwestycyjnych, w tym generujących dochód Wytyczne w sprawie ocen oddziaływania na środowisko Wytyczne w sprawie ocen oddziaływania na środowisko Wytyczne dotyczące informacji i promocji Wytyczne dotyczące informacji i promocji Wytyczne dotyczące komitetów monitorujących Wytyczne dotyczące komitetów monitorujących Wytyczne dotyczące procesu kontroli Wytyczne dotyczące procesu kontroli Wytyczne w zakresie ewaluacji Wytyczne w zakresie ewaluacji Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sposobu postępowania w razie wykrycia nieprawidłowości Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sposobu postępowania w razie wykrycia nieprawidłowości Przykładowe zagadnienia uregulowane w wytycznych dotyczących programów operacyjnych : Wytyczne w zakresie kontroli realizacji PO IiŚ Wytyczne w zakresie kontroli realizacji PO IiŚ Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ Wytyczne w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Wytyczne w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wytyczne w zakresie procesu kontroli dla Instytucji Pośredniczących i Wdrażających dla PO IG Wytyczne w zakresie procesu kontroli dla Instytucji Pośredniczących i Wdrażających dla PO IG Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach PO RPW Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach PO RPW

6 6 System instytucjonalny NPR i NSS NPR 2004-2006 Minister Rozwoju Regionalnego (MRR) – pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla 5 programów operacyjnych (ZPORR, SPO RZL, SPO WKP, SPOT, PO PT) Minister Rozwoju Regionalnego (MRR) – pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla 5 programów operacyjnych (ZPORR, SPO RZL, SPO WKP, SPOT, PO PT) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – pełniący funkcję IZ dla SPO Rybołówstwo… oraz SPO Restrukturyzacja… Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – pełniący funkcję IZ dla SPO Rybołówstwo… oraz SPO Restrukturyzacja… ministrowie sektorowi – Instytucje Pośredniczące, odpowiedzialne za wdrażanie poszczególnych priorytetów PO ministrowie sektorowi – Instytucje Pośredniczące, odpowiedzialne za wdrażanie poszczególnych priorytetów PO w ramach ZPORR 16 Instytucji Pośredniczących w urzędach wojewódzkich w ramach ZPORR 16 Instytucji Pośredniczących w urzędach wojewódzkich inne instytucje pełniące funkcje Instytucji Wdrażających inne instytucje pełniące funkcje Instytucji Wdrażających NSS 2007-2013 Minister Rozwoju Regionalnego (MRR) – odpowiedzialny za programowanie i zarządzanie krajowymi programami rozwojowymi finansowanymi z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz za koordynację regionalnych programów operacyjnych Minister Rozwoju Regionalnego (MRR) – odpowiedzialny za programowanie i zarządzanie krajowymi programami rozwojowymi finansowanymi z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz za koordynację regionalnych programów operacyjnych ministrowie sektorowi – Instytucje Pośredniczące, odpowiedzialne za wdrażanie poszczególnych priorytetów PO ministrowie sektorowi – Instytucje Pośredniczące, odpowiedzialne za wdrażanie poszczególnych priorytetów PO inne instytucje pełniące funkcję Instytucji Pośredniczących I i II stopnia inne instytucje pełniące funkcję Instytucji Pośredniczących I i II stopnia Zarządy Województw – Instytucje Zarządzające RPO Zarządy Województw – Instytucje Zarządzające RPO

