Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady wydawania orzeczeń i opinii w poradniach psychologiczno-pedagogicznych Bogusława Stramel.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady wydawania orzeczeń i opinii w poradniach psychologiczno-pedagogicznych Bogusława Stramel."— Zapis prezentacji:

1 Zasady wydawania orzeczeń i opinii w poradniach psychologiczno-pedagogicznych Bogusława Stramel

2 Poradnie wydają kilka rodzajów orzeczeń określonych w rozporządzeniu MEN z dnia 18.09.2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych :

3 Zespoły Orzekające wydają orzeczenia: o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie indywidualnego nauczania o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych zespołowych/indywidualnych Dodatkowo Zespoły Orzekające wydają OPINIĘ o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWR)

4 Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w stosunku do uczniów niepełnosprawnych : - słabo słyszących i niesłyszących, - słabo widzących i niewidomych, - z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera, - dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym - z niepełnosprawnością ruchową, w tym z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz afazją ruchową ( afazja jest zaburzeniem mowy o charakterze nabytym wynikającym z uszkodzenia mózgu ). - z niepełnosprawnością sprzężoną

5 Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w stosunku do uczniów: niedostosowanych społecznie zagrożonych niedostosowaniem społecznym

6 Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w stosunku do uczniów niepełnosprawnych : pojęcie niepełnosprawności sprzężonej. Według Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późn. zmianami – Art. 3, pkt 18. należy przez to rozumieć występowanie u dziecka niesłyszącego lub słabosłyszącego, niewidomego lub słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową, z upośledzeniem umysłowym albo z autyzmem co najmniej jeszcze jednej z wymienionych niepełnosprawności.

7 Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się na: okres roku szkolnego, etapu edukacyjnego albo okresu kształcenia w danej szkole. natomiast dla uczniów szkół podstawowych z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim wydaje się je na okres każdego etapu edukacyjnego w tej szkole.

8 Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego Szczegółowe informacje na temat organizacji kształcenia specjalnego znajdują się w Rozporządzeniu MEN z dnia 17 listopada 2010r., w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych, z późniejszymi zmianami oraz w Rozporządzeniu MEN z dnia 17 listopada 2010r., w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach z późniejszymi zmianami.

9 Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego Nie wydaje się orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci przewlekle chorych.

10 Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wydawane są dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. Wydaje się je na czas określony, wskazany w zaświadczeniu lekarskim, nie krótszy niż 30 dni, dla ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie – na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż rok szkolny.

11 Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania Szczegółowe informacje na temat organizacji indywidualnego nauczania znajdują się w Rozporządzeniu MEN z dnia 18 września 2008r w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.

12 Orz eczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego wydaje się dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej. Wydaje się je na czas określony, wskazany w zaświadczeniu lekarskim, nie krótszy niż 30 dni.

13 Orzeczenia o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego Szczegółowe informacje na temat organizacji indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego znajdują się w Rozporządzeniu MEN z dnia 18 września 2008r w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.

14 Orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych wydawane są dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim. Wydaje się je na okres do 5 lat. Szczegóły organizacji zajęć zawarte są w Rozporządzeniu MEN z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

15 opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydaje się dzieciom od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole. Szczegóły zawiera Rozporządzenie MEN z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

16 Zespół orzekający powoływany jest przez dyrektora poradni. W jego skład wchodzą: dyrektor – jako przewodniczący zespołu lub upoważniona przez niego osoba, psycholog, pedagog, lekarz, inni specjaliści – jeśli niezbędny jest ich udział. Pracą zespołu kieruje jego przewodniczący

17 Orzeczenia są wydawane jest według stosownych procedur. Orzeczenie wydaje się w terminie 14 dni od daty posiedzenia Zespołu Orzekającego.

18 dziękuję za uwagę Bogusława Stramel


Pobierz ppt "Zasady wydawania orzeczeń i opinii w poradniach psychologiczno-pedagogicznych Bogusława Stramel."

Podobne prezentacje


Reklamy Google