Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawy różne : Inne działania Delegatury w Siedlcach Ważne informacje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawy różne : Inne działania Delegatury w Siedlcach Ważne informacje."— Zapis prezentacji:

1 Sprawy różne : Inne działania Delegatury w Siedlcach Ważne informacje

2 zakładka: Poradnik klienta Procedury Karty informacyjne Wzory druków

3 Oświadczenia lustracyjne Wydawanie zgody na zatrudnienie nauczycieli niespełniających wymagań kwalifikacyjnych oraz osób niebędących nauczycielami Wydawanie opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty o spełnianiu wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty w celu uzyskania przez szkołę niepubliczną uprawnień szkoły publicznej w trybie art. 85 ust. 3 oraz art. 82 ust. 2a ustawy o systemie oświaty Nostryfikacja świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą Uzgadnianie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora zakładka: Poradnik klienta

4 Procedura przyjmowania wniosków o stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (MEN) Udzielenie honorowego patronatu lub rekomendacji przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty Legalizacja dokumentów wydawanych przez szkoły przeznaczonych do obrotu prawnego Procedura przyjmowania wniosków o stypendium Prezesa Rady Ministrów Sporządzanie duplikatów świadectw szkolnych, dyplomów oraz zaświadczeń związanych z przebiegiem nauki w oparciu o posiadaną dokumentację przebiegu nauczania zakładka:Poradnik klienta

5 Innowacje i eksperymenty w szkołach zakładka: Nadzór pedagogiczny

6 Procedury wprowadzania innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkołach i placówkach województwa mazowieckiego Karta informacyjna innowacji pedagogicznej Rejestr szkół prowadzących innowacje i eksperymenty zakładka:Nadzór pedagogiczny

7 W roku szkolnym 2011/2012 zostanie wprowadzonych w szkołach Delegatury w Siedlcach 20 nowych innowacji pedagogicznych. Zostaną one wprowadzone głównie w liceach ogólnokształcących zakładka: Nad zór pedagogiczny

8 Tematyka innowacji to m.in.: Chemia, wiem, umiem, rozumiem – w 10 LO Zadania policji i wojska Bezpieczeństwo publiczne Klasa mundurowa z rozszerzonym wychowaniem fizycznym Bezpieczeństwo pożarowe Turystyka na przyszłość Edukacja muzyczna Edukacja plastyczna

9 Dokumentację innowacji należy przekazać do Delegatury i organu prowadzącego do 31 marca roku poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane wprowadzenie innowacji

10 UWAGA! Proszę o przekazanie Karty informacyjnej innowacji pedagogicznej innowacji wdrożonej od roku szkolnego 2011/2012 oraz innowacji kontynuowanych do Delegatury w Siedlcach do dnia 15 września

11 Szkoła Promująca ZdrowieSzkoła Promująca Zdrowie zakładka: Inne -> promocj a zdrowia

12 Procedury przyjęcia szkół do Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Wytyczne dla szkół i placówek Standardy Szkoły Promującej Zdrowie Wzory wniosków Kontakt z koordynatorem rejonowym zakładka: Inne -> promocj a zdrowia

13 14 lipca odbyło się w KO w Warszawie posiedzenie Kapituły przyznającej Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Certyfikat przyznano 15 szkołom województwa mazowieckiego w tym: Szkole Podstawowej im. Czesława Kamińskiego w Siedlcach Publicznej Szkole Podstawowej im Heleny Mniszek w Sabniach Publicznemu Gimnazjum im Heleny Mniszek w Sabniach

14 W Mazowieckiej sieci Szkół Promujących Zdrowie są: Publiczna Szkoła podstawowa w Maciejowicach Zespół Szkół w Ostrówku

15 Szkoły kandydujące do sieci będące w okresie przygotowawczym są zobowiązane do przekazywania informacji o działaniach podejmowanych na rzecz tworzenia : Szkoły Promującej Zdrowie zgodnie z procedurami zamieszczonymi ma stronie

16 Szkoła Podstawowa w Stoczku Zespół Szkół w Starym Pilczynie Centrum Kształcenia praktycznego w Siedlcach Zespół Szkół w Gończycach Publiczne Gimnazjum w Maciejowicach Publiczne Gimnazjum w Woli Rębkowskiej Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Węgrowie Publiczne Gimnazjum w Górznie

17 Awans zawodowy nauczycieli

18 Udział wizytatorów w komisjach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego – 128 Udział wizytatorów w komisjach kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela dyplomowanego – 119

