Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROLA STANDARDÓW KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W PRZYGOTOWANIU MŁODZIEŻY DO WEJŚCIA NA RYNEK PRACY JANUSZ MOOS.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROLA STANDARDÓW KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W PRZYGOTOWANIU MŁODZIEŻY DO WEJŚCIA NA RYNEK PRACY JANUSZ MOOS."— Zapis prezentacji:

1 ROLA STANDARDÓW KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W PRZYGOTOWANIU MŁODZIEŻY DO WEJŚCIA NA RYNEK PRACY JANUSZ MOOS

2 OPRACOWANIE I UPOWSZECHNIENIE STANDARDÓW KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy Wykonawcy: Doradca Consultants Ltd. w Gdyni, Demos Polska w Warszawie, Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

3 Największy projekt poświęcony kwalifikacjom zawodowym i zagadnieniom zawodoznawczym ponad 4.000 przedsiębiorstw i innych instytucji; ponad 10.000 ekspertów – autorów, ewaluatorów, recenzentów, uczestników seminariów.

4 Wybrane etapy pracy nad opisem krajowych standardów kwalifikacji zawodowych badania pilotażowe, identyfikacja zadań zawodowych i stanowisk pracy; analiza wyników badań; opis standardu zawierający opis zawodu, typowe stanowiska pracy, zbiór zadań, składowe kwalifikacji, korelację między zadaniami a składowymi kwalifikacji, specyfikację wszystkich rodzajów kwalifikacji; ewaluacja, recenzje i zatwierdzenie opisu standardu (zespoły ewaluatorów, komisje branżowe).

5 SKŁADOWE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH UMIEJĘTNOŚCI – zdolność do wykonywania zadań zawodowych WIADOMOŚCI – informacje niezbędne do kształtowania umiejętności CECHY PSYCHOFIZYCZNE – sprawności sensomotoryczne, cechy osobowości niezbędne do wykonywania zadań

6 OPIS ZAWODU STANDARD KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH ZADANIA ZAWODOWE Z 1, Z 2, Z 3 ….. Z n ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA W JEDNOSTKACH MODUŁOWYCH

7 STANDARD KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH Wyznaczniki zmian w szkolnych systemach edukacji wynikających z trójczłonowej relacji: CZŁOWIEK – OBYWATEL - PRACOWNIK Przygotowanie do pełnienia różnych ról w życiu zawodowym i społecznym Osiąganie kwalifikacji ponadzawodowych, ogólnozawodowych, podstawowych dla zawodu i specjalistycznych Edukacja dla własnego rozwoju Edukacja dla samodzielności Edukacja dla zatrudnienia Edukacja dla zdatności (wspieranie i rozwijanie w ludziach kompetencji, radzenia sobie z własnym życiem, twórczości i współpracy z innymi)

8 ZAWÓD – zbiór zadań zawodowych Kwalifikacje ponadzawodowe, ogólnozawodowe, podstawowe dla zawodu, specjalistyczne Standard kwalifikacji zawodowych (U, W, CP) kształcenie w systemie modułowym kształcenie w systemie przedmiotowym

9 Przygotowanie innowacyjnych programów kształcenia zawodowego Projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej – DKZiU, KOWEZiU Wykonawcy: Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego lata 2005 - 2007

10 131 programów modułowych 3676 pakietów edukacyjnych dla nauczyciela i ucznia

11 STANDARD KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH KSZTAŁCENIE W SYSTEMIE MODUŁOWYM Zmiany w organizacji Zmiany w treściach procesu Zmiany w czynnościach pedagogicznych Zadanie –samoistny wycinek pracy Kształcenie w jednostkach modułowych Rezultat: usługa, produkt, wiedza

12 KONIECZNOŚĆ REKONSTRUKCJI SZKOLNEGO SYSTEMU EDUKACJI ZAWODOWEJ WE WSPÓŁPRACY Z PRACODAWCAMI

13 zdolność do bycia i działania w różnych sytuacjach, zdolność do realizowania zadań i ról zawodowych nasyconych tendencją do zmieniania, nastawienie do mobilnego, elastycznego przedsiębiorczego i twórczego bycia w sytuacjach zawodowych. NOWE PODEJŚCIE DO KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

