Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TRENING IKE Wydział Szkoleń i Rozwoju. z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych IKE – Ustawa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TRENING IKE Wydział Szkoleń i Rozwoju. z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych IKE – Ustawa."— Zapis prezentacji:

1 TRENING IKE Wydział Szkoleń i Rozwoju

2 z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych IKE – Ustawa

3 IKE – Definicja wyodrębniony zapis w rejestrze uczestników funduszu inwestycyjnegowyodrębniony zapis w rejestrze uczestników funduszu inwestycyjnego wyodrębniony rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny służący do jego obsługi w podmiocie prowadzącym działalność maklerskąwyodrębniony rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny służący do jego obsługi w podmiocie prowadzącym działalność maklerską wyodrębniony rachunek w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowymwyodrębniony rachunek w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym wyodrębniony rachunek bankowywyodrębniony rachunek bankowy

4 IKE – uprawnieni do gromadzenia środków pełnoletnie osoby fizyczne mające nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium RPpełnoletnie osoby fizyczne mające nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium RP warunkowo małoletniwarunkowo małoletni

5 IKE – warunki oszczędzania jeden oszczędzający jeden oszczędzający wielość form a jedno IKE wielość form a jedno IKE sankcje karne sankcje karne

6 IKE – instytucje finansowe prowadzące IKE ¦ fundusze inwestycyjne ¦ podmioty prowadzące działalność maklerską ¦ zakłady ubezpieczeń na życie ¦ banki krajowe

7 statut funduszu inwestycyjnego regulamin prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego regulamin prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego ogólne warunki ubezpieczenia umowa rachunku bankowego IKE – źródła regulacji

8 IKE w Allianz Życie

9 IKE – co to jest ? Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) są rodzajem indywidualnych (dobrowolnych) planów emerytalnych III -cio filarowych - prowadzonych zgodnie z wymogami ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych

10 IKE – komu potrzebne ? Przede wszystkim osobom z najniższą stopą zastąpienia (stosunku emerytury do ostatnich zarobków), a więc: Przedsiębiorcom oraz wykonującym wolne zawody - którzy najczęściej odprowadzają minimalne składaki ZUS, a więc ich emerytura będzie obliczana najczęściej według najniższej podstawy. Rolnikom - którzy również odprowadzają najniższą składkę KRUS, która decyduje o podstawie przyszłej (niskiej) emerytury Osobom o wysokich dochodach - w przypadku których wysokość składek emerytalnych ograniczona jest limitem, czego wynikiem będzie odgórne ograniczenie wysokości emerytury Kobietom - których emerytura w wyniku niższego wieku emerytalnego oraz dłuższego życia będzie istotnie niższa

11 IKE – komu potrzebne ? Wszystkim, którzy pragną oszczędzać - niezależnie od tego czy wpłacane kwoty będą duże czy raczej niewielkie. Ponieważ środki zgromadzone na IKE będą zwolnione z 19% podatku od zysków kapitałowych, czego nie zapewni oszczędzania na lokacie w banku, otwartym funduszu inwestycyjnym czy choćby inwestowanie oszczędności na giełdzie. Innymi słowy oszczędzając na IKE - nic nie tracisz! Wcześniejsza rezygnacja oznacza jedynie naliczenie podatku Belki, który naliczany jest w przypadku oszczędzania poza IKE. Rezygnacja nie oznacza utraty do prowadzenia konta IKE w przyszłości.

12 IKE – dlaczego warto oszczędzać Wzrost przeciętnej długości życia w kolejnych latach: 2002 2010 2020 2030 Trwanie życia: ogółem 74,5 76,978,780 kobiety 78,8 80,681,883,3 mężczyźni 70,4 73,375,8 77,6 Relacja liczby osób w wieku produkcyjnym do osób w wieku poprodukcyjnym: liczba osób w wieku liczba osób wwieku produk. (w mln) poproduk. (w mln) 200223,85,8 201024,86,4 2030 20,8 9,6

13 IKE – reforma ubezpieczeń społecznych – wyniki Klient A wiek: 34 lata forma zatrudnienia: umowa o pracę dochód miesięczny: 3500 zł Ostatnie wynagrodzenie przed emeryturą: 6467 zł (Roczny indeks wzrostu płac w gospodarce: 2%) Emerytura: z I-go filara: 1619 zł z II-go filara: 1293 zł Razem: 2912 zł (45% ostatniego wynagrodzenia)

