Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

30 – lecie Miejskiego Przedszkola nr 33 im

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "30 – lecie Miejskiego Przedszkola nr 33 im"— Zapis prezentacji:

1 30 – lecie Miejskiego Przedszkola nr 33 im
30 – lecie Miejskiego Przedszkola nr 33 im. Jean’a Vanier w Płocku i 20 - lecie integracji mgr Anna Żaglewska

2 „Człowiek upośledzony umysłowo ma wyznaczoną rolę w społeczeństwie i w rozwoju świata. Wprowadza równowagę wartości serca i tej głębokiej wrażliwej miłości...” Jean Vanier, Wspólnota

3 Pierwsze kroki Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 33 im. J. Vanier w Płocku istnieje już 30 lat. Rozpoczęło działalność dnia 1 kwietnia 1983r. jako placówka wychowania przedszkolnego. Od 1990 r. prowadzona jest przez płocki samorząd lokalny.

4 Kadra Od 1 czerwca 1990r. do chwili obecnej stanowisko dyrektora pełni Pani mgr Anna Żaglewska W przedszkolu zatrudnionych jest 34 nauczycieli wychowania przedszkolnego z ukończonymi studiami podyplomowymi o kilku kierunkach: oligofrenopedagogika, pedagogika integracyjna, terapia pedagogiczna, w tym 4 specjalistów zatrudnionych na pełnym etacie i 1 na ½ etatu: pedagog specjalny, neurologopeda,logopeda, psycholog, rehabilitant ruchowy oraz pielęgniarka, 4 pracowników administracji i 30 obsługi, od 1 września 2013 r. - 4 nauczycieli wspomagających.

5 Oddziały Pod względem stopnia organizacji jest największym przedszkolem prowadzonym przez gminę Płock; liczy ogółem 12 oddziałów, w tym 1 oddział ogólnodostępny, 8 integracyjnych oraz 3 specjalne dla dzieci z autyzmem. W roku szkolnym 2013/2014 do placówki uczęszcza ogółem 228 dzieci, w tym 52 niepełnosprawnych.

6 Historia powstania oddziałów
W latach w przedszkolu był utworzony oddział specjalny dla dzieci upośledzonych umysłowo. Od 1993r. datuje się edukację w systemie integracyjnym, tj. od powstania I oddziału integracyjnego dla dzieci z Zespołem Downa. Pierwszego oddziału integracyjnego w Płocku. W chwili obecnej jest 8 oddziałów integracyjnych. W związku z potrzebami społecznymi w 2002r. powstał I oddział specjalny dla dzieci z autyzmem, a po roku został otwarty drugi, 12 grudnia r. utworzono trzeci oddział.

7 Niepełnosprawności W ścisłej współpracy z samorządem lokalnym przedszkole organizuje edukację w systemie integracyjnym dzieci o zróżnicowanych rodzajach niepełnosprawności: z mózgowym porażeniem dziecięcym, o opóźnionym rozwoju psychoruchowym, upośledzonych w stopniu lekkim i umiarkowanym, z Zespołem Downa, z autyzmem, niepełnosprawnych ruchowo, z wadami mowy, z zaburzeniami emocjonalno-społecznymi i intelektualnymi, przewlekle chorych, np. z cukrzycą, epilepsją, niewydolnością nerek. Ponadto przedszkole przyjmuje dzieci ze zróżnicowanymi dietami pokarmowymi.

8 Programy Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o nową podstawę programową oraz 2 programy innowacyjne zatwierdzone do realizacji na rok szk. 2013/14. Są to: „Jestem mały dużo potrafię” opracowany przez zespół nauczycieli oraz „ Ja i moja ojczyzna” opracowany przez nauczycielkę Panią Lidię Adamską. Pracujemy również w oparciu o Przedszkolny Zestaw Programów w ilości 14 w skład których wchodzą: • Program „Nasze Przedszkole” opracowany przez W. Żaba – Żabińską • Program Merytoryczny i Organizacyjny dla Oddziałów Integracyjnych Miejskiego Przedszkola Nr 33 • Program Merytoryczny i Organizacyjny dla Oddziałów dzieci z autyzmem • Program „Zabawa w Teatr”- Drama w Przedszkolu • Program „Dziecko Ryzyka Dysleksji nie musi być Dzieckiem Dysleksyjnym” • Program wychowawczy „Razem łatwiej i weselej” • Program „Dbamy o swoje bezpieczeństwo” • Program „Integracja Sensoryczna w przedszkolu”

