Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

University of Zielona Góra

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "University of Zielona Góra"— Zapis prezentacji:

1 University of Zielona Góra

2 Możliwości i obszary tematyczne w oparciu o potencjał PNT i UZ
Slajd 2/22 Pieczyński Andrzej Prorektor ds. Rozwoju Możliwości i obszary tematyczne realizacji prac B+R w oparciu o potencjał PNT i UZ

3 UZ PNT Sp. z o.o. http://www.uz.zgora.pl Oferta dla przemysłu
Slajd 3/22 Pieczyński Andrzej Prorektor ds. Rozwoju UZ PNT 27th. Sp. z o.o. Oferta dla przemysłu

4 UZ http://www.uz.zgora.pl WBAiIS WEIT WEZ WFiA WM WA WMIE WH WNB
Slajd 4/22 Pieczyński Andrzej Prorektor ds. Rozwoju UZ WBAiIS WEIT 27th. WEZ WFiA WM WA WMIE WH WNB WPSiNZ WPiA

5 Kadra akademicka w liczbach
Slajd 5/22 Pieczyński Andrzej Prorektor ds. Rozwoju Kadra akademicka w liczbach Profesorowie 260 Doktorzy Magistrowie

6 Tematyka badań http// www.dn.uz.zgora.pl
Slajd 6/22 Pieczyński Andrzej Prorektor ds. Rozwoju http// Tematyka badań Astrofizyka, fizyka techniczna i medyczna Biologia, biotechnologia, chemia Grafika, Matematyka teoretyczna i stosowana, modelowanie matematyczne Historia języka i kultury transgranicznej, Aspekty społeczne rozwoju przedsiębiorczości Rozwój sportu i kultury fizycznej, Automatyka i robotyka, informatyka stosowana, pomiary precyzyjne, Budownictwo i inżynieria środowiska Mechanika i budowa maszyn, zarządzanie produkcją, Nowoczesna energetyka, gospodarka odpadami, Zastosowanie elementów sztucznej inteligencji w technice i medycynie.

7 Tematyka badawcza Szkoła Nauk Przyrodniczych i Technicznych
Slajd 7/22 Pieczyński Andrzej Prorektor ds. Rozwoju Tematyka badawcza Szkoła Nauk Przyrodniczych i Technicznych automatyka i robotyka, automatyzacja procesów przemysłowych zaawansowane systemy diagnostyki technicznej, monitorowanie procesu, systemy tolerujące uszkodzenia poprawa efektywności pracy sieci dystrybucyjnych, SCADA OSD, VPP, SZE, V2G, nadprzewodnictwo, energetyczne obszary bilansowania, precyzyjne pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych, badania możliwości pozyskiwania, oddawania i równoważenia bilansu energii cieplnej przy wykorzystaniu niekonwencjonalnych źródeł energii cieplnej, diagnozowania skutków działania czynników degradacyjnych na terenach o różnej funkcjonalności, oddziaływanie obiektów przemysłowych, komunikacyjnych i innych na środowisko przyrodnicze, w tym minimalizacji oddziaływań negatywnych przykłady współpracy z KGHM: okolice Sieroszowic (rekultywacja leśna terenu zdegradowanego) i Rudnej (ocena zmniejszenia wartości gruntów) Szkoła Nauk Przyrodniczych i Technicznych Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Wydział Mechaniczny Wydział Nauk Biologicznych

8 Tematyka badawcza Szkoła Nauk Przyrodniczych i Technicznych
Slajd 8/22 Pieczyński Andrzej Prorektor ds. Rozwoju Tematyka badawcza Szkoła Nauk Przyrodniczych i Technicznych analiza jakościowa półfabrykatów miedzi wytwarzanych w piecu anodowym. Analizy przebiegu rafinacji ogniowej oraz budowy pieców anodowych i urządzeń odlewniczych. Badania żużlu anodowego analiza jakościowa wybranych półfabrykatów miedzi wytwarzanych w piecu zawiesinowym – proces jednostadialny. Analiza wsadu do pieca zawiesinowego oraz produktów powstających w wyniku procesu. Analizy wpływu różnych czynników na wydajność i jakość procesu wytapiania. Analizy jakościowe żużla zawiesinowego powstającego w wyniku procesu wytapiania i analizę porównawcza uzyskanych wyników składu chemicznego próbek żużla. wsparcie w zakresie budowy systemu zarządzania wiedzą, strategie ochrony bioróżnorodności w różnych środowiskach, bocian biały, sroka, gołąb i in. jako gatunki wskaźnikowe jakości środowiska, wybrane właściwości biologiczne człowieka a warunki środowiska przyrodniczego i społecznego Szkoła Nauk Przyrodniczych i Technicznych Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Wydział Mechaniczny Wydział Nauk Biologicznych

