Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE - stan na 31 marca 2011 r

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE - stan na 31 marca 2011 r"— Zapis prezentacji:

1 RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE - stan na 31 marca 2011 r
RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE - stan na 31 marca 2011 r. Raport TOE Prezentacja na III Europejski Kongres Gospodarczy Katowice, r. Marek Kulesa dyrektor biura TOE

2 ZAKRES RAPORTU TOE 2011. SPIS TREŚCI
Raport TOE 2011 ZAKRES RAPORTU TOE SPIS TREŚCI Wprowadzenie (1 str.) Kluczowe działania (zrealizowane oraz planowane) na rynku energii elektrycznej w Polsce w okresie od 1 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2011 r. (31 str.) Kształtowanie się cen energii elektrycznej (5 str.) Propozycje działań krótko- i długoterminowych (3 str.) Zastosowane skróty i oznaczenia (2 str.) Materiały źródłowe (2 str.) Zespół autorski (1 str.) TOE, Wa-wa, K-ce,

3 Raport TOE 2011 KLUCZOWE DZIAŁANIA (1) Utrzymanie/przywrócenie obowiązku zatwierdzania przez Prezesa URE taryf (sprzedaży energii elektrycznej) w grupach taryfowych G Systemy wsparcia OZE i kogeneracji - umarzanie świadectw pochodzenia (tzw. żółte, czerwone, zielone i fioletowe certyfikaty) Uruchomienie market coupling’u na połączeniu ze Szwecją w kontekście rozwoju/rozszerzenia tego modelu wymiany Rynek Dnia Bieżącego Realizacja zapisów Polityki energetycznej Polski do roku TOE, Wa-wa, K-ce,

4 Raport TOE 2011 KLUCZOWE DZIAŁANIA (2) 6. Skutki nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne dokonanej ustawą z dnia 8 stycznia 2010 r. („obligo giełdowe”) 7. Ustawa o efektywności energetycznej 8. Dobre praktyki sprzedawców energii elektrycznej i paliw gazowych oraz Operatorów Systemów Dystrybucyjnych 9. Wzorzec umowy kompleksowej dla sprzedawców z urzędu sprzedających energię elektryczną w grupie G 10. Proces zmiany sprzedawcy 11. Zmiana stawki VAT w 2011 roku TOE, Wa-wa, K-ce,

5 KLUCZOWE DZIAŁANIA (3) P1. Prace nad nową ustawą – Prawo energetyczne
Raport TOE 2011 KLUCZOWE DZIAŁANIA (3) P1. Prace nad nową ustawą – Prawo energetyczne P2. Nowa architektura rynku energii elektrycznej w Polsce P3. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne (druk 3237), projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne (druk 3794) P4. Prace nad modelem rozwoju smart metering w Polsce P5. GUD kompleksowy TOE, Wa-wa, K-ce,

6 KSZTAŁTOWANIE SIĘ CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Raport TOE 2011 KSZTAŁTOWANIE SIĘ CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ TOE, Wa-wa, K-ce,

7 KSZTAŁTOWANIE SIĘ CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Raport TOE 2011 KSZTAŁTOWANIE SIĘ CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ TOE, Wa-wa, K-ce,

8 PROPOZYCJE DZIAŁAŃ KRÓTKO- I DŁUGOTERMINOWYCH (1)
Raport TOE 2011 PROPOZYCJE DZIAŁAŃ KRÓTKO- I DŁUGOTERMINOWYCH (1) 1.DK. Podjęcie ze strony Prezesa URE decyzji dotyczącej zwolnienia wszystkich spółek obrotu z obowiązku przedkładania do zatwierdzania taryf dla odbiorców w grupach taryfowych G 2.DK. Należy jak najszybciej upublicznić i poddać pod dyskusję wyniki prac Ministerstwa Gospodarki oraz podjąć decyzję o przebudowaniu systemu wsparcia OZE i kogeneracji w taki sposób, aby wspierał przede wszystkim rozwój źródeł odnawialnych i kogeneracyjnych 3.DK. Należy możliwie szybko wdrożyć rynek finansowy towarów giełdowych 4.DK. Konieczna jest kontynuacja opracowywania standardów umów TOE, Wa-wa, K-ce,