9 Program SI Wiek przedszkolny jest okresem najintensywniejszego przebiegu procesów integracji sensorycznej, dlatego też tak ważne jest zastosowanie w/w programu terapii. Adekwatna integracja bodźców zmysłowych jest podstawą uczenia się. W ramach programu dzieci z w/w grup zaburzeń są diagnozowane i opracowywane są dla nich indywidualne programy terapii. Podczas specjalnie dobranych zabaw i ćwiczeń ruchowych dzieci w sposób naturalny wyrównują deficyty w obrębie poszczególnych narządów zmysłów. Postępy ujawniają się najpierw w sferze sprawności fizycznej, a następnie w jego funkcjonowaniu emocjonalnym. Poprawie ulegają funkcje wzrokowe, słuchowe i mowa czynna. Terapeuci nie tyle kierują zachowaniem dzieci , ile kreują takie wymagania, by dzieci mogły na nie odpowiadać coraz bardziej złożonymi reakcjami adaptacyjnymi. W swoich założeniach Program SI uwzględnia indywidualny dobór ćwiczeń i zabaw oraz ich modyfikację zgodnie z wynikami terapii i rozwojem dziecka.

10 Diagnoza Celem Merytorycznego i Organizacyjnego Programu Oddziałów Specjalnych dla Dzieci z Autyzmem Dziecięcym oraz Merytorycznego i Organizacyjnego Programu Oddziałów Integracyjnych w Miejskim Przedszkolu Nr 33 w Płocku jest stworzenie maksymalnie korzystnych warunków wychowawczych i edukacyjnych dzieciom zdrowym i niepełnosprawnym. Programy umożliwiają kompleksowe realizowanie celów i zadań z zakresu wczesnej diagnozy dzieci i interwencji terapeutycznej. Oznacza to postawioną jak najwcześniej diagnozę i rozpoczęcie intensywnych i systematycznych działań opartych na indywidualnych programach naprawczych, mających na celu usprawnianie dziecka i jego stymulację wielokierunkowo z objęciem różnych obszarów funkcjonowania.

11 Indywidualne programy
W ramach Programów nauczycielki opracowują indywidualne programy terapeutyczne i naprawcze zarówno w odniesieniu do dzieci niepełnosprawnych jak i zdrowych z różnymi deficytami. Możliwość kompensacji deficytów rozwojowych, właściwe wspomaganie i stymulowanie rozwoju dziecka od najwcześniejszych lat pozwala na optymalne przygotowanie dziecka do wejścia w wiek szkolny i dalszego rozwoju.

12 Nadrzędny cel Nadrzędnym celem Programów jest pełna integracja dzieci z różnymi niepełnosprawnościami z dziećmi zdrowymi. Jest to nauczanie dzieci wspólnego funkcjonowania w społeczności, uwrażliwianie dzieci zdrowych na potrzeby i konieczność pomocy niepełnosprawnym. Dzieci niepełnosprawne mają możliwość korzystania z wzorów dawanych przez dzieci zdrowe. Wspólnie dzieci zdrowe i niepełnosprawne zdobywają wiedzę i doświadczenie pod kierunkiem wysoko wykwalifikowanej kadry nauczycieli i specjalistów oraz w pełnej współpracy ze środowiskiem rodzinnym dziecka.

13 Baza lokalowa Dużym atutem placówki jest nowoczesna baza lokalowa i dydaktyczna. Przedszkole dysponuje budynkiem o pow m², ogrodem o pow m² wyposażonym w sprzęt terenowy do zabaw ruchowych. Posiada: - 12 sal zabaw dla dzieci, - 2 sale rehabilitacyjne, - 6 gabinetów specjalistycznych: pedagogiczny, logopedyczny, psychologiczny i rehabilitacyjny, do terapii SI i dogoterapii, - 3 sale do terapii indywidualnej dla dzieci.

14 Wyposażenie Placówka jest dobrze wyposażona w: zabawki, pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć, pomoce i sprzęt specjalistyczny do usprawniania dzieci niepełnosprawnych, Mała Sala Doświadczania Świata wyposażona jest w łóżko wodne, kulę lustrzaną, reflektory, tablicę lustrzaną UV ze światłowodami, kolumnę świetlno-dźwiękową, kolumnę wodną, kulę plazmową, zestaw do muzyki relaksacyjnej. Sala rehabilitacyjna posiada lustrzaną ścianę i pomoce do ćwiczeń rehabilitacyjnych: piłki, skakanki, piłki skoczki, tunele, chusty animacyjne, ścieżkę sensoryczną. Sala do SI wyposażona jest w suchy basen, klocki z gąbki o różnym kształcie, drabinki zręcznościowe, trampolinę, podwiesie i sprzęt do integracji sensorycznej.

