Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

coś więcej niż Biblioteka Cyfrowa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "coś więcej niż Biblioteka Cyfrowa"— Zapis prezentacji:

1 coś więcej niż Biblioteka Cyfrowa
Dorota Czarnocka-Cieciura , Dorota Gazicka-Wójtowicz coś więcej niż Biblioteka Cyfrowa INFOBAZY 2011, 5-7 września 2011.

2 Geneza powstania Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych
niepowodzenie pierwszej inicjatywy budowy Biblioteki Cyfrowej Instytutów PAN na bazie 6 bibliotek, członków Porozumienia Placówek Naukowych PAN w sprawie komputeryzacji ich bibliotek konieczność pozyskania środków materialnych na realizację projektu digitalizacji zbiorów, w tym narodowego zasobu bibliotecznego wybór Programu Operacyjnego Unii Europejskiej Innowacyjna Gospodarka 2. Oś priorytetowa: Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.3: Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki zainteresowanie projektem, również przedstawicieli instytutów nie należących dotychczas do Porozumienia INFOBAZY 2011, 5-7 września 2011.

3 Zawiązanie Konsorcjum w którego skład weszły: Muzeum i Instytut Zoologii PAN - instytucja wiodąca
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN Instytut Matematyczny PAN Instytut Chemii Organicznej PAN Instytut Chemii Fizycznej PAN Instytut Badań Literackich PAN Instytut Języka Polskiego PAN Instytut Archeologii i Etnologii PAN Instytut Slawistyki PAN Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN Instytut Filozofii i Socjologii PAN Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN Instytut Biologii Ssaków PAN Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych INFOBAZY 2011, 5-7 września 2011.

4 a nie biblioteka cyfrowa?
Dlaczego a nie biblioteka cyfrowa? INFOBAZY 2011, 5-7 września 2011.

5 ogólnie dostępnego w sieci Internet, ponadregionalnego,
Projekt, zgodnie z założeniami PO Innowacyjna Gospodarka ma m.in. przyczynić się do wzrostu potencjału polskiej nauki poprzez konsolidację i modernizację dostępnej infrastruktury naukowo-badawczej członków Konsorcjum, dzięki utworzeniu: ogólnie dostępnego w sieci Internet, ponadregionalnego, multi dyscyplinarnego, pełno-tekstowego, przeszukiwanego, repozytorium zdigitalizowanych: publikacji naukowych w tym wydawnictw bieżących, dokumentacji badań oraz piśmienniczego dziedzictwa kulturowego. INFOBAZY 2011, 5-7 września 2011.

6 Założono, że RCIN, zostanie włączony w struktury polskiej Federacji Bibliotek Cyfrowych i europejskiego repozytorium cyfrowego Europeana. Postanowiono przyjąć w Konsorcjum te same standardy digitalizacji, tworzenia metadanych, sposoby zarządzania w tym unikanie powtórnej digitalizacji tych samych pozycji. Postanowiono również zwiększyć dostępność tych zasobów poprzez dodanie bezpośrednich do nich linków w katalogach on-line Bibliotek instytutów Konsorcjum oraz katalogu ogólnopolskim NUKAT, a poprzez niego także uzyskać przekierowanie użytkownika do RCIN z ogólnoświatowego katalogu WorldCat. INFOBAZY 2011, 5-7 września 2011.

7 Założono, że łatwy dostęp do wyników badań jednych z najlepszych jednostek naukowych w kraju, reprezentujących zarówno nauki ścisłe, przyrodnicze, medyczne jak i humanistyczne, wspomagać będzie przepływ transferu technologii i wyników badań do przemysłu i gospodarki, co bezpośrednio przekładać się będzie na wzrost jej innowacyjności oraz wzmocni pozycję Polski w Europie i w świecie. INFOBAZY 2011, 5-7 września 2011.

8 Aby zrealizować cele Projektu konieczne jest m.in.:
zbudowanie wspólnej platformy dla Repozytorium oraz uzupełnienie infrastruktury informatycznej i technicznej Instytutów Konsorcjum w zakresie umożliwiającym wspólne użytkowanie jednej bazy danych, wzajemne wsparcie merytoryczne i organizacyjne w ramach Konsorcjum, które pozwoli wdrożyć wypracowane procedury i wspólnie tworzyć Repozytorium, zorganizowanie pięciu pracowni digitalizacji, wyposażonych w specjalistyczne skanery obsługujące wszystkich członków Konsorcjum, uruchomienie, z odpowiednim systemem zabezpieczeń, wspólnego serwera Konsorcjum, oprogramowanego systemem dLibra., wyszkolenie kadry osób skanujących oraz redaktorów publikacji cyfrowych, stworzenie systemu kontroli postępu prac i prawidłowości realizacji Projektu, stworzenie cyfrowego Archiwum Instytutów Konsorcjum - profesjonalnego systemu który zapewni bezpieczną archiwizację cyfrową zeskanowanych dokumentów, tj. bezpieczne, długotrwałe przechowywanie tzw. "plików matek". INFOBAZY 2011, 5-7 września 2011.

9 Planowane efekty powstania RCIN
Po zakończeniu 3 letniego okresu realizacji Projektu na platformie cyfrowej dostępnych będzie minimum 25 455 meta danych pozycji, wraz z plikami publikacji, na które złoży się ok. 13 238 500 skanów stron wydawnictw papierowych, rękopisów, kart kartotek i klatek mikrofilmów, 18 880 godz. nagrań oraz 800 kaset. Będą to publikacje Instytutów Konsorcjum, dokumentacja badań oraz pozycje zaliczone do narodowego zasobu bibliotecznego INFOBAZY 2011, 5-7 września 2011.