14 KWALIFIKACJE PONADZAWODOWE umiejętności, wiadomości i cechy psychofizyczne potrzebne w życiu zawodowym i pozazawodowym. KP są wspólne dla danej branży gospodarki. KWALIFIKACJE OGÓLNOZAWODOWE umiejętności, wiadomości i cechy psychofizyczne ukierunkowujące do wykonania prac w danym obszarze zawodowym – są wspólne dla wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w standardzie dla danego zawodu.

15 KWALIFIKACJE PODSTAWOWE DLA ZAWODU umożliwiające efektywne wykonywanie typowych zadań zawodowych, charakterystycznych dla określonego zawodu KWALIFIKACJE SPECJALISTYCZNE umożliwiające wykonywanie wyspecjalizowanych zadań

16 PONADZAWODOWEOGÓLNOZAWODOWEPODSTAWOWESPECJALISTYCZNE PRACE PROSTE - RUTYNOWE SAMODZIELNOŚĆ I SAMOKONTROLA PODCZAS WYKONYWANIA TYPOWYCH ZADAŃ ZAWODOWYCH WYKONYWANIE ZŁOŻONYCH ZADAŃ – UMIEJĘTNOŚCI ROZWIĄZYWANIA NIETYPOWYCH PROBLEMÓW WYKONYWANIE SKOMPLIKOWANYCH ZADAŃ, UMIEJĘTNOŚCI KIEROWNIA ZESPOŁAMI DECYZJE STRATEGICZNE, PEŁNA SAMODZIELNOŚĆ DZIAŁANIA W SYTUACJACH PROBLEMOWYCH POZIOM 1 POZIOM 2 POZIOM 3 POZIOM 4 POZIOM 5

17 ZAWÓD ZBIÓR ZADAŃ ZAWODOWYCH Z 1, Z 2, Z 3, … Z n WYMAGAJĄCYCH ODPOWIEDNICH KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH K 1, K 2, K 3, … K n ZAWÓD JAKO ZBIÓR KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH K3K3 K1K1 K2K2

18 KWALIFIKACJE ZAWODOWE K 1, K 2, K 3, … K n MODUŁY UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH MUZ 1, MUZ 2, MUZ 3, … MUZ n JEDNOSTKI MODUŁOWE JM 1, JM 2, JM 3, … JM n

19 CELE KSZTAŁCENIA MODUŁOWEGO szybkie przystosowanie szkolnych systemów kształcenia do potrzeb rynku na nowe kwalifikacje zawodowe, organizacja aktywnego uczenia się, wyższe poziomy indywidualizacji kształcenia, osiąganie kwalifikacji ułatwiających transfer umiejętności, w tym uczenie: uczenia się, pracy samodzielnej, podejmowania decyzji, kreatywności, odpowiedzialności, integracja kształcenia praktycznego i teoretycznego, integracja pracy zawodowej i edukacji, wyższy poziom efektywności kształcenia zawodowego 1). 1) m.in. raporty o modularyzacji kształcenia A. Iranic, M. Svetina

20 ZWIĄZEK MIĘDZY KSZTAŁCENIEM A TREŚCIĄ PRACY ZAWODOWEJ Zadaniem jest osiągnięcie przez uczącego się kwalifikacji zawodowych zapewniających określony standard wykonania pracy zawodowej. Celem jest ukształtowanie umiejętności: –wykonywania zadań zawodowych określonych w JM, –zarządzanie zadaniami, –podejmowania decyzji – reagowania na nowe sytuacje, –twórczego rozwiązywania problemów, –przyjmowania odpowiedzialności, również w odniesieniu do wymagań środowiska pracy.