15 Zajęcia specjalistyczne
W przedszkolu są prowadzone specjalistyczne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z deficytami rozwojowymi oraz rewalidacyjno-rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych. logopedyczne prowadzone przez logopedę posiadającego dodatkowe uprawnienia z zakresu: neurologopedii i surdologopedii z zakresu terapii pedagogicznej i specjalnej prowadzone przez pedagoga specjalnego posiadającego dodatkowe uprawnienia z zakresu integracji sensorycznej rehabilitacji ruchowej i masażu leczniczego prowadzone przez rehabilitanta ruchu posiadającego dodatkowe uprawnienia z zakresu fizjoterapii i masażu oraz integracji sensorycznej z zakresu terapii psychologicznej prowadzone przez psychologa klinicznego Od 1 września 2013 roku w przedszkolu powołano Zespół do Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci

16 Zajęcia specjalistyczne
W ramach pracy rehabilitanta ruchowego organizowane są specjalistyczne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z deficytami rozwojowymi oraz rewalidacyjno-rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych. Formy pracy z dziećmi: zajęcia indywidualne i grupowe. Kadra specjalistyczna zatrudniona jest przez przedszkole w pełnym wymiarze godzin , etaty finansowane są przez organ prowadzący - Gminę Płock.

17 Zajęcia specjalistyczne
Dla dziecka zgłoszonego do korzystania z wyżej wymienionej formy zajęć każdy specjalista opracowuje indywidualny program stymulacyjny. Ponadto udziela rodzicom porad indywidualnych, ściśle współpracuje z nauczycielami prowadzącymi oddziały przedszkolne, uczestniczy w pracach zespołu pedagogiczno-specjalistycznego oraz zebraniach grupowych. W zakresie usprawniania dzieci z autyzmem przedszkole współpracuje z Ośrodkiem dla Dzieci z Autyzmem „Synapsis” w Warszawie, Polskim Instytutem Ericsonowskim w Łodzi, Navicula Centrum w Łodzi, Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci z Autyzmem „Odzyskać Więzi” w Płocku, Centrum Terapii PROMITIS w Warszawie.

18 Zajęcia dodatkowe Przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe. Są to: 1. Zajęcia finansowane z budżetu miasta Płocka prowadzone przez specjalistyczną kadrę pedagogiczną: • gimnastyka korekcyjna wraz z masażem leczniczym, w godzinach pobytu dzieci w przedszkolu, prowadzona przez rehabilitanta ruchowego, • zajęcia metodą „Ruchu Rozwijającego” Weroniki Sherborne oraz metodą Ch. i M. Knill, prowadzone przez pedagoga specjalnego i rehabilitanta ruchowego, • zajęcia z zakresu integracji sensorycznej. 2. Zajęcia: • rewalidacyjno-rehabilitacyjne: z zakresu rehabilitacji ruchowej, logopedii, terapii pedagogicznej i psychologicznej, • koncerty umuzykalniające dla dzieci 6-letnich w wykonaniu Płockiej Orkiestry Symfonicznej, • religia, • Od 1 września 2012r w przedszkolu prowadzona jest dogoterapia , •Od 1 września 2013r dzieci uczestniczą w zajęciach z artterapii. 3. Od 1 października 2013 r. dodatkowe zajęcia dla dzieci finansowane z budżetu miasta prowadzone przez nauczycieli zatrudnionych przez placówkę: • rytmika, • taniec towarzyski, • język angielski.

19 Formy pracy W przedszkolu organizowane są następujące formy pracy z dziećmi: - zajęcia obowiązkowe z całą grupą z zakresu: mowy, pojęć matematycznych, umuzykalnienia, gimnastyki, plastyki połączonej z techniką, - zajęcia indywidualne oraz w małych zespołach mające na celu kształtowanie określonych umiejętności, rozwój zainteresowań oraz kompensacyjno-korekcyjne mające na celu wyrównywanie niedoborów rozwojowych, - specjalistyczne zajęcia rewalidacyjno-rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych, - zajęcia dowolne, dodatkowe i inne formy zajęć oraz ćwiczeń z zakresu wychowania przedszkolnego.