9 Tematyka badawcza Szkoła Nauk Ścisłych i Ekonomicznych
Slajd 9/22 Pieczyński Andrzej Prorektor ds. Rozwoju Tematyka badawcza Szkoła Nauk Ścisłych i Ekonomicznych badań czynników sukcesu przedsiębiorstwa, badanie pozycji strategicznej firmy i źródeł utrzymania trwałej przewagi konkurencyjnej, analiza kooperencji przedsiębiorstw innowacyjnych w zakresie kompatybilności czynników materialnych i niematerialnych, badania dynamiki układów nieliniowych z uwzględnieniem procesów stochastycznych, modelowanie stanów powierzchniowych adsorbatu bezpieczeństwo teleinformatyczne rozwiązywania problemów praktycznych w oparciu o zaawansowane metody matematyczne z wykorzystaniem technik informatycznych zaawansowane systemy analizy danych Szkoła Nauk Ścisłych i Ekonomicznych Wydział Ekonomii i Zarządzania Wydział Fizyki i Astronomii Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

10 Slajd 10/22 Pieczyński Andrzej Prorektor ds. Rozwoju Tematyka badawcza Szkoła nauk artystycznych, humanistycznych, prawnych i socjologicznych grafika projektowa w budowaniu wizerunku firmy, DESIGNplusPRZEMYSŁ, opracowanie projektów logotypów, nowych wzorów produktów, opakowań, reklamy, badania z zakresu etyki społecznej, etyki zawodowej, bioetyki, psychologii i socjologii moralności, społeczna odpowiedzialność biznesu, strategia rozwoju kapitału społecznego 2020, innowacyjna gospodarka a wykluczenie społeczne, podatki i postępowanie podatkowe, zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne, kadry i płace w prawie i praktyce, Szkoła nauk artystycznych, humanistycznych, prawnych i socjologicznych Wydział Artystyczny Wydział Humanistyczny Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Wydział Prawa i Administracji

11 Formy współpracy w zakresie badań
Slajd 11/22 Pieczyński Andrzej Prorektor ds. Rozwoju Formy współpracy w zakresie badań Współpraca badawcza obejmuje kilka form : wspólne badania w ramach umów międzyrządowych, wspólne projekty w ramach programów EU (Horyzont , NCBiR, LRPO) współpraca transgraniczna EWT umowy bilateralne innych źródeł finansowania wspólne międzynarodowe konferencje i sympozja,

12 Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii
Slajd 12/22 Pieczyński Andrzej Prorektor ds. Rozwoju Współpraca z gospodarką Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii poszukiwania nowych zaawansowanych technologicznie rozwiązań i innowacji biznes plany, studia wykonalności i badania i analiza rynku pomoc prawna i ekonomiczna, dotycząca ochrony własności intelektualnej, patentów i licencji komercjalizacja bezpośrednia wyników badań aktywne przeciwdziałanie bezrobociu poprzez pomoc studentom i absolwentom na rozpoczęcie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej

13 Park Naukowo - Technologiczny
Slajd 13/22 Pieczyński Andrzej Prorektor ds. Rozwoju Współpraca z gospodarką Park Naukowo - Technologiczny integracja wyników badań z praktyką gospodarczą regionu, tworzenie lub poprawa nowych technologii na podstawie prac, technologicznych i infrastruktury w Parku, komercjalizacja pośrednia wyników badań naukowych, wspieranie fundacji i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw technologicznych, miejsce spotkań nauki z gospodarką, inkubacja nowych firm typu spin-off i start-up