10 Zasoby Repozytorium będą dostępne dla wszystkich użytkowników Internetu
Z publikacji naukowych będą korzystali zwłaszcza przedstawiciele środowisk naukowych i akademickich, co znacznie przyczyni się do upowszechniania dorobku polskich naukowców i zwiększy dostępność wyników prac naukowo-badawczych Szersze rozpropagowanie w Internecie tematyki badań prowadzonych w Instytutach Konsorcjum RCIN ułatwi również zawiązywanie nowych międzynarodowych grup badawczych. Możliwe dzięki realizacji Projektu, upowszechnienie wyników badań przełoży się również na wzrost jakości edukacji, wesprze budowę społeczeństwa informacyjnego oraz unowocześnienie produkcji przedsiębiorców, przy jednoczesnym dofinansowaniu, modernizacji i konsolidacji infrastruktury nauki. INFOBAZY 2011, 5-7 września 2011.

11 Projekt został pozytywnie zaopiniowany i uzyskał finansowanie
Całość przedsięwzięcia wyceniono na ponad 36 mln zł. Jego realizację przewidziano na lata Projekt realizowany będzie na terenie Warszawy, Krakowa i Białowieży. RCIN funkcjonować będzie w okresie długoterminowym i sam Projekt będzie dopiero początkiem prac trwających jeszcze wiele lat po jego zakończeniu. Prace te są wymogiem chwili, gdyż obecnie nie da się prowadzić badań technicznych, naukowych i służebnych gospodarce bez szybkiej informacji z Internetu. Projekt został pozytywnie zaopiniowany i uzyskał finansowanie INFOBAZY 2011, 5-7 września 2011.

12 Bieżący stan prac nad Projektem
W chwili składania tekstu referatu trwała w instytutach Konsorcjum modernizacja zarówno infrastruktury IT jak i pomieszczeń, w których realizowany jest Projekt. Przykłady: Zmodernizowana ze środków UE serwerownia w Instytucie Biologii Doświadczanej PAN Pomieszczenie piwniczne w MiIZ PAN przystosowane na jedną z 5 pracowni digitalizacji RCIN Bookeye 3 w Pracowni IBL PAN INFOBAZY 2011, 5-7 września 2011.

13 Trwają szkolenia w zakresie obsługi skanerów, zakupionego oprogramowania jak i przygotowywania meta danych oraz plików do posadowienia na serwerze Repozytorium i Archiwum Szkolenie w siedzibie IM PAN INFOBAZY 2011, 5-7 września 2011.

14 http://rcin.org.pl Rozpoczęto:
wprowadzenie podstawowych meta danych publikacji planowanych; uzupełnianie meta danych publikacji planowanych poprzez ich skatalogowanie w ogólnopolskim katalogu NUKAT, katalogach lokalnych bibliotek Konsorcjum importowanie danych do systemu dLibra; dodawanie haseł przedmiotowych i słów kluczowych; wprowadzanie pierwszych dokumentów Wstępna wersja strony www RCIN INFOBAZY 2011, 5-7 września 2011.

15 Cykl „produkcji” publikacji cyfrowej jest rozciągnięty w czasie i odbywać się będzie w różnych lokalizacjach, dlatego kontrolę nad postępem prac zarówno w skali pojedynczego instytutu jak i całego Konsorcjum ma ułatwić redaktorom i zarządzającym Projektem oprogramowanie nazwane dWorkflow. INFOBAZY 2011, 5-7 września 2011.

16 Rozpoczęto promocję Projektu m. in
Rozpoczęto promocję Projektu m.in.: umieszczono informacje o realizacji Projektu RCIN na stronach WWW instytutów Konsorcjum. Przedstawiono prezentacje na temat Projektu m.in. na radach naukowych czy sesjach sprawozdawczych Instytutów Konsorcjum. Elementem promocji Projektu są również referaty i komunikaty nt. Projektu na konferencjach dziedzinowych i bibliotekarskich, a także szkolenia pracowników z Instytutów Konsorcjum i użytkowników ich bibliotek naukowych. Planowane są publikacje i ogłoszenia w mediach w tym artykuły sponsorowane itp. Np. 13 czerwca br. w I Programie Polskiego Radia wyemitowana została informację nt. założeń Projektu RCIN. INFOBAZY 2011, 5-7 września 2011.

17 Podsumowanie Utworzenie RCIN uzupełni istniejącą lukę – w zasadzie brak zasobów Instytutów Naukowych w obecnie istniejących polskich zasobach cyfrowych dostępnych poprzez Internet; Umożliwi użytkownikom odnalezienie rezultatów polskich badań naukowych na jednej platformie cyfrowej; Projekt będzie popularyzował naukę i kulturę polską w świecie, jak również wspierał nauczanie na odległość i ułatwiał dostęp do wiedzy osobom niepełnosprawnym oraz pochodzącym z poza ośrodków wielkomiejskich. Przeciwdziałać będzie zatem wykluczeniu społecznemu. Najważniejszym celem Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych jest służba nauce i praktyce. INFOBAZY 2011, 5-7 września 2011.

18 http://rcin.org.pl d.czarnocka@impan.pl gazicka@twarda.pan.pl
INFOBAZY 2011, 5-7 września 2011.


Pobierz ppt "coś więcej niż Biblioteka Cyfrowa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google