14 IKE – reforma ubezpieczeń społecznych – wyniki Klient B wiek: 34 lata własna działalność gospodarcza dochód miesięczny: 4000 zł Ostatnie wynagrodzenie przed emeryturą: 7390 zł Emerytura: z I-go filara: 756 zł z II-go filara: 476 zł Razem: 1232 zł (17% ostatniego wynagrodzenia)

15 IKE – 2 warianty w Allianz Życie IKE specjalnie dla Ciebie IKE dołączane do istniejących umów ubezpieczenia z funduszem 1 2

16 IKE – Specjalnie dla Ciebie Ochrona ubezpieczeniowa Umowa główna: Umowa główna: - zgon ubezpieczonego - zgon ubezpieczonego Umowy dodatkowe (jeżeli były dołączone): Umowy dodatkowe (jeżeli były dołączone): - Umowa dodatkowa ubezpieczenia na wypadek pogorszenia się stanu zdrowia w wyniku bezrobocia Ubezpieczonego - Umowa dodatkowa ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem 1

17 IKE – Specjalnie dla Ciebie Świadczenia - umowa główna: Zgon ubezpieczonego (wyższa z 3 wartości): - suma ubezpieczenia w wysokości 100 zł - wartość jednostek uczestnictwa zewidencjonowanych na rachunkach jednostek wszystkich Funduszy na obydwu kontach w dniu śmierci Ubezpieczonego, liczonych po cenie jednostki z dnia zarejestrowania zawiadomienia o zajściu zdarzenia Zgon ubezpieczonego (wyższa z 3 wartości): - suma ubezpieczenia w wysokości 100 zł - wartość jednostek uczestnictwa zewidencjonowanych na rachunkach jednostek wszystkich Funduszy na obydwu kontach w dniu śmierci Ubezpieczonego, liczonych po cenie jednostki z dnia zarejestrowania zawiadomienia o zajściu zdarzenia - nominalna suma wpłaconych składek regularnych i doraźnych, pomniejszona o sumę dokonywanych częściowych wykupów KSD 1

18 IKE – Specjalnie dla Ciebie Świadczenia – umowy dodatkowe Umowa na wypadek inwalidztwa spowodowanego NW:Umowa na wypadek inwalidztwa spowodowanego NW: -świadczenie w wysokości średnich rocznych wpłat (za okres od 1 roku do 3 lat w zależności od tego kiedy nastąpiło zdarzenie), wypłacane do końca trwania umowy (max. do rocznicy polisy poprzedzającej ukończenie 65 lat) Umowa na wypadek pogorszenia się stanu zdrowia w wyniku bezrobocia Ubezpieczonego: Umowa na wypadek pogorszenia się stanu zdrowia w wyniku bezrobocia Ubezpieczonego: -zwolnienie Ubezpieczającego z obowiązku opłacania składek przez okres 12 m-cy. -Towarzystwo pokrywa składki zamiast Ubezpieczonego za okres 1 roku – w wysokości średnich rocznych wpłat (za okres od 1 roku do 3 lat w zależności od tego kiedy nastąpiło zdarzenie). 1

19 IKE – Specjalnie dla Ciebie Składka: wyłącznie regularnawyłącznie regularna minimalna wysokość to:minimalna wysokość to: 100 zł miesięcznie 100 zł miesięcznie 300 zł kwartalnie 300 zł kwartalnie 600 zł półrocznie 600 zł półrocznie 1200 zł rocznie minimalna wpłata doraźna to 100 złminimalna wpłata doraźna to 100 zł 1

20 IKE – Specjalnie dla Ciebie Zawarcie umowy : w ramach każdej umowy wydzielone zostają dwa konta: - IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) - KSD (Konto Swobodnego Dostępu) w ramach każdej umowy wydzielone zostają dwa konta: - IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) - KSD (Konto Swobodnego Dostępu) całość środków zgromadzonych na IKE jest zwolniona z podatku od zysków kapitałowych (podatek Belki) - pod warunkiem spełnienia warunków wymienionych w ustawie o IKE. całość środków zgromadzonych na IKE jest zwolniona z podatku od zysków kapitałowych (podatek Belki) - pod warunkiem spełnienia warunków wymienionych w ustawie o IKE. środki zgromadzone na KSD są dostępne dla Ubezpieczającego na analogicznych zasadach jak w przypadku polisy na życie ze składką regularną. środki zgromadzone na KSD są dostępne dla Ubezpieczającego na analogicznych zasadach jak w przypadku polisy na życie ze składką regularną.