14 Centra PNT Współpraca z gospodarką http://www.pnt.uz.zgora.pl
Slajd 14/22 Pieczyński Andrzej Prorektor ds. Rozwoju Współpraca z gospodarką Centra PNT Centrum Logistyczne Parku Naukowo-Technologicznego i Platformy na rzecz Nauki i Gospodarki Centrum Zrównoważonego Budownictwa i Energii Centrum Innowacji – Technologie dla Zdrowia Człowieka wraz z Inkubatorem Technologicznym Centrum Technologii Informatycznych Inkubator Przedsiębiorczości

15 Siedziba następujących jednostek:
Slajd 15/22 Pieczyński Andrzej Prorektor ds. Rozwoju Centrum Logistyczne Parku Naukowo-Technologicznego i Platformy na rzecz Nauki i Gospodarki Siedziba następujących jednostek: Park Naukowo -Technologiczny Sp. z o.o. Lubuski Park Przemysłowo Technologiczny Aglomeracja Zielonogórska Lubuskie Trójmiasto Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii UZ wspieranie i koordynacja współpracy przedsiębiorców w zakresie kontaktów z poszczególnymi Centrami Parku, udzielanie im pomocy w realizacji wspólnych projektów z PNT i jednostek Uniwersytetu Zielonogórskiego, miejsce spotkań przedsiębiorców, jednostek otoczenia biznesu i pracowników nauki – konferencje, warsztaty

16 Centrum Zrównoważonego Budownictwa i Energii
Slajd 16/22 Pieczyński Andrzej Prorektor ds. Rozwoju Centrum Zrównoważonego Budownictwa i Energii Opiekun: dr hab. inż. Robert Smoleński, prof. UZ - WEIT dr inż. Piotr Ziembicki – WBAiIS Centrum składa się z pięciu laboratoriów: Laboratorium Budownictwa Zrównoważonego Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii Elektrycznej Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej Laboratorium Elektroakustyki Laboratorium Izolacyjności Akustycznej Tematyka badań i wyposażenie centrum: system pomiaru emisji pól w środowisku elektromagnetycznym stacjonarna aparatura do pomiarów poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu system do badań jakości energii innowacyjny układ wytwarzania chłodu z energii słonecznej (kolektory - chłodziarki absorpcyjna), najnowocześniejsze oprogramowanie symulacyjne, w tym m.in.:TRNSYS, TSOL Expert 4.5, DesignBuilder, SketchUp + OpenStudio (EnergyPlus), AutoCAD Building Design Suite, wykonywanie znormalizowanych badań kompatybilności elektromagnetycznej, wymaganych do uzyskania znaku „CE”, umożliwiającego wprowadzanie urządzeń na rynek UE, opracowywanie optymalnych technicznie i ekonomicznie dedykowanych metod zapewniania kompatybilności elektromagnetycznej, badania i pomiary czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia w środowisku pracy, poziomu hałasu słyszalnego, infradźwiękowego,

17 Centrum Zrównoważonego Budownictwa i Energii
Slajd 17/22 Pieczyński Andrzej Prorektor ds. Rozwoju Centrum Zrównoważonego Budownictwa i Energii Opiekun: dr hab. inż. Robert Smoleński, prof. UZ - WEIT dr inż. Piotr Ziembicki – WBAiIS Tematyka badań i wyposażenie centrum (cd.): optymalizacja scentralizowanej i rozproszonej gospodarki energetycznej. tworzenie nowoczesnych narzędzi informatycznych optymalizujących zarządzanie wytwarzaniem i dystrybucją energii (głównie ciepła i chłodu). bilansowanie energii w systemach energetycznych przy wykorzystaniu symulacji komputerowej. analiza symulacyjna współpracy różnych źródeł energii opartych o różne paliwa i technologie. optymalizacja układów technologicznych hybrydowych źródeł energii. opracowywanie nowoczesnych rozwiązań wykorzystania energii odpadowej (nadmiarowej), np. produkcja chłodu z ciepła sieciowego (lub OZE) w oparciu o chłodziarki sorpcyjne. zarządzanie popytem na energię w istniejących i projektowanych obiektach budowlanych. system Szacunkowej Inwentaryzacji Gospodarki Energetycznej. integracja obszarów technologicznych infrastruktury elektroenergetycznej i ciepłowniczej. zintegrowany system wspomagania decyzji oraz regulacji adaptacyjnej systemów energetycznych oparty na analizie danych pomiarowych w czasie rzeczywistym.