9 PROPOZYCJE DZIAŁAŃ KRÓTKO- I DŁUGOTERMINOWYCH (2)
Raport TOE 2011 PROPOZYCJE DZIAŁAŃ KRÓTKO- I DŁUGOTERMINOWYCH (2) 5.DK. Systematyczna, kwartalna rewizja założeń ujętych w „Programie działań wykonawczych na lata ” 6.DK. Przyspieszenie prac nad nową ustawą Prawo energetyczne, uwzględnienie w niej wszystkich nowych dyrektyw unijnych, a także „poprawienie” wszystkich zapisów, co do których występują obecnie spory/wątpliwości prawno – interpretacyjne 7.DK. Zmiany ustawy – Prawo energetyczne, jak i rozpoczęte prace dotyczące zmian architektury rynku energii elektrycznej w Polsce powinny m.in. zmierzać do stworzenia warunków dla rozwoju płynnego i konkurencyjnego rynku energii TOE, Wa-wa, K-ce,

10 PROPOZYCJE DZIAŁAŃ KRÓTKO- I DŁUGOTERMINOWYCH (3)
Raport TOE 2011 PROPOZYCJE DZIAŁAŃ KRÓTKO- I DŁUGOTERMINOWYCH (3) 8.DK. W obszarze wymiany międzysystemowej do proponowanych działań w krótkoterminowym horyzoncie czasowym TOE zalicza następujące elementy: monitorowania procesu określania dostępnych mocy transgranicznych przez Prezesa URE monitorowanie prac nad wprowadzeniem metody flow- based, jako metody określania dostępnych mocy transgranicznych monitorowanie planów wprowadzenia metody market coupling, jako metody udostępniania mocy transgranicznych i dalsza analiza zasadności stosowania tej metody w sytuacji braku synchronizacji czasowej pomiędzy polskim rynkiem spot a rynkami sąsiednimi monitorowanie procesu udostępniania mocy w wymianie międzysystemowej z Ukrainą TOE, Wa-wa, K-ce,

11 PROPOZYCJE DZIAŁAŃ KRÓTKO- I DŁUGOTERMINOWYCH (4)
Raport TOE 2011 PROPOZYCJE DZIAŁAŃ KRÓTKO- I DŁUGOTERMINOWYCH (4) Towarzystwo Obrotu Energią, uwzględniając szerokie dyskusje wewnętrzne i zewnętrzne (w tym z innymi uczestnikami rynku energii elektrycznej) proponuje (w ramach kontynuacji działań opisanych w Raporcie 2010), aby działania długoterminowe objęły dwa główne obszary: 1.DD. Wdrożenie nowej architektury rynku energii elektrycznej adekwatnie do koncepcji zaproponowanej w przyjętej przez Radę Ministrów „Polityce energetycznej państwa do roku”. 2.DD. Rozbudowa mocy transgranicznych na wszystkich kierunkach geograficznych. TOE, Wa-wa, K-ce,

12 ZESPÓŁ AUTORSKI Raport TOE 2011
kol. Katarzyna Rozenfeld, Vattenfall Energy Trading Sp. z o.o. - przewodnicząca kol. Robert Bański, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. kol. Janusz Bil kol. Anna Gabrysiak, ENEA S.A. kol. Piotr Gniewkowski, Kancelaria Radców Prawnych MGS s.p. kol. Wojciech Graczyk, RWE Polska S.A. kol. Marek Kulesa, TOE kol. Janusz Kurzak, J.P. Morgan Energy Europe Ltd. kol. Marcin Ludwicki, ENERGA - Obrót S.A. kol. Witold Obniski, RWE Polska S.A. kol. Zbigniew Olszewski, EGL Polska Sp. z o.o. kol. Joanna Pułtorak, Tauron Polska Energia S.A. kol. Maciej Sołtysik, Tauron Polska Energia S.A. kol. Krzysztof Żukowski, Dom Maklerski IDMSA TOE, Wa-wa, K-ce,

13 Thank you for your attention
Marek Kulesa Towarzystwo Obrotu Energią ul. Czackiego 7/9/11 00 – 043 Warsaw tel. (22) fax (22) TOE, Wa-wa, K-ce, Kulesa M.: Strategia rozproszonego odbiorcy końcowego - Grupy Saint-Gobain na rynku energii elektrycznej... Warszawa,


Pobierz ppt "RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE - stan na 31 marca 2011 r"

Podobne prezentacje


Reklamy Google