20 Metody pracy Poza różnorodnymi metodami z zakresu wychowania przedszkolnego w pracy przedszkola stosuje się metody odtwórcze i twórcze, które odgrywają znaczącą rolę w kierowaniu rozwojem dzieci z zaburzeniami i deficytami rozwojowymi oraz niepełnosprawnych. Metody twórcze stosowane w przedszkolu to: • gimnastyki twórczej Rudolfa von Labana i Karola Orffa, • gimnastyki rytmicznej Adolfa i Marii Kniessów, • nauka przez dotyk M. i Ch. Knillów, • „Ruchu Rozwijającego” Weroniki Sherborne, • „Dobrego startu” prof.. Marii Bogdanowicz, • terapii muzyką wg dr Z. Bartkowiaka i Z. Janiszewskiego, • matematyki w przedszkolu prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, • naturalnej nauki języka Jullian Cutting, • dr P. Dennisona, G. E. Dennison-gimnastyka mózgu, • likwidacji zaburzeń emocjonalnych metodą Gordona, • artterapia, • terapia Integracją Sensoryczną, • terapia F. Affolter, • terapia B. Zabłockiego i Szafera, • pedagogika zabawy, • gry i zabawy integracyjne przy muzyce wg metody Stormsa, • dogoterapia.

21 W 2012 roku przedszkole otrzymało Certyfikat „Przedszkole wspierające uzdolnienia”.

22 Imprezy dla dzieci Przedszkole promuje swoją placówkę współpracując ściśle z rodzicami i środowiskiem organizując różnorodną działalność artystyczną. Jest pomysłodawcą i organizatorem kolejnych edycji następujących imprez dla dzieci: - międzyprzedszkolna „Plejada Gwiazd” adresowana do dzieci z 20 przedszkoli (od 2000r.) - integracyjna Olimpiada Sportowa „Zdrowie i Uśmiech dla Wszystkich” adresowana do dzieci z oddziałów integracyjnych miejskich placówek (od 2001r.) - międzyprzedszkolna integracyjna z cyklu „Karnawał na Wesoło” (od 2000r.) - konkurs plastyczny dla dzieci oddziałów integracyjnych przedszkoli Miasta Płocka „Mój niepełnosprawny kolega (od 2002r.) - impreza „Wieczór Wigilijny” organizowana dla dzieci z przedszkoli zaprzyjaźnionych - a także nowa impreza rozpoczęta od roku 2010 „Dbaj o zdrowie i zdrowe powietrze wokół nas”.

23 Imprezy przedszkolne W ramach organizowanych przez przedszkole „Spotkań dzieci z bajką”, systematycznie kilka razy w roku odbywają się na terenie placówki występy aktorów Teatru „Fraszka” z Warszawy i Teatru „Ważka” z Torunia. Ponadto przedszkole organizuje szereg imprez i uroczystości przedszkolnych o charakterze wewnętrznym, integrujących środowisko przedszkolne i dom rodzinny dzieci np.: Andrzejki, Mikołajki, spotkania wigilijne, z okazji Bożego Narodzenia, Choinka, Zabawy Karnawałowe, Pierwszy Dzień Wiosny, Dzień Dziecka, Dzień Matki i Ojca, Dzień Babci i Dziadka oraz Pożegnanie Starszaków. W działalność przedszkola włącza się obchody świąt lokalnych, jak np. coroczny udział dzieci w uroczystościach Dni Historii Płocka.

24 Rozwijanie zainteresowań
Rozwijaniu zainteresowań i twórczości dziecięcej sprzyja działalność przedszkolnego teatrzyku dziecięcego „Puchatki”, który działa już od roku 1999 posiada w swoim repertuarze następujące bajki: „Jak Marysia przechytrzyła misia”, „Kot w butach”, „Porwanie choinek”, „Cztery Kaczorki”, „Sękaczek”, „Kredki”, „Marzenia się spełniają”, „Zaczarowane nutki”, „Trzpiotki-Czarodziejki”.

25 Osiągnięcia artystyczne
Przedszkole posiada wiele osiągnięć artystycznych: - Wyróżnienie w Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów Młodzieżowych ”Heca” 2013 organizowanym przez MDK za inscenizację „W krainie kredek” - I miejsce za inscenizację „Anielskie granie dla Ciebie Panie” za udział w Przeglądzie Teatrzyków Przedszkolnych organizowanym w Klubie Osiedla Kochanowskiego 2012r - II miejsce dla Weroniki Grabarczyk za udział w Konkursie Plastycznym organizowanym przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1”Mój niepełnosprawny kolega” r - III miejsca w I Międzynarodowym Konkursie Plastycznym ”Święta w moim domu”2012r - III miejsce za udział w konkursie Plastycznym” Smok Gaberbocholus zwiedza Płock” organizowanym przez Miejskie Przedszkole Nr 9 i Urząd Miasta Płock 2013r - I miejsce dla Aleksandry Misiak w Konkursie Plastycznym organizowanym przez Teatr Dramatyczny J.Szaniawskiego „Teatralny duszek” 2013r - I miejsce dla Stanisława Przybysza za udział w” Konkursie Pięknego Czytania” organizowanym przez Bibliotekę dla dzieci i młodzieży ,III Liceum im. M.Dąbrowskiej 2013 r.