21 PRACA ZAWODOWA Zadanie zawodowe – JEDNOSTKA MODUŁOWA PRACY JM1 Zadanie zawodowe – JEDNOSTKA MODUŁOWA PRACY JM2 Zadanie zawodowe – JEDNOSTKA MODUŁOWA PRACY JM3 MODUŁ UMIEJĘTNOŚCI ------------------------------------------------------------------------ ZAWODOWYCH MUZ (K1+K2+K3) MODUŁOWY PROGRAM KSZTAŁCENIA Zadanie w procesie dydaktycznym JM1 programu Zadanie w procesie dydaktycznym JM2 programu Zadanie w procesie dydaktycznym JM3 programu MATERIAŁY WSPOMAGAJĄCE – -POBIERANIE INFORMACJI POTRZEBNYCH DO WYKONANIA ZADANIA

22 JEDNOSTKA MODUŁOWA PRACY 1.ZADANIE – SAMOISTNY WYCINEK PRACY (nie podlega dalszym podziałom) 2.REZULTATEM JM jest: USŁUGA PRODUKT ISTOTNA DECYZJA

23 OSIĄGANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH (PONADZAWODOWYCH, OGÓLNOZAWODOWYCH, PODSTAWOWYCH DLA ZAWODU I SPECJALISTYCZNYCH) SYSTEM KSZTAŁCENIA W JM METODA PROJEKTÓW SYSTEM WARTOŚCIOWANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW WYTWARZANIE I WARTOŚCIOWANIE POMYSŁÓW ROZWIĄZAŃ KSZTAŁCENIE ZADANIOWE PORTFOLIO, CERTYFIKACJA

24 ZMIANY ZAWIADYWANE PRZEZ SKZ 1. Pracodawcy – partnerstwo 2. Osiąganie kwalifikacji zawodowych w ramach kształcenia formalnego i pozaformalnego, a także nieformalnego 3. Nowe zasoby edukacyjne (firmy, biblioteki, różne przestrzenie edukacyjne) 4. Procesy zarządzenia, kontrakty edukacyjne Zmiany systemowe w szkole

25 ZMIANY ZAWIADYWANE PRZEZ SKZ – c.d. 5. Poradnictwo zawodowe wspomagające proces osiągania kwalifikacji, rekomendujące kształcenie zawodowe – modułowe; poradnictwo zorientowane na zatrudnienie; informowanie, przeobrażanie, wspieranie

26 ZMIANY – c.d. 6. Proces potwierdzania kwalifikacji zawodowych; OPIS ZAWODU ZADANIA ZAWODOWE Z 1, Z 2, Z 3,…,Z n Kwalifikacje zawodowe K 1, K 2, K 3,…,K n Wymagania egzaminacyjne Zadania egzaminacyjne z 1, z 2, z 3,…,z n Portfolio uczącego się

27 ZMIANY – c.d. 7. Sterowanie czynnościami poznawczymi na różnych poziomach poznawania 8. Indukcyjna droga uczenia się zmiany w czynnościach pedagogicznych

28 ZMIANY – c.d. 9. Metody kształcenia stymulujące aktywność osiągających kwalifikacje metody projektowe; projekty (zadania zawodowe) zespoły zadaniowe kontrakty edukacyjne wykonywanie projektów (zadań), obrona (prezentacja wyników); metoda tekstu przewodniego, metody synektyczne, spersonalizowane metody kształcenia; zmiany w czynnościach pedagogicznych

29 ZMIANY – c.d. 10. zmiany w czynnościach pedagogicznych Rola nauczyciela jako przewodnika – opiekuna uczącego się (nauczyciel tutor); Rola dyrektora i nauczyciela wspomagająca w uczeniu się przez doświadczenie (stosowanie ćwiczeń) oraz emocjonalne, intelektualne i fizyczne zaangażowaniefacylitacja (nauczyciel facylitator)

30 ZMIANY – c.d. 11. Podejście konstruktywistyczne do edukacji zawodowej samodzielne pobieranie informacji, konstruowanie wiedzy własnej, gotowość do zmieniania kwalifikacji, dialog, aktywny charakter uczenia się

31 WNIOSKI 1. Standard i model kształcenia modułowego zapewnia równowagę między procesem kształcenia kierunkowego specjalistycznego i kształtowania heterotelicznych cnot pracowniczych (dokładność wykonywania wg instrukcji, sumienność, dostosowanie do norm itd.) a kształtowaniem kreatywności – pomysłowości, ulepszania własnej pracy itd.