18 Opiekun: dr hab. Jacek Kozioł, prof. UZ - WNB
Slajd 18/22 Pieczyński Andrzej Prorektor ds. Rozwoju Centrum Innowacji – Technologie dla Zdrowia Człowieka wraz z Inkubatorem Technologicznym Opiekun: dr hab. Jacek Kozioł, prof. UZ - WNB Centrum składa się z trzech zespołów laboratoriów: Zespół laboratoriów syntezy i badań fizykochemicznych Zespół laboratoriów – Nanomateriały Zespół laboratoriów charakterystyki powierzchni oraz Inkubatora Technologicznego Tematyka badań i wyposażenie centrum: system do pomiaru potencjału Zeta, wielkości nanocząstek oraz mas cząsteczkowych system skaningowej mikroskopii próbnikowej sprzężonej ze spektrometrem Ramana mikroskop konfokalny (Zeiss) spektrometr FT IR pracujący w zakresie far-IR, mid-IR oraz NIR (Nicolet) komora inkubacyjna z przepływem cieczy (Bruker) tensjometr BPA-1S (Donserv) bioreaktor (Labo Baza) spektrometryczny analizator grubości warstw system charakteryzacji właściwości elektrooptycznych cienkich warstw organicznych analizator sorpcji fizycznej gazów, umożliwiający charakterystykę struktury porowatej i powierzchni właściwej mikro- i mezo-porowatych substancji

19 Centrum Technologii Informatycznych
Slajd 19/22 Pieczyński Andrzej Prorektor ds. Rozwoju Centrum Technologii Informatycznych Opiekun: dr inż. Albert Lewandowski - WM Potencjał laboratoryjny centrum: Laboratorium Projektowania i Eksploatacji Technologii Przemysłowych Laboratorium Symulacji Procesów Produkcyjnych i Logistycznych Laboratorium „Akademia CISCO, E-learning i technologie IT” Laboratorium Komputerowo-Wspomaganego Projektowania Urządzeń Elektronicznych Tematyka badań i wyposażenie centrum: centrum obróbkowe pionowe klasy DMU70 wersja 5 osiowa (prototypowa produkcja matryc) maszyna pomiarowa współrzędnościowa klasy MITUTOYO CRT Plus M stanowisko serwisowo-produkcyjne ze stacją lutowniczą SOVELLA, Recco, PACE drukarka szablonowa do pasty klasy APS SPR-45VA automat Pick & Place tokarka sterowana numerycznie CTX 510 ECOLINE V1/V3 New Design wraz z sterowaniem Siemens SINUMERIK 840D nowoczesnym systemem CAD/CAM pracujący pod Windows 7/8 (prace projektowe)

20 Inkubator Przedsiębiorczości
Slajd 20/22 Pieczyński Andrzej Prorektor ds. Rozwoju Inkubator Przedsiębiorczości Budynek biurowy z zapleczem Hala produkcyjno - magazynowa

21 Uniwersytet Zielonogórski Park Naukowo - Technologiczny
Slajd 21/22 Pieczyński Andrzej Prorektor ds. Rozwoju Inny obszar i formy współpracy Uniwersytetu Zielonogórskiego i PNT Sp. z o.o. z gospodarką Uniwersytet Zielonogórski Park Naukowo - Technologiczny Partnerzy (przemysł, JOT, JST, stowarzyszenia, fundacje)

22 Dziękuję za uwagę http://www.uz.zgora.pl Pieczyński Andrzej 30.04.2015
Slajd 22/22 Pieczyński Andrzej Prorektor ds. Rozwoju Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "University of Zielona Góra"

Podobne prezentacje


Reklamy Google