26 W roku 2012/2013 całe przedszkole uczestniczyło w Unijnym Projekcie Urzędu Miasta Płocka pt. „Wesołe Przedszkole”. Poprzez zorganizowane w przedszkolu koła zainteresowań „Teatrzyk Puchatki„ i Koło Plastyczne ”Plastuś” dzieci wyzwalały własną inwencję i aktywność twórczą.

27 Współpraca z innymi placówkami
Od wielu lat przedszkole prowadzi systematyczną współpracę z następującymi placówkami kultury i edukacji: Biblioteką dla Dzieci im. Wandy Chotomskiej Książnicy Płockiej Muzeum Diecezjalnym w Płocku Muzeum Mazowieckim w Płocku Płockim Ośrodkiem Kultury i Sztuki i Domem Darmstadt Młodzieżowym Domem Kultury w Płocku Harcerskim Zespołem Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” Płocką Orkiestrą Symfoniczną Miejskim Ogrodem Zoologicznym w Płocku Strażą Miejską Z Policja Z Jednostka Wojskową w Inowrocławiu Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku Towarzystwem Parków Kujawsko-Gostynińskich Zakładem Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Płocku Wyższą Szkołą im. P. Włodkowica w Płocku - prowadzenie praktyk pedagogicznych dla studentów Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Płocku Ze Szkołą Muzyczną Domem Opieki Społecznej w Goślicach Ponadto z innymi płockimi przedszkolami oraz z Parafią Rzymsko-Katolicką Św. Stanisława Kostki. I Parafią Św. Benedykta w Radziwiu -hipoterapia dla dzieci niepełnosprawnych-uczestnictwo w Projekcie Unijnym.

28 Współpraca z rodzicami
Nasze przedszkole dąży do realizowania podstawowych zadań wynikających ze współpracy z rodzicami: rozszerzenie i pogłębienie wiedzy rodziców o dziecku i ustalenie wspólnie z nimi jednolitych form oddziaływania wychowawczego w stosunku do poszczególnych wychowanków z uwrażliwieniem na potrzeby i możliwości dziecka podnoszenie kultury pedagogicznej rodziny włączanie rodziców do rozwiązywania wychowawczych i organizacyjnych problemów placówki przedszkolnej informowanie na bieżąco o postępach dziecka ze wskazaniem na osiągnięcia, powodzenie, podejmowanie próby działania i ewentualne deficyty kształtowanie środowiska pod kątem zrozumienia, tolerancji, akceptacji dzieci niepełnosprawnych, zaznajamianie rodziców ze specyfiką oddziałów integracyjnych i wymaganiami w tym zakresie.

29 Współpraca z rodzicami
W naszym przedszkolu współpraca z rodzicami przybiera następujące formy: wolny wstęp rodziców do przedszkola w każdym momencie, gdy uznają za stosowne bezpośrednie kontakty nauczycieli z rodzicami podczas przyprowadzania i odbioru dzieci udział rodziców podczas pierwszych dni pobytu dziecka w przedszkolu, udział w zajęciach otwartych oddziałów integracyjnych, prowadzonych z wykorzystaniem innowacyjnych metod pracy z dziećmi udzielanie porad, informacji o postępach i trudnościach dziecka, pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i wspólne ustalanie kierunku oddziaływań pomoc rodziców w przygotowaniu uroczystości przedszkolnych, imprez, wycieczek możliwość uzyskania indywidualnej porady lub spotkań o charakterze terapeutycznym, w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby przez rodziców współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz specjalistami z naszej placówki-spotkania na terenie przedszkola uczestnictwo w warsztatach, spotkaniach edukacyjno-warsztatowych z udziałem nauczycieli i specjalistów

30 W naszej pracy dążymy do stworzenia jak najlepszych warunków dla dzieci przebywających w przedszkolu. Pragniemy im jak najwięcej pomóc w stymulacji ich rozwoju w likwidowaniu deficytów, osiągnięciu przez dzieci pełnej dojrzałości szkolnej. Każda możliwość pomocy, dobre wyniki i osiągnięcia to dla całego grona pedagogicznego wielka radość i sukces.

31 Dziękuję za uwagę mgr. Anna Żaglewska


Pobierz ppt "30 – lecie Miejskiego Przedszkola nr 33 im"

Podobne prezentacje


Reklamy Google