7 7 NPR 2004-2006 99 działań we wszystkich programach operacyjnych (łącznie z rolnictwem i rybołówstwem 123 instytucje zaangażowane we wdrażanie programów operacyjnych (Ministerstwa, Urzędy Marszałkowskie, Agencje Rządowe (np. PARP, ARiMR), Urzędy Wojewódzkie oraz NFOŚiGW NSS 2007-2013 136 działań we wszystkich krajowych programach operacyjnych 136 działań we wszystkich krajowych programach operacyjnych 397 działań w Regionalnych Programach Operacyjnych 397 działań w Regionalnych Programach Operacyjnych 149 instytucji zaangażowanych we wdrażanie programów operacyjnych (Ministerstwa, Urzędy Marszałkowskie, Agencje Rządowe (np. PARP), inne instytucje podległe ministrom (np. Ośrodek Przetwarzania Informacji, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Władza Wdrażająca Programy Europejskie) Urzędy Wojewódzkie (jako Instytucje Pośredniczące w Certyfikacji), NFOŚiGW, WUP-y, Polska Organizacja Turystyczna, GIKS, Urzędy Kontroli Skarbowej 149 instytucji zaangażowanych we wdrażanie programów operacyjnych (Ministerstwa, Urzędy Marszałkowskie, Agencje Rządowe (np. PARP), inne instytucje podległe ministrom (np. Ośrodek Przetwarzania Informacji, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Władza Wdrażająca Programy Europejskie) Urzędy Wojewódzkie (jako Instytucje Pośredniczące w Certyfikacji), NFOŚiGW, WUP-y, Polska Organizacja Turystyczna, GIKS, Urzędy Kontroli Skarbowej Działania i instytucje

8 8 Wielkość środków z funduszy UE w latach 2004-2006 i 2007-2013 2007-2013 2004-2006 UE 80,6% UE 94% Polska 19,4% Polska 6% Unia Europejska (2000-2006) – 213,0 mld EUR Polska – 12,8 mld EUR Unia Europejska – 346,5 mld EUR Polska – 67,3 mld EUR

9 9 Programy Operacyjne NPR 2004-2006 oraz NSS 2007-2013 SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw SPO Rozwój Zasobów Ludzkich SPO Transport Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb PO Pomoc Techniczna 16 Regionalnych Programów Operacyjnych PO Rozwój Polski Wschodniej PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej PO Infrastruktura i Środowisko PO Kapitał Ludzki PO Innowacyjna Gospodarka PO Pomoc Techniczna Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006 Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Strategia Wykorzystania Funduszu Spójności

10 10 Podział środków pomiędzy programy operacyjne 2007-2013

11 11 Linia demarkacyjna W celu uniknięcia wielokrotnego finansowania tych samych operacji ustalono dokument określający możliwość wsparcia dla poszczególnych typów projektów - linię demarkacyjną. Przyjęte kryteria rozgraniczenia: wartość projektu wartość projektu beneficjenci beneficjenci charakter projektu (tematyka, lokalizacja, skala oddziaływania) charakter projektu (tematyka, lokalizacja, skala oddziaływania) Dodatkowo na etapie wdrażania projektów stosuje się mechanizmy kontrolne zapewniające przestrzeganie zasad demarkacji.

12 12 Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju wskazuje na następujące typy projektów: Rodzaje projektów Projekty indywidualne – projekty o strategicznym znaczeniu dla realizacji programu, wskazywane przez instytucję zarządzającą zgodnie z kryteriami zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący (PO IŚ, PO IG, PO RPW). Projekty systemowe – polegające na dofinansowaniu realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach (PO KL, PO IG). Projekty wybierane w trybie konkursowym

13 13 Projekty indywidualne umieszczane są na indykatywnej liście indywidualnych projektów kluczowych. Projekty indywidualne umieszczane są na indykatywnej liście indywidualnych projektów kluczowych. Obecność projektu na liście nie jest gwarancją otrzymania wsparcia. Otrzymanie finansowania warunkowane jest spełnieniem kryteriów ustalanych przez Komitet Monitorujący. Beneficjenci projektów, które znalazły się na indykatywnej liście indywidualnych projektów kluczowych i podpiszą pre-umowy na realizację projektów mogą korzystać ze wsparcia doradców zewnętrznych, które finansowane jest ze środków PO PT. Indywidualne Projekty Kluczowe