21 IKE – Specjalnie dla Ciebie każda składka* 90% na IKE10% na KSD Wyjątek: po przekroczeniu rocznego limitu wpłat na IKE cała składka alokowana jest na KSD *- zarówno składka regularna i doraźna Podział składki:

22 IKE – Specjalnie dla Ciebie Opłaty: opłata za zawarcie umowy: brak opłata za zawarcie umowy: brak różnica w cenie (kupna-sprzedaży) jednostek uczestnictwa różnica w cenie (kupna-sprzedaży) jednostek uczestnictwa brak brak opłata za zarządzanie funduszami: stała dla wszystkich funduszy: 2% opłata za zarządzanie funduszami: stała dla wszystkich funduszy: 2% 1

23 IKE – Specjalnie dla Ciebie Opłaty: opłata polisowa (od każdej wpłaconej składki): 3% składki w pierwszych trzech latach, 2% składki w kolejnych trzech latach 0% składki od 7 rokuopłata polisowa (od każdej wpłaconej składki): 3% składki w pierwszych trzech latach, 2% składki w kolejnych trzech latach 0% składki od 7 roku opłaty za ochronę w przypadku umów dodatkowych: inwalidztwo: 1 sumy na ryzyku (w skali roku) bezrobocie: 2% sumy na ryzyku (w skali roku)opłaty za ochronę w przypadku umów dodatkowych: inwalidztwo: 1 sumy na ryzyku (w skali roku) bezrobocie: 2% sumy na ryzyku (w skali roku) 1

24 IKE – zawarcie umowy umowa IKE jest dołączana do istniejącej umowy umowa IKE jest dołączana do istniejącej umowy ubezpieczenia z funduszem, która ma minimum ubezpieczenia z funduszem, która ma minimum 1 rok. 1 rok. w ramach każdej umowy wydzielone zostają dwa konta: w ramach każdej umowy wydzielone zostają dwa konta: - IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) – powstaje - IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) – powstaje z dotychczasowych środków zgromadzonych z dotychczasowych środków zgromadzonych na rachunkach funduszy na rachunkach funduszy -KSD (Konto Swobodnego Dostępu) -KSD (Konto Swobodnego Dostępu) 2

25 IKE – składka wyłącznie regularna wyłącznie regularna powstaje z połączenia dotychczasowej (lub obniżonej)* składki za ubezpieczenie oraz nowej składki za IKE, np.: powstaje z połączenia dotychczasowej (lub obniżonej)* składki za ubezpieczenie oraz nowej składki za IKE, np.: 125 zł (składka dotychczasowa) 100 zł (składka za IKE) 225 zł (ubezpieczenie + IKE) =+ * - składka za ubezpieczenie w każdym przypadku nie może wynosić mniej niż 125 zł miesięcznie 2

26 IKE – ochrona ubezpieczeniowa Umowa główna (wyższa z 2 lub 3 wartości)*: - suma ubezpieczenia (z dotychczasowej umowy ubezpieczenia) Umowy dodatkowe: - pozostają dotychczasowe, zawarte wcześniej umowy dodatkowe - nie ma możliwości zawarcia umów dodatkowych z produktu IKE specjalnie dla ciebie 2 *zgodnie z OWU, w umowach UL wypłacamy jedną z 3 wartości, w umowach Specjalnie dla... jedną z 2 wartości *zgodnie z OWU, w umowach UL wypłacamy jedną z 3 wartości, w umowach Specjalnie dla... jedną z 2 wartości

27 IKE – podział składki każda składka Np. 225 zł, z czego: 100 zł 125 zł 96,15%* części ubezpieczeniowej na polisę na życie (z tego po potrąceniu kosztów ochrony inwestowane w funduszach, czyli KSD 100% części IKE na IKE Wyjątek: - po przekroczeniu rocznego limitu wpłat na IKE cała składka lokowana jest na KSD * - w związku z różnicą ceny kupna sprzedaży jednostki (cześć IKE nie jest obciążona różnicą kupna-sprzedaży) 2

28 IKE – najważniejsze różnice pomiędzy: IKE specjalnie dla Ciebie (1) IKE dołączanym do starych umów ubezpieczenia (2) podział każdej składki: 90% IKE - 10% KSD automatyczne uzupełniania IKE z KSD do rocznego limitu na koniec roku polisowego umowy dodatkowe (bezrobocie, inwalidztwo) podział każdej składki: - cześć IKE, część na starą polisę brak automatycznego uzupełniania IKE z KSD do rocznego limitu na koniec roku polisowego brak nowych umów dodatkowych (bezrobocie, inwalidztwo) 2 1


Pobierz ppt "TRENING IKE Wydział Szkoleń i Rozwoju. z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych IKE – Ustawa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google