32 2. Standard i model kształcenia modułowego ukazuje możliwości osiągania kwalifikacji w ramach kształcenia formalnego, pozaformalnego i nieformalnego

33 3. Standardy i model kształcenia modułowego umożliwiają: szybkie przystosowanie szkolnych systemów kształcenia do potrzeb rynku na nowe kwalifikacje; osiąganie kwalifikacji ułatwiającej transfer umiejętności; uczenie się samodzielności, odpowiedzialności; rekonstrukcję szkolnego systemu edukacji zawodowej we współpracy z pracodawcami – odpowiedź systemu na nowy obraz pracy spowodowany zmianami organizacji i komunikacji w firmach oraz mechatronizacją techniki.

34 4. Gospodarka oparta na wiedzy POTRZEBUJE PRACOWNIKÓW WIEDZY NOWE ZADANIA DLA EDUKACJI

35 Coraz częściej koncepcja wiedzy postrzegana jest jako dynamiczna zdolność łączenia, modyfikowania i wykorzystywania myśli i idei. W takim ujęciu wiedza zyskuje nowy przedmiot, a mianowicie nie może być treścią przekazu, można ją jedynie tworzyć od nowa przez każdego człowieka. W dobie zarządzania wiedzą liczą się m.in. następujące wartości: 1)wiedza i doświadczenie, 2)praca w imię ważnych celów wynikających z misji szkoły, 3)dbałość o dobro szkoły, 4)wzajemne wspieranie i dzielenie się wytworzoną wiedzą, 5)wspólne podejmowanie wyzwań, 6)partnerstwo (wykonujemy pracę w oparciu o wyznaczone przez siebie cele), 7)tradycja (wspólna praca w przeszłości ma swoje znaczenie i dzisiaj). L. Zbiegień-Maciąg

36 5. Implementacja standardów kwalifikacji zawodowych do praktyki edukacyjnej umożliwi organizację działania zadaniowego DZIAŁANIE ZADANIOWE (badanie, konstruowanie, wytwarzanie itp.) ZDATNOŚĆ DO DZIAŁANIA ZADANIOWEGO STANDARD KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH Źródło: Gawrysiak 1998 CEL OSIĄGNIĘCIA

37 DZIAŁANIE ZADANIOWE Źródło: Gawrysiak 1998 OSIĄGNIĘCIA CELE ZASOBY OSOBOWE MATERIALNE ZASOBY OSOBOWE WIADOMOŚCI UMIEJĘTNOŚCI DOŚWIADCZENIE (w szkole, poza szkołą, przed szkołą)

38 PROJEKTY ZADANIA ZAWODOWE Temat projektu GRUPY- ZESPOŁY ZADANIOWE KONTRAKTY EDUKACYJNE WYKONYWANIE PROJEKTÓW – ZADAŃ ZAWODOWYCH OBRONA - PREZENTACJA WYNIKÓW Kształcenie zadaniowe

39 POMIAR W RAMACH EGZAMINU ZEWNĘTRZNEGO OPIS ZAWODU STANDARD KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ ZADANIA ZAWODOWE Z1Z1 Z2Z2 Z3Z3 Z4Z4 ZnZn K1K1 K2K2 K3K3 K4K4 KnKn WYMAGANIA EGZAMINACYJNE ZADANIA EGZAMINACYJNE ZE 1 ZE 2 ZE 3 ZE 4 ZE n

40 UKŁAD EDUKACJA – GOSPODARKA przemiany gospodarcze zmiany w modelu organizacyjno- programowym systemu edukacji kwalifikacje zawodowe zapotrzebowane przez rynek pracy

41 OPISY 200 STANDARDÓW KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl


Pobierz ppt "ROLA STANDARDÓW KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W PRZYGOTOWANIU MŁODZIEŻY DO WEJŚCIA NA RYNEK PRACY JANUSZ MOOS."

Podobne prezentacje


Reklamy Google