14 14 Zgodnie z Rozporządzaniem Rady nr 1083/2006 Instytucja Zarządzająca zobowiązana jest do prowadzenia: kontroli systemowych, dotyczących prawidłowości funkcjonowania systemu wdrażania (weryfikacja zadań delegowanych do Instytucji Pośredniczącej I lub II stopnia kontroli projektów (weryfikacja wydatków-wniosków o płatność oraz weryfikacja realizacji projektu). kontroli projektów (weryfikacja wydatków-wniosków o płatność oraz weryfikacja realizacji projektu). Za zagadnienia horyzontalne dotyczące kontroli odpowiada Instytucja Koordynująca NSS. System kontroli

15 15 Audyt Funkcję Instytucji Audytowej pełni minister właściwy do spraw finansów. W praktyce funkcję tę sprawuje Główny Inspektor Kontroli Skarbowej – podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, przy udziale Departamentu Certyfikacji i Poświadczeń środków UE (MF) oraz Urzędów Kontroli Skarbowej. Do zadań Instytucji Audytowej należy: przeprowadzenie audytu zgodności w celu weryfikacji systemu zarządzania i kontroli programu operacyjnego i zapewnienia jego skutecznego funkcjonowania (Na podstawie sprawozdania IA Komisja Europejska wydaje pozytywną Opinię na temat zgodności systemów co jest warunkiem uruchomienia pierwszych płatności okresowych.) przeprowadzenie audytu zgodności w celu weryfikacji systemu zarządzania i kontroli programu operacyjnego i zapewnienia jego skutecznego funkcjonowania (Na podstawie sprawozdania IA Komisja Europejska wydaje pozytywną Opinię na temat zgodności systemów co jest warunkiem uruchomienia pierwszych płatności okresowych.) prowadzenie audytu operacji na podstawie stosownej próby prowadzenie audytu operacji na podstawie stosownej próby wydawanie opinii na temat systemu zarządzania i kontroli i przedkładanie Komisji Europejskiej rocznych sprawozdań dotyczących wykrytych braków wydawanie opinii na temat systemu zarządzania i kontroli i przedkładanie Komisji Europejskiej rocznych sprawozdań dotyczących wykrytych braków przedkładanie Komisji Europejskiej deklaracji częściowego lub ostatecznego zamknięcia pomocy wraz z oceną zgodności z prawem i prawidłowości wydatków przedkładanie Komisji Europejskiej deklaracji częściowego lub ostatecznego zamknięcia pomocy wraz z oceną zgodności z prawem i prawidłowości wydatków przedkładanie Komisji Europejskiej oceny zasadności wniosku o wypłatę salda końcowego wraz z końcowym sprawozdaniem audytowym przedkładanie Komisji Europejskiej oceny zasadności wniosku o wypłatę salda końcowego wraz z końcowym sprawozdaniem audytowym

16 16 KE - Płatności zaliczkowe - Płatności okresowe - Płatności salda końcowego Budżet państwa Dysponent - projekty własnych jednostek budżetowych - projekty własne - dotacje rozwojowe dla: - beneficjentów - IP, IP II - IZ RPO (Minister Rozwoju Regionalnego) NBP Obieg środków

17 17 Certyfikacja wydatków Certyfikacja wydatków oznacza potwierdzenie ich prawidłowości oraz zapewnienie, że: zostały dokonane zgodnie z obowiązującymi zasadami wspólnotowymi i krajowymi, zostały dokonane zgodnie z obowiązującymi zasadami wspólnotowymi i krajowymi, poniesiono je w związku z projektami wybranymi do finansowania poniesiono je w związku z projektami wybranymi do finansowania poniesiono je zgodnie z kryteriami mającymi zastosowanie dla danego programu operacyjnego poniesiono je zgodnie z kryteriami mającymi zastosowanie dla danego programu operacyjnego Certyfikacji wydatków dokonują Instytucje Pośredniczące II stopnia, Instytucje Pośredniczące, Instytucje Zarządzające i Instytucja Certyfikująca