19 małe segregatory, opisy: imię i nazwisko, szkoła, nauczane przedmioty dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem przy zmianie nazwiska kserokopia dowodu osobistego lub inny dokument wszystkie dokumenty potwierdzające kwalifikacje nowy akt stopnia nauczyciela mianowanego wydany na podstawie art.9f ust. 1 KN w przypadku nauczycieli, którzy w trakcie pracy zawodowej uzyskali wyższy poziom wykształcenia; akt wydawany jest przez organ prowadzący na wniosek nauczyciela opisy i analizy, uzyskane efekty

20 Ocena pracy dyrektora

21 W roku szkolnym 2011/2012 dokonano oceny pracy 35 dyrektorów szkół i placówek oświatowych Przypomnienie: dyrektor występuje o ocenę pracy do organu prowadzącego szkołę. MKO dokonuje oceny cząstkowej

22 Konkursy na stanowisko dyrektora

23 Udział wizytatorów w komisjach konkursowych na stanowisko dyrektora - 35 Przypomnienie: na stronie w zakładce Poradnik klienta znajduje się wzór oświadczenia, które należy złożyć do Delegaturywww.kuratorium.waw.pl w Siedlcach oraz wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, którą należy dołączyć do dokumentacji

24 Zgodnie z art.7 pkt.3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat oraz treści tych dokumentów (Dz, U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 ze zmianami) osoba kandydująca ponownie na stanowisko dyrektora winna złożyć tylko informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (dołączyć do dokumentów).

25 Nie zachodzi obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego przez osoby, które są kandydatami lub pełnią funkcję : dyrektora przedszkola dyrektora poradni psychologiczno- pedagogicznej dyrektora młodzieżowego domu kultury dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli dyrektora biblioteki pedagogicznej.

26 Wydawanie zgody na zatrudnianie nauczycieli niespełniających wymagań kwalifikacyjnych oraz osób niebędących nauczycielami

27 Nie dotyczy przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne niebędące JST oraz szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych Wzór wniosku w Poradniku klienta

28 Zgodnie z art. 7 ust.1d wyrażenie zgody na zatrudnienie osoby posiadającej przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego wydaje organ prowadzący szkołę.

29 Zgodnie z art. 39 ust.5 ustawy o systemie oświaty dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe w porozumieniu z organem prowadzącym i po zasięgnięciu opinii powiatowej rady zatrudnienia, ustala zawody, w których kształci szkoła.

30 Konkursy przedmiotowe MKO w roku szkolnym 2011/12

31 Zbliża się kolejna edycja konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa mazowieckiego. Zgodnie z zarządzeniem MKO w roku szkolnym 2011/2012 zakres konkursów przedmiotowych w gimnazjach rozszerzono o konkursy z języków obcych. Wszelkie szczegółowe informacje łącznie z terminarzem znajdują się już na stronie MKO. Jednocześnie wzorem lat poprzednich prosimy dyrektorów o monitorowanie przebiegu etapu szkolnego poszczególnych konkursów przedmiotowych pod kątem rzetelności przeprowadzania i oceniania prac konkursowych oraz poprawności wypełniania i przesyłania informacji o etapie szkolnym. Zwracamy się również do Państwa z prośbą o zobowiązywanie nauczycieli do pracy w komisjach konkursowych etapu rejonowego. Za mała liczba członków komisji znacznie wydłuża pracę komisji na etapie sprawdzania prac.

32 Serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu za pomoc, życzliwość i zaangażowanie przy organizacji konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2010/2011, a tradycyjnie już dyrekcji szkół podstawowych Nr 7, 10 i 11 oraz dyrekcji publicznych gimnazjów Nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 w Siedlcach za udostępnienie pomieszczeń na przeprowadzenie etapu rejonowego konkursów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy, podobnie jak w roku ubiegłym, o kontakt telefoniczny z p. wizytator I. Kurek – w przypadku szkół podstawowych oraz p. wizytator R. Pieczarą - w przypadku gimnazjów, pod numerem telefonu

33 Kontrola prawidłowej realizacji projektów w siedzibie beneficjenta ostatecznego dla projektów SPO RZL

34 Wykaz dokumentów jakie powinny znajdować się w teczkach lub segregatorach

35 Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Dyrektor Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie Prosimy o właściwe używanie ww. nazewnictwa.

36 Prosimy o informowanie o zmianie adresów szkół i placówek!

37 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Sprawy różne : Inne działania Delegatury w Siedlcach Ważne informacje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google