18 18 Instytucja Certyfikująca działa w strukturze Ministerstw Rozwoju Regionalnego i jest funkcjonalnie niezależna od Instytucji Zarządzających. W przypadku Regionalnych Programów Operacyjnych IC deleguje część swoich funkcji do Instytucji Pośredniczących w Certyfikacji, które umiejscowione są w Urzędach Wojewódzkich. Do zadań Instytucji Certyfikującej należy: – opracowanie i przedłożenie KE poświadczonych deklaracji wydatków i wniosków o płatność – poświadczanie, że zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi, deklaracja wydatków jest dokładna systemy księgowe wiarygodne i dokumentacja weryfikowalna – utrzymywanie w formie elektronicznej zapisów księgowych dotyczących wydatków zadeklarowanych Komisji prowadzenie ewidencji kwot odzyskiwanych i wycofanych Instytucja Certyfikująca

19 19 Dla każdego programu operacyjnego powoływany jest Komitet Monitorujący. Sprawuje on wraz z Instytucją Zarządzającą nadzór nad postępami we wdrażaniu Programu Operacyjnego w oparciu o wskaźniki finansowe a także wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania. Monitoring Do innych zadań Komitetu Monitorującego należy: – zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów do realizacji, – kontrola osiąganych celów i analizowanie rezultatów – analizowanie i zatwierdzanie sprawozdań z wdrażania programu – rozpatrywanie i zatwierdzanie zmian programu operacyjnego oraz decyzji KE w sprawie wkładu funduszy W procesie monitoringu podstawową rolę odgrywa system KSI SIMIK 2007-13

20 20 Krajowy System Informatyczny ds. Monitorowania i wykorzystania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Rejestracja wniosków i umów o dofinansowanie, obsługa wniosków o płatność, kontrola projektów – Dane o programach, dużych projektach, prognozy płatności, generowanie raportów i zestawień Dane o nieprawidłowościach i kwotach odzyskanych System Informatyczny - KSI

21 21 Ewaluacja Badania ewaluacyjne zlecane są przez instytucje zaangażowane w system wdrażania funduszy UE na każdym jego poziomie. Krajowa Jednostka Oceny umiejscowiona w MRR jest odpowiedzialna za ewaluację prowadzoną na poziomie Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia oraz za opracowanie standardów i koordynację ewaluacji na poziomie poszczególnych Programów Operacyjnych. W wykonywaniu tych obowiązków KJO współpracuje z: Komisją Europejską Komisją Europejską Instytucją Koordynującą NSRO Instytucją Koordynującą NSRO Instytucjami Zarządzającymi Instytucjami Zarządzającymi

22 22 Wymiana danych z KE – SFC 2007 SFC 2007 System informatycznej wymiany danych pomiędzy państwem członkowskim a KE Narodowa Strategia Spójności Programy operacyjne Plany finansowe i prognozy Opisy systemu zarządzania i kontroli Wnioski o płatności pośrednie Wnioski o dofinansowanie dużych projektów Sprawozdania roczne i końcowe Sprawozdania audytowe

23 23 Obowiązki państw członkowskich w zakresie dostarczania informacji o działaniach współfinansowanych ze środków UE określa Rozporządzenie Rady 1083 i Rozporządzenie Komisji 1828 (implementacyjne). Polska zdecydowała się na jednolitą strategię komunikacji obejmującą wszystkie programy i fundusze oraz spójny system identyfikacji wizualnej oparty na wspólnym dla wszystkich programów znaku graficznym. Informacja i promocja

24 24 Gdzie szukać informacji? www.mrr.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) www.fundusze.dolnyslask.pl Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ul. Mazowiecka 15, 50-412 Wrocław infolinia 0 801 700 008 tel. (071) 776 95 01; (071) 776 96 51 fax (071) 77 69 315 e-mail: pife@dolnyslask.pl www.fundusze.dolnyslask.pl

25 25 Dziękuję za uwagę. Michał Godlewski Departament Informacji, Promocji i Szkoleń Ministerstwo Rozwoju Regionalnego michal.godlewski@mrr.gov.pl


Pobierz ppt "1 Fundusze Europejskie w Polsce w latach 2004 – 06 oraz 2007 - 13."

Podobne prezentacje


Reklamy Google